Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 11.12.2023

Usnesení RM č. 2017-04 ze dne 15.2.2017

20.02.17

Souhrn usnesení č. 4/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15. 2. 2017

 

 

Bez osobních údajů

 

 

102/17

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 15. 2. 2017.

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

103/17                                                                                                                     

Rada města schvaluje

 

poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 200 000,-.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

104/17

Rada města schvaluje

 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 200 000,-.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

105/17

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit

poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 200 000,-.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

106/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města schválit

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2017 ve výši Kč 200 000,-.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

107/17

Rada města schvaluje

Nájemní smlouvu na osobní vůz Peugeot Partner Tepee premium 1,6, HDi na rok 2017 a dále na dobu neurčitou po dobu trvání projektu senior doprava.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

108/17

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v DPS Komenského 124 pro  pani  Kapitánčíkovou Danuši, nar. 26.12.1939 a pro pana Jana Kapitánčíka nar. 12.1.1938,  na 3 roky do 31.1.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

109/17

 

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 215 v DPS Litomyšlská 50 paní Plašilové Žofii, nar. 13.2.1933, na 3 roky do 31.01.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

110/17

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 227 v DPS Litomyšlská 50 paní Frycové Margitě, nar. 8.3.1931, na 3 roky do 31.01.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

111/17

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 14 v DPS Komenského 124 paní Trojákové Ivaně, nar. 6.7.1953, na 0,5 roku do 31.8.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

                                  

112/17

 

Rada města schvaluje:

 

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, změnu návrhu rozpočtu na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned

                                                                                                                     

113/17

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 19.942 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017     19.942 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Stanislava Burešová

Termín: 30. 11. 2017

 

114/17                                                                                              

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, změnu návrhu rozpočtu na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned

                                                                                                                     

115/17

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 18.804 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017               18.804 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Martina Wichová

Termín: 30. 11. 2017

116/17

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, změnu návrhu rozpočtu na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

117/17

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši

51.172 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017      51.172 Kč

Zodpovídá: ředitelka Mgr. Hana Štindlová

Termín: 30. 11. 2017

                                                                                                         

118/17

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, změnu návrhu rozpočtu na rok 2017, odpisový plán na rok 2017 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: ihned

                                                                                                         

119/17

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod prostředků z fondu investic organizace ve výši 9.600 Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2017               9.600 Kč

 

Zodpovídá: ředitelka Bc. Edita Lipavská

Termín: 30. 11. 2017

 

 

 

120/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. I.              poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2017 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150 000 Kč na projekt Festival Sodomkovo Vysoké Mýto a rozšíření stálé expozice Stratílek.
  2. II.            uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

121/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Věrou (nar. 25.04.1963) a Pavlem (nar. 06.01.1951) Ropkovými, trvale bytem Jaroslav 11, na dobu určitou do 30.06.2017.  Ve smlouvě bude zakotvena povinnost obou nájemců mít na adrese, kde se nachází pronajatý byt, hlášen trvalý pobyt, a to po celou dobu nájemního vztahu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

122/17

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi Pardubickým krajem, IČ: 70892822 jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 1985/2, 1986, 1988/1, 1985/3 a 1986 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě“ v rozsahu dle situačního zákresu, který tvoří přílohu usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

123/17

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru pronajmout mostní váhu ev.č. S-01264, která se nachází na části pozemku p.č.10740/7 a pozemek p.č. 10740/2 jehož součástí je budova bez č.p. – senážní žlab ev.č.B-00353 vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

124/17

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 46/17 ze dne 18.1.2017.

                                                                                                                     

125/17

Rada města schvaluje

pronájem části střechy bytového domu č.p.715 tvořící součást pozemku p.č. 4644/112 o výměře 2 m2 a části střechy bytového domu č.p. 717 tvořící součást pozemku p.č. 4644/114 o výměře 10 m2 v k.ú. Vysoké Mýto včetně prostoru v/na předmětné budově a budově č.p. 716 tvořící součást pozemku p.č. 4644/113 v k.ú. Vysoké Mýto potřebného pro kabelové propojení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 za účelem umístění antén základnové stanice veřejného telekomunikační sítě. Roční nájemné bude ve výši 65.000,-Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. V prvních 5 letech je možné smlouvu vypovědět pouze v případě hrubého porušení smlouvy.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

