Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Usnesení RM č. 2018-18 ze dne 15. 8. 2018

16.08.18

Souhrn usnesení č. 18/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 15. 8. 2018

 

 

518/18

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 15. 8. 2018

                                                                                                                                

519/18

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro spolek Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, pro rok 2018, ve výši 200 tis Kč (dvě sta tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 09. 2017, číslo usnesení 143/17

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

                                                                                                                                

520/18

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění poskytování služby v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2018, ve výši 70 tis Kč (sedmdesát tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

521/18  

                                                                                                              

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta v roce 2018 pro Vysokomýtskou nemocnici, IČ 71207856, na projekt Úhrady ročních ztrát spojených s provozem bazénu v budově nemocnice na ul. Žižkova v souvislosti s kojeneckým plaváním

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

522/18

 

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.6-2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

523/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.7-2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

 

524/18

                                                                                              

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.06.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

 

525/18

                                                                                                                     

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 19.03.2018 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Městské lesy Vysoké Mýto spol. s r.o. dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

 

526/18

                                                                                                                    

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.3-2018 konaného dne 13.08.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2018

 

                                                                                                                  

527/18

 

Rada města souhlasí

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 51 145 Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

528/18  

                                                                                                                       

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 pro Autoklub Karosa, klub v AČR ve výši 100.000 Kč na projekt Spolufinancování spoluúčasti při financování rozvoje dětského dopravního hřiště ve Vysokém Mýtě.

 

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

529/18

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě s Martincem Zdeňkem (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 30.06.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

530/18

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. xx v ulici xx ve Vysokém Mýtě s Kroutilovou Annou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 31.08.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                

531/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě s Řeháčkovou Pavlou (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 31.07.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

532/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. xx ve Vysokém Mýtě s manželi Ropkovými Věrou (nar.xx) a Pavlem (nar. xx), trvale bytem xx, Vysoké Mýto,  na dobu určitou do 31.12.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned                                                                                                                        

 

533/18

 

Rada města schvaluje

 

paní Haně Kopecké (nar. xx) udělení výjimky z podmínky uvedené v čl. II odst.4 písm.a) Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                           

 

534/18

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství Ing. Josefem Štenclem, IČ 42914523 za účelem pořádání marketingové akce „Soutěž pro školní děti“ na severní části nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 03.09.2018 na ploše 50 m2 v době od 8:00 hod do 18:00 hod. v místě dle žádosti.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                  

535/18

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zprostředkování a zajištění dalších činností se společnosti eCENTRE, a.s., IČ: 27149862.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                             

536/18

 

Rada města schvaluje

 

darování níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace, IČ: 493 17 032.

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
762 Stůl pracovní pod počítač 1
1628 rohový segment 75 1
1629 rohový segment 75 1
1631 rohový segment se soklem 1
4107 Kancelářské křeslo Prezident 1
6857 kancelářské křeslo Tennessee 1
10277 kancelářská židle Prezident 1
886/1 police 3250 1
640 Police do výklenku 2
bez inv. č. polička černá š. 80, hl. 20 1
bez inv.č. polička bílá, š. 158cm, hl.28cm 2

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                       

537/18

 

Rada města schvaluje

 

darování níže uvedených movitých věcí, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace, IČ: 709 98 671.

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
183 žardiniera 1
184 žardiniera SA 2
bez inv.č. žardiniera 1

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                            

538/18

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout plynovod včetně přípojek vzniklý v rámci stavby „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě Za pivovarem – infrastruktura 1. etapa – přeložka STL plynovodu a rozšíření STL plynovodní sítě“ v rozsahu STL dn 63 – 301,7m a přípojky STL dn 32 – 135,75m na pozemku p.č. 4666/269, 4666/418, 4666/231, 4932/6, 4926/1, 4666/421, 1713/2, 4666/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                          

 

539/18

 

Rada města schvaluje

 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Výběr pojistitele města Vysokého Mýta“ dle předloženého znění; výzva k podání nabídek bude odeslána těmto pěti dodavatelům:

 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČO: 45534306

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617

 • Pojišťovna VZP, a.s., IČO: 27116913

 • Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 47115971

 • Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                              

 

540/18

 

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Výběr pojistitele města Vysokého Mýta“, ve složení:

Ing. František Jiraský,

Ing. Martin Krejza,

JUDr. Libor Poláček

náhradníci: Mgr. Helena Mandíková, Jiří Kovařík, Ing. Jana Holubová.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

                                                                                                                              

  

                                                                                                                   

541/18

 

Rada města souhlasí

 

s užitím znaku města Vysokého Mýta na propagaci setkání tanečních souborů České besedy Pardubického kraje, které se koná 8. 9. 2018 v rámci Městských slavností ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 31. 8. 2018  

                                                                              

542/18

 

Rada města souhlasí

 

s užitím znaku města Vysokého Mýta na internetových stránkách Českého rozhlasu v rámci článku „Na jedno z našich největších čtvercových náměstí vstoupíte ve Vysokém Mýtě třemi branami.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 31. 8. 2018

                                                                                                                     

543/18

 

Rada města jmenuje

manažerkou prevence kriminality paní Zuzanu Svobodou, Dis., referentku OSZ a současně jí jmenuje členkou Pracovní skupiny prevence kriminality při MěÚ Vysoké Mýto.

Termín:      ihned

Odpovídá: tajemník