Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 11.8.2022

Schválený rozpočet na rok 2022

03.01.22

Znak města Vysokého MýtaZastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání dne 15. prosince dva základní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2022, a to střednědobý výhled rozpočtu města sestavený na období 2023-2025 a rozpočet města na rok 2022. Město Vysoké Mýto vstoupilo do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné vlastní zdroje na financování své běžné i investiční činnosti, investiční výdaje jsou plánovány v rekordní výši a dluhová služba vykazuje nulovou hodnotu.

 

Rozpočet hlavní činnosti města Vysokého Mýta na rok 2022 je sestaven jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 309,2 mil. Kč, celkovými výdaji ve výši 391,5 mil. Kč a schodkem ve výši 82,3 mil. Kč. 

 

Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky z minulých let v celkové výši 82,3 mil. Kč. Volné finanční prostředky města po posledním rozpočtovém opatření č.10-2021, které schválilo zastupitelstvo města dne 15. prosince 2021, dosahují výše 123,8 mil. Kč, po odečtení rozpočtové rezervy ve výši 20 mil. Kč zbývá pro rok 2022 městu ještě k dispozici dalších 21,5 mil. Kč.

 

V minulých obdobích byl rozpočet města schvalován s minimálním schodkem v řádech jednotek milionů korun (2019 - 5,9 mil. Kč, 2020 -12,5 mil. Kč, 2021 - 2,4 mil. Kč). Nyní je schodek schválen ve výši 82,3 mil. Kč a je plně pokryt vlastními zdroji – volnými finančními prostředky města z minulých let. Příčina výše schodku je především v kapitálových výdajích města. Město změnilo strategii zpracování návrhu rozpočtu města, kdy se v minulosti nejdříve schválil provozní rozpočet se základními výdaji na investice (většinou akce k dokončení z minulého roku a akce ve vysokém stupni přípravy) a tento rozpočet byl v průběhu roku navyšován. Nyní by měly být investiční výdaje rozpočtovány již v plné výši plánu roku 2022.

 

V průběhu finalizace návrhu rozpočtu na rok 2022 musely být dodatečně zapracovány do předloženého návrhu výdaje týkající se zvýšených nákladů na elektrickou energii a plyn, celkově došlo k navýšení výdajů na tyto energie o částku 17,2 mil. Kč oproti původnímu předpokladu.

 

Základem příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy v objemu 217,1 mil. Kč tvořící 55,5 % příjmů rozpočtu města, následují volné finanční prostředky města z minulých let v objemu 82,3 mil. Kč tvořící 21 % příjmů rozpočtu města a nedaňové příjmy v objemu 44,8 mil. Kč tvořící 11,4 % příjmů rozpočtu města.


V oblasti výdajů dochází ke stagnaci v oblasti běžných výdajů ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2021, běžné výdaje jsou rozpočtovány v objemu 271,5 mil. Kč, což představuje 69,3 % výdajů rozpočtu, investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 120 mil. Kč, to je 30,7 % výdajů rozpočtu města v roce 2022.

 

V případě, že by vlivem probíhající krize došlo k dalším negativním dopadům, bude město v první řadě hledat další úspory v běžných výdajích.

 

Dobrou zprávou nakonec je fakt, že město v roce 2021 splatilo poslední splátku z úvěru přijatého v roce 2013, a tudíž nemá žádné závazky vyplývající ze smluv o úvěru či půjčce, současně dle zastupitelstvem města schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023 až 2025 neplánuje v budoucnu takovéto smlouvy z pozice dlužníka sjednávat.

 

Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i hospodářská činnost města Vysokého Mýta, jejímž předmětem je
správa bytového a nebytového fondu města. Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města na rok 2022 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 22,3 mil. Kč, celkovými náklady ve výši 20,1 mil. Kč a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 2,2 mil. Kč.


Michal Zima, vedoucí odboru finančního

 

Příjmy 2022 (tis. Kč)  Výdaje 2022 (tis. Kč)  Rozpočet města 2019-2022 (tis. Kč)  
       
Graf Graf Graf  
       
 
    tis. Kč  %
Daňové příjmy 217 120,0  55,5 
Nedaňové příjmy   44 747,5  11,4 
Kapitálové příjmy        359,3  0,1 
Dotace investiční     8 250,0  2,1 
Dotace neinvestiční   38 692,1  9,9 
Financování   82 355,5  21,0 
CELKEM 391 524,4  100,0 
 
  tis. Kč %
Běžné výdaje 271 479,4   69,3  
Kapitálové výdaje 120 045,0   30,7  
CELKEM 391 524,4   100,0  
     
     
     
 
  S 2019  S 2020  UR 2021 R 2022
Příjmy 338 808  350 960  336 783   309 169
Výdaje 296 591  325 182  410 949   391 524
Přebytek / Schodek 42 218  25 778  -74 166   -82 356
         
         
         
 

 

S - dosažená skutečnost

UR - upravený rozpočet

R - schválený rozpočet

 

 

Rozpočty minulých let, včetně jejich plnění jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.vysoke-myto.cz a na internetových stránkách Ministerstva financí ČR

 

  tis.Kč %
Daňové příjmy 217 120,0 55,5
Nedaňové příjmy 44 747,5 11,4
Kapitálové příjmy 359,3 0,1
Dotace investiční 8 250,0 2,1
Dotace neinvestiční 38 692,1 9,9
Financování 82 355,5 21,0
CELKEM 391 524,4 100,0