Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 3.10.2023

Usnesení RM č. 2017-02 ze dne 18.1.2017

23.01.17

Souhrn usnesení č. 02/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18. 1. 2017

Bez osobních údajů

                                                                                                                               

13/17

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18. 1. 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

14/17

 

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                         

15/17

 

Rada města schvaluje

rozpočet Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

           

                                                                                                         

16/17

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.1-2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                     

                                              

17/17

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 2 037 Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

 

 

18/17

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí paní Evu Šrautovou, bytem Vysoké Mýto, Prokopa Velikého 793.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                         

19/17

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci Bc. Ivety Danko na členství v redakční radě Vysokomýtského zpravodaje ke dni

31. 12. 2016.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                         

20/17

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci pana Aleše Felgra na členství v redakční radě Vysokomýtského zpravodaje ke dni 31. 12. 2016.

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

21/17                                                                                                

 

Rada města volí

 

Mgr. Zuzanu Pohorskou členkou redakční rady Vysokomýtského zpravodaje.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                         

 

 

22/17

Rada města volí

 

Mgr. Jiřího Nygrýna členem redakční rady Vysokomýtského zpravodaje.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

                                                                                                         

23/17

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci Ing. Jaromíra Andrleho, bytem Za Zelárnou 336, Hradec Králové ze všech komisí města Vysokého Mýta ve kterých byl uveden.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

24/17

Rada města ruší

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 346/16 ze dne 16.03.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

           

                                                                                  

25/17

Rada města schvaluje

 

komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejných zakázek malého rozsahu na odboru rozvoje města Vysoké Mýto na dodávky, služby a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje částku 500 000 Kč bez DPH ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (JUDr. Libor Poláček)

Jiří Kovařík (Ing. Luboš Karmín)

Ing. Pavel Kubeš (Bořivoj Pitra)

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

26/17

Rada města ruší

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 625/16 ze dne 01.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                         

27/17

Rada města schvaluje

 

komisi pro vyhodnocení příspěvku města na provedené fasády v MPZ Vysoké Mýto ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza – místostarosta (Mgr. Helena Kejzlarová – místostarostka)

Ing. arch. Milan Košař – architekt města (Ing. Pavel Kubeš – vedoucí ORM)

lic. Dagmar Zavoralová – referentka ORM (Josef Šplíchal,DiS. - referent ORM)

Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚÚP (Vladislav Bobela - referent OSÚÚP)

Bc. Ondřej Halama – referent OSÚÚP (Zdeňka Vobejdová - referentka OSÚÚP)

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

28/17

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci projektu „Vysoké Mýto – Domovník - preventista 2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2017

                                                                                                                     

29/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 21.03.2016 se společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci „Regenerace sídliště U Hřbitova“, s termínem předání díla do 31.01.2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  31.01.2017

                                                                                                         

30/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 24.11.2016 se společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709, na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci „Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem“, dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  31.01.2017

                                                                                                         

31/17

 

Rada města schvaluje

 

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy veřejných ploch, komunikací a přechodů pro chodce ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  28.02.2017

                                                                                                         

32/17

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Komunikace a chodníky Vysoké Mýto“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza (Mgr. Helena Kejzlarová);

Jiří Kovařík (Ing. Luboš Karmín);

JUDr. Libor Poláček (JUDr. Ilona Kučíková);

Ing. Pavel Kubeš (Bořivoj Pitra);

Ing. Petr Fencl (Ing. Rudolf Křížek).

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                         

33/17

 

Rada města schvaluje

 

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Loutková scéna čp. 72 - stavební úpravy“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  28.02.2017

                                                                                                                     

34/17

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci na restaurování pomníku purkmistra Eduarda Mayera ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2017

                                                                                                         

35/17

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120053843 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na akci „Bourací práce hasičské zbrojnice, Lipová“, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  31.01.2017

                                                                                                                     

 

 

36/17

 

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Program podpory Kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2017“ pro realizaci projektu „Městské opevnění - Pražská brána“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2017

                                                                                                                     

37/17

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Program podpory Kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2017“ pro realizaci projektu „Oprava oken ZUŠ Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.01.2017

 

                                                                                                         

 

 

 

38/17

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 773 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Markem Puškou  (nar. 24.07.1974), bytem V Břízkách 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

39/17

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou (nar.13.05.1989), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

40/17

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaritou Mikovou  (nar. 12.11.1962), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017 za podmínky řádného dodržování splátkového kalendáře vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto spol. s.r.o..

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

41/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Magdalenou Burianovou (nar.09.10.1981), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017 za podmínky řádného dodržování splátkového kalendáře vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto spol. s.r.o..

