Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 28.9.2022

Usnesení RM č. 2017 - 21 ze dne 16. 8. 2017

22.08.17

Souhrn usnesení č. 21/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 16. 8. 2017

 

 

631/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 16. 8. 2017

                                                                                                                                                         

632/17

 

Rada města doporučuje ke schválení ZM 

 

rozpočtové změny TS  č.2/2017.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

633/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Systém předcházení vzniku komunálních odpadů ve Vysokém Mýtě“ v rámci 68. výzvy OPŽP.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                   

634/17

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění sociální služby v Azylovém domě pro ženy matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2017 ve výši 70 tis Kč (sedmdesát tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

 

 

635/17

                                                                                                                                   

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO Vysoké Mýto v roce 2017 ve výši 89 tis Kč (osmdesát devět tisíc korun českých),

 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

             

  Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

  Termín: ihned

                                                                                                                                   

636/17

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro VerMi z. s., IČO: 03469697 na projekt: Elegance bez bariér, ve výši 5.000Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                

637/17

 

Rada města souhlasí

 

s čerpáním prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, na náklady spojené s projektem „Personální podpora – Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace“, na přechodné období, než budou poskytnuty prostředky z MŠMT, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

           

                                                                                                                     

638/17

 

Rada města schvaluje

 

převod finanční částky 31.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

639/17

 

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč na ekologické účely od společnosti STAVITELSTVÍ - TRTUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27528545.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

640/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2017 ze dne 14.srpna 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.09.2017

 

641/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 30.6.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.09.2017

                                                                                                                     

642/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města ruší stálý peněžní Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta zřízený usnesením zastupitelstva města č.101/12 ze dne 12.9.2012 a ukládá převézt zůstatek finančních prostředků na základní běžný účet města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.09.2017

 

 

643/17

                                                                                                                                 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.9-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2017

                                                                                                                                 

644/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Miroslavu Giňovi (nar. 14.08.1997) bytem Husova 156, Vysoké Mýto a paní Simoně Žigové (nar. 12.04.1997), bytem Nádražní 206, Hrochův Týnec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2018.

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                             

645/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Josefu Mikovi (nar. 13.03.1938) a paní Eleně Mikové (nar. 05.02.1942), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2018 za podmínky vrácení současně užívaného bytu č.5 v č.p.156, ul. Husova, Vysoké Mýto  městu Vysokému Mýtu.

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                                 

646/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  paní Ivaně Pěchulové

(nar. 07.08.1993) a Davidu Dudovi (nar. 14.05.1993) oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2018 za podmínky vrácení současně užívaného bytu č.8 v č.p.857, ul. Husova, Vysoké Mýto  městu Vysokému Mýtu.

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                         

647/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu Luboši Hottmarovi (nar. 2.7.1958), trvale bytem U Staré zastávky 554, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  65.829 Kč v 17 měsíčních splátkách: 16 x 4.000 Kč a 1x 1.829 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.08.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                                 

648/17

 

Rada města schvaluje

 

kácení stromů č. 2, 3 a 4 z důvodu stavby nové výjezdové základny ZZS PSK dle přiložené žádosti s tím, že zůstanou zachovány stromy 1 a 5 vedle současné příjezdové cesty.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

649/17

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 366/17.

 

650/17

                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

vyloučení účastníka ENWOX ENERGY s.r.o., IČ: 02639564 ze zadávacího řízení v Zakázce v rámci DNS – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto  na období od 01.11.2017 do 31.10.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

           

651/17

                                                                                                                      

Rada města schvaluje 

 

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zakázka v rámci DNS - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 4. 5. 2017 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: CONTE spol. s r.o., IČ: 00565342.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

652/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny NN a Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny VN se společností CONTE spol. s r.o., IČ: 00565342 dle výsledku veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2017 do 31.10.2018“. Z důvodu okamžitého ukončení dodávek elektřiny předchozím dodavatelem budou obě smlouvy uzavřeny se započetím dodávek elektřiny od 17.08.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

653/17

 

Rada města schvaluje

 

přijetí částky 8.200,- Kč jako výtěžku z prodeje akcií společnosti Agrostav Ústí nad Orlicí a.s.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, vedoucí OFI

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

654/17

 

Rada města souhlasí

 

s nabídkou bezúplatného převodu pozemků parc. č. 5054/3 a 5054/2 oboje ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto do vlastnictví města Chocně, a to z důvodu, že autobusové zastávky u odbočky na Podrážek, které se na těchto pozemcích částečně nacházejí, slouží obyvatelům města Chocně a pro město Vysoké Mýto jsou tyto pozemky nepotřebné.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

655/17

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek dle záznamu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „ Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) Města Vysoké Mýto – 1. etapa“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka společnosti ECO LED SOL, s.r.o., Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČ: 29146411 za nabídkovou cenu 1.958.736,68 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

656/17

                                                                                                                                 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ECO LED SOL, s.r.o., IČ: 29146411, jako dodavatelem akce: „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) Města Vysoké Mýto – 1. etapa“, za nabídkovou cenu 1.958.736,68 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) Města Vysoké Mýto – 1. etapa“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2017

                                                                                                                                 

657/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou Merit Bau CZ a.s., IČ: 27259544, jako dodavatelem akce: „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem – Infrastruktura – I. etapa“, za nabídkovou cenu 17.600.244,54  Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2017

                                                                                                                                 

658/17

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavitelství - Trunec s.r.o., IČ: 27528545, jako dodavatelem akce: „Demolice budov čp. 46 ul. Čapkovská – bývalé technické služby, čp. 126 ul. Lipová – bývalá hasičská zbrojnice“, za nabídkovou cenu 1.692.035,89  Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Demolice budov čp. 46 ul. Čapkovská – bývalé technické služby, čp. 126 ul. Lipová – bývalá hasičská zbrojnice“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2017

                                                                                                                                 

 

659/17

 

Rada města schvaluje

 

odstoupení od smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807, jako dodavatelem akce: „Přechod pro chodce ul. Choceňská, Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2017

                                                                                                                                 

660/17

 

Rada města odkládá

 

žádost společnosti Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818 na prodloužení termínu dokončení díla Rekonstrukce náměstí Vaňorného ve Vysokém Mýtě na základě podané písemné žádosti ze dne 8. 8. 2017 s tím, že pokud zhotovitel do 31. 8. 2017 kompletně dokončí dílo kromě prostoru od rohu budovy ZŠ Javornického čp. 273, prostoru před Zvonicí po roh domu čp. 161v ul. Försterova, bude žádosti zhotovitele vyhověno. V prodlouženém termínu dokončení díla bude zhotovitelem díla provedeno předláždění příjezdové komunikace v úseku od ul. Komenského po rekonstruovaný prostor náměstí Vaňorného.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2017

                                                                                                                                 

661/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13.04.2017 se společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 530 03 Hradec Králové, IČ 25968807 na změnu ceny díla a termínu předání dokončeného díla do 30.11.2017 akce „Úprava komunikace do areálu Tomil a Iveco CR“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.09.2017

                                                                                                                                

 

662/17

 

Rada města schvaluje

 

služební cestu pana místostarosty Ing. Martina Krejzy do německého partnerského města Korbach v termínu 1. – 3. 9. 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned