Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 11.12.2023

Usnesení RM č. 2016-30 ze dne 7.9.2016

13.09.16

Souhrn usnesení č. 30/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7. 9. 2016

 

 

 

 

960/16

 

Rada města schvaluje

upravený pořad schůze rady města konané dne 7. 9. 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

961/16

Rada města schvaluje

 

prodej kabelového vedení vn 35 kV v k.ú. Vysoké Mýto o celkové délce 430 m mezi trafostanicemi UO_0613 a UO_1182 a UO_0422 po pozemcích parc. č. 1173/4, 1173/8, 1173/14, 1173/3, 1071/1, 4823/1, 4822, 4824, 4825, 5155/1, 499/1, 499/8, 4832 a 497/3 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za celkovou kupní cenu ve výši 474.270,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

962/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti inženýrské sítě UZSVM/HUO/4666/2016 - HUOM mezi městem Vysokým Mýtem jako oprávněným a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 jako povinným; věcným břemenem – služebností inženýrské sítě bude dotčen pozemek parc. č. 289/3 v k.ú. Domoradice a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 127-88/2016. Povinný zřizuje ke služebnému pozemku služebnost inženýrské sítě spočívající v právu oprávněného vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem na služebném pozemku zřídit, provozovat a udržovat inženýrskou síť kanalizačního vedení a jímky. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

 

 

 

 

963/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2014309/VB/01, Vysoké Mýto, Pod Nádražím, 5197/1 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4914 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.900,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                                 

 

 

964/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013533/VB/3, Vysoké Mýto, 3729/13, Čáp, rekreace, kabel NN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5060 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4029-290/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                         

 

 

965/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013381/VB/2, Brteč u VM, p.č.113, Nováková, RD, kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 435 v k.ú. Brteč a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 131-194/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

 

 

966/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností Iveco Czech Republic, a.s., IČ 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4900/3 a 4901/1 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „IVECO CZECH REPUBLIC a.s. VYSOKÉ MÝTO, ZMĚNA UŽÍVÁNÍ HALY M02 a M03, AREÁL 4 – PŘÍŘEZ A ODMAŠTĚNÍ PROFILŮ“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, a to ve věci souhlasu s umístěním a vybudováním ocelových chrániček TR DN 150 mm pro vedení STL zemního plynu a TR DN 426 mm pro vedení kabelů elektro, datových kabelů a potrubí odpadní vody ve shora uvedených pozemcích.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

 

967/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4877, 4875/4, 4874 a 4871 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Generály Závady +1, číslo stavby: 7700072019“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD, s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

968/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700072019_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4875/4, 4874 a 4871 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto – Generály Závady +1, číslo stavby: 7700072019“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

 

969/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.6-2016 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.9.2016

                                                                                                                     

 

 

970/16

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 7.144,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

971/16

 

Rada města odkládá

 

bod. č. 1 odboru rozvoje města - „Stezka botanickou zahradou - Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš- pověřen vedením ORM

Termín: 10.10.2016 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

972/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Přechod pro chodce v ul. Choceňská“ s Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, v předloženém znění.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš- pověřen vedením ORM

Termín:  31.10.2016

 

 

                                                                                                         

 

 

973/16

 

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Vinice – městské traily Vysoké Mýto“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem Vinice – městské traily Vysoké Mýto“ je nabídka uchazeče Martin Urban, Lhota 10, 755 01 Vsetín, IČ: 73257958.

Celkové pořadí nabídek je následující:

Martin Urban, Lhota 10, 755 01 Vsetín, IČ: 73257958,

za nabídkovou cenu 1.244.099,00 Kč bez DPH

TRAIL SYSTÉM MTB s.r.o., Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín, IČ: 05323797

za nabídkovou cenu 1.253.407,37 Kč bez DPH

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš- pověřen vedením ORM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

974/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Martin Urban, Lhota 10, 755 01 Vsetín, IČ: 73257958, jako dodavatelem akce: „Vinice – městské traily Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 1.244.099,00 Kč bez DPH.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš- pověřen vedením ORM

Termín: 30.09.2016

           

                                                                                             

 

 

 

975/16

 

Rada města mění

 

usnesení č. 484/16 ze dne 20.4.2016 takto:

Rada města svěřuje

na základě §102, odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Vysoké Mýto, v souladu s platnou Směrnicí pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a Směrnicí pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích, odboru právnímu a majetkovému v těchto případech:

1)    žadateli žádajícímu o pronájem bytu ve vlastnictví města Vysokého Mýta, kterému končí platnost nájemní smlouvy na pronájem bytu, pokud žadatel nemá žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o. a žádá o pronájem stávajícího bytu.