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

42/17

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Miko (nar. 01.01.1992), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                              

43/17

 

Rada města neschvaluje

 

xx podnájem bytu č. x v č.p. xx v ulici xx ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

 

                                                                                                         

44/17

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 6 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě  manželům Prisce Čočové (nar. 07.01.1967) a Ladislavu Čočovi (nar.07.04.1954) oba bytem Pražská 80, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: po uvolnění bytu č. 6 v č.p. 171 v ulici Čapkovská

 

                                                                                                         

 

45/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke Smlouvě č. 40 o nájmu pozemku uzavřené dne 28.1.2009 se společností AUTOSERVIS spol. s r.o., IČ: 00653667, kterým se předmět smlouvy rozšíří o část pozemku p.č. 1982/1 o výměře 115 m2 a část pozemku p.č. 4882 o výměře 45 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem zřízení parkovacích stání v rozsahu dle žádosti. Roční nájemné bude zvýšeno o 5.326,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                         

46/17

 

Rada města schvaluje

pronájem části střechy bytového domu č.p.715 tvořící součást pozemku p.č. 4644/112 o výměře 2 m2 a části střechy bytového domu č.p. 717 tvořící součást pozemku p.č. 4644/114 o výměře 10 m2 v k.ú. Vysoké Mýto včetně prostoru v/na předmětné budově a budově č.p. 716 tvořící součást pozemku p.č. 4644/113 v k.ú. Vysoké Mýto potřebného pro kabelové propojení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 za účelem umístění antén základnové stanice veřejného telekomunikační sítě. Roční nájemné bude ve výši 65.000,-Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

47/16

 

Rada města schvaluje

vypůjčení budovy č.p. 46, která je součástí pozemku p.č. 2053/1 v k.ú. Vysoké Mýto, Policii ČR, Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 27, Ústí nad Orlicí, za účelem výcviku policistů Policie ČR a Městské policie. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená na dobu určitou od 1.2.2017 do 28.2.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

48/17

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 1232/16 ze dne 30.11.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

49/17

 

Rada města schvaluje

pronájem garáže č.1 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 panu xx, nar. xx, bytem xx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude ve výši 525Kč/m2/rok + DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

50/17

Rada města schvaluje

darování použitých hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 7.640 Kč dle přílohy příspěvkové organizaci Mikádo – středisko voleného času, IČ: 720 87 013.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

                                                                                                         

51/17

Rada města schvaluje

 

rozpočet Sociálního fondu města Vysokého Mýta na rok 2017 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

52/17

 

Rada města odkládá

 

Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, s platností od 1.2.2017 a ukládá tajemníkovi upravit směrnici dle  připomínek členů rady města.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.2.2017

                                                                                                                     

 

 

53/17

 

Rada města svěřuje

 

na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, městskému úřadu, odboru právnímu a majetkovému rozhodování o:

A) uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Vysoké Mýto, v souladu se směrnicí pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a směrnicí pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích, v těchto případech:

1) žadatel žádající o pronájem bytu ve vlastnictví města Vysokého Mýta, kterému končí platnost nájemní smlouvy na pronájem bytu, pokud žadatel nemá žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o. a žádá o pronájem stávajícího bytu,

2) žadatel žádající o pronájem bytu ve vlastnictví města Vysokého Mýta, kterému končí platnost nájemní smlouvy na pronájem bytu, pokud žadatel nemá žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o. a žádá o pronájem stávajícího bytu, u kterého byl v minulosti schválen převod z režimu ubytovny na nájemní bydlení,

3) žadatelé žádající o směnu městských bytů pokud žadatelé nemají žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

4) žadatelé, kteří byli vylosováni v rámci VŘ na přidělení bytu dle Směrnice o přidělování bytů,

5) žádost družstva NOVÝ DOMOV IČ: 25301551 o souhlas s převodem užívacích práv k bytům v č.p. 773-775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě, Litomyšlské Předměstí,

B) zveřejnění záměru pronajmout pozemek (pozemky) do 500 m2 a nebytové prostory,

C) uzavření dohody o souhlasu s umístěním stavby na pozemku města,

D) uzavření dohody o souhlasu s provedením stavby na pozemku města,           

E) uzavření nájemní smlouvy na pronájem p.č. 4644/68 v k.ú. Vysoké Mýto (v sídlišti Družba) pro účely užívaní - umístění cirkusů a lunaparků.

Zodpovídá: tajemník

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

 

54/17

 

Rada města odkládá

 

na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv souvisejících s přípravou a realizací akcí města Vysokého Mýta, připravovaných odborem rozvoje města, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků k těmto smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  ihned

 

           

Ing. František  J i r a s k ý

Starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka