Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2018 - 20 ze dne 12. 9. 2018

14.09.18

Souhrn usnesení č. 20/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 12. 9. 2018

 

 

573/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 12. 9. 2018.

                                                                                                                                

 

574/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 01/2018/OSU-SPP s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109, Försterova 161/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky kostel sv. Vavřince, poz. p. č. 220 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 14570/6-4109, akce „restaurování 4 vitrážových oken v boční a hlavní lodi kostela, orientace jih a restaurování  2 pilastrů s malou fiálou nad zákristií jižní strana kostela“ ve výši 934.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 120.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění. 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 19.09.2018

            

                                                                                                            

575/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 02/2018/OSU-SPP s Náboženskou obcí Církve Československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062, Javornického 253/IV, 566 01 Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Husův sbor, ul. Hálkova, poz. p. č 299 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 10338/6-5675, akce „obnova (statické zajištění) hlavního vstupního schodiště a restaurování a konzervování opukového soklu objektu“ ve výši 131.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 19.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.  

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 19.09.2018

   

                                                                                                                    

576/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 03/2018/OSU-SPP se společností N o Z, s.r.o., IČ: 47451785, Lozice 64, 538 54 Lozice, jako příjemcem dotace na obnovu kulturní památky Měšťanský dům, č. p. 107, ul. Tůmova, poz. p. č. 82 ve Vysokém Mýtě, rejstř. č. ÚSKP 30719/6-4121, akce „repase a částečná výměna za repliky historických oken, dveří a restaurování kamenných prvků (portály, busty)“ ve výši 360.000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ a 72.000 Kč povinný podíl města, v předloženém znění.  

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 19.09.2018

 

577/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

schvaluje předložený program jednání.

 

578/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

  1. bere na vědomí  předloženou zprávu o situaci ve společnosti

  2. souhlasí s podáním žádosti o prodloužení splatnosti 3. splátky pachtovného                         

za rok 2018 na 14 měsíců

  1. souhlasí s podáním žádosti o snížení pachtovného za rok 2018 o ¼

579/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

bere na vědomí zprávu o činnosti za 1. – 8. měsíc roku 2018

                                                                                         

                                                                                                       

580/18

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.:

bere na vědomí zprávu stavu pořizování investic

 

581/18

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Javornického 432 pro pana Dvořáka Pavla, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30.9.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

                                                                                                        

582/18

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1 v DPS Javornického 432 paní Sotonové Vlastě, nar. xx, bytem xx, na 3 roky do 30.9.2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

 

583/18                                                                                                          

Rada města schvaluje přidělení bytu č. 131 v DPS Litomyšlská 50 paní Šrutové Monice, nar. xx, bytem xx, na 3 měsíce do 31.12.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned  

                                                                               

584/18

Rada města schvaluje  přidělení bytu č. 125 v DPS Litomyšlská 50 pro pana Vrátila Jiřího, nar. xx, bytem  xx, na 3 roky do 30. 9. 2021.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:  ihned

  

                                                                                                      

585/18

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní s Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D., Nerudova 747/6, 691 45 Podivín; IČ 878 04 565 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                            

        

586/18

Rada města souhlasí

s přijetím finančních prostředků z grantu v programu Erasmus+ ve výši 31.062,- EUR pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, příspěvkovou organizaci, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

587/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 pro 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s., ve výši 60.000,-Kč na  nájemné haly a rozhodčí zápasů.

 

  1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

  

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

588/18                                                                                                                 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.7-2018 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

                                                                                                                          

589/18

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Sociální zařízení účinkujících-Městský klub Vysoké Mýto“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy Ing. Martin Zerzán, IČ: 88198090, za nabídkovou cenu 548.960,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

  

                                                                                                                    

590/18

Rada města

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Martin Zerzán, IČ: 88198090, jako dodavatelem akce: „Sociální zařízení účinkujících-Městský klub Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 548.960,00 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Sociální zařízení účinkujících-Městský klub Vysoké Mýto“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2018

 

 

591/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 pro akci „I/35 Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5“ – ISPROFOND 5537510164 dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.9.2018

 

592/18

Rada města souhlasí

na základě žádosti společnosti Vodovody a kanalizace, Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099    s provedením rekonstrukce objektu hrubého znečištění na ČOV Vysoké Mýto, stojícího na pozemku p.č. 5511 v k.ú. Vysoké Mýto. Rekonstrukce v hodnotě 1 595 770 Kč bez DPH bude plně financována společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                              

593/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12- 2017161/1, Vysoké Mýto, Střibříkova, p.č. 417 Beneš – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4788 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

                                                                                                                           

                                                                                                                    