126/17

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2021 o výpůjčce pozemků ze dne 21.12.2005, uzavřené s AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ: 00428230, kterým se bude měnit předmět výpůjčky na nový stav dle přiloženého soupisu pozemků.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

127/17

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 4289/93 o výměře 528m2 a část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 516 m2, dle přiloženého zákresu – plocha „A“  vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

128/17

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 1700 m2 vše v k.ú. Vysoké Mýto dle přiloženého zákresu – plocha „B“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

129/19

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 691 ze dne 17.2.2016, uzavřené s panem xx, bytem xx. Dodatkem dojde k prodloužení doby nájmu o jeden rok, tedy do 31.12.2022.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

130/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Kristiánu Giňovi (nar. 14.03.1996) a paní Šarlotě Lévaiové (nar.01.04.1996) oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:

                                                                                                                     

 

131/17

 

Rada města schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi Městem Vysokým Mýtem , IČ:00 279 773, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, zastoupené Ing. Františkem Jiraským, starostou ( na straně „dárce“) a Vysokomýtskou kulturní, o.p.s., IČ:  28852150, Litomyšlské Předměstí, Litomyšlská 72, 566 01, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Sabolčíkovou (na straně obdarované), jejím předmětem je motorové vozidlo Hyundai  Getz  s  SPZ 2E5 8066.

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                         

132/17

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti 11010-055998, CG5C_UO_UOVML_UOYVM (59031)_OK mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3; služebností inženýrské sítě jsou dotčeny pozemky parc. č. 4920/1 a 1810/2 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4099-215/2016. Obsahem služebnosti je právo Oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč + DPH.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

                                                                                                         

 

 

133/17

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013928/VB/1, Choceň, 1558/50, ČZS, Pod Babkou, zem. kabel mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 3226/2, 3237/1, 3241, 3244, 3246, 3247, 3250, 3251, 3345/2, 5041/3, 5245 a 6308/15 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4064-777/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 22.950,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2017

 

 

 

                                                                                                         

134/17

Rada města schvaluje

 

záměr vložit do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto nemovitou věc, a to VDJ Bučkův kopec – 600 m3, tj. pozemek parc. č. 3077/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. o výměře 24 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto. Nemovitá věc je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

135/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o finanční příspěvek ze Státního programu EFEKT 2017 na projekt Revitalizace veřejného osvětlení.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 28.02.2017

                                                                                                         

 

 

136/17

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Roman Štech, Čechova 837, 538 21 Slatiňany, IČ 10477616, jako dodavatelem akce: „Oprava oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 583.882,70 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Oprava oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

137/17

 

Rada města odkládá

 

bod č. 3 odboru rozvoje města - Loutková scéna č.p. 72 – stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 1.3.2017

                                                                                                         

138/17

 

Rada města schvaluje

 

návrh soutěžních podmínek pro vyhlášení architektonicko – urbanistické soutěže akce „Revitalizace území bývalých kasáren“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

139/17

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby s Pardubickým krajem v souvislosti s realizací přechodu pro chodce v ulici Choceňská.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  31.03.2017

 

                                                                                                         

 

 

140/17

 

Rada města schvaluje

 

návrh zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod názvem „Vysoké Mýto: Krytý plavecký bazén – Rekonstrukce“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2017

                                                                                                         

141/17

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Vysoké Mýto: Krytý plavecký bazén – Rekonstrukce“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský);

Jiří Kovařík (Ing. Luboš Karmín);

JUDr. Libor Poláček (JUDr. Ilona Kučíková);

Ing. Pavel Kubeš (Bořivoj Pitra);

Ing. arch. Karel Rothanzl (Ing. Viktor Meduna).

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

142/17

 

Rada města schvaluje

 

výroční zprávu města Vysokého Mýta o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím za rok 2016 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Mgr. Marie Lněničková

Termín:       28. 2. 2017            

                                                                                                         

143/17

Rada města schvaluje

 

sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dle pozměněného návrhu.

Zodpovídá: Mgr. Marie Lněničková

                                                                                                         

                                              

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka