Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 17.8.2022

Směrnice pro přidělování nájemních bytů

13.04.05

Směrnice  č. B2/05
 
pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domech postavených městem Vysoké Mýto, na které byla poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
 
 
čl. I.
Základní ustanovení
 
     Tato směrnice upravuje postup pro přidělování bytů nájemcům v bytových domech, k jejichž výstavbě byla Městu Vysoké Mýto poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení  na podporu výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (dále jen „dotace“) tak, jak je stanoveno v nařízení vlády č. 146/2003 Sb. „o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby“ (dále jen „nařízení“).
 
 
čl. II.
Předmět směrnice
 
1)      Předmětem směrnice je stanovení pravidel pro posuzování žádostí o přidělení bytů, které jsou ve vlastnictví Města Vysokého Mýta a uzavírání nájemních smluv na tyto byty.
2)      Byty ve vlastnictví Města Vysoké Mýto, na které byla poskytnuta dotace:
·        č.p.815, ul. V Peklovcích , Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto
 
 
 
čl. III
Vymezení pojmů
Podle nařízení se rozumí:
a)                 nájemním  bytem 
byt  určený k uspokojování bytových potřeb fyzických osob formou nájmu bytu,
b)         příjmem 
příjem  zjištěný  stejným  způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován  příjem  pro  účely  životního  minima podle zvláštního právního předpisu (§ 6 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.,  zákona  č. 289/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.)
c)                  příjmově vymezenou osobou
1. samostatně  žijící  osoba,  která  prokáže,  že  její průměrný měsíční příjem  zjištěný podle písmene b) v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením  nájemní  smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem, přitom, bude-li  smlouva  o  nájmu  bytu  postaveného  s  dotací  podle tohoto nařízení  uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční  příjem  porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za  národní  hospodářství  zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení  uzavřena  v  období  od  1.  ledna do 30. června, bude čistý měsíční  příjem  porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,
2. osoba  s  dalšími  členy  domácnosti (§115 Občanského zákoníku), která prokáže, že průměrný měsíční  příjem  domácnosti  nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před  uzavřením  nájemní  smlouvy  1,5násobek průměrné měsíční mzdy za národní  hospodářství  zveřejněné  Českým statistickým úřadem, přitom, bude-li  smlouva  o  nájmu  bytu  postaveného  s  dotací  podle tohoto nařízení  uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční  příjem  porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za  národní  hospodářství  zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení  uzavřena  v  období  od  1.  ledna  do 30.června, bude čistý měsíční  příjem  porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok   za   národní   hospodářství   zjištěnou   a  zveřejněnou  Českým     statistickým úřadem.
 
 
čl. IV
Přidělování bytů
 
1)                 O přidělení bytů rozhoduje RM na základě výsledků výběrového řízení a doporučení bytové komise.
2)                 Do výběrového řízení budou zařazeni žadatelé splňující podmínky pro přihlášení (čl.V, odst.1).
3)                 U bytů velikosti 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1 bude prováděno výběrové řízení formou losování žadatelů.
4)                 U bytů bezbariérových a velikosti 3+kk a větších, bude prováděno výběrové řízení formou bodového hodnocení.
5)                 Bezbariérový byt bude přednostně přidělen tělesně postižené osobě. Bude-li takovýchto osob více, bude RM doporučen ke schválení žadatel, na základě doporučení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Pokud se žádná tělesně postižená osoba do výběrového řízení nepřihlásí, bude prováděno výběrové řízení formou losování ostatních žadatelů.
6)                  Výběrové řízení vyhlašuje Odbor správy majetku na úřední desku MěÚ. Součástí oznámení výběrového řízení budou:
a)      podmínky zařazení žadatele do výběrového řízení
b)      popis bytu
c)      termín uzavření přihlášek do výběrového řízení (30 dnů od vyhlášení).
7)         Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 2 roky, bude-li nájemce splňovat podmínky uvedené v čl.V této směrnice.  Při prodlužování smlouvy nemusí být splněna podmínka uvedená v čl.V. písm.b).
            Pokud bude v bezbariérovém bytě nájemce, který není tělesně postižený, bude nájem uzavřen na dobu určitou 1 roku  s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li nájemce splňovat podmínky uvedené v čl.V této směrnice a nebude-li město Vysoké Mýto evidovat žádost o byt od tělesně postižené osoby. Při prodlužování smlouvy nemusí být splněna podmínka uvedená v čl.V. písm.b).
Čl.V
Oprávněný uchazeč
 
(1)    Osoba, která žádá o přidělení bytu musí splňovat tyto podmínky:
a)         žadatel je příjmově vymezenou osobou (čl.III, písm.c)).
b)         žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu  nebo k bytu (zákon č. 72/1994 Sb.), ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti (§115 Občanského zákoníku), kteří mají v bytě bydlet (§4 písm.g nař.vlády 146/2003),
c)         žadatel je občanem ČR, je zletilý,
·        má trvalý pobyt ve Vysokém Mýtě a zdržuje se ve Vysokém Mýtě již nejméně 3 roky a má pracovní poměr nebo podniká  nejméně 18 měsíců v posledních třech letech před konáním výběrového řízení. Do odpracovaných měsíců se započítává vojenská služba, invalidní důchod, částečný invalidní důchod, středoškolské studium zakončené maturitní zkouškou a vysokoškolské studium. Pokud je žadatel na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo ve starobním důchodu musí mít za 3 roky před nástupem na tuto dovolenou nebo do důchodu odpracovaných 18 měsíců
·        pokud žadatel nemá trvalé bydliště ve Vysokém Mýtě, musí mít pracovní poměr nebo podnikat ve Vysokém Mýtě nejméně 30 měsíců v posledních třech letech před konáním výběrového řízení. Pokud je žadatel na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo ve starobním důchodu musí mít za 3 roky před nástupem na tuto dovolenou nebo do důchodu odpracovaných 30 měsíců ve Vysokém Mýtě
d)         žadatel nemá v nájmu byt nebo nemovitost s volným bytem na dobu neurčitou s výjimkou bytů městských s tím, že v případě přidělení bytu vrátí daný uživatel současně užívaný byt správci městského bytového fondu - Městskému bytovému podniku  Vysoké Mýto (dále jen MěBP). Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti (§115 Občanského zákoníku), kteří mají v bytě bydlet
e)         proti žadateli nebo osobě žijící s ním ve společné domácnosti nebylo nikdy vedeno soudní řízení v souvislosti s nájmem bytu ve vlastnictví města Vysoké Mýto
f)         žadatel nebyl pravomocně odsouzen za přestupek na úseku narušování občanského soužití  
g)         žádost pro zařazení do výběrového řízení může mít podanou pouze jedna osoba z těch, které se budou do daného bytu stěhovat
h)         žadatel nemá žádné nesplněné závazky vůči Městu Vysoké Mýto. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti (§115 Občanského zákoníku), kteří mají v bytě bydlet.
 
