Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2018 - 24 ze dne 7. 11. 2018

08.11.18

 

Souhrn usnesení č. 24/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 7.11. 2018

 

bez osobních údajů

                                  

694/18

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru 39 obrazů do sbírek Městské galerie Vysoké Mýto a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vypracováním darovacích smluv a převzetím děl.

Zodpovídá: Iveta Danko, kurátorka MG

Termín:                                                                                                    

 

695/18

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 128 v DPS Litomyšlská 50 paní Benešové Haně, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30.11.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

696/18

Rada města schvaluje  přidělení bytu č. 212 v DPS Litomyšlská 50 pro paní Němečkovou Bohuslavu, nar. xx a pro pana Němečka Stanislava, xx, oba bytem xx, Vysoké Mýto, na 3 roky do 30.11.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

697/19

Rada města schvaluje  přidělení bytu č. 13 v DPS Komenského 124 paní Hánělové Magdaléně, nar. xx, na 0,5 roku do 31.5.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                

698/18

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 176 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.12.2007 mezi městem Vysokým Mýtem a sdružením Naděje, IČ 00570931, kterým se mění výše nájemného na částku 730.000,- Kč a zároveň se ruší inflační doložka.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

699/18

Rada města schvaluje

pronájem nebytových prostor o celkové výměře 72 m2 v budově č.p. 15 na nám. Přemysla Otakara II., tvořící součást pozemku p.č. 338 v k.ú. Vysoké Mýto paní Pravcové Marcele, IČ 15592588 za účelem provozování prodejny second handu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 10 650 Kč a bude osvobozeno od DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

700/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071791_1/VB „Reko MS Vysoké Mýto - Pražská II“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 290,  4808/5 a 4816 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4236-353/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 30.600,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2018   

 

701/18

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 362/2 v ul. Vraclavská vymezenou v budově Pražské Předměstí, čp. 362, 363, byt. dům na parcele 2508, 2509 zastavěná plocha a nádvoří a 2510, 2511 zahrada, s podílem 107/1000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 1.150.000,- Kč. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 5033 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Bytovou jednotku bude doporučeno zastupitelstvu města převést do vlastnictví žadatele, který podá nejvyšší nabídku splňující stanovené podmínky.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

702/18

Rada města schvaluje

plán inventur na rok 2018.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

     

                                                                                                              

703/18

Rada města jmenuje

členy inventarizačních komisí dle přílohy č. 1 plánu inventur na rok 2018.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

  

                                                                                                                         

704/18

Rada města deleguje

na tajemníka MěÚ svoji pravomoc jmenovat případné další členy inventarizačních komisí, kteří budou následně doplněni do radou města schváleného Seznamu členů inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2018 (Příloha č. 1 plánu inventur).

Zodpovídá: tajemník

Termín: průběžně

 

705/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2017 s firmou Merit Bau CZ a.s. se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, IČ: 27259544 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2018

                                                                                                                            

             

706/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo se společností Annat s.r.o., Pohodlí 111, 570 01 Litomyšl, IČ: 02880997 na realizaci stavby „Sklad nářadí a kryté posezení na místní části Brteč“ dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2018

                                                                                                                           

707/18

Rada města schvaluje

uzavření Darovací smlouvy se společností Environmental Invest s.r.o., Basilejské nám. 99/10, 130 00 Praha 3, IČ: 28780183 na podporu komunitního života v samostatné části města Vysokého Mýta, místní části Brteč dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2018

                                                                                                                            

708/18

Rada města schvaluje

I. přijetí dotace z Pardubického kraje na akci „Zřízení pietního místa věnovaného událostem a obětem I. světové války ve Svařeni.“

II. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Pardubického kraje na rok 2018 na realizaci akce „Zřízení pietního místa věnovaného událostem a obětem I. světové války ve Svařeni“, ev. číslo smlouvy: OR/18/24792.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.11.2018

          

                                                                                                                          

709/18

Rada města schvaluje

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Evu Podrackou na projekt „Příspěvek o dotaci na výměnu vchodových dveří v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2018 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 14.087,50 Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.11.2018

 

710/18

Rada města pověřuje

k přijímání souhlasného projevu vůle (souhlasných prohlášení) o uzavření manželství pro osoby jednající za orgán veřejné moci (oddávající): Mgr. Helenu Mandíkovou, Filipa Dvorského, Ing. Miloslava Souška, Mgr. Blanku Kysilkovou, Jiřího Kovaříka, Mgr. Jaroslava Korbela, Petra Klofandu, Mgr. Ivu Vrátilovou, Mgr. Jana Lipavského, Mgr. Martina Koblížka.

Zodpovídá: tajemník a vedoucí odboru občanských agend

Termín: ihned   

                                                                                                                            

711/18

Rada města stanoví

že místostarosta Ing. Martin Krejza a pověření členové zastupitelstva Mgr. Helena Mandíková, Filip Dvorský, Ing. Miloslav Soušek, Mgr. Blanka Kysilková, Jiří Kovařík, Mgr. Jaroslav Korbel, Petr Klofanda, Mgr. Iva Vrátilová, Mgr. Jan Lipavský a Mgr. Martin Koblížek budou moci užívat závěsný odznak při občanských obřadech (svatebních, vítání občánků, přijetí delegací).

Zodpovídá: tajemník a vedoucí odboru občanských agend

Termín: ihned