594/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2017428/VB/1, Vysoké Mýto, Lhůta, 91/2, D-svod nn + knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 691/3 a 762 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

 

595/18                                                                                                               

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 11010-064547, CG5C_UO_UOVMV_OK mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., IČ 25740253, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10; služebností inženýrské sítě jsou dotčeny pozemky parc. č. 4644/46, 4644/63, 4644/72, 4644/111, 4644/117, 4644/119, 4644/134, 4644/135, 4644/136, 4664/61, 4664/64 a 4664/75 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4238-126/2018. Obsahem služebnosti je právo oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.030,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

 

596/18

Rada města bere na vědomí

nabídku prodeje pozemků parc. č. 4643/52 a 4643/51 v k.ú. Vysoké Mýto a informaci o vlastníkem navržené kupní ceně.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

 

597/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3237/2 , 3237/3  a 6308/16  v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

  2. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. UZSVM/HUO/5104/2018-HUOM za účelem bezúplatného nabytí pozemků parc. č. 3237/2 , 3237/3  a 6308/16  v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

598/18

Rada města zrušuje

usnesení č. 565/18 ze dne 29.08.2018.

 

599/18

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/405 zahrada o výměře 813 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.422.750,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned  

 

 

600/18                                                                                            

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.520.750,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                      

 

601/18

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/407 zahrada o výměře 822 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.438.500,- Kč včetně DPH, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                       

 

602/18

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 14 v čp. xx v ulici xx ve Vysokém Mýtě z paní Žanety Holasové na paní Markétu Jenšovskou, trvale bytem xx, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned      

                                                                                        

603/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města mění usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se text pod písm. n) tohoto usnesení mění na:

n) 805/14   21/500 Markéta Jenšovská xx, Vysoké Mýto  xx

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                  

604/18

Rada města schvaluje

posunutí termínu splatnosti splátky pachtovného za 3. čtvrtletí dle Pachtovní smlouvy č. 07 se společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s.r.o., IČ 25951378 z původního data 30.09.2018 na datum 30.11.2019.

 

605/18

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 07 se společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s.r.o., IČ 25951378, jehož předmětem je snížení ročního nájemného za rok 2018 o čtvrtou čtvrtletní splátku. Celkové roční pachtovné za rok 2018 tedy činí 1 433 431 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

                                                                                                                 

606/18

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství spolkem Promejto, z.s. IČ 03623050 za účelem umístění 3 ks výstavních panelů v době od 21.09.2018 do 01.10.2018 jako upoutávku na Den architektury. 1 ks panelu bude umístěn na části pozemku p.č. 4784 na severní části nám. Přemysla Otakara II. v místě dle žádosti, 1 ks na části pozemku p.č. 4877 v ulici Generála Závady v zelené ploše v blízkosti domu č.p. 383 a 1 ks na části pozemku p.č. 117 v ulici Tůmova v zelené ploše, vše v k.ú. Vysoké Mýto.  Akce je podpořena dotací města Vysoké Mýto, je tedy osvobozena od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.  

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                   

607/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. 9418002381/4000217791 za účelem pronájmu plynárenského zařízení, které vzniklo v rámci stavby „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – infrastruktura 1. etapa – přeložka STL plynovodu a rozšíření STL plynovodní sítě“ mezi společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311 a městem Vysokým Mýtem. Výše ročního nájemného činí 13 911 Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

608/18                                                                                                                  

Rada města schvaluje

Pokyny k obchodování na Komoditní burze Praha - komodita elektrická energie, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

609/18

Rada města schvaluje

Pokyny k obchodování na Komoditní burze Praha – komodita zemní plyn, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                   

610/18

Rada města schvaluje

darování nálezu - dvou pamětních dopisů a tří drobných tisků z roku 1884 nalezených dne 1. 6. 2016 v kopuli Choceňské věže do sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, IČO 00 372 331.      

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 30. 9. 2018

                                                                                                                       

611/18

Rada města schvaluje

uzavření dohody o provedení práce s paní Mgr. Vladimírou Nacházelovou na dobu od  13. 9. 2018 do 30. 11. 2018 pro pracovní úkol vedení kroniky města Vysokého Mýta, se sjednanou celkovou výší odměny 13.600,- Kč, a to za podmínek výplaty odměny dle přiloženého návrhu.

Zodpovídá: zástupce vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

                                                                                                                      

612/18

Rada města schvaluje

Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018, mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubce a Městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, 566 01, Vysoké Mýto v částce 27 000 Kč na pořízení radiostanic s příslušenstvím.

 

Zodpovídá: zástupce vedoucího odboru kanceláře starosty

Termín:  ihned