Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 29.9.2023

Informace ze zákona č. 106/1999 Sb.


Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů


1. Název:

Město Vysoké Mýto


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu: 

Město Vysoké Mýto jako základní územně samosprávný celek je založené na základě ústavního zákona č. 1/1993  Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.


3. Informace o povinném subjektu, jím zřizovaných organizacích a organizacích s majetkovou účastí města:

  • Orgány města Vysoké Mýto:

     Městský úřad, starosta, místostarosta

     Zastupitelstvo města

     Rada města

     Výbory zastupitelstva města, komise rady města, zvláštní orgány města


4. Kontaktní poštovní adresa: 

 
Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto-Město
566 01  Vysoké Mýto 
 
 Městský úřad sídlí ve třech budovách:
 
B. Smetany 92 
566 01 Vysoké Mýto
 

 

Jiráskova 179 
566 01 Vysoké Mýto
 

 

Litomyšlská 50
566 01 Vysoké Mýto
 

Úřední hodiny:

 

Pondělí    7.30–11.30, 12.30–17.00 
Úterý 7.3011.30, 12.3015.00
Středa 7.30–11.30, 12.30–17.00 
Čtvrtek 7.3011.30, 12.3015.00
Pátek 7.3011.30

 

Z důvodu komfortnějšího vyřízení požadavků klientů a nárustu administrativy, žádáme, aby poslední žádost na evidenci motorových vozidel a řidičských průkazů na odboru dopravních a správních agend a na občanských průkazech a pasech, matrice i evidenci obyvatel na odboru občanských agend v budově městského úřadu, Jiráskova 179 byla podána nejpozději 30 minut před ukončením provozní doby městského úřadu. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Vlček, tajemník městského úřadu

 

Telefon – ústředna: 465 466 111, kontaktní telefony e-mailové adresy na vedení města a jednotlivé zaměstnance
Fax: 465 466 110
Internetové stránky: www.vysoke-myto.cz
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
Elektronická podatelna
ID datové schránky:  47jbpbt


5. Bankovní spojení:

19-1327611/0100


6. IČ:

00279773


7. DIČ:

CZ00279773


8. Dokumenty

Schválený rozpočet v tomto a předchozím roce
 
9. Podávání žádostí o informace:

Právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon číslo 106/1999 Sb. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace. Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.
Město Vysoké Mýto poskytuje informace:
1. zveřejněním (z vlastní iniciativy města)
- na úřední desce MěÚ
- na internetových stránkách města (www.vysoke-myto.cz)

2. na základě žádosti
- ústní
- písemné nebo telefonické za podmínek, že platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na stížnost nebo odvolání

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:
- 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí,že věc nepatří do působnosti MěÚ a věc se proto odkládá;
- 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde;
- 7 dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy;
- 15 dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím,že žadatel je o prodloužení lhůty informován);
- 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání;
- 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán.

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem:
- poskytnutím informace - tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností;
- odložením žádosti - je-li žádost neúplná,žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti města;
- odmítnutím žádosti - pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává MěÚ. Proti takovým rozhodnutím je právo na odvolání.
O odvolání proti rozhodnutí nebo stížnosti rozhodují:
- ve věcech patřících do samostatné působnosti starosta města;
- ve věcech patřících do přenesené působnosti rozhoduje o odvolání Krajský úřad Pardubického kraje, kterému se odvolání nebo stížnost postupuje ve lhůtě 15 dnů (u stížnosti 7 dnů) od jeho převzetí.


10. Náležitosti podávání žádosti informace:

Písemná žádost musí obsahovat tyto základní informace:

Pro fyzické osoby:
jméno a příjmení
adresa bydliště: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
datum narození žadatele
požadované informace

Pro právnické osoby:
název
adresa sídla: ulice, číslo popisné, obec, PSČ
IČO
požadované informace

Písemnou žádost lze podat rovněž na formuláři na adresu elektronické pošty Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo prostřednictvím elektronické podatelny, či datové schránky ID 47jbpbt.


11. Opravné prostředky:
(§ 5, odst. 1, písm. c/ zákona čís. 106/1999 Sb.)

Samostatná působnost obce:
v samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány:
• zastupitelstvo města
• rada města
• městský úřad (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem nebo radou)
v samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb. Nelze se proto bránit formou odvolání, proti rozhodnutím orgánů města v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou u vyššího orgánu obce
- u Krajského úřadu Pardubického kraje (pozastavení pro nezákonnost);
- u soudu (oblast správního soudnictví).
Pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky.
Stížnost by ale měla obsahovat:
- kdo ji podává a proti čemu směřuje;
- co se namítá a případné důkazní prostředky;
- datum a podpis.

Přenesená působnost obce:
Odpovídá městský úřad dle organizačního řádu.
Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání, každé rozhodnutí musí obsahovat poučení účastníka řízení, které určuje:
- zda je odvolání přípustné
- ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Pardubického kraje)
- kde se odvolání podává (vždy u Městského úřadu ve Vysoké Mýtě)
- lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

Odvolání lze podat:
- písemně přes podatelnu;
- do datové schránky: ID datové schránky 47jbpbt;
- e-mailem na adresu epodatelny pokud je použit zaručený elektronický podpis;
- ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal);
- faxem, e-mailem s podmínkou, že bude do nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

Zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání §37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:
- v jakém rozsahu je odvolání napadáno
- v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
- potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán)


12. Formuláře

Formuláře lze stáhnout z městských internetových stránek, nebo si je žadatel může vyzvednout vytištěné na příslušných odborech.
 
13. Řešení životní situace
 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.


Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách města. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

 


15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2005                                   
Výroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2006
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2007 62.55 Kb
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2008 61.49 Kb
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2009 67.85 Kb
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytvání informací v roce 2010 61.99 Kb
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2011 551.96 Kb
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2012 530.52 KB
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2013.pdf120.17 KB
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2014124.94 KB
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2015122.16 KB
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací v roce 2016206.73 KB
pdfVýroční zpráva města Vysokého Mýta o poskytování informací podle InfZ za rok 2017 128.28 KB

 

18. Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace 2006 - 2013