Schválený rozpočet na rok 2022

03.01.22

Znak města Vysokého MýtaZastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání dne 15. prosince dva základní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2022, a to střednědobý výhled rozpočtu města sestavený na období 2023-2025 a rozpočet města na rok 2022. Město Vysoké Mýto vstoupilo do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné vlastní zdroje na financování své běžné i investiční činnosti, investiční výdaje jsou plánovány v rekordní výši a dluhová služba vykazuje nulovou hodnotu.

 

Rozpočet hlavní činnosti města Vysokého Mýta na rok 2022 je sestaven jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 309,2 mil. Kč, celkovými výdaji ve výši 391,5 mil. Kč a schodkem ve výši 82,3 mil. Kč. 

 

Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky z minulých let v celkové výši 82,3 mil. Kč. Volné finanční prostředky města po posledním rozpočtovém opatření č.10-2021, které schválilo zastupitelstvo města dne 15. prosince 2021, dosahují výše 123,8 mil. Kč, po odečtení rozpočtové rezervy ve výši 20 mil. Kč zbývá pro rok 2022 městu ještě k dispozici dalších 21,5 mil. Kč.

 

V minulých obdobích byl rozpočet města schvalován s minimálním schodkem v řádech jednotek milionů korun (2019 - 5,9 mil. Kč, 2020 -12,5 mil. Kč, 2021 - 2,4 mil. Kč). Nyní je schodek schválen ve výši 82,3 mil. Kč a je plně pokryt vlastními zdroji – volnými finančními prostředky města z minulých let. Příčina výše schodku je především v kapitálových výdajích města. Město změnilo strategii zpracování návrhu rozpočtu města, kdy se v minulosti nejdříve schválil provozní rozpočet se základními výdaji na investice (většinou akce k dokončení z minulého roku a akce ve vysokém stupni přípravy) a tento rozpočet byl v průběhu roku navyšován. Nyní by měly být investiční výdaje rozpočtovány již v plné výši plánu roku 2022.

 

V průběhu finalizace návrhu rozpočtu na rok 2022 musely být dodatečně zapracovány do předloženého návrhu výdaje týkající se zvýšených nákladů na elektrickou energii a plyn, celkově došlo k navýšení výdajů na tyto energie o částku 17,2 mil. Kč oproti původnímu předpokladu.

 

Základem příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy v objemu 217,1 mil. Kč tvořící 55,5 % příjmů rozpočtu města, následují volné finanční prostředky města z minulých let v objemu 82,3 mil. Kč tvořící 21 % příjmů rozpočtu města a nedaňové příjmy v objemu 44,8 mil. Kč tvořící 11,4 % příjmů rozpočtu města.


V oblasti výdajů dochází ke stagnaci v oblasti běžných výdajů ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2021, běžné výdaje jsou rozpočtovány v objemu 271,5 mil. Kč, což představuje 69,3 % výdajů rozpočtu, investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 120 mil. Kč, to je 30,7 % výdajů rozpočtu města v roce 2022.

 

V případě, že by vlivem probíhající krize došlo k dalším negativním dopadům, bude město v první řadě hledat další úspory v běžných výdajích.

 

Dobrou zprávou nakonec je fakt, že město v roce 2021 splatilo poslední splátku z úvěru přijatého v roce 2013, a tudíž nemá žádné závazky vyplývající ze smluv o úvěru či půjčce, současně dle zastupitelstvem města schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023 až 2025 neplánuje v budoucnu takovéto smlouvy z pozice dlužníka sjednávat.

 

Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i hospodářská činnost města Vysokého Mýta, jejímž předmětem je
správa bytového a nebytového fondu města. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2022 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 22,3 mil. Kč, celkovými náklady ve výši 20,1 mil. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 2,2 mil. Kč.


Michal Zima, vedoucí odboru finančního

 

Příjmy 2022 (tis. Kč)  Výdaje 2022 (tis. Kč)  Rozpočet města 2019-2022 (tis. Kč)  
       
Graf Graf Graf  
       
 
    tis. Kč  %
Daňové příjmy 217 120,0  55,5 
Nedaňové příjmy   44 747,5  11,4 
Kapitálové příjmy        359,3  0,1 
Dotace investiční     8 250,0  2,1 
Dotace neinvestiční   38 692,1  9,9 
Financování   82 355,5  21,0 
CELKEM 391 524,4  100,0 
 
  tis. Kč %
Běžné výdaje 271 479,4   69,3  
Kapitálové výdaje 120 045,0   30,7  
CELKEM 391 524,4   100,0  
     
     
     
 
  S 2019  S 2020  UR 2021 R 2022
Příjmy 338 808  350 960  336 783   309 169
Výdaje 296 591  325 182  410 949   391 524
Přebytek / Schodek 42 218  25 778  -74 166   -82 356
         
         
         
 

 

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

R - schválený rozpočet

 

 

Rozpočty minulých let, včetně jejich plnění jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.vysoke-myto.cz a na internetových stránkách Ministerstva financí ČR

 

  tis.Kč %
Daňové příjmy 217 120,0 55,5
Nedaňové příjmy 44 747,5 11,4
Kapitálové příjmy 359,3 0,1
Dotace investiční 8 250,0 2,1
Dotace neinvestiční 38 692,1 9,9
Financování 82 355,5 21,0
CELKEM 391 524,4 100,0