Splatnost poplatku za komunální odpad

11.04.22

Foto Aleš FelgrDovolujeme si upozornit na blížící se termín splatnosti místního poplatku za odpad na rok 2022, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku na rok 2022 činí 660 Kč pro každou fyzickou osobu,

- která je v obci přihlášena;

- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 660 Kč za jednu stavbu.

Informace o osvobození od poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce zveřejněné na městských webových stránkách v záložce ODPADY.

 

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách po 330 Kč (tj. 2 x 330 Kč).  Splatnost první splátky poplatku je nejpozději do 30. dubna a druhé splátky poplatku nejpozději do 31. října. Poplatek je možné uhradit k 30. dubnu v celkové výši. Místní poplatky můžete uhradit v hotovosti, nebo platební kartou na Městském úřadu Vysoké Mýto, ul. B. Smetany 92, v hlavní pokladně (budova na náměstí, přízemí) v pondělí, středa, 7.30–11.30 a 12.30–17.00, úterý, čtvrtek, 7.30–11.30 a 12.30–15.00 a v pátek 7.30–11.30, nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být správně identifikována a poplatek řádně přiřazen k plátci. Pokud budete poplatek za odpady hradit převodem na účet obce za více osob (např. domácnost), je třeba předložit seznam osob, za které je poplatek odváděn na tiskopise Oznámení společné platby poplatku, který obdržíte u správce poplatku, nebo je k dispozici ke stažení na www.vysoke-myto.cz. Případné dotazy vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků – odboru finančního Městského úřadu Vysoké Mýto na telefonním čísle 465 466 131.

 

Iva Vlková, odbor finanční