Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.6.2022

Interní audit a kontrola

31.03.14

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

fiserova
  Ing. Stanislava Fišerová
Interní auditor

 Kontakty:

Interní audit a kontrola
Ing. Fišerová Stanislava interní audit a kontrola Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 154

 

 

INTERNÍ AUDIT a kontrola

 

plní úkoly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisu, zejména

 

1.   zpracovává střednědobý plán, roční plány a plány interních auditů, projednává je se starostou města, který tyto plány schvaluje,

2.   v rozsahu vyžadovaném zákonem o finanční kontrole, prováděcím předpisem (vyhláškou) a metodickými pokyny zpracovává a koordinuje koncepční programy interního auditu,

3.   provádí interní audity a kontrolní akce dle zákona o finanční kontrole v souladu s ročním plánem,

4.   nebo operativními audity a kontrolní akce na základě vyžádání starosty,

5.   v rámci auditů prověřuje průkaznost účetních, finančních a jiných výkazů, evidence majetku, nakládání s pohledávkami, inventurních soupisů, prvotních dokladů, faktur, pokladních dokladů, jejich náležitosti apod.,

6.   v rámci auditů prověřuje a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu, financování jeho činností a zajištění správy veřejných prostředků,

7.   předkládá starostovi zprávy o svých zjištěních z provedených interních auditů s doporučeními k přijetí opatření,

8.   vytváří a udržuje systém, který umožňuje prověřovat opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků včetně doporučení interního auditu,

9.   písemně upozorňuje starostu, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření,

10. vykonává činnosti spojené s udržováním systému rizik orgánu a předkládá starostovi doporučení k předcházení nebo ke zmírnění rizik,

11. zjišťuje, zda provozní a finanční kritéria stanovená právními předpisy nebo starostou města jsou plněna,

12. prověřuje účinnost a funkčnost vnitřního kontrolního systému města a předkládá starostovi doporučení k jeho zkvalitnění,

13. přezkoumává, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu dodržovány, zda vnitřní předpisy svým obsahem a rozsahem odpovídají úkolům města a popřípadě navrhuje oblasti, pro které je účelné vypracovat vnitřní normy,

14. na základě dílčích podkladů odborů, samostatných referentů a příspěvkových organizací a vlastních zjištění zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě a zajišťuje jejich odeslání Krajskému úřadu Pardubického kraje,

15. kontroluje podle zákona o finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky u městem zřízených příspěvkových organizací,

16. vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytlo město,

17. prověřuje přiměřenost a účinnost systému kontrol a analýzy rizik a pravidelně, nejméně jednou ročně, provádí jeho hodnocení,

18. zajišťuje metodickou a konzultační činnost,

19. postavení, práva, povinnosti a odpovědnosti interního auditora upravuje Statut interního auditu města Vysokého Mýta vydaný starostou města.