Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2018 - 23 ze dne 24.10.2018

29.10.18

Souhrn usnesení č. 23/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 24.10. 2018

 

 

685/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 24.10. 2018

 

 

686/18

Rada města schvaluje

operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Vysoké Mýto pro zimní období  2018/2019

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš – ředitel TS

Termín: ihned

 

 

687/18

Rada města doporučuje

Krajskému úřadu Pardubického kraje kladné vyřízení žádosti o udělení státního občanství České republiky žadatelky Oxany Valerjevny Kurasevič, nar.: xx, bytem xx.  

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: ihned

 

 

688/18

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 230 v DPS Litomyšlská 50 pro pana Diblíka Jaroslava, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 31.10.2021.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

 

689/18

Rada města schvaluje 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v DPS Komenského 124 pro pana Hyksu Petra, nar. xx, bytem xx, na 1/2 roku do 30.4.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

 

690/18

Rada města schvaluje 

uzavření splátkového kalendáře s paní Mácovou Simonou dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  1.11.2018

 

 

691/18

Rada města schvaluje

vyřazení akcí dle předloženého seznamu z nedokončených investic formou odpisu do zmařených investic.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.11.2018

 

  

692/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2017912/VB/1, Vysoké Mýto – Brteč 41 - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 475/1, 467/2, 35/6, 437, 326, 421/4, 421/6,  421/2, 421/5, 421/1, vše v k.ú. Brteč. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 8.040,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

 

693/18

Rada města schvaluje

Dodatek č.1 Kupní smlouvy na pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Vysoké Mýto – Svařeň,   mezi firmou  Auto Vinkler, s.r.o. se sídlem 2061/8, Praha 1, IČ 28083831,  a  Městem Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto 56601, IČ:00279773 s prodloužením termínu realizace akce do 31.12.2018.

 

Zodpovídá: Jitka Kočová

Termín: ihned