Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2018 - 27 ze dne 19. 12. 2018

20.12.18

Souhrn usnesení č. 27/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 19. 12. 2018

 

830/18

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru 2 obrazů od Jaroslava Kláta a souboru obrazů, skicářů a dokumentace Ivana Bednáře do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovacích smluv a převzetím děl.

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

 

831/18

Rada města  schvaluje

rozpočet  a pravidla hospodaření Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2019 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

832/18

Rada města  schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto na rok  2020 - 2021

dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

  

                                                                                                          

833/18

Rada města  schvaluje

rozpočet fondu investic Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                            

834/18

Rada města  schvaluje

limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na  rok 2019 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

 

835/18

Rada města  schvaluje

limity pracovníků  a mzdových prostředků VPP  na  rok 2019 dle  předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                             

 

836/18

Rada města ukládá

na základě § 28 odst.6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 2.500.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města ve 4 splátkách v následujících termínech a výši:

31.03.2019               625.000,-Kč

30.06.2019               625.000,-Kč

30.09.2019               625.000,-Kč

31.12.2019               625.000,-Kč.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                             

837/18

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru pro Mateřskou školu Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, ve výši 76.400,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                             

 

838/18

Rada města souhlasí

s přijetím dotace EU – Šablony pro ZUŠ ve výši 1.624.292,-Kč pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                              

 

839/18

Rada města schvaluje

čerpání rezervního fondu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, ve výši 150.000,- Kč k dalšímu rozvoji své činnosti.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                             

840/18

Rada města souhlasí

s přijetím sponzorského daru pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v hodnotě 940,- Kč, dle předložené žádosti.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

841/18

Rada města schvaluje

čerpání rezervního fondu Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, ve výši 57.000,- Kč, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                              

 

842/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. xx v xx ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Schusterovou (nar. xx), trvale xx, ,  na dobu určitou ½ roku, tedy do 30.04.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned                                                                                                          

 

843/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. xx v ul. xx ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Dachovským (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou ½ roku (od 01.01.2019 do 30.06.2019).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

844/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Alenu Bledou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  10.699,-Kč v 11 měsíčních splátkách: 10x 1.000Kč a 1x 699Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.01.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

845/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Žigovi Žanetu (nar. xx) a Jana (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši 17.584,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11 x 1.500 Kč a 1x 1.084 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.01.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                              

 

846/18

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 6 v č.p. xx v ulici xx ve Vysokém Mýtě  panu Husárovi Dezideru (nar. xx) trvale bytem xx Vysoké Mýto a paní Balážové Janě (nar.xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2019, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                             

847/18

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 2 v č.p. xx v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Benešovi Karlu (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2019, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

848/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2018180/VB/01, Vysoké Mýto, Sárovec, parc. 4177/17 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě udělené plné moci společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5113/2 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč, k této částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.01.2019

 

                                                                                                           

849/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700100854_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Jiráskova +1“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1451/1, 4871 a 4873 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4270-4725/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení; vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 25.600,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2019

                                                                                                             

850/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2058 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou kulturní o.p.s., Vysoké Mýto, IČ 28852150, kterým se doplňují do předmětu výpůjčky movité věci dle přílohy. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

851/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 2050 o výpůjčce nemovitostí mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ 70998701, kterým se doplňují do předmětu výpůjčky pozemky parc. č. 538 a parc. č. 4833/2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                             

852/18

Rada města zrušuje

Usnesení č. 699/18 ze dne 07.11.2018

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

853/18

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s Miloslavem Kulhavým, IČ 42913420 na pozemkové parcely č. 407/15 a č. 407/16 orná půda v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta o celkové výměře 8 060 m2 a níže uvedené pozemkové parcely v k.ú. Vysoké Mýto za účelem provozování zemědělské činnosti:                                                    

Parcela číslo Výměra k pachtu v m2  
10472 548  
10486 154  
10487 112  
10488 1409  
10495 4819  
10501 245 část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 740/18  
10536 1357  
10540 1916  
10561 200 část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 740/18  
10563 1201  
10624 210 část (plocha C) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 740/18  
10640 1692  
Celkem 13863  

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že jej lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 7 515 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                             

 

854/18

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené části pozemkových parcel v k.ú. Vysoké Mýto:

parc. č. Užívaná výměra v m2 dle LPIS
10170 3 169
10243 18 950
10679 4 998
10197 57
10302 531
10672 4
10276 774
10656 61

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

855/18

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 23/2018 – Směrnice o hospodářské činnosti města Vysokého Mýta, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2019.

Zodpovídá: interní auditorka

Termín: ihned

                                                                                                   

 

856/18

Rada města schvaluje

vnitřní směrnici č. 24/2018 – Směrnice o registru smluv, s účinností od 1.1.2019.

Zodpovídá:  tajemník

Termín:   1.1.2019

 

 

857/18

Rada města jmenuje

členem ekologické komise pana Michala Bartoníčka

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned