Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 30.11.2022

Odpovědi na žádosti 2006 - 2013

04.05.06

ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI O INFORMACE 2006:
 
Žádost:
 
Podpoří Město Vysoké Mýto finančně výstavbu psího útulku v Červené Vodě?
 
Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádáme o informace:
1./  Zda Vaše obec finančně podpoří výstavbu nového psího útulku v obci
Červená Voda a v případě, že ano, tak jakou částkou?
2./  Má Vaše obec slíbenou kompenzaci nižšími poplatky za psy v případě,
že na výstavbu přispějete? Popř. víte již, kolik bude činit poplatek za
psa?

Datum podání žádosti: 6. 3. 2006
Způsob podání žádosti: e-mailem
Odpověď:
 
K Vašim otázkám uvádím následující:
Ad1/ Město Vysoké Mýto výstavbu nového psího útulku v obci Červená Voda
        finančně nepodpoří.
Ad2/ Vyplývá z odpovědi na otázku první, ale při přípravných jednáních
         se uvažovalo o dvou cenách (pro obce, které poskytnou příspěvek a zapojí
         se tak do systému, a ostatní). O současném stavu mi není nic známo.
S pozdravem

Ing. Martin. Krejza
místostarosta města Vysokého Mýta
 
Datum poskytnutí informace: 6. 3. 2006
Způsob poskytnutí informace: e-mailem
 
 

Žádost:
Žádost o informaci jakou finanční částkou se město Vysoké Mýto bude podílet na výstavbě nového psího útulku v katastru obce Červená Voda a  do jakého zařízení jsou v současné době umísťováni psi odchycení ve městě Vysoké Mýto v souvislosti s uzavřením psího útulku v Červené Vodě.  
 
Datum podání žádosti: 6. 3. 2006
Způsob podání žádosti: písemně
Odpověď:
 
Ad1) Město Vysoké Mýto se nebude finančně podílet na výstavbě nového psího útulku v katastru obce
        Červená Voda.
Ad2/ Město Vysoké Mýto ukončilo spolupráci s psím útulkem v Červené Vodě dříve než byl uzavřen. 
        V současné době jsou na základě rozhodnutí rady města opuštění a toulaví psi umísťováni do
        psího útulku v Žamberku.
 
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková, odbor vnitřních věcí
Datum poskytnutí informace: 14. 3. 2006
Způsob poskytnutí informace: písemně
 
 
 

Žádost:
 
Žádost o poskytnutí informací a kopií dokladů a dokumentace k realizace a financování stavby „stavební úpravy bytového domu č.p. 506 – 507, Brandlova ul., Vysoké Mýto – nástavba a vestavba tří bytových jednotek v půdním prostoru
 
Datum podání žádosti: 13. 3. 2006
Způsob podání žádosti: písemně
 
Odpověď:
 
Žadateli byla poskytnuty požadované informace, kopie dokladů a stavební dokumentace týkající se projektu, realizace a financování stavby “stavební úpravy bytového domu č.p. 506-507/IV – nástavba a vestavba tří bytových jednotek v půdním prostoru“ realizované městem Vysokým Mýtem v letech
2000 – 2003.
 
Vyřizující: Ing Oldřich Pavelka, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Datum poskytnutí informace: 19. 4. 2006 (termín určen žadatelem)
Způsob poskytnutí informace: písemně
 
 
Žádost:          
 
Žádost o poskytnutí kopií dokladů k realizace a financování stavby „stavební úpravy bytového domu č.p. 506 – 507, Brandlova ul., Vysoké Mýto – nástavba a vestavba tří bytových jednotek v půdním prostoru
 
Datum podání žádosti: 24. 4. 2006
Způsob podání žádosti: písemně
 
Odpověď:
 
Na základě žádosti byla žadateli poskytnuta požadovaná kopie dokladu.
 
Vyřizující:Ing Oldřich Pavelka, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Datum poskytnutí informace: 11. 5. 2006
Způsob poskytnutí informace: písemně
 
 

Žádost:
 
Žádost o poskytnutí kopií dokladů k realizace a financování stavby „stavební úpravy bytového domu č.p. 506 – 507, Brandlova ul., Vysoké Mýto – nástavba a vestavba tří bytových jednotek v půdním prostoru
 
Datum podání žádosti: 15. 5. 2006
Způsob podání žádosti: písemně
 
Odpověď:
 
Žádost byla vyřízena při osobním jednání žadatele s místostarostou města Vysokého Mýta Ing. Martinem Krejzou.
Datum poskytnutí informace: 24. 5. 2006
Způsob poskytnutí informace: ústně
 
Žádost:
 
Žádost o poskytnutí informací a kopií dokladů k realizace a financování stavby „stavební úpravy bytového domu č.p. 506 – 507, Brandlova ul., Vysoké Mýto – nástavba a vestavba tří bytových jednotek v půdním prostoru
 
Datum podání žádosti: 2. 8. 2006
Způsob podání žádosti: písemně
 
Odpověď:
 
Na základě žádosti byly žadateli poskytnuty požadované kopie dokladů.
 
Vyřizující: Ing. Martin Krejza, místostarosta a Ing. Oldřich Pavelka, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Datum poskytnutí informace: 14. 8. 2006
Způsob poskytnutí informace: písemně
 

Žádost:
 
Dobrý den,

posláním naší organizace je posilování veřejné kontroly činnosti správních
úřadů. Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ohledně postupu
Vašeho úřadu při vyřizování podnětů občanů,  týkajících se případné
korupce související s činností Vašeho úřadu. Tuto žádost zasíláme všem
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
Text žádosti o poskytnutí informací je přílohou této zprávy.
 
Příloha:
Na základě ustanovení § 2 odst. 1 a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás laskavě žádáme o odpovědi na následující otázky související s činností Vašeho úřadu :
 
1) Podle jaké právní úpravy postupuje úřad při vyřizování podnětů občanů, týkajících se případné korupce související s činností úřadu (dále jen „podnětů“).
 
2) Pokud úřad při vyřizování podnětů postupuje i podle jiných než obecně závazných právních norem, zda a jakým způsobem se mohou občané s těmito právními normami   seznámit.
 
3) Který útvar, případně které útvary podněty vyřizují.
 
4) Jaké je funkční zařazení pracovníků vyřizujících podněty v rámci daného útvaru.
 
5) Zda úřad přijímá k vyřízení podněty zaslané elektronickou poštou.
 
6) Zda úřad přijímá k vyřízení podněty podané ústně.
 
7) Zda úřad přijímá k vyřízení anonymní podněty.
 
8) Zda a jakým způsobem úřad potvrdí občanovi přijetí jeho podnětu.
 
9) Zda a jakým způsobem úřad informuje občana o vyřízení jeho podnětu.
 
10) Zda a jakým způsobem úřad garantuje zachování důvěrnosti autora podnětu.
 
Datum podání žádosti: 15. 8. 2006
Způsob podání žádosti: e-mailem
 

Odpověď:
 
Dobrý den,
 
zasílám Vám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podle pozdějších předpisů.
 
1) Podle jaké právní úpravy postupuje úřad při vyřizování podnětů občanů, týkajících se případné
    korupce související s činností úřadu (dále jen „podnětů“).
    Městský úřad Vysoké Mýto postupuje podle platného znění trestního zákona (oddíl
    třetí - § 160-163) a případný konkrétní a adresný podnět by postoupil
    orgánům činným v trestním řízení.
2) Pokud úřad při vyřizování podnětů postupuje i podle jiných než obecně závazných právních   
    norem, zda a jakým způsobem se mohou občané s těmito právními normami seznámit.
    Městský úřad Vysoké Mýto jako orgán veřejné správy je povinen postupovat výlučně
    podle obecně závazných právních předpisů
3) Který útvar, případně které útvary podněty vyřizují.
    Podnět vyřizuje útvar, kterému byl předmětný podnět doručen.
4) Jaké je funkční zařazení pracovníků vyřizujících podněty v rámci daného útvaru.
    Dle organizačního řádu Městského úřadu Vysoké Mýto.
5) Zda úřad přijímá k vyřízení podněty zaslané elektronickou poštou.
    Konkrétní a adresné podněty ano. 
6) Zda úřad přijímá k vyřízení podněty podané ústně.
    Ano, o ústním podání je učiněn písemný protokol.
7) Zda úřad přijímá k vyřízení anonymní podněty.
    Konkrétní a adresné podněty ano.
8) Zda a jakým způsobem úřad potvrdí občanovi přijetí jeho podnětu.
    Pokud je podnět podán osobně, je jeho přijetí potvrzeno podatelnou. Pokud je podán
    jiným způsobem je potvrzení zároveň s informací o postoupení
    věci orgánům činným v trestním řízení podáno způsobem adekvátním způsobu
    doručení.
9) Zda a jakým způsobem úřad informuje občana o vyřízení jeho podnětu.
    Viz bod 8.
10) Zda a jakým způsobem úřad garantuje zachování důvěrnosti autora podnětu.
      Vzhledem k postoupení kompetentním orgánům, nemůže MěÚ nijak ovlivnit další postup těchto orgánů.
 
Vyřizující: JUDr. Libor Poláček, vedoucí odboru právního, Mgr. Marie Lněničková, odbor vnitřních věcí
Datum poskytnutí informace: 28. 8. 2006
Způsob poskytnutí informace: e-mailem
 
 
ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI 2007:

Žádost:
Má město Vysoké Mýto uzavřenou mandátní či jinou smlouvu s advokátem, na základě které městu Vysokému Mýtu advokát poskytuje právní služby? Pokud ano, s kým je smlouva uzavřena, na jakou dobu, kdy vyprší její účinnost, v jakém finančním rozsahu jsou plnění poskytovaná z veřejných prostředků.
 
Datum podání žádosti: 17. 5. 2007
Způsob podání žádosti: písemně
 

Odpověď:
 
Město Vysoké Mýto má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb s advokátkou JUDr. Drahošovou, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 186/I, 566 01 Vysoké Mýto. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu funkce předsedy komise pro projednávání přestupků, přičemž výkonem této funkce se rozumí zejména vedení každého přestupkového řízení od jeho zahájení do jeho ukončení, osobní účast na všech ústních jednáních komise a vypracovávání konečných rozhodnutí. Odměna za tuto činnost je v současné době sjednána v měsíční výši 29.000,-Kč bez DPH.
 
Vyřizující: JUDr. Libor Poláček, vedoucí právního odboru
Datum poskytnutí informace: 31. 5. 2007
Způsob poskytnutí informace: písemně
 

Žádost:
Žádám o poskytnutí kopie havarijního plánu firmy Medicamenta, a. s. Vysoké Mýto.
Datum podání žádosti: 25. 5. 2007
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
Dovolujeme Vám sdělit, že odbor životního prostředí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě schválil 13. 04. 2005 havarijní plán firmy Medicamenta, a. s.
Podle § 11 odst. 2) písmeno a) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemůžeme poskytnou informaci tj. poskytnout kopii havarijního plánu výše uvedené firmy bez jejího souhlasu, neboť tento dokument vznikl bez použití veřejných prostředků a byl předán Městskému úřadu ve Vysokém Mýtě osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá.
Souběžně s tímto dopisem jsme požádali výše uvedenou firmu o udělení písemného souhlasu s poskytnutím informace. O vyjádření firmy Vás budeme informovat. V případě udělení jejího souhlasu Vám zašleme Vámi požadovanou kopii.
Dovoluji si Vás dále informovat že poskytování kopií je dle sazebníku úhrad za poskytování informací městem Vysokým Mýtem podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zpoplatněno. Za kopírování dokumentů z vázaných předloh Vám bude účtováno 3,- Kč za 1 kopii formátu A4 a 4,- Kč za 1 kopii formátu A3 (jedna strana). Prosím o sdělení, zda souhlasíte s výší úhrady, která bude činit 27 x 3,- a 1 x 4,-, tedy celkem 84,- Kč.
Datum poskytnutí informace: 7. 6. 2007
Způsob poskytnutí informace: písemně

Zaslání žádosti firmě Medicamenta, a. s. Vysoké Mýto:
Obracíme se na Vás se žádostí o udělení písemného souhlasu s poskytnutím kopie havarijního plánu firmy Medicamenta, a. s. Vysoké Mýto. Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě obdržel žádost o jeho poskytnutí podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Podle § 11 odst. 2) písmeno a) zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemůžeme poskytnou informaci tj. poskytnout kopii havarijního plánu výše uvedené firmy bez jejího souhlasu, neboť tento dokument vznikl bez použití veřejných prostředků a byl předán Městskému úřadu ve Vysokém Mýtě osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá.
Datum odeslání žádosti: 7. 6. 2007
Způsob odeslání: písemně doručenkou

Odpověď:
Medicamenta nesouhlasí s poskytnutím kopie havarijního plánu firmy třetím osobám.

Odpověď žadateli:
Požadovanou informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám nemůžeme poskytnout.
Datum odpovědi: 4. 7. 2007
Způsob odpovědi: písemně

ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI 2009:
 
Žádost:
Požadovaná Informace:
1) Celkový počet vydaných stavebních povolení za léta 2000-2007
2) Celkový počet povolení provádět terénní úpravy vydaných za léta 2000-2007
Datum podání: 21. 4. 2008
Způsob podání: e-mailem

Odpověď:
Vážený pane,
v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů požadujete následující informace:
1) Celkový počet vydaných stavebních povolení za léta 2000-2007
2) Celkový počet povolení provádět terénní úpravy vydaných za léta 2000-2007
Sdělujeme Vám, že za léta 2000 - 2007 bylo Městským úřadem Vysoké Mýto - odborem stavební úřad vydáno 1 472 stavebních povolení. Dále bylo vydáno v tomto období 11 povolení provádět stavení terénní úpravy jako samostatné akce.
Datum poskytnutí informace: 28. 4. 2008
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

Žádost:
O poskytnutí dokumentů tykajících se stavebního povolení, územního rozhodnutí a spojeného stavebního povolení a územního rozhodnutí. Z požadovaných dokumentů jsou pro potřebu stavebního přehledu důležité tyto informace: jméno žadatele, adresa žadatele, předmět dokumentu vydaného SÚ, datum vydání příslušného dokumentu, lokalizace stavby, případně změny stavby vydaných úřadem v období od 1. 2. 2009 až 28. 2. 2009.
Datum podání: 10. 3. 2009
Způsob podání žádosti: elektronicky

Odpověď:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad vydal od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009 tato stavební povolení::
1. Skladová hala, k. ú. Zámrsk, vydáno 12. 1. 2009
2. Hala tepelného zpracování, k. ú. Zámrsk, vydáno 13. 1. 2009
3. Rekonstrukce vrchního vedení NN, k. ú. Slatina u Vysokého Mýta, vydáno 30. 1. 2009
4. Modernizace pobočky ČS k. ú. Vysoké Mýto, vydáno 7. 1. 2009
5. Bioplynová stanice, k. ú. Sedlec u Vraclavi, vydáno 30. 1. 2009

Zároveň Vám sděluji, že podle § 8a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám nemůžeme poskytnout informace týkající se jména a adresy žadatele o stavební povolení.

Vyřizující: Ing. Luboš Karmín (Stanislava Volenová)
Datum poskytnutí informace: 11. 3. 2009

 

Žádost:
O poskytnutí seznamu rodných čísel všech členů rady města Vysokého Mýta.
Datum podání: 20. 3. 2009
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
Podle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám nemůžeme poskytnout informace týkající se rodných čísel členů Rady města Vysoké Mýto. Na informace tohoto charakteru se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 8. 4. 2009
Způsob poskytnutí informace: písemně

Žádost:
O poskytnutí informací: počet vydaných povolení a počet povolených výherních hracích přístrojů, které vydal MěÚ v letech 2005 až 2008.
Datum podání: 30. 3. 2009
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor finanční vydal v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2008 173 povolení na 804 ks výherních hracích přístrojů.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 8. 4. 2009
Způsob poskytnutí informace: písemně

ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI 2010:

 

Žádost:
O zaslání investičních plánů města Vysokého Mýta pro rok 2010.
Datum podání: 13. 11. 2009
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
Město Vysoké Mýto bude v příštím roce pokračovat v letos započatých velkých investičních akcích:

Domov důchodců

V domě najde svůj nový domov 100 seniorů. Ubytováni budou v osmdesáti jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Výstavba domova vyřeší naléhavý problém s nedostatkem resp. absebcí tohoto typu sociálních zařízení ve Vysokém Mýtě.
Investor: Město Vysoké Mýto
Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a. s. (byl vybrán 25. 5. 2009)
Příprava projektu: 2002 -2005
Registrace investiční akce: 2008
Termín výstavby: 2009 - 2010
Celkové náklady projektu: 150 mil. Kč
Financováno z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a z rozpočtu města Vysoké Mýto
Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto

Předmětem projektu je vybudování objektu Centra sociálních služeb ve Vysokém Mýtě, který bude sloužit pro poskytování sociálních služeb a další činnosti neziskových
organizací v oblasti sociální péče a vzdělávání s možností tyto aktivity dále rozvíjet. Díky realizaci projektu dojde k vzájemnému provázání služeb obecně zaměřených na osoby ve složité životní situaci dané nepříznivými vnějšími podmínkami, zdravotním stavem, rodinnou situací apod.
Investor: Město Vysoké Mýto
Dodavatel: Sdružení firem OLSPOL, s .r. o. a Pásek spol. s r. o. Svitavy
Rozhodnutí o přidělení dotace: 11. 7. 2008
Termín zahájení a ukončení projektu: 6. 12. 2007 - 31. 8. 2010
Termín výstavby: květen 2009 - srpen 2010
Celkové náklady projektu: 65 mil. Kč
Projekt je financován z prostředků Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj), Pardubického kraje a rozpočtu města Vysoké Mýto

Realizace níže uvedených investičních akcí je závislá na schválení rozpočtu města na rok 2010, což bude ve druhé polovině měsíce března 2010.

Modernizace Brandlovy ulice
Rekonstrukce ulice, plánovaný rozpočet 7 mil. Kč, termín realizace stavby: 06/2010 - 09/2010, termín výběrového řízení 05/2010.
Úpravy návsi ve Svařeni
Úprava veřejného prostranství, plánovaný rozpočet 0,5 mil. Kč, termín realizace stavby: 06/2010 - 07/2010, termín výběrového řízení 05/2010.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 24. 11. 2009
Způsob poskytnutí informace: písemně

Žádost:
O písemné sdělení týkající se veškerých nájemních vztahů uzavřených Městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem nebo jako nájemcem, a to výlučně u nájmu pozemků v katastrálním území Vysoké Mýto.
Datum podání: 11. 12. 2009
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
V letech 2006 - 2009 vstoupilo město Vysoké Mýto do nájemních vztahů a uzavřelo 245 nájemních smluv, Z toho je v současné době stále platných 155 smluv. 90 smluv již bylo ukončeno.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 16. 2. 2010
Způsob poskytnutí informace: písemně

O písemné sdělení týkající se veškerých nájemních vztahů uzavřených Městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem nebo jako nájemcem, a to výlučně u nájmu pozemků v katastrálním území Vysoké Mýto.
Datum podání: 11. 12. 2009
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
V letech 2006 - 2009 vstoupilo město Vysoké Mýto do nájemních vztahů a uzavřelo 245 nájemních smluv, Z toho je v současné době stále platných 155 smluv. 90 smluv již bylo ukončeno.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 16. 2. 2010
Způsob poskytnutí informace: písemně

Žádost:
O zaslání názvů hlavních projektů realizovaných v letech 2007 a 2008 (příp. 2005, 2006) na ochranu životního prostředí na území působnosti ORP spolu s výdaji, které byly na jejich realizaci použité.
Datum podání: 25. 1. 2010
Způsob podání žádosti: elektronicky

Odpověď:
Město Vysoké Mýto realizovalo a realizuje v oblasti ochrany životního prostředí řadu projektů s dotací Evropské unie. Jejich přehled Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu.

Zároveň Vám sdělujeme, že město Vysoké Mýto neeviduje akce podobného charakteru na území obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto. Žadateli a příjemci jednotlivých dotací EU jsou samosprávné obce nebo jiné právnické subjekty. Podrobnější informace o udělených dotacích lze získat na internetových stránkách OP ŽP (www.opzp.cz).
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 2. 2010
Způsob poskytnutí informace: elektronicky

 

Žádost:
O poskytnutí informací o plánovaných výběrových řízeních na investiční stavební akce v rámci města Vysokého Mýta na rok 2010 popř. 2009.
Datum podání: 31. 3. 2010
Způsob podání žádosti: elektronicky

Odpověď:
Město Vysoké Mýto bude v tomto roce pokračovat v loni započatých velkých investičních akcích:

Domov důchodců

V domě najde svůj nový domov 100 seniorů. Ubytováni budou v osmdesáti jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Výstavba domova vyřeší naléhavý problém s nedostatkem resp. absebcí tohoto typu sociálních zařízení ve Vysokém Mýtě.
Investor: Město Vysoké Mýto
Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a. s. (byl vybrán 25. 5. 2009)
Příprava projektu: 2002 -2005
Registrace investiční akce: 2008
Termín výstavby: 2009 - 2010
Celkové náklady projektu: 150 mil. Kč
Financováno z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a z rozpočtu města Vysoké Mýto
Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto

Předmětem projektu je vybudování objektu Centra sociálních služeb ve Vysokém Mýtě, který bude sloužit pro poskytování sociálních služeb a další činnosti neziskových
organizací v oblasti sociální péče a vzdělávání s možností tyto aktivity dále rozvíjet. Díky realizaci projektu dojde k vzájemnému provázání služeb obecně zaměřených na osoby ve složité životní situaci dané nepříznivými vnějšími podmínkami, zdravotním stavem, rodinnou situací apod.
Investor: Město Vysoké Mýto
Dodavatel: Sdružení firem OLSPOL, s .r. o. a Pásek spol. s r. o. Svitavy (vybrán 27. 5. 2009)
Rozhodnutí o přidělení dotace: 11. 7. 2008
Termín zahájení a ukončení projektu: 6. 12. 2007 - 31. 8. 2010
Termín výstavby: květen 2009 - srpen 2010
Celkové náklady projektu: 65 mil. Kč
Projekt je financován z prostředků Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj), Pardubického kraje a rozpočtu města Vysoké Mýto

Kromě těchto staveb jsou dokončovány další menší investiční akce realizované v roce 2009.

V roce 2010 budou realizovány tyto investiční akce:
Modernizace Brandlovy ulice
Rekonstrukce ulice, plánovaný rozpočet 5,5 mil. Kč, termín realizace stavby: 06/2010 - 09/2010, termín výběrového řízení 05/2010.
Úprava vstupu do DDM Mikádo
Plánovaný rozpočet 490 000 Kč, termín realizace stavby: 06/2010 - 08/2010, termín výběrového řízení 05/2010.

Gymnázium - stavební úpravy
Plánovaný rozpočet 450 000 Kč, termín realizace stavby: 06/2010 - 08/2010, termín výběrového řízení 05/2010.

Podrobnější informace o výběrových řízeních budou zveřejněny na úřední desce www.vysoke-myto.cz.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 1. 4. 2010
Způsob poskytnutí informace: elektronicky


Žádost:
O poskytnutí informací, zda na stavbu vodního díla na parcele č. 60. /7 bylo vydáno patřičné povolení k realizaci stavby, a zda se k této stavbě vyjádřil odbor životního prostředí.
Datum podání: 27. 5. 2010
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:

1. Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.1 písm.f) zák.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, nevedl žádné řízení týkající se umístění stavby na pozemku parc.č. 60/7 v k. ú. Rzy.

2. Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), nevydal ke stavbě na pozemku parc.č. 60/7 v k. ú. Rzy žádné povolení.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 2. 6. 2010
Způsob poskytnutí informace: písemně


Žádost:
O poskytnutí fotokopie stavebního povolení pro dům č. p. 56 v Domoradicích
Datum podání: 3. 6. 2010
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.1 písm.f) zák.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Vám sděluje: archiv stavebního úřadu Vysoké Mýto nemá dokumentaci od rodinného domu manželů Simonových, místní část Domoradice č.p. 56. Na rodinný dům č.p.56 nebyly v posledních letech hlášeny žádné opravy nebo stavební práce vyžadující stavební či jiné povolení. Původní dokumentace rodinného domu nám nebyla předána a je pravděpodobně uložena ve Státním okresním archivu Ústí nad Orlicí, Hylváty, Pivovarská 137. Pro obec Domoradice zajišťoval stavební úřad Okresní národní výbor v Ústí nad Orlicí.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 14. 6. 2010
Způsob poskytnutí informace: písemně

Žádost:
O poskytnutí informace jaký je roční objem výdajů města na veřejnou dopravu v roce 2010 a objem uznatelných nákladů z fondu EU za roky 2007 - 2009. Kolik městských strážníků ve městě zajišťuje pořádkovou službu. Jaký je ve městě počet úvazků zajištující výkon přenesené působnosti.
Datum podání: 6. 8. 2010
Způsob podání žádosti: elektronicky

Odpověď:
V roce 2010 neposkytuje město Vysoké Mýto ze svého rozpočtu žádnou dotaci na veřejnou dopravu.

Viz příloha a informace na www.vysoke-myto.cz.

Pořádkovou službu ve městě Vysokém Mýtě zajišťuje 7 strážníků na plný úvazek.

Na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě zajišťuje výkon přenesené působnosti 78 úředníků, kteří celkem odpracují 2651 hodin výkonu v přenesené působnosti za týden.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 23. 8. 2010
Způsob poskytnutí informace: elektronicky

Žádost:
Žádám zástupce Odboru životního prostředí při MÚ Vysoké Mýto, případně vedoucí odboru (jmenovitě paní Ing. Jetmarovou S.) o poskytnutí informace, vedoucí k podání vysvětlení současné péče o zeleň v intravilánu města Vysokého Mýta a dále poskytnutí případného seznamu nařízení a vyhlášek, kterými se Váš odbor řídí při kontrole kvality údržby zeleně a zejména nad Technickými službami V.M.(příp. dalšími soukromými subjekty) v našem městě a též jinými hygienicko-bezpečnostními předpisy.
Důvodem mé žádosti je domněnka, že v současnosti v péči o zeleň se veřejná organizace - Technické služby Vysoké Mýto (případně i jiné soukromé subjekty) dopouští řady pochybení při údržbě dřevin a trvalých trávních porostů v intravilánu města. Dokonce jsem přesvědčen, že současná péče zmíněného podniku (a ostatních firem) porušuje řadu celostátních předpisů a zákonů či obecně přijatých doporučení (např. o protipožárních opatření v době extrémního sucha, Zákon č.114/92 Sb. Na ochranu přírody a krajiny a další směrnice a vládní nařízení = včetně směrnic a naříz. EU a ES = na podporu a uchování biodiverzity a to i v podmínkách městského prostředí a též další např. estetická hlediska).
Na podporu mého tvrzení podávám hned několik vlastních pozorování, nad kterými jsem se nepozastavil jen já jakožto člověk z oboru, ale poukazuje na tuto nevhodnou péči i řada dalších občanů spolubydlících v naší části města, jimž není jedno v jakém prostředí žijí a hlavně v budoucnu budou muset žít..
Příklad 1) Již několik let pozoruji nezměrné úsilí technických služeb a možná i zaměstnanců najatých soukromých firem o poctivé vysečení všech i těch nejmenších zbytků vzrostlé zeleně nejen u nás (Rokycanova ul. a přilehlé sídliště), ale etapovitě takřka v celém městě. Jde o porušení mnoha doporučení (od nevládních i vládních institucí) na podporu existence volně rostoucích rostlin a žijících živočichů v městských specifických podmínkách.
Nadměrným sečením prakticky všech ploch veřejné zeleně v našem městě, v podstatě devastací všech stanovišť rostlinné a živočišné bioty, dochází k enormnímu poklesu biodiverzity (doslova genocidě všeho živého) na těchto plochách (sekačkám neodolá žádný pomalu se pohybující bezobratlý živočich). U všech pomalu se pohybujících živočichů a na těchto plochách rostoucích rostlin, se opakovaným sečením znemožní dokončení všech vývojových stádií a u rostlin pak posun od travinobylinného společenstva k ochuzeným travinným společenstvům, složených téměř výhradně z výběžkatých druhů trav a nevhodných okrajových ruderálních druhů (často pylo-alergenů). Je tedy nutné, aby se na alespoň minimální ploše městské zeleně nesekalo tak často a došlo k vyčlenění minimálních zcela nebo alespoň nepravidelně sečených ploch ve vhodných lokalitách v intravilánu města a jeho přilehlých okrajových částech (návaznost městské zeleně na budoucí systém ÚSES). Tyto plochy a některé z nich nebudou vůbec každoročně sečeny, ale ponechány svému růstovému vývoji (vhodné jsou zejména málo obydlená a frekventovaná místa, malé plochy bylin dobře chráněných v jinak keřových či stromových partiích městské zeleně apod.). Je nutné zajistit střídání ploch každoročně neposečených a posečených s diferencovaným přístupem na plochy více chránící biodiversitu (živočichů a víceletých bylin - trvalek citlivých na časté sečení a jsou vegetačně místně-příslušnou =autochtonní= složkou těchto společenstev) a na plochy trvale častěji sečené (dle využití obyvatelstvem např. časté chození po těchto plochách). Tímto opatřením jde zajistit docílení příznivého stavu co do druhového složení většiny ,,městských trávníků (zde je patrná neexistence plánu péče s hlediska podpory biodiverzity v městském prostředí).
Nadměrné sečení v době sucha, tato ,,sekací mánie" městských údržbářů zeleně působí nejen komicky (výška polosuchého trávníku nepřesahuje ani 7cm), ale působí i velmi neesteticky. Namísto zeleného trávníku jen na troud suché nevzhledné a z požárního hlediska nebezpečné strnisko. Na zálivku veřejných ploch zeleně město peníze neuvolňuje, ale na přehnaně časté sečení (mnohdy ročně i více než 6x a to i v suchých obdobích, kdy tráva nejen neroste, ale ani do doby nového sečení ještě ani nevyrostla) je prostředků z veřejného rozpočtu města zřejmě dost.
Žádám tedy konkrétně pro výše uvedený bod 1) o poskytnutí informace, ze které bude patrno, jaký druh nařízení, vyhlášek či jiných předpisů výslovně nařizuje konkrétní doby povinného sečení zatravněných veřejných městských ploch a jejich četnost (časové rozestupy mezi jednotlivými sečemi) a kdo vykonává praktický odborný dozor na dodržování této péče. Dále žádám o zveřejnění finančních nákladů v ročním úhrnu na tyto dle mého názoru přehnaně četné(a tedy nepřiměřeně drahé) služby. Jako občan tohoto města žádám též o poskytnutí informace (mé osobě nebo zveřejnění na úřední desce) o celkových nákladech na údržbu zeleně ve městě Vysoké Mýto, a dále vyjádřené zvláště náklady na sečení trvalých trávních porostů v intravilánu obce (celkové roční) a taktéž seznam firem, kromě Technických služeb, které se na této (ne)péči podílejí. Také se bych rád věděl, na základě jakých kritérií byly tyto firmy vybrány (zveřejnění části důvodové zprávy o výhře ve výběrovém řízení daného subjektu, tedy splněním mě neznámých kritérií, na jejichž základě smějí tyto subjekty pobírat za tyto ,,odborné" služby peníze z veřejného rozpočtu obce).
V návaznosti na výše uvedený příklad (1) chybné péče o travinobylinná společenstva (trvalé travní porosty uvnitř obce) se nejen já, ale řada dalších občanů pozastavuje nad chybnými až brutálně-likvidačními zásahy do mnohem cennější části městské (veřejné) zeleně - dřevin. Zde uvádím jako příklad druhý, který lze vztáhnout jako modelový na většinu dřevin v péči organizací pověřených městem: Příklad 2). Letos již po několikáté se mi stalo ,že když projdu kolem svého obydlí, zjistím opětovně prováděné značné zásahy do místních porostů dřevin ze strany (a zde uvádím většinou zaměstnanců Městských technických služeb - Vys. Mýto). Ti jsou schopni a to podotýkám v jakoukoliv roční dobu provádět podstatné redukce větevního systému daných dřevin a ořezem celých nebo podstatných nosných větevních částí dané dřeviny. Tyto zásahy do živého dřeva stromu, zejména v letním období jsou zcela škodlivé u jehličnanů, kde pak jsou tyto dřeviny do několika let odsouzeny k zániku.(nutnost zbytečných nákladů na novou výsadbu dřevin se zcela nízkým esteticko-ekologickým významem). Těžké rány po ořezu na kmeni u větších dřevin (s průměrem často i přes 10 cm) nejsou vůbec ošetřeny žádným fungicidním přípravkem, či alespoň štěpařským balsamem, a to i u cenných starších cizokrajných dřevin. Mnohé dřeviny mají větve délkově nepochopitelně uřezané (v délce 2/3 bez postranních výhonů - nižšího větvení. V naší ulici (Rokycanova x Školní) byli výškově sneseny zcela bezdůvodně thúje (sp. Thuja orientalis), které nijak nestínili, nepřekáželi a nikoho neohrožovali. Nyní jsou esteticky značně znehodnoceny i okolí stromů (lokální alejová uliční dominanta) a ze zdravotního hlediska je jejich další existence značně ohrožena, neboť radikální ořez vzrůstného vrcholu snáší jen velmi mladé stromy (obdobně dopadly před lety stromy stejného druhu u ISŠT, kde došlo již u části stromů k odumření). Taktéž úplná likvidace zdravé vzrostlé topolové aleje (funkce větrolamu) u stejné školy z opačné strany, jež padla za oběť stupidnímu technokratickému důvodu - obnovy a udržení linie oplocení školního areálu!!). Takto jsou občané našeho města okrádány o statisícové hodnoty živých stromů (započteme-li ocenění jejich environmentální v městském prostředí nenahraditelné funkce), přičemž důvody jejich skácení a cena jejich dřeva jsou bezvýznamné!
Další nevídanou a nepochopitelně bezohlednou věcí, je záměrné poškozování zdravotního stavu momentálně ořezávaných dřevin (zřejmě neodbornou manipulací či tupím nářadím). Kdy dochází k roztřepení a rozštípnutí větevního dřevinného jádra, případně sloupnutí části kůry (až v délce 25 cm) u velkých větví je to dlouhodobě nezhojitelná rána. Toto poškozování dřevin vede k častým infekcím a neošetřené řezné plochy slouží jako dokonalá brána vstupu dendropatogenních činitelů, (zejména hub) a nutnosti dalších řezných zásahů do dané dřeviny (zvýšené opětovné náklady na péči) a citelnému oslabení a mnohdy dlouhodobému odumírání těchto jedinců často i cenných dřevin. Jak je možné, že na tyto zásahy nedozírá profesionální arborista, který by zabránil takovým škodlivým (a ve svém důsledku městskou kasu vyprázdňujícím) zásahům u cenných dřevin (obecně starších 50ti let s plně rozvinutými esteticko-ekologickými funkcemi), které ve svém důsledku nevhodným zásahem nejen utrpí esteticky velké škody, ale v horším případě začnou podléhat hnilobám a do několika let odumřou.
Negativním příkladem je i technokratické řešení parku v sídlišti „Družba", kde environmentální funkce vzrostlých dřevin byli zcela podceněny (záměrně ignorovány) a těch několik drobných z části již olámaných pahýlků (v projekt. dok.uváděných jako stromy) zcela selhávají jako nosná část parku (estetická) a též environmentálních funkcí (lapač prach.částic, ochlazovací funkce a poskytovatel stínu, protihluková klidová a odpočinková zóna). Pak je až směšné poslouchat vzájemné rozhovory rozmrzelých maminek prchajících s kočárky s onoho „pseudoparku" a stěžujících si v létě na ,,vedro" v tomtéž parku, kde je víc zpevněných (v létě žhnoucích) ploch než zeleně.
V nedávné minulosti došlo k devastaci a zničení posledního parku v naší části města v důsledku plánovaného rozšíření zástavby (LDN - Domov důchodců- středisko zdravotní a sociální péče pro starší občany; jimž se bude rozhodně líbit mezi betony. Jen ten jediný milostivě ponechaný strom, bude připomínkou a torzem původního parku).
Letos došlo k devastaci polopřírodní zeleně a starších dřevin v přední části areálu bývalého pivovaru. Došlo tak k úplné eliminaci parkové zeleně a skupin dřevin v celé západní části města. Poslední polopřírodní plochou ve stádiu rozvinuté sukcese s mnoha dřevinami je tzv. zadní část areálu bývalého pivovaru, který samotný, se z velké části bourá a je otázkou dalšího přežití stromového komplexu, tohoto posledního eko-funkčního místa (refugia pro mnoho rostlin a živočichů, které zničením této niky komplexní vyhynou v celé části města- např. zajíc.sp. Lepus europaeus, kvíčala sp. Turdus pilaris a mnohé jiné). Tato plocha je jak známo technokratickým vedením města v ÚPD vedena též jako změna zeleně na rozvojovou plochu (a.5/p-zastavitelné území, což bude patrně oblíbená hustá zástavba beze stopy parkové zeleně).
Proti takovému z(ne)hodnocování městského životního prostředí, již v nedávné minulosti vystoupili skupiny nespokojených obyvatel města v několika protestních akcích (petice s mnoha sty podpisy - i mým, či dokonce demonstrace). Ke kladné odezvě na našem městském úřadě a změně přístupů v péči o zeleň a zejména zachování či rozšiřování ploch zeleně v intravilánu obce to, ale zatím bohužel nevedlo.
Zatímco městští úředníci spí, divoké motorové pily nezahálejí a vzrostlé stromy a parky, které svým habitem zdobí, se v našem městě stávají extrémní vzácností! Je nejvyšší čas změnit přístupy v péči o zeleň v našem městě, protože ani já nechci žít v betono-asfaltové mini-Praze jménem Vysoké Mýto. Proto moji žádost o poskytnutí informací berte též jako hodnocení občana tohoto města, vyjadřující tímto méně obvyklým způsobem nejvyšší znepokojení nad úbytkem a stavem veřejné zeleně v tomto městě.
Žádám vás - městskou správu a zvláště její odbornou sekci - Odbor životního prostředí i za ostatní nespokojené občany, jako představitele státní správy ke sjednání nápravy a k případné změně přístupů a koncepcí (vytvoření jednoduchých lehce splnitelných plánů péče pro cenné dřeviny či zbytkové plochy parkové zeleně). V péči o městskou zeleň ve Vysokém Mýtě je v budoucnu nutné navrátit úctu a šetrnost k živým organismům, jež spoluutváří podstatným způsobem životní prostředí, na kterém jsme dosud a patrně budeme vždy na jeho kvalitě zcela závislí. Je třeba začít tím, že v územním plánování se dosáhne zabránění upřednostňování velkých ploch zástavby před a na úkor velikostí ploch zeleně. Dále je nutno zabránit svévolnému, nekontrolovanému a neodbornému konání firem při údržbě zeleně.
Ze svého okolí a poslední doby uvádím 2 znepokojivé příklady pokračování likvidace zeleně. Jde o úplné (a zbytečné) likvidace dřevin a většina ani nevykazovala žádné známky poškození rhizosféry (kořenové stability) či nad povrchových kmenových či větevních poškození. Jde zejména o likvidaci řady stromů u tzv.,,Pomocné nemocnice LDN"(nesouvisející s likvidací části parku pro stavební rozšíření LDN). Tyto stromy nestínili a neohrožovali ani bezpečnost či majetek osob a byli zlikvidovány s vaším (či snad bez vašeho vědomí?!), jen proto aby se pohodlně obnovilo oplocení nemocnice. Citlivým a ohleduplným zásahem nemuseli být likvidovány (další likvidace cenných městských biotopů pro ptactvo a řadu bezobratlých).
Poslední příklad ,který mě donutil napsat tuto žádost o poskytnutí informací a vysvětlení těchto podezřelých jevů v péči o městskou zeleň, je zcela bezduché zničení velké keřové dřeviny - Chvojka klášterská (Juniperus sabina). A to jen proto a zde cituji zaměstnance našich technic.služeb ,, aby snadněji mohli dosekat zbytky bylin", jenž tento keř chránil. A to ve dnech 20-21.7.2010. Že tyto pracovníky nezajímal (poměrně nový) chodník, mezi jehož jednotlivými dlažebními díly (prorůstal plevel o výši 1 m a nedá se tam chodit (část odstavné plochy pro kontejnery na recykláty) jim bylo naprosto jedno, ale zničit velký cenný keř to jim šlo náramně dobře. Zmizel tak cenný mikrobiotop v miniparku u mého domu o rozloze cca 6 m2, jen kvůli hlouposti a bezohlednosti daného pracovníka(ků). Teď mohou spokojeně ,,přeorat" celou plochu a pozabíjet vše živé co tento 30letý mohutný keř chránil a který současně sloužil řadě druhů jako nika úkrytová (např.ježek sp. Erinaceus europaeus) a zčásti i jako potravní či dokonce hnízdní nika. Takto chránil proti větru i hnizdní niku - Pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) na prostorově návazném hnízdním stromě (javor sp. Acer platanoides). Šlo tedy o neuvážený zásah a částečnou likvidaci stanoviště několika obecně chráněných druhů! Tedy porušení nařízení o stanovištích chráněných druhů!
V současnosti kam se člověk podívá vidí spodky stromů s krvácejícími ranami (mizní výrony) z bezdůvodného odvětvení spodních pater stromů (jež takto stromy rostly desítky let aniž by působili neesteticky nebo někomu překáželi), které však sloužili pro řadu živočichů opět jako nika ukrytová případně hnízdní! Kdo a proč nařizuje tuto šílenou devastaci dřevin a způsobuje nevzhledné mízní výrony nebo dokonce ,,laidácky" nechá až 10ti cm. pahýly na kmeni, jež za pár let budou hnít a hyzdit tyto dřeviny. Kdo takový ,,šlendrián" nařizuje?!!!!
Na bod 2) tedy žádám o poskytnutí informace (i všeobecné), kdo ve Vysokém Mýtě posuzuje nutnost a zejména uváděné důvody v žádosti o kácení dřevin (jaký odborník - arborista) a jak je kontrolováno vaším odborem též kácení menších dřevin (o obvodu menším než vyhláškových - 80cm v prsní výši) zejména našimi Městskými technickými službami. Tyto jsou povinny jakožto městem zřízený obecně prospěšný podnik, podléhající kontrole města, plnit nařízení odborných složek města v péči o zeleň!
Také chci vědět, proč o uvažované likvidaci dané dřeviny v dané lokalitě našeho města (městské části) nejsou písemně informováni obyvatelé daného místa, aby se k záměru mohli vyjádřit, zda si to přejí či nikoli (nebo snad ve Vysokém Mýtě demokracie neplatí?!). Nás občanů v daném místě žijících se to kácení (obnova, revitalizace dřevin) bytostně týká a nevhodným zásahem do parkové výsadby, může lidem (nám) vzniknout nejen psychicko - estetická újma (,,jsem na ten strom zvyklý desítky let, vyrůstal se mnou", vizuální destrukce prostředí), ale i finanční (nižší ocenění nemovitostí z hlediska vyšší hlučnosti, prašnosti, nevzhlednosti okolí) způsobené právě rozsáhlejší úpravou (kácením) zejména starých vysokých dřevin, jež jejich nepřítomností zcela mění charakter prostředí (světelný, větrný, vlhkostní režim a estetický vliv). Nebo i zhoršení environmentálních ukazatelů prostředí (zejména pro starší lidi), jako je prašnost a nedostatek stínu v letních vedrech a vlhkosti, jež četnější dřeviny (v podobě alejí a hustších výsadeb) v parném létě poskytují a vyrovnávají tak negativní energetickou bilanci doslova žhnoucích, nadměrně četných zpevněných ploch uvnitř města. Což u starších lidí vyvolává přímé zhoršení zdravotního stavu!(zdravotní poruchy - nevolnost, malátnost, podrážděnost i mrtvice a infarkty).
Na závěr jako bod 3) tedy žádám o poskytnutí informací týkajících se konkrétních činů ze strany města, jak se zasazuje o dodržování zákonů a směrnic potažmo vyhlášek (národních i EU a ES) na ochranu biodiverzity a krajiny a následných praktických kroků, prováděných v podmínkách lokálních, tedy prostředí našeho města.
Rok 2010 je celosvětově vyhlášen jako rok celosvětové ochrany biodiverzity a na stránkách MÚ Vysoké Mýto nevidím ani jedinou zmínku, kterou by se naše město nějakými aktivitami (konkrétními činy z nařízení příslušných vyhlášek v péči o zeleň) dobrovolně přihlásilo. Právě vhodnou úpravou městské vyhlášky č.2/2005 o veřejném pořádku a zeleni, kde je o péči o městskou zeleň velmi chabá k ničemu nezavazující zmínka v čl.8.(bod 4.). Pro nedostatečnou specifikaci povinností správců a pověřených organizací v péči o zeleň a též s přihlédnutím k ochraně rostlin a živočichů v městském prostředí, by bylo dobrou aktivitou nejen místního - Odboru životního prostředí, ale i dobrou a konkrétní prezentací města jako celku, hlásícího se tak praktickými činy k udržitelnému rozvoji, v němž bohužel zatím Vysoké Mýto (z hlediska indikátorů udržitelnosti hospodaření a životního prostředí) dlouhodobě velmi zaostává.

 

Datum podání: 22. 7. 2010
Způsob podání žádosti: elektronicky

 

Odpověď:
Všechny vyhlášky a nařízení města Vysoké Mýto jsou vyvěšeny na internetových stránkách města www.vysoke-myto.cz, kde je naleznete v rubrice vyhlášky a nařízení. Dále si Vám dovoluji sdělit, že obecně závazné předpisy eviduje ve Sbírce zákonů Ministerstvo vnitra ČR, tato Sbírka je přístupná na www.mvcr.cz. Zákony, kterými se řídí odbor životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto, jsou uvedeny v organizačním řádu, který nejdete rovněž na www.vysoke-myto.cz.

Ad1)
Žádné nařízení, vyhláška nebo jiný předpis četnost sečení zatravněných veřejných ploch nenařizuje. Jejich údržbu ve Vysokém Mýtě provádí Technické služby Vysoké Mýto, které jsou příspěvkovou organizací města Vysoké Mýto. Údržbu zeleně provádí tato organizace na základě zřizovací listiny. Řídí se pravidlem, že je vhodnější sekat porosty častěji a odstraňovat zhruba jednu třetinu porostu. Při odseknutí větší délky dojde k oslabení porostu a trávník nedosáhne požadované kvality. Pravidelným sečením tedy podporují odnožování travních jedinců a tím dosahují i dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy. Obecně platí, že frekvence sečení by měla být:
- účelové trávníky (louky) 1-3krát do roka,
- parkové trávníky 8-10krát do roka,
- kobercové trávníky (tzv. anglické, golfové) 12-20krát do roka.
Kontrolu údržby zatravněných veřejných ploch provádí provozní technik Technických služeb Pavel Dvořák. Finanční náklady na údržbu veřejné zeleně v roce 2009 byly 3,9 mil. Kč. V současné době Technické služby Vysoké Mýto nevedou ve svém účetnictví samostatnou kapitolu sekání travních porostů, proto by jakákoliv vyjádřená finanční částka byla pouhým kvalifikovaným odhadem. Žádné jiné firmy si na sečení travních porostů Technické služby Vysoké Mýto nenajímají.

