Blahovský potok

14.01.11

p1.jpgMěsto Vysoké Mýto se rozhodlo pro komplexní řešení problému v rámci celého povodí. Bylo proto zadáno zpracování studie proveditelnosti systému protipovodňových opatření v povodí Blahovského potoka. Bližší informace naleznete ZDE.

 
logo_operan_program.jpg
Blahovský potok na svém dolním toku protéká zastavěným územím Vysokého Mýta, plochami s bytovou zástavbou, průmyslovou a obchodní zónou. Opakovaně zde dochází k vybřežování toku a škodám na majetku občanů a města. Limitujícími prvky jsou především zakryté úseky toku, řada mostů a lávek, které omezují kapacitu průtočného profilu koryta. Součástí povodí Blahovského potoka jsou rovněž problémové lokality nad sídlištěm Družba a nad novou zástavbou nad Průhony, kde stále dochází k významným erozním smyvům z rozsáhlých zemědělských pozemků a záplavám nemovitostí.

 

Návrh ochrany města proti povodním a záplavám z povodí Blahovského potoka je zaměřen na maximální snížení kulminačního průtoku povodňové vlny systémem  suchých nádrží (poldrů), které povodňovou vlnu postupně zachycují a transformují. Navržené profily hrází poldrů vycházejí primárně z morfologie terénu a dosažitelné transformační účinnosti navržených retenčních prostorů. Jejich umístění je rovněž  limitováno stávajícím a plánovaným využitím území.

 

V povodí Blahovského potoka bylo navrženo 5 poldrů, z nichž 3 byly vybrány jako prioritní lokality. Priorita řešení je dána především přímým ochranným efektem pro město a skutečnou realizovatelností záměrů.

Jedná se o navržené poldry:

P1 -  Vysoké Mýto na Blahovském potoce přímo nad Vysokým Mýtem

P4 -  Průhony nad novou zástavbou směrem k letišti

P5 -  Vanice nad sídlištěm Družba

 

Hráze poldrů jsou navrženy jako sypaná zemní tělesa se základovou výpustí a bezpečnostním přelivem. Hladina vyznačená ve výkresové příloze (kterou naleznete ZDE) je plocha maximální zátopy poldrů dimenzovaná na stoletou vodu. Za běžných průtoků jsou poldry suché. Všechna navržená opatření jsou řešena jako tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření, jejichž cílem je kromě protipovodňového efektu i zlepšení stavu toků a údolních niv a posílení přírodních hodnot území - revitalizační opatření v prostoru zátopy poldrů. Jedná se například o revitalizace toků, vyhloubení tůní, výsadby lužních porostů, remízků apod.

 

Dotace na zpracování studie proveditelnosti je poskytována z Evropských fondů - OPŽP oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní, podoblasti 1.3.1 Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření.

p5.jpg

p4.jpg