Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.9.2023

Změna č. 1 ÚP Choceň

03.03.11

pdf Změny č. 1 ÚP Choceň 37.85 Kb


doc Opatření obecné povahy - změna č. 1 ÚP Choceň 344.50 Kb
jpg Hlavní výkres 1 4.85 Mb
jpg Hlavní výkres 2 5.99 Mb
jpg Hlavní výkres 3 3.94 Mb
jpg Koordinační výkres 1 7.18 Mb
jpg Koordinační výkres 2 10.08 Mb
jpg Koordinační výkres 3 2.51 Mb
jpg Koordinační výkres legenda 2.78 Mb
jpg Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 5.62 Mb
jpg Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2 6.86 Mb
jpg Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 3 4.40 Mb
jpg Výkres předpokládaných záborů půdního fondu legenda 700.20 Kb
jpg Výkres širších vztahů 2.09 Mb
jpg Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 5.22 Mb
jpg Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 2 6.48 Mb
jpg Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 3 4.03 Mb
jpg Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací legenda 399.81 Kb
jpg Výkres základního členění území 1 4.80 Mb
jpg Výkres základního členění území 2 5.97 Mb
jpg Výkres základního členění území 3 3.92 Mb
jpg Výkres základního členění území legenda 358.29 Kb

MĚSTO CHOCEŇ

V Chocni dne 2.3.2011

                                                                  

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

 

 

 

V Y D Á N Í

ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOCEŇ


Zastupitelstvo města Chocně příslušné podle § 6, odst. 5, písm. c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43, odst. 4,  § 55, odst. 2, § 13 stavebního zákona a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171  až § 174 následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona vydává Změnu č.1 územního plánu Choceň.


Změna č.1 Územního plánu Choceň je vystavena k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Vysoké Mýto a stavebním úřadě MěÚ Choceň. V elektronické podobě je vystavena na internetové adrese http://www.vysoke-myto.cz/ - územní plány.
                                                                                                                                        v.r.

                                                                                                                              Miroslav Kučera

starosta

 

 

 

otisk úředního razítka