Ad 2)
Kácení dřevin o obvodu větším než 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí nebo keřů o ploše větší než 40m2 upravuje § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.V žádosti uvede druhy dřevin , důvody pro jejich kácení a návrh náhradní výsadby. Žádost je posuzována orgánem ochrany přírody, městským úřadem - odborem životního prostředí, který v této oblasti spolupracuje s městskou zahradní architektkou, arboristou a Agenturou ochrany přírody a krajiny. V některých případech i se soudním znalcem v oboru dendrologie. Dle zákona lze povolení ke kácení dřevin vydat ze závažných důvodů, po vyhodnocení významu dřevin. Dle výkladu, o který si Městský úřad Vysoké Mýto požádal v březnu 2009 Ministerstvo životního prostředí, se závažnými důvody rozumí „důvody na straně žadatele, může se jednat například o nadměrné zastínění domu, poškozování stavby kořeny nebo větvemi, umístění nové stavby a podobně". Při hodnocení závažnosti důvodů přihlíží orgán ochrany přírody i k ustanovení § 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, dle kterého je nutno zohlednit hospodářské , sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry. Odbor životního prostředí v případech žádosti obyvatel bytového domu o skácení stromu např. z důvodu stínění apod. vždy požaduje tuto žádost doložit souhlasem všech obyvatel domu, čímž jsou všichni dotčení obyvatelé informováni o záměru.
Orgán ochrany přírody ukládá vždy náhradní výsadbu, aby nedocházelo k úbytku zeleně ve městě. Ve většině případů je uložena náhradní výsadba dřevin převyšující počet dřevin kácených. V případě nezbytného kácení většího počtu dřevin, objednává Městský úřad Vysoké Mýto, OŽP u Agentury ochrany přírody a krajiny vypracování celospolečenské hodnoty stromů a v této finanční výši nařizuje náhradní výsadbu.

Správu a údržbu městské zeleně provádějí Technické služby Vysoké Mýto, kde je pracovník s odborným vzděláním, v jehož kompetenci je provádění péče o městskou zeleň, společně s dalšími pracovníky. Technické služby většinu kácených dřevin, které nedosahují zákonem stanovené velikosti, oznamují Městskému úřadu Vysoké Mýto. V některých případech, kdy odborný pracovník Technických služeb vyhodnotí zásah jako výchovnou probírku, běžnou údržbu, toto nečiní. Takto byla vyhodnocena i situace u chvojky klášterské. Dle sdělení ředitele TS byla odstraněna na základě požadavků obyvatel ze Školní ulice.

Ad 3)
Městské prostředí je velmi specifické pro realizaci biodiverzity. Je to území, kde na malé ploše žije velké množství lidí , s různými názory na věc, s různým postojem, vnímáním, citlivostí, s různým životním stylem. Především životní styl dnešního člověka největší měrou přispívá ke změnám a snížení biodiverzity ve městě. Přibývá aut, s čímž souvisí další budování komunikací, parkovišť, zpevněných ploch. Roste poptávka po stavebních parcelách na individuální výstavbu, čímž dochází k záborům půdy. Zvyšují se nároky obyvatel na údržbu pozemků, četnost sekání trávy. Co se někomu zdá nadbytečné nebo přehnané, tak někomu se zdá naopak nedostatečné. Příkladem může být řešení stížnosti z minulého týdne na dva měsíce neposekaný trávník na vesnici, kdy stěžovatel při místním šetření pravil: :"Podívejte se, v jakém prostředí tady žijeme!"
Dalším příkladem může být smrk před Vaším vchodem, kdy poukazujete na poškození stromu ořezem spodních větví a jiní obyvatelé z Vašeho vchodu již dva roky požadují jeho skácení z důvodu stínění, nevhodné výsadby...
Opatření pro realizaci biodiverzity ve městě jsou omezena také s ohledem na rostoucí počet alergiků (nelze ponechávat velké plochy bez údržby), z důvodu provozní bezpečnosti stromů (nelze ponechat stromy, které ohrožují lidské životy, zdraví ani majetkové hodnoty) , z důvodu inženýrských sítí, vlastnických vztahů atd.
Všechny plochy ve městě nejsou tak perfektně udržované, že by Vysoké Mýto bylo jednolitým fádním prostředím, ve kterém není místo pro rozmanitost. Okrajové části města netrpí intenzivní údržbou a jsou biotopem pro různá rostlinná a živočišná společenstva. Také v intravilánu města jsou plochy, které jsou vhodným místem pro průběh všech vývojových stádií rostlin a živočichů.
Biodiverzita v městském prostředí je spjata především s parky a dřevinami. Město Vysoké Mýto v této oblasti investovalo nemalé prostředky do nových výsadeb. Jenom v rámci Dne stromů, který byl vyhlášen v roce 2000, bylo vysazeno přes 200ks stromů. Den stromů je také akcí, do které město zapojuje všechny školky, základní školy a mnoho dětí si pamatuje kdy, kde a jaký strom vysadily. To jistě povede k tomu, že ke „svému" stromu budou mít jiný vztah než ke stromu, který vysadí firma. Letošní, již jedenáctý ročník Dne stromů, proběhne v rámci Mezinárodního roku biodiverzity s dalšími doprovodnými akcemi (koncert, ovocný trh...)

I když se ve Vysokém Mýtě zastavují zelené plochy (dle územního plánu, který schvaluje zastupitelstvo města), kompenzuje město tyto ztráty výsadbou dřevin na jiných místech. V letošním roce bude realizována výsadba kolem Centra sociálních služeb, Domova důchodů, v parku za hřbitovem ,kde jsou druhově navrženy dřeviny tak, aby bylo vytvořeno malé arboretum. Připraven je i projekt ozelenění parku Družba, který bude postupně realizován.
Na jaře letošního roku začala realizace projektu „Regenerace významných dřevin Vysoké Mýto", která bude ukončena na podzim příštího roku. Připravuje se realizace prvku územního systému ekologické stability v obci Lhůta - výsadba interakčního prvku; ošetření památné borovice ve Šnakově.
Také v předchozích letech bylo v oblasti zeleně realizováno mnoho projektů - obnova lipové aleje kolem poutní cesty na Knířov (výsadba 100ks lip), výsadba švestek kolem polní cesty Knířov - Džbánov, výsadba jeřábů směrem do Peklovců, realizace výsadeb stromů v sídlištní zástavbě - Družba, Pivovarské sídliště, sídliště U Potoka, výsadba stromů na autobusovém nádraží, před plovárnou, kolem sběrných dvorů....
Na podporu biodiverzity Město Vysoké Mýto v roce1998 vybudovalo vodní plochu „Biocentrum Oklikov", která je příkladem přirozeného vývoje, sukcese a rozmanitosti.
Vedle výše realizovaných akcí pořádá město také osvětové akce na podporu posílení vztahu člověka a přírody. Stovky vyhlášek a nařízení nenahradí přirozený vztah, úctu a pokoru člověka k přírodě. Mezi významné eko akce patří Den stromů, Den Země, které jsou doprovázeny besedami (Ing. Jaroslav Kolařík - arborista, Václav Větvička - bývalý ředitel botanické zahrady v Praze), koncerty, promítáním filmů, výstavami, přírodovědnými soutěžemi, jejichž cílem je poukazovat na přirozenou vazbu a vzájemné propojení člověk - příroda.

Také v oblasti státní správy se Město Vysoké Mýto řídí platnou legislativou, do které byly implementovány směrnice EU, ES, týkající se biodiverzity.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 8. 4. 2010
Způsob poskytnutí informace: elektronickyŽádost:
O poskytnutí informace zda v období od 24. 11. 1990 do 30. 6. 2006 proběhlo na území města místní referendum.
Datum podání: 14. 10. 2010
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
V období od 24. 11 1990 do 30. 6. 2006 neproběhlo na území Vysokého Mýta žádné místní referendum
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 20. 10. 2010
Způsob poskytnutí informace: písemně

Žádost:
O poskytnutí informace zda cesta K Cápovně v katastru Vysoké Mýto je veřejná, v kterém roce a kterému investorovi nebo FO byla stavebním úřadem města Vysoké Mýto povolena stavba komunikace pro účely jízdy a chůze na pozemku k.č. 5107/1 a 5107/2 v katastru Vysoké Mýto. žádost o zaslání kopie kolaudačního zápisu při dostavbě cesty na pozemku v katastru Vysoké Mýto k.č. 5107/2.
Datum podání: 11. 10. 2010
Způsob podání žádosti: písemně

Odpověď:
1) Lze obecně konstatovat, že všechny pozemní komunikace, kterými jsou ve smyslu § 2 odst.2 s vazbou na odst. 1 téhož § zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace, jsou veřejně přístupné (pokud nejsou v uzavřeném prostoru nebo objektu, kde rozsah a způsob užití stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu).
Lze je s vazbou na § 19 odst. 1 (obecné užívání) zák.č.13/1997 Sb. v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích (zák.č.361/2000 Sb.) a za podmínek stanovených tímto zákonem bezplatně užívat obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví zák.č.13/1997 Sb. jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.

2) Městský úřad Vysoké Mýto - odbor stavební úřad jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.1 písm.f) zák.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění sděluje, že na výše uvedených pozemcích nepovoloval žádné stavební úpravy ani neumísťoval žádnou stavbu.

3) Z odpovědi na bod č. 2) vyplývá, že nebyl vydán žádný kolaudační zápis.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 25. 10. 2010
Způsob poskytnutí informace: písemně

Žádost:
Žádám o poskytnutí informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Jedná se o celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných Vaší institucí v letech 2007, 2008 a 2009
Datum podání: 20. 10. 2010
Způsob podání žádosti: elektronicky

Odpověď:
Město Vysoké Mýto realizovalo veřejné zakázky malého rozsahu v letech:
2007 16 135 351 Kč(celkový objem vysoutěžených částek)
2008 26 721 747 Kč(celkový objem vysoutěžených částek)
2009 31 705 527,96 Kč(celkový objem vysoutěžených částek)
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 26. 10. 2010
Způsob poskytnutí informace: elektronicky

 

ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI 2011:

 

Žádost:
V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2011. Z tohoto důvodů Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
Datum podání: 11. 1. 2011
Způsob podání žádosti: elektronicky

Odpověď:
Plánované investiční akce města Vysokého Mýta v roce 2011:

název projektu: Rekonstrukce ulice Jana Nálepky ve Vysokém Mýtě
stručný popis projektu: Rekonstrukce spočívá v odstranění stávající komunikace s živičným povrchem a stávajících konstrukčních vrstev, vybudování nových vjezdů a vstupů.
Na rekonstrukci vozovky navazuje vybudování veřejného osvětlení, přeložka sdělovacích kabelů Telefónica O2, přeložení nadzemního el. vedení NN do kabelu a vybudování a prodloužení vodovodu.
rozpočet projektu: 2 840 tis. Kč
plánovaný termín započetí projektu: červenec 2011
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: březen 2011


název projektu: Rekonstrukce ulice Odbojářská ve Vysokém Mýtě
stručný popis projektu: Oprava stávající komunikace, vybudování nových chodníků
rozpočet projektu: 3 400 tis. Kč
plánovaný termín započetí projektu: říjen 2011
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: září 2011
název projektu: Zateplení ZŠ Jiráskova (pavilon "B" v ulici Jiráskova čp. 317) ve Vysokém Mýtě
stručný popis projektu: Výměna oken, dveří a zateplení objektu s provedením nové fasády
rozpočet projektu: 8 400 tis. Kč
plánovaný termín započetí projektu: květen 2011
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: probíhá, termín na podání nabídek do 20.1.2011

název projektu: Zateplení ZŠ Jiráskova (1.stupeň + tělocvična) nám. Pod Kaštany čp. 720 ve Vysokém Mýtě
stručný popis projektu: výměna oken, dveří a zateplení objektu s provedením nové fasády
rozpočet projektu: 7 100 tis. Kč
plánovaný termín započetí projektu: květen 2011
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: probíhá, termín na podání nabídek do 20.1.2011


název projektu: Zateplení Speciální školy ve Vysokém Mýtě
stručný popis projektu: Zateplení budovy Speciální základní školy, č.p. 761 v ulici Rokycanova ve Vysokém Mýtě - třípodlažního objektu a dilatačně oddělená přízemní vstupní přístavba. Zateplení bude provedeno na střešní konstrukci a na obvodovém plášti.
rozpočet projektu: 8 300 tis. Kč
plánovaný termín započetí projektu: květen 2011
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: probíhá, termín na podání nabídek do 20.1.2011


název projektu: Speciální škola - výtah ve Vysokém Mýtě
stručný popis projektu: Objekt zajistí vertikální komunikaci a bezbariérový přístup do 3 NP stávajícího objektu. Jedná se o zděnou konstrukci výtahové šachty, která bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem.
rozpočet projektu: 1 800 tis. Kč
plánovaný termín započetí projektu: květen 2011
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: probíhá, termín na podání nabídek do 20.1.2011


název projektu: ZŠ Jiráskova (rekonstrukce kotelny) ve Vysokém Mýtě
stručný popis projektu: Zrušení stávající kotelny a provedení nové v objektu školy
rozpočet projektu: 1 968 tis. Kč
plánovaný termín započetí projektu: červen 2011
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: duben 2011


název projektu: Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě - demolice, archeologický průzkum
stručný popis projektu: Jedná se o demolici středního traktu v komplexu budov bývalé staré radnice a bývalého soudu
rozpočet projektu: 900 tis. Kč
plánovaný termín započetí projektu: říjen 2011
předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele: červen 2011
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 25. 1. 2011
Způsob poskytnutí informace: elektronicky

Žádost:
O poskytnutí informace viz. příloha.
Datum podání: 1. 2. 2011
Způsob podání žádosti: elektronicky DS


Odpověď:
ad 1) Ano, jeden případ.
ad 2) Nájemníci bytových jednotek žádali o obnovení předešlého stavu po zřejmém zásahu do pokojného stavu dle § 5 ObčZ, kdy za zřejmý zásah do pokojného stavu považovali jednání vlastníka pozemků, který neumožňuje vlastníkovi předmětných bytových jednotek provedení opravy poškozené vodovodní přípojky (přípojkou neteče voda) zásobující pitnou vodou předmětné bytové jednotky; další zásah do pokojného stavu spatřovali navrhovatelé v tom, že tentýž vlastník pozemků skládá velké klády dřeva v blízkosti jejich bytových jednotek, čímž jim znemožňuje průchod kolem domu a naskládání klád je dle tvrzení navrhovatelů též nebezpečné pro osoby pohybující se v blízkosti těchto klád. Správní orgán vyhověl žadatelům ve věci umožnění opravy vodovodní přípojky, ve věci skladování klád jejich žádost zamítl.
Rozhodnutí bylo vydáno ve lhůtě do 60 dní od zahájení řízení dle ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) Správního řádu (ve věci bylo nařízeno ohledání místa i ústní jednání).
ad 3) Ano, výsledek není znám - rozhodnutí odvolacího orgánu nebylo MěÚ Vysoké Mýto dosud doručeno.
ad 4) Dle organizačního řádu - odbor právní, konkrétně vedoucí odboru.
ad 5) Ano.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 3. 2. 2011
Způsob poskytnutí informace: elektronicky DS

Žádost:
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí těchto informací:

1. Jak jste procesně postupovali a jakou formou jste vydali rozhodnutí o stanovení jednotlivých „přechodů pro chodce", které vyznačují místo, jež je určeno pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci (§ 19 písm. b) vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), umístěných ve vašem správním obvodu od roku 2006.

2. Aplikovali jste při těchto rozhodování popsaných v otázce č. 1, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád? V případě že ano, jaká část správního řádu to byla?

3. V případě, že jste od roku 2006 žádný nový „přechod pro chodce" ve vašem správním obvodu neumístili, jakou byste zvolili formu pro vydání takového rozhodnutí o jeho stanovení a aplikovali byste při tom správní řád, případně jakou jeho část, kdyby k tomu mělo dojít?

Datum podání: 7. 2. 2011
Způsob podání žádosti: e-mailem

Odpověď:
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené 7. 2. 2011 Vám sdělujeme následující informace:

Otázkou řešení tzv. Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kam lze zařadit i vodorovné a svislé dopr. značení v rámci řešení přechodů pro chodce se zabývá :
1. Zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů , zejména v ustanovení :
a. § 77 odst. 1 písm. c) / na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci stanoví místní a přechodnou úpravu obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie,
b. § 124 odst. 6 ( působnost obecních úřadů s rozšířenou působností ),
c. § 129 odst. 1 ( vztah ke správnímu řádu ) na postup správního orgánu podle § 77 odst. 1 se nevztahoval správní řád - od 1.4.2008 § 129 odst. 1 zrušen
2. Vyhl.č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích ( svislé a vodorovné dopravní značky, jejich umisťování , velikost, apod. ), ve znění pozdějších předpisů,
3. ČSN 73 61 10 - řešící intenzitu přecházejících chodců , umístění přechodů s ohledem na jejich vzdálenost, délku a šířku přechodů, nasvícení přechodů apod.
4. Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j.354/2005-120-STSP/1 s účinností od 15.08.2005.
5. Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MDa spojů ČR pod č.j.2816/02-120 ze dne 20.09.2002 s účinností id 1.12.2002.
Metodická pomůcka Ministerstva dopravy - odboru provozu silničních vozidel pod č.j.423/2009-160-OST/1 týkající se sjednocení postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích s vazbou na ustanovení § 171 a násl. ( opatření obecné povahy ) zák.č.500/2004 Sb., správní řád . V metodickém pokynu MD se doporučuje aplikovat část šestou správního řádu , pouze v případě, že jsou místní úpravou provozu adresátům ( účastníkům provozu ) stanoveny jiné povinnosti , než by pro ně vyplývaly z obecné úpravy obsažené v zák.č.361/2000 Sb., tedy především v případě, že se jedná o značky zákazové a příkazové, značky upravující přednost a naopak se nejedná o značky z nichž žádná úprava povinností nevyplývá, tedy o značky výstražné a tu část informativních značek ( např. IP 6 - Přechod pro chodce ) , které účastníkům provozu pouze poskytují informace, případně slouží k jejich orientaci.
Obsah těchto podkladů resp. Jejich použití co do rozsahu se aplikuje individuálně dle potřeby, dopravního významu pozemní komunikace, dle hlediska bezpečnosti silničního provozu v daném prostoru , dle zhodnocení celkové dopravní situace apod. vždy pro každý případ zvlášť.

K dotazu č.1
• Od roku 2006 nebyly na místních komunikacích schváleny žádné nové přechody pro chodce jako dílčí dopravní opatření. Úpravy, které byly prováděny v rámci dopravního značení ( svislé a vodorovné ) se týkaly stávajících přechodů pro chodce a jednalo se o obnovu dopravního značení v rámci údržby. Podkladem k této činnosti jsou jednak zjištění ze strany silničního správního úřadu, majetkového správce pozemní komunikace, z projednání v dopravní komisi, ale i z kontrolní činnosti Policie ČR DI Ústí nad Orlicí. Příkladem může být písemné upozornění Policie ČR ze dne 17.03.2009 , zápis z kontroly přechodů pro chodce ze dne 7.4.2009 , písemné upozornění Policie ČR DI ÚO ze dne 04.08.2010. Na základě uvedených šetření a zjištěných skutečností byly uplatněny opatření vůči majetkovým správcům příslušných pozemních komunikací např. u TS města Vysoké Mýto písemné upozornění ze dne 18.08.2010 týkající se provedení obnovy dopr. značení na přechodech pro chodce.
• Jedinou větší úpravou přechodu pro chodce na místní komunikaci byla akce v Jeronýmově ul. ( před ZUŠ ), která byla řešena jak dopravně ( včetně značení ), tak i stavebně dle projednané a schválené projektové dokumentace, a to na základ tzv. Ohlášení stavebních úprav ze strany Města Vysokého Mýta, na které byl vydán souhlas dle stavebního zákona dne 3.7.2008.
• Na silniční síti z hlediska přechodů pro chodce to pak byly v období 2006 - 2010 dopravně a stavebně řešené akce ( Zámrsk chodníky a bezpečnostní prvky , Choceň okružní křižovatka u zámku , Modernizace silnice II/357 Vys. Mýto - Choceň ).


K dotazu č.2
S vazbou na obsah bodu č.1 nebyla při projednávání a realizaci přechodů pro chodce použita ustanovení § 171 a násl. správního řádu, neboť se v prvé části jednalo o obnovu dopr. značení u již stávajících přechodů a v části druhé, kdy se jednalo o zřízení nových přechodů, které byly součástmi stavebních úprav komunikací , bylo projednání s využitím podkladů uvedených výše v bodech č.1 - 6 provedeno v rámci povolování uvedených stavebních akcí, a to s vazbou na veřejné vyhlášky s možností uplatnění připomínek.


K dotazu č.3
Z hlediska praktických zkušeností z oblasti projednávání a schvalování dílčích přechodů pro chodce s využitím podkladů výše uvedených pod body č.1 - 6 se jeví v obecné rovině jako vhodnější zachování stávajícího postupu dle ustanovení § 77 odst. 1 zák.č.361/2000 Sb., bez využití ustanovení § 171 a násl. správního řádu. Rozhodujícím kritériem je to, že se zde řeší bezpečnost silničního provozu a jeho účastníků, ke kterému se vyjadřují či příslušné podklady ( návrh , PD apod. ) připravují fyzické či právnické osoby ( Policie ČR, sil.správní orgán , dopravní projektanti apod. )z hlediska odborné způsobilosti s cílem umístit či realizovat ( případně i zamítnout ) přechod pro chodce na příslušné pozemní komunikaci tak,aby bezpečnostně dopravní problematika byla v daném prostoru dobře vyřešena. K této alternativě směřuje i doporučení Ministerstva dopravy ( bod č. 6 ).

 

Tímto stanoviskem se pochopitelně nevylučuje použití ust. § 171 a násl. správní řádu v těch situacích, kdy půjde o případ, který bude obsahovat zákazové či příkazové dopravní značky či o případ, který by měl z hlediska složitosti místních poměrů v dané lokalitě jiným způsobem omezovat práva účastníků silničního provozu pozemních komunikací nad rámec obecné úpravy obsažené v zákoně č.361/2000 Sb.
Datum poskytnutí informace: 15. 2. 2011
Způsob poskytnutí informace: e-mailem


Žádost:
Kolik osob v roce 2010 žádalo o finanční pomoc v mimořádné situaci sociální komisi/výbor ve vaší obci/městské části?
Kolika osobám v roce 2010 sociální komise/výbor přiznala finanční pomoc v mimořádné situaci?
Jaká byla celková částka rozdělená touto formou v roce 2010?
Kolik z této částky bylo vyplaceno prostřednictvím voucherů/poukázek?
Kolik z osob, kterým byla finanční pomoc v mimořádné situaci přiznána, tvořili samoživitelky/lé (rodiče vychovávající dítě(/děti bez partnera)?
Jaká jsou kritéria pro přiznání finanční pomoci v mimořádné situaci?
Jsou tato kritéria zachycena v nějakém dokumentu? Pokud ano, uveďte prosím název dokumentu a ideálně i odkaz na URL adresu.
Datum podání: 10. 2. 2011
Způsob podání: písemně

Odpověď:
Ad 1) Žádná.
Ad 2) Žádným.
Ad 3) Žádná.
Ad 4) Žádné.
Ad 5) Žádná.
Ad 6) Město nemá žádná kritéria.
Ad 7) Nejsou.
Datum poskytnutí informace: 24. 2. 2011
Způsob poskytnutí informace: písemně

 

Žádost:
pdf zadost_o_informace_podle_zak._106-1999_9._3._2011 156.38 Kb
Datum podání informace: 9. 3. 2011
Způsob podání informace: písemně

Odpověď:
pdf poskytnuti_informace_podle_106-1999_-_9._3._-11pdf 55.66 Kb
Datum poskytnutí informace: 16.3.2011
Způsob poskytnutí informace: písemně

Žádost:

pdf zadost_o_informace_podle_zak_106-1999_29._3._2011pdf 44.04 Kb

Odpověď:
Bod. 1 - Měření rychlosti v obci Běstovice dne 23.03.2011 v plném rozsahu prováděli strážníci Městské policie Vysoké Mýto. Civilní osoba, která byla měření přítomna, byl zaměstnanec společnosti INOTESKA - CT s. r. o. se sídlem v České Třebové, který poskytoval technickou podporu měření.
Bod 2 - Město Vysoké Mýto má smlouvu o nájmu zařízení pro úřední měření rychlosti vozidel se společnosti INOTESKA - CT s. r. o. se sídlem v České Třebové. Jedná se o silniční radarový rychloměr AD9T výrobní číslo 05/125, výrobce RAMET C.H.M., a.s. Kunovice. Výše uvedené měřidlo je tzv. „stanovené měřidlo". U těchto měřidel se neprovádí kalibrace, ale metrologické ověření. Z ověřovacího listu číslo 118/10 vyplývá, že poslední metrologické ověření bylo provedeno dne 27.05.2010. Platnost ověření končí dne 26.05.2011.

Bod 3 - Městská policie Vysoké Mýto provádí měření rychlosti v obci Běstovice na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 2/2008 mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Běstovice. Smlouva byla uzavřena 20.05.2008.Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou


Žádost:
pdf zadost_o_informace_podle_zk._106-1999_8._4._2011 92.60 Kb

Odpověď:
pdf odpoved_na_zadost_o_informaci_8._4._2011 39.27 Kb

Žádost:
pdf zadost_o_informace_podle_zak._106-1999_2._5._2011 65.42 Kb

Odpověď:
Civilní osoba, která byla měření přítomna, poskytovala technickou podporu při datovém přenosu mezi měřidlem (radarem) a obslužným notebookem.

Silniční radarový rychloměr AD9T byl umístěn na stativu ve volném prostoru. Notebook pro vzdálenou zprávu radaru byl umístěn ve služebním vozidle Městské policie Vysoké Mýto.

K dalším žádostem obsaženým ve Vašem dopise Vám sdělujeme, že měření rychlosti proběhlo v souladu s obecně právními předpisy a samozřejmě i v souladu s příslušným návodem k měřícímu zařízení.


Žádost:
pdf zadost_o_informace_podle_zak._106-1999_31.5.2011 36.77 Kb
Datum podání žádosti: 31. 5. 2011
Způsob podání žádosti: datovou schránkou

Odpověď:
pdf priloha_._1_k_odpovedi_na_zadost_o_inf._31._5._2011 789.87 Kb
Datum podání informace: 1.6.2011
Způsob podání informace: datovou schránkou a e-mailem

Žádost:
pdf zadost_o_informace_podle_zk._106-1999_14._7._2011 44.21 Kb

Odpověď:
Ad 1) Ve uzavřené smlouvě o nájmu zařízení pro úřední měření rychlosti vozidel se společností INOTESKA-CT s. r. o. je v oddíle III., odstavec 1) uvedeno: Cena nájmu je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran a činí za každý jednotlivý doklad o přestupku, kdy třetí osoba překročila stanovený rychlostní limit, který se podařilo prokázat, odměnu ve výši 400,- Kč za každý tento jednotlivý doklad. K této částce odměny bude připočtena pronajímatelem daň z přidané hodnoty v zákonem stanovený výši. Takto smluvně je realizováno jediné finanční plnění mezi městem Vysokým Mýtem a společností INOTESKA-CT s. r. o.

Ad 2) Rada města Vysokého Mýta schválila 15. 8. 2006 č. usnesení 753/06 uzavření smlouvy o nájmu zařízení pro úřední měření rychlosti vozidel se společností INOTESKA-CT s. r. o. se sídlem Skalka 1692, Česká Třebová. Smlouva na zakázku malého rozsahu byla uzavřena bez výběrového řízení.

Ad 3) Strážník Městské policie Vysoké Mýto byl řádně proškolen v oboru měření rychlosti silničních vozidel a na základě tohoto proškolení mu bylo vydáno příslušné osvědčení číslo 6/2010. Toto osvědčení mu bylo vydáno zaměstnancem firmy Inoteska-CT s. r. o., který je jako metrolog II. stupně oprávněn provádět tato školení.

Ad 4) Měření rychlosti bylo prováděno dne 23. 3. 2011 v obci Běstovice. Z žádné právní normy nevyplývá pro strážníky Městské policie povinnost, jakýmkoliv způsobem evidovat místa a umístění radaru k měření rychlosti.

 

Žádost:

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tímto Vás žádám o kopii dopisu, který poukazuje na poškození a chybějící IT. Děkuji za vyřízení.
Datum podání: 19. 7. 2011
Způsob podání: elektronicky
 
Odpověď:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti ze dne 15. 7 . 2011 Vám sdělujeme následující informace. Dne 20. 7. 2011 jsme se obrátili na zástupce právnických osob, kteří spolupodepsali dopis adresovaný městu Vysokému Mýtu ohledně reklamních letáků se žádostí udělení písemného souhlasu s poskytnutím kopie tohoto dopisu. Podle § 11 ods. 2) písmeno a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupi k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemůžeme poskytnout informaci tj. poskytnout kopii dopisu bez jejich souhlasu, neboť tento dopis vznikl bez použití veřejných prostředků a byl předán Městskému úřadu ve Vysokém Mýtě právnickými osobami, jimž takovou povinnost zákon neukládá. Vzhledem k tomu, že Městský úřad Vysoké Mýto neobdržel ode všech zástupců právnických osob požadovaný souhlas poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nelze Vám poskytnout informaci tj. pořídit kopii tohoto dopisu.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 21. 7. 2011
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Naše firma podala, na základě od Vás obdržené cenové poptávky, dne 8. 8. 2011 na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, cenovou nabídku na speciální ochrannou deratizaci. Dne 6. 9. 2011 jsme obdrželi nedoporučenou poštovní zásilkou Vaše oznámení. Toto oznámení bereme jako oznámení o skutečnosti, že naše firma nebyla vyloučena z hodnocení a naše cenová nabídka byla zařazena do hodnocení, ale nebyla vybrána. Rozhodli jsme se, s ohledem na fakt, že ve Vaší cenové poptávce nebylo jasně stanoveno podle jakých kritérií budou cenové nabídky hodnoceny a jakou váhu kritéria budou mít, požádat Vás o informaci, jaké firmy a za jakou cenu se Vašeho poptávkového řízení zúčastnily. To znamená, že od Vás, na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, očekáváme tyto informace:
1) Názvy zúčastněných firem včetně finanční výše cenových nabídek a pořadí cenových nabídek.
2) Na základě jakých kritérií byla vybrána vítězná firma.
3) Název vítězné firmy včetně finanční výše cenové nabídky.
Jsme si vědomi toho, že na Vaši odpověď je stanovena zákonná lhůta. Prosíme Vás však o odpověď v termínu na počátku zákonné lhůty. Vaši odpověď očekáváme do 20. 9. 2011.
Datum podání: 16. 9. 2011
Způsob podání: poštou
 
Odpověď:

Ad 1) Městský úřad  Vysoké  Mýto, odbor životního prostředí v souladu s vnitřní směrnicí města Vysokého Mýta č. 6/08 poptával 19. 7. 2011 u čtyřech firem cenu za speciální ochrannou deratizaci. Nejednalo se tedy o výzvu k předložení nabídek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V termínu obdržel Městský úřad Vysoké Mýto  tři cenové nabídky:

                                                                                                                      Cena bez DPH Kč

1. Mgr. Miloš Krejsa, 561 63, Nekoř 74 , IČ 66307694                                           24.150,-                 

2. Ing. Jaroslav Drbálek , 675 03 Pozďatín 67, IČ 45592888                                   32.375,-

3. Servis 3xD,spol. s r.o., J. Glazarové 370/5a, 779 00 Olomouc                             82.500,-

IČ: 286 24 581(vyšší cena - použití kvalitních voskových bloků                             (41.250,-)

nižší cena – použití přípravků s účinnou látkou Bromadiolon)

 

Ad 2) V zaslané poptávce dne 19. 7. 2011 byl uveden výčet dalších požadavků, jejichž splnění mělo vliv na výběr uchazeče, který získal zakázku. Uvedená poptávka s požadavky byla zaslána i Vaší firmě.     

Ad 3) Smlouva byla uzavřena s firmou Ing. Jaroslav Drbálek , 675 03 Pozďatín 67, IČ 45592888 za výše uvedenou cenu. Uzavřením smlouvy bylo poptávkové řízení ukončeno.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 26. 9. 2011
Způsob poskytnutí informace: poštou
 
Žádost: 
Datum: 13. 12. 2011
Způsob podání: elektronicky
 
 
Odpověď:
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 14. 12. 2011
Způsob poskytnutí informace: datová schránka
 
Žádost:
Žádám Vás o zaslání informace dle zákona 106/1999 Sb., zda vaše obec /městys, město/ plánuje v roce 2012 investice, které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů, schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin /výtahů pro ZTP/, nájezdových ramp, stropních závěsných systémů, apod.
Datum: 3. 1. 2012
Způsob podání: elektronicky
 
Odpověď:
V rozpočtu města Vysokého Mýta, který byl schválen 14. 12. 2011, není žádná investice, která by byla zaměřena na řešení bezbariérovosti ve městě, pouze v připravované zakázce Muzeum českého karosářství je navržen nový výtah. Výběrové řízení na dodavatele stavby Muzeum českého karosářství bude řádně zveřejněno v příštích týdnech.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 17. 1. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace. V rámci mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2012 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2012. Resp. seznamu investičních/ stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2012 - 2014. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. U těchto projektů prosím uveďte: název projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován), finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce. Případně nám prosím zašlete rozpočet na 2012, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.
Datum: 11. 1. 2012
Způsob podání: elektronicky
 
Odpověď:
 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 11. 1. 2012 Vám zasíláme požadované informace:

Investiční akce města Vysokého Mýta z rozpočtu 2012:

 

Přechod přes silnici I/35 u BILLY

-popis projektu: Vybudování místa pro přecházení a to bezbariérově, vybudování ochranného dělícího ostrůvku, včetně vybudováno nového nasvětlení místa pro přecházení a úpravu stávajícího vjezdu - živičný povrch.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

-finanční rozpočet projektu:                                                      450 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        8 – 9/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:          2 – 3/2012

MŠ Pod Smrkem – úprava školní zahrady

-popis projektu: Odstranění stávajících nevyhovujících chodníků a provedení nových chodníků ze zámkové dlažby ve vnitřním areálu MŠ, vč. terénních úprav.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           PD nebyl projektovou kanceláří zpracován

-finanční rozpočet projektu:                                                      250 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         3 – 4/2012

 

MŠ Lidická – opravy chodníků a teras

-popis projektu: Opravy doposud neopravených chodníků a teras.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           PD nebyl projektovou kanceláří zpracován

-finanční rozpočet projektu:                                                      200 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         3 – 4/2012

MŠ Kamarádi – přístupové komunikace

-popis projektu: Odstranění stávajících nevyhovujících chodníků a provedení nových chodníků ze zámkové dlažby ve vnitřním areálu MŠ.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           PD nebyl projektovou kanceláří zpracován

-finanční rozpočet projektu:                                                      300 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         3 – 4/2012

ZŠ Javornického – oprava oken

-popis projektu: Odstranění původních nátěrů na venkovních oknech, obroušení oken na vnitřních oknech, napouštění, tmelení, nátěry oken.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           PD nebyl projektovou kanceláří zpracován

-finanční rozpočet projektu:                                                      400 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         2 – 3/2012

Gymnázium – oprava oken

-popis projektu: Obroušení oken, napouštění, tmelení, nátěry oken.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           PD nebyl projektovou kanceláří zpracován

-finanční rozpočet projektu:                                                      400 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         2 – 3/2012

Městský klub Vysoké Mýto – úpravy venkovních prostor

-popis projektu: Úprava nádvoří, předláždění, terénní úpravy, vybudování nových kanalizačních přípojek, celkové odvodnění venkovních prostor, vybudování nového VO, odstranění nevhodné zeleně, ošetření a vysázení nové zeleně.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

-finanční rozpočet projektu:                                                      3 800 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 9/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         5 – 6/2012

Obnova sgrafit na Pražské bráně

-popis projektu: Provedení původních sgrafit, které se nedochovaly.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           PD nebyl projektovou kanceláří zpracován

-finanční rozpočet projektu:                                                      800 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        4 – 7/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         2 – 3/2012

Areál ulice Průmyslová

-popis projektu: Oprava střech, výměna oken.

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           PD nebyl projektovou kanceláří zpracován

-finanční rozpočet projektu:                                                      2 000 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        10 – 11/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         7 – 8/2012

 

Muzeum českého karosářství

-popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci stávajících objektů soudu, vězení a novou přístavbu ke stávajícím objektům. Cílem projektu je zrekonstruovat bývalou budovu soudu a vězení a umístit do ní infocentrum, muzeum a galerii.                                                                   

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován): PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Malátova 13, Praha 5, IČ:27118436 a projektovou kanceláří BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:15028909

-finanční rozpočet projektu:                                                      celkem 84 000 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        započetí 5/2012, ukončení 12/2013

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:         1/2012

Varovný systém města Vysokého Mýta

-popis projektu: Jedná se o varovný a vyrozumívací systém sloužící ke zvukovému vyrozumění obyvatelstva požadované lokalit.                                             

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován):           ENVIPASRTNER, s.r.o., Pšeník 376/11, 639 00 Brno, Štýřice

-finanční rozpočet projektu:                                                      1 019 000,- Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        není znám, po přidělení dotace

-předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce:          není znám, po přidělení dotace

Výše uvedené ceny jsou ceny včetně DPH.

 
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 17. 1. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Prosíme Vás o zaslání investičních plánů Vašeho města/ obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
Datum: 12. 1. 2012
Způsob podání: elektronicky
 
Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 12. 1. 2012 Vám zasíláme požadované informace:

Plán investičních akcí města Vysokého Mýta v roce 2012:

 

Přechod přes silnici I/35 u BILLY

-popis projektu: Vybudování místa pro přecházení a to bezbariérově, vybudování ochranného dělícího ostrůvku, včetně vybudováno nového nasvětlení místa pro přecházení a úpravu stávajícího vjezdu - živičný povrch.

-finanční rozpočet projektu:                                                      0,450 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        8 – 9/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:          2 – 3/2012

MŠ Pod Smrkem – úprava školní zahrady

-popis projektu: Odstranění stávajících nevyhovujících chodníků a provedení nových chodníků ze zámkové dlažby ve vnitřním areálu MŠ, vč. terénních úprav.

-finanční rozpočet projektu:                                                      0,250 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:         3 – 4/2012

 

MŠ Lidická – opravy chodníků a teras

-popis projektu: Opravy doposud neopravených chodníků a teras.

-finanční rozpočet projektu:                                                      0,200 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:         3 – 4/2012

MŠ Kamarádi – přístupové komunikace

-popis projektu: Odstranění stávajících nevyhovujících chodníků a provedení nových chodníků ze zámkové dlažby ve vnitřním areálu MŠ.

-finanční rozpočet projektu:                                                      0,300 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:         3 – 4/2012

ZŠ Javornického – oprava oken

-popis projektu: Odstranění původních nátěrů na venkovních oknech, obroušení oken na vnitřních oknech, napouštění, tmelení, nátěry oken.

-finanční rozpočet projektu:                                                      0,400 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:         2 – 3/2012

Gymnázium – oprava oken

-popis projektu: Obroušení oken, napouštění, tmelení, nátěry oken.

-finanční rozpočet projektu:                                                      0,400 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 8/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:         2 – 3/2012

Městský klub Vysoké Mýto – úpravy venkovních prostor

-popis projektu: Úprava nádvoří, předláždění, terénní úpravy, vybudování nových kanalizačních přípojek, celkové odvodnění venkovních prostor, vybudování nového VO, odstranění nevhodné zeleně, ošetření a vysázení nové zeleně.

-finanční rozpočet projektu:                                                      3,800 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        7 – 9/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:         5 – 6/2012

Obnova sgrafit na Pražské bráně

-popis projektu: Provedení původních sgrafit, které se nedochovaly.

-finanční rozpočet projektu:                                                      0,800 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        4 – 7/2012

 -předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:       2 – 3/2012

Areál ulice Průmyslová

-popis projektu: Oprava střech, výměna oken.

-finanční rozpočet projektu:                                                      2 mil. Kč

-plánovaný termín započetí projektu:                                        10 – 11/2012

-předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele:         7 – 8/2012

 

Muzeum českého karosářství

-popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci stávajících objektů soudu, vězení a novou přístavbu ke stávajícím objektům. Cílem projektu je zrekonstruovat bývalou budovu 
 
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 17. 1. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Dovoluji si Vás zdvořile požádat o poskytnutí informací v členění dotazníku (viz. příloha tohoto podání), který slouží pro provedení výzkumu a je součástí mé disertační práce. Výzkum se zabývá výzkumem trhu v oblasti poradenství zadávání veřejných zakázek. Prosím Vás o pozorné prostudování otázek a jejich následné pravdivé zodpovězení. Prosím o zaslání vyplněného dotazníku na e-mail uvedený v záhlaví nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto podání. Tato žádost je podána dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Datum: 16. 2. 2012
Způsob podání: elektronicky
 
Odpověď:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené e-mailem dne 15. 2. 2012 Vám zasíláme požadované informace.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 1. 3. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Jedná se o dodatečné informace k veřejné zakázce číslo 60058393 na dodávky elektrické energie, jejíž oznámení o zakázce vylo zveřejněno 8. 4. 2011. Konkrétně bych potřeboval vědět celkové množství nebo rozsah zakázky, tedy kolik celkem Kilowatthodin byl předpokládaný objem zakázky. Poskytnutá data budou základem statistické analýzy. Jméno Vaší instituce bude v práci zmíněno pouze v příloze jako spolupracující instituce.
Datum: 9. 3. 2012
Způsob podání: elektronicky
 
Odpověď: 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 9. 3. 2012 Vám zasíláme požadované informace.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 13. 3. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Jedná se o dodatečné informace k veřejné zakázce číslo 60058472 na dodávky plynu a pohonných hmot, jejíž oznámení o zakázce vylo zveřejněno 8. 4. 2011. Konkrétně bych potřeboval vědět celkové množství nebo rozsah zakázky, tedy kolik celkem kubíků plynu nebo litrů pohonných hmot byl předpokládaný objem zakázky. Poskytnutá data budou základem statistické analýzy. Jméno Vaší instituce bude v práci zmíněno pouze v příloze jako spolupracující instituce.
Datum: 14. 3. 2012
Způsob podání: elektronicky
 
Odpověď:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 14. 3. 2012 Vám zasíláme požadované informace.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 20. 3. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Dne 23. března prováděl Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí v katastru obce Tisová v rámci zpracování návrhu komplexní pozemnkové úpravy Tisová II místní šetření průběhu hranic. Během tohoto šetření, jehož jsem byla osobně přítomna, bylo zjištěno umístění zděné stavby spojené se zemí pevným základem na pozemnku parc. č. 4475/6 v k. ú. Tisová u Vysokého Mýta, zapsané na LV 235 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, jehož jsem spoluvlastníkem. Vzhledem k tomu, že stavba byla umístěna na můj pozemek bez mého vědomí a souhlasu, je zcela flagrantní, že došlo k neoprávněnéhmu a nezákonnému omezení a zásahu do mého ustavně zaručeného vlastnického práva. Uvedený pozemek je vlastněn mou rodinou po mnoho generací a jeho dehonestaci černou stavbou vnímám velmi osobně. S ohledem na výše uvedené Vás žádám o zaslání stavebního povolení, kolaudačního souhlasu nebo ohlášení, příp. jakýchkoliv dalších dokumentů, které máte k této stavbě k dispozici, a to v zákoném stanovené lhůtě prostřednictvím elektronické pošty. Zároveň žádám, pro případ, že bude zjištěno, že se jedná o nepovolenou stavbu, aby Městský úřad Vysoké Mýto provedl místní šetření a zahájil řízení o odstranění stavby.
Datum: 2. 4. 2012
Způsob podání: poštou
 
Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 2. 4. 2012 Vám zasíláme požadované informace ohledně umístění zděné stavby spojené se zemí spojené pevným základem na Vašem pozemku parc.č.4475/6, který je veden ve zjednodušené evidenci pro k. ú.Tisová u Vysokého Mýta.

 

Dle našeho zjištění se pozemek nachází v osadě Zaháj,na křižovatce silnic třetí třídy č. 3576 a 31710. Na pozemku se nachází stavba zděné autobusové čekárny o výměře 22 m2, na  stp.č.256, parcela nemá list vlastnictví.

Žádost o povolení výstavby čekárny podal stavebník MNV v Tisové dne 20. 1. 1972 podáním adresovaným na ONV, odbor výstavby Ústí nad Orlicí. Dne 25. 1. 1972 pod č.j.Výst.297/72/203/2b/Kř/H vydal ONV,odbor výstavby Ústí nad Orlicí rozhodnutí o přípustnosti stavby autobusové čekárny na Zaháji na pozemku parc.č.1372. Žádost o povolení výstavby, rozhodnutí  o přípustnosti stavby a situace pro umístění čekárny byly nalezeny v archivu Obce Tisová. Z výše uvedených dokladů vyplývá, že se nejedná o nepovolenou stavbu.

