Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 11.12.2023

Odbor životního prostředí

22.11.04

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

Kontakty:

Odbor životního prostředí
Ing. Richtrová Veronika vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 156
Janecká Jana ochrana zvířat, zemědělský půdní fond Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 164
Bc. Jasanská Jitka, DiS. myslivost, lesy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 162
Bc. Tomášková Kateřina ochrana přírody, rybářské lístky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 163Odbor vykonává tuto státní správu v oblasti přenesené působnosti jako úřad obce s rozšířenou působností:

 

18.1 vydává koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

18.2 vydává stanovisko k stanovení, změně a zrušení dobývacího prostoru podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zemědělství a ochrana přírody v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

18.3 vykonává státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků,

• vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny,

• rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků,

• vydává osvědčení o původu živočichů odchovaných v lidské péči a vede evidenci vydaných osvědčení,

18.4 vykonává státní správu podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů,

18.5 vykonává státní správu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře do 1ha a schvaluje plán rekultivace,

• uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí,

• uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití na pozemcích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

18.6 vykonává státní správu podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty,

18.7 vykonává státní správu podle zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zejména

18.8 vykonává státní správu podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

• ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž,

• vede evidenci rybářských stráží,

18.9 vykonává státní správu podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• rozhoduje o uznání honitby a o registraci honebního společenstva,

• rozhoduje o přičlenění honebních pozemků,

• rozhoduje o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích a v době jejího hájení,

• vydává rozhodnutí o snížení stavu zvěře,

• vede rejstřík honebních společenstev,

18.10 vykonává státní správu podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména

• rozhoduje o dělení lesních pozemků,

• rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa do výměry 1ha,

• rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných akcích v lese pokud nepřesahují správní obvod,

• vydává souhlas k rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50m od kraje lesa,

18.11 vykonává státní správu podle zákona č.149/2003 Sb., zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů

• přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu,

• vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů,

18.12 vykonává státní správu podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• rozhoduje o zvláštních opatřeních podle § 28a zákona,

• projednává podněty podané krajskou veterinární správou,

18.13 spolupracuje s dotčenými orgány státní správy v oblasti enviromentální výchovy, v oblasti přenesené působnosti jako obec s pověřeným obecním úřadem

18.14 vykonává státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje VKP (významný krajinný prvek),

• zajišťuje agendu památných stromů,

18.15 vykonává státní správu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,

18.16 vykonává státní správu podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, zejména

• vydává a odebírá rybářské lístky,

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad

 

18.17 vykonává státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládá náhradní výsadbu,

18.18 vykonává státní správu podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• přijímá od včelařů informace o umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev,

• poskytuje na vyžádání informace ošetřovatelům porostů a chovatelům včel,

18.19 vykonává státní správu podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

• vyjadřuje se ke zřizování míst a zařízení pro neškodné odstraňování a zpracování konfiskátů živočišného původu,

 

v oblasti v samostatné působnosti města

 

18.20 vykonává činnost podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

18.21 vykonává činnost podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,

18.22 vykonává činnost podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

18.23 vykonává činnost podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

18.24 koordinuje činnost na úseku městské zeleně (spolupráce s TS, zahradním architektem města),

18.25 zajišťuje speciální ochrannou deratizaci,

18.26 zajišťuje odchyt zdivočelých holubů,

18.27 zajišťuje ekologickou výchovu a osvětu,

 

Ochrana prostředí

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

18.28 vykonává státní správu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu,

• aktivně zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí, 18.29 vykonává státní správu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (do 100t),

• provádí kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství,

• vydává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad

18.30 vykonává státní správu podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů,

18.31 vykonává státní správu podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména

• kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech,

• ukládá pokuty, 

 

v oblasti v samostatné působnosti města

 

18.32 vykonává činnost podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

18.33 zajišťuje povinnosti obce vyplývající ze smlouvy o spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s.,

18.34 vede agendu poskytování dotací z rozpočtu města na ekologické účely,

18.35 vykonává činnost podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zajišťování agendy EIA (posuzování vlivů na životní prostředí).