2)    žadateli žádajícímu o pronájem bytu ve vlastnictví města Vysokého Mýta, kterému končí platnost nájemní smlouvy na pronájem bytu, pokud žadatel nemá žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o. a žádá o pronájem stávajícího bytu, u kterého byl v minulosti schválen převod z režimu ubytovny na nájemní bydlení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                                         

 

976/16

 

Rada města schvaluje

 

pronájem pozemku p.č. 2852/8 v k.ú.Vysoké Mýto od vlastníka pozemku za roční nájemné ve výši 5.329,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Současně s nájemným bude uhrazena částka za užívání pozemku za 2 roky zpětně od účinnosti nájemní smlouvy

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

 

                                                                                                                     

 

977/16

 

Rada města souhlasí

 

s provedením stavebních úprav v budově nemocnice č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě – stavební úpravy pro zajištění únikové požární cesty z 3.NP dle přiložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

978/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke Smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené s Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací, IČ: 71207856, kterým se předmět smlouvy doplní o nebytové prostory č. 371 o výměře 12 m2, č. 347 o výměře 1,4 m2, č. 353 o výměře 5,6 m2 a část č. 355 o výměře 11 m2  v budově č.p. 167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě, tvořící součást pozemku p.č. 1985/3 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

 

                                                                                                         

 

979/16

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout část pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8 m2 za účelem zřízení zahrádky u bytového domu č.p. 528 v ulici U Staré Zastávky.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

 

                                                                                                         

 

980/16

 

Rada města schvaluje

 

vypůjčení budovy č.p. 199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě, tvořící součást pozemku p.č. 1288 v k.ú. Vysoké Mýto od  29.9.2016 do 3.10.2016 za účelem pořádání kulturní akce  v rámci mezinárodního Dne architektury sdružení ProMejto, z.s., IČ: 03623050.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

 

                                                                                                         

 

981/16

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství za účelem umístění 3 ks reklamních panelů na veřejném prostranství – nám. Přemysla Otakara II., ul. Gen.  Závady (u světelného přechodu v zeleném rabátku), ul. Komenského před č.p.199 ve dnech od 23.9.2016 do 3.10.2016 pro sdružení ProMejto, z.s., IČ: 03623050.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                         

982/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi ze sítě NN a Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě VN/VVN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ENWOX ENERGY s. r. o., IČ: 02639564 dle výsledku veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2016 do 31.10.2017“. Obě smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1.11.2016 do 31.10.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

 

                                                                                                         

 

983/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi městem Vysokým Mýtem a společností Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, dle výsledku veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2016, od 6:00 do 1.11.2017, do 6:00“. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.11.2016 do 31.10.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

 

                                                                                                         

 

 

984/16

Rada města mění

 

usnesení č. 647 ze dne 1. 6. 2016  tak, že text „ 2. 8. 2016 - 9. 8. 2016“ se nahrazuje  textem     „31. 7. – 10. 8. 2016“.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: ihned

                                                                                             

985/16

Rada města bere na vědomí

dopis Aeroklubu Vysoké Mýto ze dne 29. 7. 2016.

                                                                                                                     

986/16

Rada města ukládá

připravit dodatek ke smlouvě o výpůjčce s Aeroklubem Vysoké Mýto.

Zodpovídá: Ing. Krejza

Termín: 31. 12. 2016

           

                                                                                             

987/16

Rada města schvaluje

 

vyplacení odměny pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto za I. pololetí 2016

v navržené výši.

Zodpovídá: Ing. Krejza

Termín: ihned

                                                                                                         

988/16

Rada města ukládá

připravit návrh nařízení ve věci regulace reklamy v městské památkové zóně.

Zodpovídá: Ing. Krejza, JUDr. Poláček

Termín: 19.10.2016

 

 

 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka