Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 28.6.2022

Usnesení RM č. 2000-44 ze dne 20.12.2000

20.12.00

 

U s n e s e n í č. 44/00

z jednání Rady města Vysoké Mýto, konané dne 20.12.2000
1. Rada města souhlasí:

a) se zveřejněním informace o možnosti pronájmu pozemků a objektů v užívání TS Vysoké Mýto.

Z: Ing.Pavelka
Ing.Svatoš

b) se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebytových prostor v čp,. 71/IV Litomyšlská ul. Vysoké Mýto – Vinárna Lyra.

Z: Ing.Pavelka

c) se zveřejněním informace o možnosti pronájmu pozemků p.č. 1105 a 1106 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: Ing.Pavelka

d) s uzavřením smlouvy na dodávku dostavby 10 b.j. č.p. 772/IV s s f. Boss s.r.o. Vysoké Mýto na základě výběrového řízení. .
Z: Ing.Pavelka

e) na základě § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, v platném znění, aby Ivan Ševčuk – Sběrné suroviny, Vraclavská 155/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 13218107 nakládal na území města Vysokého Mýta a místních částí (Lhůta, Knířov, Vanice, Svařeň, Brteč) s vytříděnými složkami komunálního odpadu: 200101 papír nebo lepenka, 200102 sklo, 200103 drobné plastové předměty, 200104 ostatní plasty, 200105 drobné kovové předměty, 200106 ostatní kov, 200110 oděv, 200111 textilní materiál, 170202 sklo, 170203 plast, 170401 měď, bronz, mosaz, 170402 hliník, 170403 olovo, 170404 zinek, 170405 železo nebo ocel, 170407 směs kovů, 170408 kabely, 150101 papírový nebo lepenkový obal, 150102 plastový obal, 150104 kovový obal, 150106 směs obalových materiálů

Z: Ing.Sadílek

f) s přidělením bytů v čp. 773/IV, Nám. Naděje dle předloženého návrhu. Z: p. Felgr


g) s přidělením bytů v čp. 858/IV, ul. Husova dle předloženého návrhu.

Z: p.Felgr

h) s prodloužením účinnosti zvýšení počtu pracovníků MěÚ ve Vysokém Mýtě o l osobu – referent stavebního úřadu, do doby ukončení pracovní neschopnosti p. Stanislava Jandery.

Z: p.Pohorská

ch) s poskytnutím finanční částky 1.000,- Kč p. Mgr. Markétě Piňosové na vydání katalogu Ústeckoorlických lidových pověstí.
Z: p.Pohorská

i) s odložením splátky od p. Bohuslava Řeháka a Evžena Řeháka na úhradu nemovitosti čp. l55/IV o jeden měsíc tj. do 3l.1.2001.
Z: p.Ing.Zima


j) se zahraniční služební cestou Dr. Chalupy do Francie ve dnech 2.-6.1.2001 za účelem zajištění francouzsko-českých dnů v r. 2001.

2. Rada města doporučuje:


a) ZM výkup pozemku v PK 2728 v k.ú. Vysoké Mýto (lokalita za Pivovarem) od pana Zdenka Koloce, Dlážděná 1421, Liberec prostřednictvím Realitní kanceláře Stavoinvesta Ústí nad Orlicí za cenu dohodou tj. 100,--Kč za m2.


Z: Ing.Pavelka
T: jednání ZM


b) dopravní komisi, aby řešila připomínku p. Mgr. Klímy ve věci řešení zlepšení dopravní situace v ul. Šafaříkově a přizvala p. Mgr. Klímu na nejbližší jednání dopravní komise.
Z: Ing.Sadílek
T: jednání dopravní komise


3. Rada města nedoporučuje:


a) zvýšení pracovního úvazku řediteli Městské galerie Dr. Chalupovi do doby schválení rozpočtu města na r. 2001.
4. Rada města rozhodla:

a) na svém zasedání dne 20.12.2000 vyhovět žádosti p. Štěpána Kerna, bytem Vysoké Mýto 550/IV a sdělit následující usnesení RM:
MR usnesením č. 13/98 ze dne 8.4.1998 schvaluje vyplacení mimořádných jednorázových odměn uvolněným členům městského zastupitelstva, jejichž celková výše v roce 1998 nebude vyšší než čtyřnásobek odměny, mimořádné odměny budou vypláceny čtvrtletně.
MR usnesením č. 14/99 ze dne 7.4.1999 schvaluje vyplacení mimořádných jednorázových odměn uvolněným členům městského zastupitelstva, jejichž celková výše v roce 1999 nebude vyšší než čtyřnásobek odměny, mimořádné odměny budou vypláceny čtvrtletně.
Rada města ukládá:


66/00
starostovi města jednat s firmou BOSS ve věci provedení „Dostavby 10 b.j. – č.p. 772/IV ul. Větrná, Vysoké Mýto“ do částky max.. 3,7 mil. Kč. V případě, že dojde k dohodě, uzavřít smlouvu na dodávku s firmou BOSS spol. s r.o. jako dodavatelem stavby.

Z: p.Fencl


Bohuslav F e n c l Ing. Martin K r e j z a
starosta místostarosta