 
Čl.VI
Přihlášení do výběrového řízení, doložení potřebných podkladů
 
a)                 Žádost o zařazení žadatele do výběrového řízení se podává na přihlášce, kterou si žadatel může vyzvednout v informačním centru Městského úřadu Vysoké Mýto (budova č.p.92, nám. Přem. Ot. II. přízemí, č. dveří 8)  nebo na odboru správy majetku (budova č.p.92, nám. Přem. Ot. II., 2. patro, č. dveří 214).
b)                 Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a adresu pobytu uchazeče (je-li jeho pobyt odlišný od adresy trvalého pobytu). Toto musí být vyplněno i u osob, které se budou s žadatelem do bytu stěhovat. Na tiskopisu stvrdí žadatel podpisem, že splňuje podmínky zařazení do výběrového řízení a že jsou uvedené údaje pravdivé.
c)                 Žadatel je povinen doložit splnění podmínek pro přidělení bytu následovně:
·        skutečnost, že je příjmově vymezenou osobou (čl.V odst 1, písm.a), že nemá  vlastnické  nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu,  rodinnému domu nebo k bytu ani  je  neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni, a že tuto podmínku splňují i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet (čl.V odst 1, písm.b)  doloží žadatel potvrzením příjmů (od zaměstnavatele, z kontaktního místa, z OSSZ,  daňové přiznání ....)  a vyplněním Přílohy č.1 k přihlášce do výběrového řízení.
·        skutečnost, že je žadatel v pracovním poměru, nebo že před nástupem na mateřskou, rodičovskou dovolenou nebo do důchodu pracoval takovou dobu, jaká je uvedena v čl. V, odst 1, písm.b) doloží žadatel potvrzením od zaměstnavatele nebo školy. Pokud je žadatel osobou samostatně výdělečně činnou, doloží kopii živnostenského listu a kopii daňového přiznání.
·        skutečnost, že je žadatel ve starobním důchodu, doloží důchodovým výměrem
·        skutečnost, že je žadatel na mateřské nebo rodičovské dovolené, doloží oznámením z Kontaktního místa o rodičovském příspěvku, nebo potvrzením z Okresní správy sociálního zabezpečení,
·        skutečnost, že žadatel nemá v nájmu byt nebo nemovitost s volným bytem na dobu neurčitou doloží čestným  prohlášením,
·        skutečnost, že žadatel nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti nemají a nikdy neměli soudní výpověď z bytu doloží čestným prohlášením,
·        skutečnost, že žadatel nemá žádné nesplněné závazky vůči městu Vysoké Mýto ani vůči organizacím městem založeným či zřízeným, doloží potvrzeným formulářem o o finančních závazcích vůči městu Vysoké Mýto.
 
 
 
čl. VII
Přidělování bytů Radou města
 
1)      Rada města může rozhodnout o přednostním přidělení bytů v těchto případech:
a)      pokud je to pro město potřebné
b)      jinému občanovi s trvalým bydlištěm ve Vysokém Mýtě v naléhavých případech způsobených živelnou pohromou
c)      jinému občanovi s trvalým bydlištěm ve Vysokém Mýtě na návrh komise v jiných zvláštních případech 
 
 
čl. VIII
Povinnosti žadatele o byt
 
1)      Každý žadatel o byt je povinen na všech tiskopisech uvést pravdivé a úplné údaje. Při prokazatelně uvedených nesprávných údajích se na přidělení bytu může přihlásit až po uplynutí 36 měsíců od doby prokázání
2)      Každý žadatel na tiskopisu žádosti stvrdí podpisem, že byl seznámen s výše uvedenými povinnostmi.
 
čl. IX
Zásady pro uzavírání nájemních smluv
 
1)      Žadatel, který obdržel od MěÚ Vysoké Mýto souhlas k uzavření nájemní smlouvy na konkrétní byt, se dostaví nejpozději do termínu daném v souhlasu na MěBP Vysoké Mýto k uzavření nájemní smlouvy. Nájemní smlouvu vypracuje MěBP Vysoké Mýto.
2)      Žadatel převezme byt dohodou o předání a převzetí bytu. Pokud tak neučiní v daném termínu, může MěÚ přidělení bytu zrušit.
 
čl. X
Prodloužení nájemní smlouvy
 
1 měsíc před uplynutím doby pronájmu bytu je nájemník povinen předložit na MěÚ Vysoké Mýto na Odbor správy majetku nově vyplněné doklady o splnění podmínek pro přidělení bytu –  čl. 6 písm. c).  Při prodlužování smlouvy nemusí být splněna podmínka uvedená v čl.V. písm.a).
 
čl. XI
Ostatní zájemci o byty
 
Pokud nebude dostatečný počet zájemců o byty, kteří by splňovali podmínky uvedené v čl.V. této směrnice, budou byty přiděleny žadatelům splňující alespoň podmínky uvedené v čl.V písm.b),c),d),e),f),g),h). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, bude-li nájemník plnit podmínky dle nájemní smlouvy a nebude-li město evidovat žádosti o byty od osob splňující podmínky dle článku V. této směrnice.
 
 
čl. X
Schvalovací doložka
Tuto směrnici schválila Rada města Vysokého Mýta na svém zasedání dne 8.3.2005 usnesením č. 170/05  a vstupuje v platnost od 1.dubna 2005.
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě  23.3.2005
 
 
 
 
 
Bohuslav Fencl                                                                     Ing. Martin Krejza
     starosta                                                                                          místostarosta