Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2018 -25 ze dne 21. 11. 2018

26.11.18

 

Souhrn usnesení č. 25/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 21.11. 2018

 

bez osobních údajů

 

712/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny TS  č.5/2018.

Zodpovídá: Ing. Svatoš - ředitel TS

Termín: 12.12.2018

 

713/18

Rada města schvaluje

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OSV/18/20461 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned    

                                                                                                                            

714/18                                                                                                                     

Rada města schvaluje

aktualizaci směrnice o evidenci a vymáhání pohledávek s účinností od 01.01.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: 30.11.2018

                                                                                                                                

715/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.4-2018 konaného dne 7.11.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

                                                                                              

716/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.9.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

717/18                                                                                                                     

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.9-2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                         

718/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.10-2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

719/18                                                                                                                   

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Vysokého Mýta na období 2020-2022.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

 

720/18                                                                                                                     

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2019 dle předloženého návrhu, jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 268.755,2tis.Kč, celkovými výdaji ve výši 274.702,2tis. Kč a financováním ve výši 5.947,0tis.Kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen volnými finančními prostředky města z minulých let.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

                                                                                                                                

721/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2019 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 21.106,0tis.Kč, celkovými náklady ve výši 20.129,0tis.Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 977,0tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

                                                                                                                                 

722/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava, přípravné práce ostatní invest.charakteru", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní", „Revize budov“ a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2019. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

                                                                                                                                

723/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č.188/14 ze dne 10.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2018

                                                                                                                                

724/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města stanovuje do odvolání rozsah kompetencí k provádění jednotlivých rozpočtových opatření radou města dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2018

                                                                                                                                

725/18

Rada města schvaluje

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek malého rozsahu na odboru rozvoje města Vysoké Mýto na dodávky, služby a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje částku 500 000 Kč bez DPH ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (JUDr. Libor Poláček)

Jiří Kovařík (Ing. Luboš Karmín)

Bc. Ondřej Halama (Bořivoj Pitra)

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

726/18

Rada města schvaluje

dotační program města „Fond památkové péče města Vysokého Mýta 2019“ zpracovaný v říjnu 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 11. 2018

 

727/18                                                                                                                     

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Park Otmara Vaňorného - stavební úpravy vodního prvku – zpevněné plochy“. Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, za nabídkovou cenu 2.787.574,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

728/18

Rada města

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, jako dodavatelem akce: „Park Otmara Vaňorného - stavební úpravy vodního prvku – zpevněné plochy“, za nabídkovou cenu 2.787.574,00 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Park Otmara Vaňorného - stavební úpravy vodního prvku – zpevněné plochy“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 14. 12. 2018

 

729/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (státní finanční podporu) z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 370.000,- Kč.

Termín: 12. 12. 2018

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

                                                                                                                                

 

730/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje využití státní finanční podpory z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018, která je poskytnuta v celkové výši 370.000,- Kč takto:

-  finanční prostředky ve výši 370.000,- Kč na akci „Restaurování pěti vitrážových oken na kostele Nejsvětější trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 10. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112. Vlastníkem této kulturní památky je Římskokatolická farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto.

Termín:            12. 12. 2018

Zodpovídá:      vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

731/18                                                                                                                      

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 04/2018/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel Nejsvětější trojice, poz. p. č. 115/1 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 24346/6-4112, akce „Restaurování pěti vitrážových oken na kostele Nejsvětější trojice ve Vysokém Mýtě“ ve výši 370.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ, v předloženém znění. 

Termín: 12. 12. 2018

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování   

                                                                                                                                

732/18

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4, IČ: 25134701 na pilotním projektu zaměřeného na ověření účinnosti sběru skla.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

733/18

Rada města schvaluje

pořízení poukázky v hodnotě 4 000 Kč u Kordex System s.r.o., U Krematoria 2636, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, která bude určena na věcnou výhru pro vítěze V. ročníku ekologické soutěže „Nový mobil“ na podporu třídění vysloužilého elektrozařízení.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

734/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. xx v ulici xx ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Bouškou, nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 28.02.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                

735/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Michalcovou Šárku (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  36.667,-Kč v 15 měsíčních splátkách: 14x 2.500Kč a 1x 1.667Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.11.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                                                                                

736/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 89 v ulici xx ve Vysokém Mýtě s panem Radkem Civišem, trvale bytem xx, 566 01 Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

                                                                      

737/18

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Integrovanou střední školou technickou Vysoké Mýto, IČ 15028585 za účelem umístění stánku na propagaci dne otevřených dveří školy na severní části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 30.11.2018 na ploše 6 m2 v místě dle žádosti. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru akce je žadatel osvobozen od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

738/18

Rada města schvaluje

ukončení Nájemní smlouvy č. 675 ze dne 08.08.2014 na část pozemku p.č. 4289/69 o výměře 729 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto uzavřené s paní Věrou Bednářovou, IČ 16749456 dohodou ke dni 31.12.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

739/18

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ 25951378, na vypůjčení části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto, Masarykovo náměstí o rozloze 300 m2 dle zákresu v přiložené mapě ve dnech 12.12.2018 a 13.12.2018 za účelem prodeje vánočních stromků.  

