Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2018 - 19 ze dne 29.8.2018

03.09.18

Souhrn usnesení č. 19/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 29.8. 2018

 

544/18

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 29. 8. 2018

 

 

545/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny TS č.4/2018.

 

Zodpovídá: Ing.Svatoš - ředitel TS

Termín: 19.9.2018

 

 

546/18

 

Rada města schvaluje

zvýšení počtu pracovníků TS dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš - ředitel TS

Termín: ihned

 

 

547/18

 

Rada města schvaluje

změnu limitů pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2018 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš - ředitel TS

Termín: ihned

 

 

548/18

 

Rada města schvaluje

I. uzavření nájemní smlouvy na plynový kotel GLR-151, 150 l, se společností Ledax Vysoké Mýto, o. p. s., Žižkova 913, Vysoké Mýto, IČ: 28117557

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  05.09.2018

 

 

549/18

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy s firmou VIAVIS a.s. Obránců Míru 237/35 Ostrava-Vítkovice, IČ 25848402 za účelem zabezpečení služeb pověřence pro Městský úřad Vysoké Mýto a příspěvkové organizace města dle přiložené smlouvy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

550/18

 

Rada města schvaluje

plat Mgr. Moniky Bystřické Mandíkové, ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, s účinností od 27. 8. 2018, dle předloženého návrhu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

551/18

 

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od Nadačního fondu Tesco, pro Základní školu Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkovou organizaci, ve výši 16 000 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

552/18

 

Rada města schvaluje

převod finanční částky 106.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, a čerpání investičního fondu na nákup elektrického varného kotle do školní kuchyně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

553/18

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 pro Český kynologický svaz ZKO Vysoké Mýto - 206 ve výši 4.000 Kč na uspořádání XV. ročníku agility závodů Sárovecký Fin Cup.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

554/18

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, název stavby: Vysoké Mýto, Čapkovská, Město - sloup nn

se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  do 30.09.2018

 

 

555/18

 

Rada města neschvaluje

prominutí smluvní pokuty společnosti Optima spol. s.r.o. se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709 za pozdní předání kompletní projektové dokumentace akce „ul. Generála Závady – stavební úpravy“ v plné výši.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

556/18

 

Rada města bere na vědomí

předložené důvody pozdního předání projektové dokumentace akce „ul. Generála Závady – stavební úpravy“ uvedené v žádosti o prominutí smluvní pokuty společnosti Optima spol. s.r.o., IČ 15030709.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

557/18

 

Rada města schvaluje

uplatnění smluvní pokuty po společnosti Optima spol. s.r.o. se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709 za pozdní předání kompletní projektové dokumentace akce „ul. Generála Závady – stavební úpravy“ dle Smlouvy o dílo ze dne 23.06.2017 za dobu 174 dnů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.9.2018

 

 

558/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 421/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Brteč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

559/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1519/1 a části pozemku parc. č. 1515/19, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

560/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 255/16 orná půda v k.ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

561/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 581, 582 a 583 vše lesní pozemek v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od vlastníka za kupní cenu ve výši 152.893,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

562/18

 

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 214/2 – orná půda v k.ú. Javorníček o výměře 5760 m2. Nemovitá věc je zapsaná na listu vlastnictví č. 155 pro katastrální území Javorníček u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

563/18

 

Rada města souhlasí

na základě žádosti uživatele Ledax Vita, z.ú. s pronájmem části nevyužívaných prostor v č.p. 199 v ulici Komenského, na parcele č. 1288 v k.ú. Vysoké Mýto, společnosti Ledax Vysoké Mýto, o.p.s., IČ 28117557 za účelem pronájmu zdravotnických pomůcek (výměra 53 m2) a paní Markétě Markové, Oucmanice 77, Ústí nad Orlicí za účelem provádění masáží (výměra 27 m2). Výše nájemného bude 500 Kč/m2/rok a prostředky získané pronájmem budou použity na opravu a údržbu výše uvedeného objektu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

564/18

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700101620_2/BVB    mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1191/1, 1191/2, 1194, 1196/1, 4875/4 a 4875/5 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Husova, číslo stavby: 7700101620“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.09.2018

   

 

565/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 27.08.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/405 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Pidimovi (nar. xx), trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.422.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

566/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 27.08.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/403 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Janu (nar. xx) a Bc. Magdaleně (nar. xx) Brožovým, oba trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 1.429.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

567/18

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/407 zahrada o výměře 822 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.438.500,- Kč, cena je včetně DPH, dle předloženého znění. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

568/18

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek parc. č. 4666/406 zahrada o výměře 869 m2 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto pro výstavbu rodinného domu v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM za kupní cenu ve výši 1.520.750,- Kč, cena je včetně DPH, dle předloženého znění. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

569/18             

 

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 136-126/2018 označený jako st. 11/2  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice. Původní pozemek st. 9/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Domoradice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

570/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 136-126/2018 označeného jako st. 11/2  zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice panu Jaroslavu Janků (nar. xx), podíl ½, trvale bytem xx, a paní Sylvě Čermákové (nar. xx), podíl ½, trvale bytem xx, za celkovou kupní cenu ve výši 2.900,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 19.09.2018

 

 

571/18

 

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – stavební úprava původního prostoru - přístavba a vestavba požárního (evakuačního) schodiště v západním křídle nemocnice od podlaží 1PP po 4NP v rozsahu dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

 

572/18

  

Rada města

rozhodla o výběru uchazeče na uzavření smlouvy o dílo na konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu Města Vysokého Mýta s Ing. arch. Jakubem Chobotským, nar. xx, bytem xx.

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: ihned