Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 23.3.2023

Usnesení RM č. 2015-44 ze dne 11.11.2015

16.11.15

Souhrn usnesení č. 44/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11. 11. 2015

 

 

 

Bez osobních údajů

 

 

1314/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 11. 11. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1315/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Šárkou Chlebounovou (nar. 23.06.1966), bytem V Peklovcích 504, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 33.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Ondřej Nudzík (nar. 26.10.1994), bytem Stradouň 70
  2. Miloš Popilka (nar. 08.07.1966), bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                                     

1316/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Martinou Nekvindovou (nar. 28.03.1984), bytem Domoradice 65. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Roman Střalka (nar. 26.02.1997), bytem Försterova 158, Vysoké Mýto
  2. Pavel Kopřiva (nar. 16.08.1985), bytem Větrná 714, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                         

1317/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Markem Chadimou (nar. 01.03.1989), bytem Prokopa Velikého 711, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Dominika Janková (nar. 28.11.1990), bytem Lipová 153, Vysoké Mýto
  2. Roman Střalka (nar. 26.02.1997), bytem Försterova 158, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                         

1318/15

Rada města schvaluje

darování hmotných movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě 1.695 Kč dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1319/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005512/VB/1, V. Mýto, Č. Bratří, 1023/8, snesení na PB mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1023/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3942-495/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.11.2015

                                                                                                                     

 

 

 

 

1320/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol.s.r.o., IČ: 25951378, na vypůjčení části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto,  Masarykovo náměstí o rozloze 300 m2 dle zákresu v přiložené mapě, za účelem prodeje vánočních stromků ve dnech 14.12.2015 a 15.12.2015,

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

 

 

1321/15

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 471 o nájmu části pozemku uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a manželi xy, bytem xx dohodou ke dni 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

1322/15

Rada města schvaluje

 

výzvu na zakázku malého rozsahu s názvem: „Výběr pojistitele města Vysoké Mýto“ a jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi ve složení:

  1. Mgr. Petr Panýr
  2. Ing. Jana Holubová
  3. Ing. Roman Baťa

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1323/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č. 5-2015
ze dne 4. listopadu 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

                                                                                                                     

1324/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2017-2019 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

                                                                                                         

1325/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2016 dle předloženého návrhu s celkovými příjmy ve výši 220.603,3 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 215.729,3 tis. Kč a financováním ve výši 4 874,0 tis. Kč. Pokrytí případného dočasného nedostatku peněžních prostředků bude zajištěno z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta v souladu s jeho statutem.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

                                  

                                  

1326/15                                             

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje postup, kdy budou výdajové položky "Projektová příprava", "Služby - poradenská činnost, konzultační právní a ostatní" a "Opravy vlastního majetku" čerpány dle skutečnosti napříč paragrafy a položkami platné rozpočtové skladby, s podmínkou zachování účelu a celkového objemu jednotlivých položek dle schváleného rozpočtu města na rok 2016. Rozpis těchto položek rozpočtu dle skutečného čerpání provede hlavní účetní města.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

1327/15                                                                                                                   

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Vysokého Mýta na rok 2016 dle předloženého návrhu s celkovými výnosy ve výši 21.506,0 tis. Kč, celkovými náklady ve výši 21.400,0 tis. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 106,0 tis. Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

                                                                                                                     

1328/15

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci: „Dům s pečovatelskou službou čp. 50 – zateplení objektů“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

1329/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci “Dům s pečovatelskou službou čp. 50 – zateplení objektů“, za celkovou nabídkovou cenu 198.000,00 Kč bez DPH, což činí 239.580,00 Kč včetně DPH..

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1330/15

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci: „Dům pokojného stáří „Naděje“ čp. 731 – zateplení objektu“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1331/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci “Dům pokojného stáří „Naděje“ čp. 731 – zateplení objektu“, za celkovou nabídkovou cenu 213.000,00 Kč bez DPH, což činí 257.730,00 Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1332/15

Rada města schvaluje

 

investiční záměr na akci: „Vysokomýtská nemocnice čp. 167 - realizace úspor energií“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1333/15

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci “Vysokomýtská nemocnice čp. 167 - realizace úspor energií“, za celkovou nabídkovou cenu 208.000,00 Kč bez DPH, což činí 251.680,00 Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1334/15

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15030709, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci “Rozšíření parkoviště na parc. č. 1306/4“, za celkovou nabídkovou cenu 88.000,00 Kč bez DPH, což činí 106.480,00 Kč včetně DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1335/15

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy s advokátní kanceláří Mgr. Petr Panýr, Vocelova 603/5, 120 00 Praha 2, IČ 69288721, na komplexní administrativní organizaci soutěže o návrh ve věci výběru nejvhodnějšího architektonického návrhu a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění na rozpracování návrhu do podoby projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr dodavatele, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Park Za Pivovarem“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

 

                                                                                                         

1336/15

 

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, IČ: 25597001, na komplexní administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Obnova Choceňské věže - dodatečné stavební práce“ zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1337/15

 

Rada města přijímá

dotaci na akci „CZ.1.02/4.1.00/15.27278 Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“, identifikační číslo EDS: 115D242004123, identifikační číslo EIS: reg. č. IS SFŽP 15236024, určenou Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j.: 115D242004123/2 ze dne 30.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1338/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 15236024 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, k projektu „CZ.1.02/4.1.00/15.27278 Domácí kompostéry pro Vysoké Mýto“, identifikační číslo EDS: 115D242004123, identifikační číslo EIS: reg. č. IS SFŽP 15236024, podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1339/15

 

Rada města souhlasí

 

s umístěním sídla Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s., IČ: 15030458  na adrese Husova 117, 566 01 Vysoké Mýto. Souhlas bude vydán na dobu platnosti Smlouvy č. 315/KPB uzavřené dne 25.8.2015, případně na dobu platnosti jiné smlouvy zajišťující užívací vztah Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s., IČ: 15030458 v předmětné budově.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                         

1340/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemníka a členů rady města.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                                                

                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a

místostarosta