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

740/18

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat pozemkové parcely č. 407/15 a. č. 407/16 orná půda v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta a níže uvedené pozemkové parcely v k.ú. Vysoké Mýto:

Parcela číslo Výměra v m2 Druh pozemku podle KN  
10472 548 ostatní plocha  
10486 154 trvalý travní porost  
10487 112 trvalý travní porost  
10488 1409 trvalý travní porost  
10495 4819 trvalý travní porost  
10501 245 ostatní plocha část (plocha A)
10536 1357 trvalý travní porost  
10540 1916 trvalý travní porost  
10561 200 ostatní plocha část (plocha B)
10563 1201 ostatní plocha  
10624 210 ostatní plocha Část (plocha C)
10640 1692 ostatní plocha  
Celkem 13863    

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 326 pro katastrální území Slatina u Vysokého Mýta a na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

741/18

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se společností A L A, a.s. Řepníky, IČ 47468513 na užívání níže uvedených pozemků za účelem provozování zemědělské činnosti:

Katastrální území Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN
Domoradice 155/8 3039 orná půda
Domoradice 219/2 462 orná půda
Domoradice 277 385 orná půda
Domoradice 280 831 orná půda
Domoradice 282 928 orná půda
Domoradice 283 129 orná půda
Svařeň 776 306 orná půda
Svařeň 777 187 orná půda
Svařeň 778 122 orná půda
Svařeň 779/1 439 orná půda
Svařeň 779/2 395 orná půda
Vysoké Mýto 4969 642 ostat.pl.
Vysoké Mýto 4703/31 1585 orná půda

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Roční pachtovné bude činit 3 560 Kč za pachtovní rok + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                 (

742/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700072019_3/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Gen. Závady +1“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4871, 4874 a 4875/4 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4237-353/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 53.800,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2018                

                                                                                                                                

 

743/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700100851_2/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Štefánikova +1“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4871 a 4872 v k.ú. Vysoké Mýto

a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4260-3599/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 35.500,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2018

                                                                                                                                

 

744/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071792_1/VB „Reko MS Vysoké Mýto - Čapkovská +3“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 2004/6,  4808/4 a 4810 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4261-4002/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 44.900,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2018

 

745/18                                                                      

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 11010-067968 VPIC V. Mýto (UO), Za pivovarem – infr. mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., IČ 25740253, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10; služebností inženýrské sítě jsou dotčeny pozemky parc. č. 1713/2, 1915/3, 4666/2, 4666/231, 4666/269, 4666/417, 4666/418, 4922/2, 4922/26, 4926/1 a 4932/6 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4248-161/2018. Obsahem služebnosti je právo oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 27.450,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

           

                                                                                                                     

746/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900094557/2/2018  mezi městem Vysokým Mýtem jako povinným, společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako oprávněným a paní Ilonou Moučkovou, trvale bytem xx, 566 01 Vysoké Mýto jako investorem stavby „NTL plynovodní přípojka pro RD na č.p. 55, ul. Kpt. Poplera, Vysoké Mýto“; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4844/15 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4262-432/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2018

                                                                                                                     

747/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2007448/VB/1, V. Mýto – Českých bratří, Erbenova, Na Karlově mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4853, 4850/1, 4835/3, 4836/1, 4844/14, 626 a 4834 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 34.740,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

748/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby č. IE-12-2007448/AS/4 mezi městem Vysokým Mýtem jako budoucím povinným, panem Jaroslavem Menclem, nar. xx, trvale bytem xx, Vysoké Mýto jako budoucím oprávněným a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné společností MONTROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice jako investorem stavby „V. Mýto – Českých bratří, Erbenova, Na Karlově“; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4835/3 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na dotčené nemovitosti inženýrskou síť. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

           

                                                                                                                     

749/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby č. IE-12-2007448/AS/1 mezi městem Vysokým Mýtem jako budoucím povinným, panem Leošem Bartheldi, nar. xx, trvale bytem xx a paní Evou Jäger, trvale bytem xx  jako budoucím oprávněným a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné společností MONTROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice jako investorem stavby „V. Mýto – Českých bratří, Erbenova, Na Karlově“; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4835/3 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na dotčené nemovitosti inženýrskou síť. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

                                                                                                                                

750/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohody o umístění stavby č. IE-12-2007448/AS/3 mezi městem Vysokým Mýtem jako budoucím povinným, panem Vladimírem Tesárem, trvale bytem xx, Vysoké Mýto a paní Jarmilou Tesárkovou, trvale bytem xx, Vysoké Mýto jako budoucím oprávněným a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné společností MONTROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice jako investorem stavby „V. Mýto – Českých bratří, Erbenova, Na Karlově“; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4850/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na dotčené nemovitosti inženýrskou síť. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