Ohledně majetkového vypořádání (nájem, prodej pozemku) doporučujeme jednat přímo s vlastníkem stavby tj. obcí Tisová.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 13. 4. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. V reakci na Váš dopis ze dne 13. 4. 2012, jehož přílohou byla též žádost MNV Tisová o povolení výstavby čekárny ze dne 20. 1. 1972 a rozhodnutí o přípustnosti stavby autobusové čekárny na pozemku parc. č. 1372 v k. ú. Tisová, Vás tímto žádám o poskytnutí listiny dokladující vlastnictví pozemku na kterém se nachází předmětná nemovitost, příp. listiny prokazující právo stavby na tomto pozemku nebo žádosti o vyvlastnění takového pozemku. Ustanovení § 24 odst. 2 vyhlášky č. 144/1959 Ú.l. vyžadovalo jako obligatorní náležitost dokumentace právě některých z těchto dokladů. Aby stavba mohla být příslušným orgánem platně povolena, měl by být některý z požadovaných dokumentů součástí žádosti MNV Tisová.
Datum: 24. 4. 2012
Způsob podání: poštou
 
Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 24. 4. 2012 Vám sdělujeme, že listina týkající se práva umístit stavbu na Vašem pozemku parc.č.1372, který je veden v k. ú.Tisová u Vysokého Mýta není v archivu Městského úřadu ve Vysokém Mýtě k dispozici.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 30. 4. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím. Žádám Odbor územního plánování a regionálního rozvoje v souladu s § 13, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace ve věci změny územního plánu a stavby budovy č.p. 145 na č. parcelním 1923/5. Prosím o poskytnutí informací týkajících se jednání o změně územního plánu, a to konkrétně:
1. který subjekt inicioval změnu územního plánu na území s dřívějším č. parcelním 1923 (využití "zeleň", nyní s č. parcelním 1923/5 "zastavěná plocha a nádvoří"), ke které došlo v roce 2010
2. sdělení výše nákladů vynaložených na tuto změnu územního plánu
3. který subjekt uhradil náklady na tuto změnu územního plánu
4. jak byla odůvodněna tato změna
5. kdo jmenovitě byl účasten jednání o této změně
6. kterou úřední osobou konkrétně bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby (akt. s č. p. 145)
Dále žádám o poskytnutí kopie písemné žádosti na změnu územního plánu, kterou bylo dřívější území s č. parcelním 1923, původním využitím "zeleň", pozměněno na "zastavěná plocha a nádvoří" a kopii zápisu z jednání o změně tohoto územního plánu.
Datum: 18. 4. 2012
Způsob podání: poštou
 
Odpověď:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 18. 4. 2012 Vám v příloze posíláme odpověď odboru plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu ve Vysokém Mýtě.
K Vašemu dotazu č. 6) sdělil vedoucí odboru stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto Ing. Luboš Karmín následující informaci: Rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci 24. 4. 2007 a bylo vydáno úředně oprávněnou osobou Ing. Václavem Sadílkem.
Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 30. 4. 2012
Způsob poskytnutí informace: elektronicky
 
Žádost: 
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informace. Dovoluji si Vás tímto zdvořile požádat o poskytnutí informace o vnitřním obsahu smlouvy mezi Technickými službami Vysokého Mýta a Plaveckou školou AAA týkající se dlouhodobého pronájmu plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě, tedy tímto žádám o poskytnutí smlouvy mezi výše uvedenými subjekty.
Datum: 9. 5. 2012
Způsob podání: poštou
 
Odpověď:

Odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti doručené dne 9. 5. 2012 Vám sdělujeme, že Vaši žádost o poskytnutí informace odkládáme. Město Vysoké Mýto ani Městský úřad Vysoké Mýto nemají smlouvu uzavřenou mezi Technickými službami Vysoké Mýto a Plaveckou školou AAA týkající se dlouhodobého pronájmu plaveckého bazénu k dispozici. Se svou žádostí se, prosím, obraťte na výše uvedené smluvní strany.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 18. 5. 2012
Způsob poskytnutí informace: poštou
 

pdfPříloha k žádosti.403.51 KB

Datum podání: 24. 7. 2012
Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

pdfOdpověď na žádost o informace.478.48 KB

Vyřizující: Jaromír Holub
Datum poskytnutí informace: 3. 8. 2012
Způsob poskytnutí informace: poštou

 

Žádost:
pdfŽádost o informace.272.89 KB

Datum podání: 5. 12. 2012
Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Ad 1)

Název: Město Vysoké Mýto

PSČ: 566 32

Veškeré údaje o městě Vysokém Mýtě jsou uvedeny na veřejně přístupném portále www.vysoke-myto.cz.

Místní části města Vysokého Mýta mají stejné PSČ jako Vysoké Mýto – 566 01.

Ad) S odvoláním na § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů si Vám dovolujeme sdělit, že informace o místně příslušných orgánech ve vztahu k našemu orgánu místní správy jsou zveřejněny na veřejných portálech uvedených organizací a ve Sbírce zákonů, jež je v elektronické podobě k dispozici na www.mvcr.cz.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 12. 12. 2012
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:
pdfŽádost o informace.275.58 KB

Datum podání: 25. 1. 2013
Způsob podání žádosti: datová schránka

 

Odpověď:

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inž. sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Předpokládaná rozpočtová částka akce je do 0,9 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 10/2013 a termín realizace 11-12/2013.

 

Gymnázium – oprava oken

Stávající okna jsou dřevěná, objekt se nachází v městské památkové zóně, město nedostalo od orgánů památkové péče souhlas k jejich nahrazení plastovými. Stávající okna budou obroušena, napuštěna, vytmelena, na části oken bude provedena výměna skel a doplněno kování, okna budou natřena 3 nátěry. Rozpočtové náklady jsou ve výši 1,8 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 4-5/2013 a termín realizace 6-8/2013.

 

Krytý plavecký bazén – modernizace

Záměrem města je modernizace krytého plaveckého bazénu, rozšíření služeb pro návštěvníky o wellness a tobogán. Modernizace ve vybavení bazénu je navrhována ve vyčleněných částech – uvolněném bytě správce bazénu, ve sporadicky využívané posilovně, tobogán je navrhován přistavět, avšak nástupní plocha se schodišťovou šachtou a s dojezdovým bazénem jsou  navrhovány ve stávající posilovně a v místě nevyužívaného schodiště. Tobogán je určen pro celoroční provoz, technologie provozování přímo navazuje na technologii stávajícího bazénu (upravená voda, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace), je však řešena samostatná úpravna vody pro tobogán včetně AKU jímky v novém suterénu bezprostředně pod dojezdovým žlabem. Wellness je vybavené vířivkou a čtyřmy kabinami a zážitkovými sprchami Technologie je umístěna v suterénu pod tímto prostorem.

Rozpočtové náklady jsou ve výši 31,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 2-4/2013 a termín realizace 2013-2014.

 

Městský klub Vysoké Mýto – stavební úpravy

Město počítá ve svém rozpočtu na rok 2013 s částkou 3 291 tis. Kč. Navržené úpravy mají v této etapě za cíl revitalizovat prostředí vstupní pasáže M-klubu ve Vysokém Mýtě, které v současné době plně neodpovídá požadavkům na reprezentativní vstup do prostoru společenských sálů a zároveň je cílem projektu zabezpečit dostatečnou kapacitu sociálních zařízení pro nově vybudovaný amfiteátr v prostorách nádvoří M-klubu.

1.NP – Upraven bude vstup do objektu M-klubu z ulice Litomyšlská, kde bude instalována mříž a prosklená stěna s posuvnými dveřmi. Provedeny budou nové nášlapné vrstvy a povrchové úpravy v prostoru vstupní chodby kde je současně navržen i nový architektonický podhled vč. nového osvětlení.

V rámci stavebních úprav v prostorách nádvoří bude kromě zvýšení kapacity sociálního zařízení pro návštěvníky amfiteátru realizováno i WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, které zlepší podmínky pro využití těchto prostor i pro pohybově handicapované spoluobčany.

2.NP – Stavební úpravy se týkají rozšíření stávajících prostor WC mužů.

Součástí stavebních úprav v této etapě bude i výměna nevyhovujících stávajících vnitřních rozvodů (kanalizace, voda, topení, elektro) v řešených prostorách.

Architektonické řešení úprav navrhl ing. arch. Pavel Čížek, dokumentaci pro stavební povolení zpracovala společnost BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro provedení stavby, předběžné rozpočtové náklady se odhadují ve výši 3,9 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 4-5/2013 a termín realizace 5-8/2013.

 

Čistící komunální technika

Záměrem města je za účelem snížení emisí polétavého prachu pořídit zametací samosběrný vůz dle technických požadavků Technických služeb Vysoké Mýto. Město pro tento účel obdrželo podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozpočtová částka je ve výši 3,9 mil. Kč. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 2-6/2013 a termín realizace 10-11/2013.

 

Kompostárna

Jedná se o vybudování stavby „na zelené louce" na jihovýchodním okraji města Vysokého Mýta, lokalitě Dráby. Předmětem záměru je vybudování kompostárny, která je vhodným prvkem doplnění integrovaného systému nakládání s odpady, jenž je ve Vysokém Mýtě zaveden. Účelem kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 3,0 mil. Kč.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 7-10/2013 a termín realizace 2013-2014.

Informace o investičních akcích města v roce 2013 naleznete dále ve schváleném rozpočtu města na rok 2013 uloženém na www.vysoke-myto.cz.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 8. 2. 2013
Způsob poskytnutí informace: datová schránka

 

Žádost:
Žadatel požadoval výpis ze spisu č. 25219/2012/ODO-7

Datum podání: 25. 1. 2013
Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Žadatel byl při osobním jednání seznámen s požadovaným spisem, který se týkal porušení zákona o silničním provozu.

Vyřizující: Václav Morávek
Datum poskytnutí informace: 31. 1. 2013
Způsob poskytnutí informace: ústně

 

Žádost:
pdfŽádost o informace.204.01 KB

Datum podání: 22. 1. 2013
Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem projektové dokumentace stavby „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova" Vám nemůžeme poskytnout, protože město Vysoké Mýto s ním smlouvu neuzavřelo.

Informaci o stavbě „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova" obsahuje zápis z jednání rady města ze dne 10. 12. 2012 č. 41/12 viz příloha, str. 25.

pdfPříloha7.95 MB

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 4. 2. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou

 

Žádost:
V rámci mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2012 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2012. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2012-2014. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

-název projekt

-popis projektu

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

-finanční rozpočet projektu

-plánovaný termín započetí projektu

-předpokládaný termín výběrového řízení,

popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na 2012, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Datum podání: 4. 2. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inž. sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Předpokládaná rozpočtová částka akce je do 0,9 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 10/2013 a termín realizace 11-12/2013.

 

Gymnázium – oprava oken

Stávající okna jsou dřevěná, objekt se nachází v městské památkové zóně, město nedostalo od orgánů památkové péče souhlas k jejich nahrazení plastovými. Stávající okna budou obroušena, napuštěna, vytmelena, na části oken bude provedena výměna skel a doplněno kování, okna budou natřena 3 nátěry.

Rozpočtové náklady jsou ve výši 1,8 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 4-5/2013 a termín realizace 6-8/2013.

 

Krytý plavecký bazén – modernizace

Záměrem města je modernizace krytého plaveckého bazénu, rozšíření služeb pro návštěvníky o wellness a tobogán. Modernizace ve vybavení bazénu je navrhována ve vyčleněných částech – uvolněném bytě správce bazénu, ve sporadicky využívané posilovně, tobogán je navrhován přistavět, avšak nástupní plocha se schodišťovou šachtou a s dojezdovým bazénem jsou  navrhovány ve stávající posilovně a v místě nevyužívaného schodiště. Tobogán je určen pro celoroční provoz, technologie provozování přímo navazuje na technologii stávajícího bazénu (upravená voda, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace), je však řešena samostatná úpravna vody pro tobogán včetně AKU jímky v novém suterénu bezprostředně pod dojezdovým žlabem. Wellness je vybavené vířivkou a čtyřmy kabinami a zážitkovými sprchami Technologie je umístěna v suterénu pod tímto prostorem.

Projektant: Ing. arch. Jaroslav Menšík, Pardubice

Rozpočtové náklady jsou ve výši 31,0 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 2-4/2013 a termín realizace 2013-2014.

 

Městský klub Vysoké Mýto – stavební úpravy

Město počítá ve svém rozpočtu na rok 2013 s částkou 3 291 tis. Kč. Navržené úpravy mají v této etapě za cíl revitalizovat prostředí vstupní pasáže M-klubu ve Vysokém Mýtě, které v současné době plně neodpovídá požadavkům na reprezentativní vstup do prostoru společenských sálů a zároveň je cílem projektu zabezpečit dostatečnou kapacitu sociálních zařízení pro nově vybudovaný amfiteátr v prostorách nádvoří M-klubu.

1.NP – Upraven bude vstup do objektu M-klubu z ulice Litomyšlská, kde bude instalována mříž a prosklená stěna s posuvnými dveřmi. Provedeny budou nové nášlapné vrstvy a povrchové úpravy v prostoru vstupní chodby kde je současně navržen i nový architektonický podhled vč. nového osvětlení.

V rámci stavebních úprav v prostorách nádvoří bude kromě zvýšení kapacity sociálního zařízení pro návštěvníky amfiteátru realizováno i WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, které zlepší podmínky pro využití těchto prostor i pro pohybově handicapované spoluobčany.

2.NP – Stavební úpravy se týkají rozšíření stávajících prostor WC mužů.

Součástí stavebních úprav v této etapě bude i výměna nevyhovujících stávajících vnitřních rozvodů (kanalizace, voda, topení, elektro) v řešených prostorách.

Architektonické řešení úprav navrhl ing. arch. Pavel Čížek, dokumentaci pro stavební povolení zpracovala společnost BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro provedení stavby.

Předběžné rozpočtové náklady se odhadují ve výši 3,9 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 4-5/2013 a termín realizace 5-8/2013.

 

Čistící komunální technika

Záměrem města je za účelem snížení emisí polétavého prachu pořídit zametací samosběrný vůz dle technických požadavků Technických služeb Vysoké Mýto. Město pro tento účel obdrželo podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozpočtová částka je ve výši 3,9 mil. Kč.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 2-6/2013 a termín realizace 10-11/2013.

 

Kompostárna

Jedná se o vybudování stavby „na zelené louce" na jihovýchodním okraji města Vysokého Mýta, lokalitě Dráby. Předmětem záměru je vybudování kompostárny, která je vhodným prvkem doplnění integrovaného systému nakládání s odpady, jenž je ve Vysokém Mýtě zaveden. Účelem kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše.

Projektant: BIOPROFIT, s. r. o. Lišov

V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 3,0 mil. Kč.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 7-10/2013 a termín realizace 2013-2014.

Informace o investičních akcích města v roce 2013 naleznete dále ve schváleném rozpočtu města na rok 2013 uloženém na www.vysoke-myto.cz.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 4. 2. 20103
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:
Žádám vás o poskytnutí žádosti o dotaci včetně studiu proveditelnosti projektu Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta.

Datum podání: 18. 3. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

V příloze je doložena žádost o dotaci na projekt Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta. Studie proveditelnosti nebyla v případě tohoto dotačního titulu poskytovatelem dotace požadována.

pdfStrategie_rozvoje_VM_.pdf379.85 KB

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 20. 3. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:
prosím o umožnenie prístupu ku Koncesnej zmluve uzavretej medzi mestom  Vysoké Mýto a koncesionárom Ledax Vysoké Mýto o.p.s.., z dňa  22.9.2010  . Napriek tomu že zmluva by mala byť verejne prístupná v Řejstríku koncesních smlouv, nieje tomu tak.   Prosím preto o zaslanie Koncesnej zmluvy z dňa zmluvy 2.11.2011  ktorá by mi veľmi pomohla pri spracovaní Diplomovej práce v ktorej sa okrem iného zameriavam aj na koncesní projekt Domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto . 

Datum podání: 18. 3. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

V příloze je úplný výpis z rejstříku koncesních smluv, ve kterém jsou uvedeny veškeré důležité informace o koncesní smlouvě uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností LEDAX Vysoké Mýto, o. p. s.

pdfPříloha1.32 MB

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 28. 3. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:
Žádám o poskytnutí informací:

- výše ceny za pozemky, za které byly prodány jiným majitelům v okolí budovy č. p. 819,

- výši tržní ceny pozemků v místě budovy 819.

Datum podání: 28. 3. 2013
Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Ad 1) Usnesení ZM  o převodech nemovitostí ve vlastnictví města jsou volně přístupná na internetových stránkách města www.vysoke-myto.cz v rubrice městský úřad, usnesení zastupitelstva. Naleznete zde Vámi požadované informace o výši ceny pozemků podávaných městem Vysokým Mýtem.

Ad 2) Konkrétní tržní hodnotu pozemku v daném místě může stanovit pouze soudem určený znalec, tuto informaci tedy město nemůže poskytnout z důvodu, protože ji nemá k dispozici.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 28. 3. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou

 

Žádost:
pdfŽádost o poskytnutí informace.353.05 KB

Datum podání: 3. 4. 2013
Způsob podání žádosti: datová schránka

 

Odpověď:

Vaši žádosti ze dne  2. 4. 2013  o poskytnutí  informací  ke stavbě kanalizace a ČOV Zálší   Vám bohužel nemůžeme vyhovět.  Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí  do dnešního dne neobdržel žádost o povolení k nakládání s vodami  a   o povolení  ke zřízení vodního  díla -  kanalizace a ČOV Zálší.

Na základě naších informací Městský úřad Choceň, odbor výstavby,  vydal  veřejnou vyhláškou  dne  23. 1. 2013 pod č. j. Výst./2286/2012-6 územní rozhodnutí,  kde  RYBÁŘSTVÍ Litomyšl  s. r. o.   mělo postavení účastníka řízení.

Doporučujeme Vám obrátit se na Obec Zálší, příp. na Městský úřad Choceň, odbor výstavby, kde by měla být uložena ověřená projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 17. 4. 2013
Způsob poskytnutí informace: datová schránka

 

Žádost:
pdfŽádost o informace. 1.68 MB

Datum podání: 12. 4. 2013
Způsob podání žádosti: datová schránka

 

Odpověď:

pdfOdpověď na žádost o informace.1.99 MB

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 23. 4. 2013
Způsob poskytnutí informace: datová schránka

 

Žádost:
Žádám o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci.
Datum podání: 23. 5. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

pdfOdpověď na žádost o informace.823.39 KB

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 6. 6. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:
Žádám o poskytnutí informací ohledně měření rychlosti a dozoru nad dodržováním

dopravních předpisů v katastru vašeho města, případně v obcích spadajících pod váš správní obvod:

• jaká jsou umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS

souřadnice a směr), která jsou nebo budou v nejbližších týdnech v provozu, ať už provozovány městem, Městskou policií nebo třetí osobou. V případě, že se do provozu chystají, od kdy budou aktivně provozovány.

• jaká jsou umístění úsekových měření rychlosti vč. rychlostního limitu (GPS souřadnice

počátku a konce úseku), pokud jsou v provozu nebo se do provozu chystají, ať už provozovány městem, Městskou policií nebo třetí osobou. V případě, že se do provozu chystají, od kdy budou aktivně provozovány.

• jaká jsou další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů

(např. kamery dozorující jízdu na červenou apod.) instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

Datum podání: 17. 7. 2013
Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

1. V současné době nejsou umístěna na území našeho města žádné tzv. úsekové měření rychlosti. Město nepřipravuje jejich instalaci či provoz. Stejná situace je i v okolních obcích, které spadají do správního obvodu Vysoké Mýto.

2. V současné době nejsou umístěny na území našeho města žádné stacionární radary. Město nepřipravuje jejich instalaci či provoz. Stejná situace je i v okolních obcích, které spadají do správního obvodu Vysoké Mýto.

3. Na území města se nenacházejí žádná další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů. Město nepřipravuje jejich instalaci či provoz. Stejná situace je i v okolních obcích, které spadají do správního obvodu Vysoké Mýto.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 24. 7. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou

 

Žádost:
pdfŽádost o informace.291.01 KB

Datum podání: 18. 7. 2013
Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Pro město Vysoké Mýto  zajišťuje výše uvedené  činnosti městem zřízená příspěvková organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671, a to na základě zřizovací listiny.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 26. 7. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou

 

Žádost:
Žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vašem městě vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačních materiálů naší politické strany. Pokus jste ve vašem městě vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu.

Datum podání: 3. 9. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

Sdělujeme vám, že podle rozhodnutí starosty města Vysokého Mýta Ing. Miloslava Souška budou pro vylepení volebních plakátů od 14. 10. 2013 bezplatně k dispozici mobilní plochy (tzv. áčka) umístěné na náměstí Přemysla Otakara II. Každý subjekt registrovaný do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude mít k dispozici stejnou plochu. Výlep volebních plakátů si subjekty na tyto plochy zajišťují vlastními silami.

Dále Vám sdělujeme, že město Vysoké Mýto nemá k dispozici žádné plakátovací plochy určené k pronájmu. Ve Vysokém Mýtě provozuje výlep plakátů na obvyklé plakátovací plochy Vysokomýtská kulturní, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01  Vysoké Mýto, mklub@ mklub.cz.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 9. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:
pdfŽádost o informace.140.54 KB

Datum podání: 3. 10. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Podrobnější průzkum dopravy na celém území Vysokého Mýta (např. dopravní model, sčítání dopravy a podobně) nebylo dosud radou města příslušnému odboru zadáno. V roce 2011 byl městem Vysokým Mýtem ve spolupráci s VOSŠ proveden průzkum klidové dopravy v historickém centru Vysokého Mýta, jehož výstupy Vám na přiloženém CD zasílám. Zároveň Vás odkazuji na webovou stránku ŘSD http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx, na které najdete podrobné informace o výsledku celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Na této adrese také naleznete informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010.

 

Ad 2) V souladu s § 11 odst. 2 písm. a) výše zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je poskytnutí studie okružní křižovatky ulic Husova (i/35) – Dráby – Českých Bratří (tzv. „spirálová křižovatka") třetí osobě vázáno na souhlas jejího pořizovatele. Dne 7. 10. 2013 jsem písemně vyzval společnost Kalahari, a. s., aby jako pořizovatel dokumentace udělila souhlas s jejím poskytnutím. Dovoluji si Vás informovat, že Kalahari, a. s. dne 8. 10. 2013 písemně sdělila, že neudělila souhlas s poskytnutí výše uvedené studie.

Podle nám poskytnutých informací zadalo ŘSD, a. s. zpracovat dokumentaci křižovatky ulic Husova (i/35) – Dráby – Českých Bratří. Tato dokumentace je ve stádiu rozpracování. V této věci se obracejte přímo na jejího zadavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Čerčanská 12

140 00 PRAHA
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Telefon: 241 084 111
Datová schránka: zjq4rhz

 

3) Město Vysoké Mýto má zpracovanou projektovou dokumentaci k územnímu řízení na stavbu Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě. Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování vydal 12. 10. 2012 na tuto stavbu územní rozhodnutí. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni pro stavební řízení. V příloze přikládám CD s projektovou dokumentací k územnímu řízení na stavbu Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě a s projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení.

4) 4) Dne 26. 4. 2013 vzalo město Vysoké Mýto zpět žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova podle dokumentace BKN, a. s.  zpracované 10/2012 pod zak. č. 4134/11D1.  V současné době je zpracovávána nová projektová dokumentace podle zadání rady města č. 582/13 a 583/13 ze dne 6. 5. 2013, které řeší území ohraničené ulicemi Žižkova a Prokopa Velikého a ve druhém směru objekty Domov pro seniory a Hobby nábytek.

Přílohy

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 10. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou

 

Žádost:
V souladu s povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností vést evidenci mysliveckých stráží Vás žádám o poskytnutí informace:
- kolik ustanovených mysliveckých stráží Váš obecní úřad eviduje;
- kolik bylo Vaším obecním úřadem v roce 2012 zahájeno správních řízení na základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu mysliveckou stráží.

Datum podání: 21. 10. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti doručené dne 21. 10. 2013 Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto eviduje 57 mysliveckých stráží.
Ad 2) Městský úřad Vysoké Mýto v roce 2012 neobdržel žádné oznámení a tedy žádné správní řízení na základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu mysliveckou stráží nebylo zahájeno.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 1. 11. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:
Žádám o poskytnutí základních ekonomických dat z provozu veřejného krytého bazénu (aquaparku) ve vašem vlastnictví za rok 2011 a 2012. Případně je možné poskytnout pouze odkaz nebo zdrojové dokumenty, pokud je možné v těchto dokumentech požadované údaje nalézt.

Datum podání: 22. 10. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

Rozhodnutí o odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů doručené dne 22. 10. 2013. Dovolujeme si Vám sdělit, že podle odstavce c) § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů odkládáme Vaši žádosti o poskytnutí informace doručené dne 22. 10. 2013.

Zdůvodnění:

Město Vysoké Mýto neprovozuje krytý plavecký bazén a nemá tedy k dispozici Vámi požadované údaje. Dovolujeme si Vám sdělit, že jeho provozovatelem jsou Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 22. 10. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:
Žádám vás o informaci ve věci výstavby hobbymarketu ve Vysokém Mýtě, kde byla v plánu tato výstavba, probíhala zde i petice obyvatelstva proti této stavbě. Chtěla bych se dozvědět tyto informace:

·         zda je tato stavba stále v plánu,

·         zda došlo k plánované změně územního plánu ve prospěch této stavby

·         a zda se bude v budoucnu tato stavba realizovat, případně kdy by k realizaci mělo dojít.

Pokud byly některé z mnou požadovaných informací v minulosti zveřejněny, trvám ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. na jejich přímém poskytnutí.

Datum podání: 18. 11. 2013
Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

Město Vysoké Mýto neplánovalo žádnou výstavbu hobbymarketu. O záměru postavit v průmyslové zóně vpravo při výjezdu na Litomyšl obchodní centrum město informovala společnost KALAHARI, a. s.

Zastupitelstvu města Vysokého Mýta bylo dne 20. 3. 2013 předloženo projednané zadání změny č. 2 územního plánu. Jednou z ploch, kterých se změna č. 2 týkala, byla plocha, která by umožnila stavbu obchodního centra. Zastupitelstvo města zadání změny č. 2 územního plánu neschválilo. Projednávaná změna územního plánu, která by umožnila postavit obchodní centrum v průmyslové zóně vpravo při výjezdu na Litomyšl, byla ukončena usnesením č. 153/13 ze dne 18. 9. 2013.

Město nemá žádné další informace o záměru stavebníka.

V souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informací Vám sdělujeme, že žádné Vámi požadované informace nebyly městem v minulosti zveřejněny, pouze na žádost společnosti Kalahari, a. s. bylo zveřejněno na internetových stránkách města prohlášení této společnosti zastupitelům města:  https://urad.vysoke-myto.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=9133:vizualizace&catid=195:aktualni-informace-obanm

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 26. 11. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem

 

Žádost:

pdfŽádost o informaci.1.6 MB

Datum podání: 20. 12. 2013
Způsob podání žádosti: datová schránka

 

Odpověď:

Na vaši žádost vám sdělujeme následující informace.

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inženýrských sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

Projektová dokumentace je rozdělena na 2. etapy. V současné době je vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a byla podána žádost o vydání stavebního povolení na 1. etapu, která se dotýká realizace části od schodiště z náměstí k ulici Čelakovského, včetně úpravy parkoviště. Projektová dokumentace pro stavební povolení na 2. etapu bude dokončena v 05/2014.

Předpokládaná rozpočtová částka na realizaci 1. etapy akce je do 4,7 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 02/2014 a termín realizace 03-10/2014.

Předpokládaná rozpočtová částka na realizaci 2. etapy akce je do 4,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 06/2014 a termín realizace 07-12/2014.

 

Krytý plavecký bazén – modernizace

V září 2013 byla zahájena akce modernizace krytého plaveckého bazénu. Modernizace ve vybavení bazénu se dotýká vyčleněných částí, a to v uvolněném bytě správce bazénu, ve sporadicky využívané posilovně, přistavěném tobogánu s nástupní plochou se schodišťovou šachtou a s dojezdovým bazénem ve stávající posilovně a v místě nevyužívaného schodiště. Tobogán je určen pro celoroční provoz, technologie provozování přímo navazuje na technologii stávajícího bazénu (upravená voda, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace), je však řešena samostatná úpravna vody pro tobogán včetně AKU jímky v novém suterénu bezprostředně pod dojezdovým žlabem. Wellness je vybavené vířivkou a čtyřmi kabinami a zážitkovými sprchami Technologie je umístěna v suterénu pod tímto prostorem.

Rozpočtové náklady jsou ve výši 23,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín dokončení je 05/2014. Dodavatel byl vybrán v roce 2013.

 

Kompostárna

Jedná se o vybudování stavby „na zelené louce" na jihovýchodním okraji města Vysokého Mýta, lokalitě Dráby. Předmětem záměru je vybudování kompostárny, která je vhodným prvkem doplnění integrovaného systému nakládání s odpady, jenž je ve Vysokém Mýtě zaveden. Účelem kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše.

Výše rozpočtových nákladů akce je 13,0 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 02 - 04/2014 a předpokládaný termín realizace  05 - 12/2014.

 

Rekonstrukce ulice Odbojářská

Předmětem rekonstrukce jsou úpravy stávající komunikace a to od křižovatky se silnicí II/357(ulice Generála Svatoně)  ke křižovatce s místní komunikací (ulice Prokopa Velikého).  Bude maximálně využito stávajícího zpevnění konstrukce vozovky, která bude rozšířena a zesílena. Dále bude provedena přeložka veřejného osvětlení a náhradou za smýcenou zeleň se předpokládá výsadba obdobných keřů, které musely být skáceny v souvislosti s rekonstrukčními pracemi. Bude skáceno osm vzrostlých thují.

Předpokládané náklady jsou ve výši 6,4 mil. Kč bez DPH. Realizace akce je plánována od 05-12/2014. Výběrové řízení na zhotovitele je předpokládáno v termínu 03-04/2014.

 

Regenerace sídliště U hřbitova

Jedná se o stavební úpravy ulice Brandlova a Palackého zahrnující úpravu komunikací a parkovacích ploch, včetně chodníků. Parkovací plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, chodníkové plochy budou upraveny v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí stavební ch úprav bude i provedení živičného krytu z asfaltového betonu na stávajícím hřišti.

Předpokládaný termín realizace 06-12/2014. Předpokládané náklady akce 3,2 mil. Kč bez DPH. Termín výběrového řízení 02-05/2014.

 

Muzeum českého karosářství

V roce 2014 budou dokončeny rekonstrukční práce stávajících objektů soudu, vězení a nové přístavby ke stávajícím objektům. Cílem projektu je umístění infocentra, muzea a galerie. Celkové náklady projektu 84 mil. Kč bez DPH.

 

Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

Jedná se o cyklostezku tvořenou jízdním pruhem o šířce 3,0 m o celkové délce cca 2962 m směrem k obci Hrušová. Část cyklostezky bude vedena po stávajících zpevněných pozemních komunikacích, které budou upraveny. Mezi cyklostezkou a letištěm bude vybudován plot v délce 1565 m s výškou oplocení 2 m.

Akce bude realizována během roku 2014, předpokládaný termín výběru dodavatele 05 - 07 /2014. Rozpočtová částka akce 11 mil. Kč bez DPH.

 

Bytová výstavba Za Pivovarem

Předmětem realizace akce je řešení technické a dopravní infrastruktury (komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) v části prostoru v současné době využívaném jako pole, pro plánovanou výstavbu rodinných domů. Vlastní výstavba infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě I/9 dle územního plánu je rozdělena do dvou etap.  V 1. etapě je zahrnuta výstavba infrastruktury pro 26 RD v jižní a východní části lokality,  2. etapa obsahuje výstavbu infrastruktury pro 23 RD v severozápadní části lokality.

Dokumentace ke stavebnímu řízení bude dokončena 03/2014, zahájení 1. etapy je předpokládáno ve 4. čtvrtletí 2014, dokončení 2016.

Celkové náklady vycházející z rozpočtu akce jsou ve výši 63,92 mil. Kč bez DPH, náklady 1. etapy 28,91 mil. Kč bez DPH, náklady 2. etapy 35,01 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběru dodavatele 09 - 12 /2014.

 

Stavební úpravy čp. 92

Stavební úpravy budou realizovány v budově Městského úřadu ve Vysokém Mýtě. Součástí akce je modernizace vstupní části v 1. NP, která bude využívána jako podatelna, k vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin, Czech POINT. Úpravy zahrnují výměnu podlahové krytiny, vytvoření nového podhledu, rozvodů elektroinstalace pro nové uspořádání kanceláří, dále budou demontovány dřevěné obklady a výměna dveří v souvislosti s provedením nových příček, které vychází ze změny dispozičního uspořádání. Souběžně budou probíhat drobné stavební úpravy v celé budově úřadu a to např. nátěry dveří, oprava omítek, rohových lišt apod.

Předpokládané náklady na stavební úpravy jsou 2,8 mil. Kč bez DPH, realizace akce proběhne 02-04/2014. Předpokládaný termín výběru dodavatele 01 - 02 /2014.

 

Varovný systém města

Cílem projektu je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro včasné varování obyvatel Vysokého Mýta, včetně místních částí. Výběr dodavatele proběhl v roce 2013, cena díla 5,15 mil. Kč bez DPH. Ve 2. čtvrtletí roku 2014 bude provedena vlastní instalace systému.

 

Informace o investičních akcích města v roce 2014 naleznete dále na www.vysoke-myto.cz v rozpočtu města na rok 2014, vyhlášená výběrová řízení na dodavatele vyvěšujeme rovněž na úřední desce na www.vysoke-myto.cz.

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 3. 1. 2013
Způsob poskytnutí informace: datová schránka