751/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 12.12.2018

                                                                                                                                

 

752/18

Rada města schvaluje

záměr darovat Pardubickému kraji části pozemků parc.č. 1985/2, 1985/3, 1986 a 1988/1, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře cca 1500 m2, za účelem výstavby výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Předmětem daru budou pouze uvedenou stavbou (objekt a související zpevněné plochy) zastavěné části jmenovaných pozemků.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

753/18

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje (ZZS PAK) ve Vysokém Mýtě ze dne 20.03.2017 s Pardubickým krajem, jehož obsahem bude závazek města Vysokého Mýta zajistit demolici objektů na pozemcích parc.č.  1985/2 a 1986 v k.ú. Vysoké Mýto a orgánem státní správy nařízenou výsadbu náhradní zeleně, a dále závazek Pardubického kraje uhradit městu Vysokému Mýtu vynaložené finanční prostředky v případě, že k vybudování výjezdové stanice ZZS PAK nedojde do konce roku 2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

754/18                                                                                                                      

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje darování části pozemků parc.č. 1985/2, 1985/3, 1986 a 1988/1, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře cca 1500 m2, do vlastnictví Pardubického kraje, v budoucnu zastavěných stavbou výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě (objekt a související zpevněné plochy). Důvodem daru je zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.12.2018

 

755/18                                               

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800088378_1/VB/P „PREL, Vysoké Mýto, Plynovodní přípojka“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4892/2 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4229-172/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.400,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

                                                                                                                                

756/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800074635_1/VB/P „PREL STL plynovod, V. Mýto, ul. Školní, MěÚ V. Mýto “ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4666/2,  4666/231,  4666/246,  4666/417,  4666/418,  4666/269,  4922/2,  4926/2,  4926/1 a 4932/6 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4241-149/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

757/18

Rada města

bere na vědomí informace o procesu koupě pozemků v lokalitě  budoucího parku za pivovarem od Římskokatolické farnosti.

                                                                                                                                

 

758/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015730 /VB/ 1 „Vysoké Mýto-Město, 4666_273, 24xRD, zem.ka“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností K energo, s.r.o., IČ 274 94 683, se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1713/2, 4666/231, 4666/269, 4666/417, 4666/418, 4666/421, 4926/2, 4932/6, 4666/270, 4666/283, 4666/286, 4666/402, 4666/403, 4666/405, 4666/406, 4666/407, 4666/408, 4666/409, 4666/410, 4666/411, 4666/412, 4666/445, 4666/446 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4219-407/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 41.850,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2018

 

759/18

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2018 Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

760/18

Rada města schvaluje

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vysoké Mýto, za II. pololetí roku 2018, dle upraveného návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                       

           

761/18

Rada města schvaluje

vyhlášení Programů podpory v oblasti kultury, v oblasti spolupráce s partnerskými městy, v oblasti sportu, v oblasti školství, v oblasti životního prostředí, v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2019, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 3. 12. 2018

                                                                                                                                

762/18

Rada města schvaluje

úpravu rozpočtu na rok 2018 Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

763/18

Rada města schvaluje

pořízení nepeněžního daru do tomboly XVI. plesu Mikroregionu Vysokomýtsko, který se koná v sobotu 24. 11. 2018 ve Vinarech v hodnotě 3.000 Kč.

Zodpovídá: zástupce vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 24.11.2018

                                                                                                                                

764/18

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o užívání služebního automobilu mezi vlastníkem Městem Vysokým Mýtem a uživatelem Ing. Martinem Krejzou, uvolněným místostarostou města, dle přiloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2018.

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned

 

765/18

Rada města zřizuje

jako své poradní orgány tyto komise rady města:

Komise bytová

Komise majetková

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

 

766/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele bytové komise následovně:

Ing. Jana Holubová – zapisovatel (referentka OPM)

Ervín Perthen – předseda bytové komise

Mgr. Romana Zimová

Vlasta Novotná

Josef Ledajaks

Paedr. Jiří Podroužek

Mgr. Jan Štangl

Milan Šotner

Mgr. Romana Vondřejcová

Mgr. Eva Burešová

 

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

767/18

Rada města jmenuje

členy, předsedu a zapisovatele majetkové komise následovně:

Dagmar Šedová- zapisovatelka (referentka OPM)

Jaroslav Bendl – předseda majetkové komise

Luděk Hejhal 

Ing. František Jiraský

Ing. arch. Jakub Chobotský

Ing. Jiří Fišer

Ing. Luboš Karmín

Baňková Jitka

Ing. Jindřich Svatoš

Ing. Roman Baťa

Milena Dvořáková

Miloš Fogl

Vladimír Antoch

JUDr. Libor Poláček

Josef Vojtěch

Zima Michal

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

 

768/18

Rada města schvaluje

vyplacení odměny řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.                                                                                                                  

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned