Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.6.2022

Odbor rozvoje města

22.11.04

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

   

 

halama

 

Bc. Ondřej Halama

vedoucí odboru 

 Kontakty:

Odbor rozvoje města
Bc. Halama Ondřej vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 149
Dostál Lubomír technický dozor Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 151
Šplíchal Josef, DiS. investice, technický dozor Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 166
Vojtěch Josef investice, technický dozor Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 168
Ing. Čápová Andrea referent dotačních projektů Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 114

 

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

 

Strategické plánování

               

v oblasti přenesené a samostatné působnosti města

 

1.   zpracovává návrh dlouhodobého (15-20 let) strategického plánu rozvoje města a zájmového území města a předkládá jej orgánům města k připomínkám a ke schválení,

2.   zpracovává, ve spolupráci se zaměstnanci zařazenými v městském úřadu a s organizacemi města, střednědobé (4 roky) a krátkodobé (1 rok) akční plány rozvoje města a zájmového území města, a to na základě schváleného dlouhodobého strategického plánu města,

3.   zajišťuje a koordinuje naplňování strategických a akčních plánů všech úrovní, schválených orgány města, při této činnosti spolupracuje se zaměstnanci zařazenými v městském úřadu a s organizacemi města,

4.   podle potřeby spolupracuje na realizaci jednotlivých opatření (rozvojové projekty a rozvojové činnosti) strategických a akčních plánů, všech úrovní, schválených orgány města, při této činnosti spolupracuje se zaměstnanci zařazenými v městském úřadu a s organizacemi města,

5.   zabezpečuje plnění všech úkolů města i MěÚ podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,

6.   z pozice samosprávy vykonává činnost podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  - zajišťování agendy EIA (posuzování vlivů na životní prostředí),

7.   zajišťuje vydání stanoviska města podle zvláštních zákonů z hlediska rozvoje a strategie města, pokud k jeho vydání není věcně příslušný jiný odbor; v případě potřeby vyžaduje stanovisko od věcně příslušných odborů,

8.   zastupuje město v územním řízení dle ustanovení § 85 odst. 1. písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

9.   zastupuje město Vysoké Mýto při uzavírání veřejnoprávních smluv podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; v případech, kdy je město Vysoké Mýto dotčeno z důvodu vlastnictví nemovitosti si napřed vyžádá stanovisko OPM,

10.  spolupracuje s okolními MAS (např. MAS Litomyšlsko),

 

Dotační projekty 

11.  koordinuje a zajišťuje přípravy a zpracování ucelených projektů (žádostí o dotace) v rámci programů spolufinancovaných z fondů EU,

12.  vyhledává vhodné možnosti využívání dotačních programů pro potřeby města,

13.  spolupracuje při realizaci, vyúčtování, konečném vyhodnocení projektů s příslušnými zaměstnanci města, s organizacemi města, krajským úřadem a jednotlivými ministerstvy, v případě potřeby koordinuje a odpovídá za spolupráci s extérními společnostmi, které se na dotačních projektech města podílejí,

14.  zpracovává ve spolupráci s příslušnými zaměstnanci zařazenými do MěÚ závěrečné vyúčtování a vyhodnocení dotačních projektů, zpracovává vyúčtování dotací za odbor rozvoje města,

15.  po dobu realizace akce s dotací a následně po dobu udržitelnosti průběžně kontroluje plnění všech povinností města jako příjemce dotace a činí odpovídající závěry, aby městu nebyl uložen odvod dotace či její části popř. další sankce z důvodu porušení dotačních podmínek ze strany města,

16.  eviduje dotace přijaté městem Vysokým Mýtem, u přijatých dotací zajišťuje plnění všech podmínek příjemce, u všech dotací ve své  působnosti zajišťuje plnění všech předpisů včetně nařízení 17.  dle podkladů jednotlivých správců programů eviduje dotace poskytnuté městem Vysokým Mýtem, týkající se veřejné podpory poskytované v režimu de minimis,

18.  vede agendu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko,

 

Investiční výstavba 

19.  sestavuje návrh ročního plánu investičních akcí města a spolupracuje s odborem finančním na návrhu finančního zajištění investičních akcí města,

20.  připravuje a realizuje investiční akce města jako je zejm. příprava a zajištění projektové dokumentace akce, jednání s dotčenými orgány a investory, příprava smluv, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrská činnost, dohled nad prováděním investiční akce, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci nebo uživateli, příprava návrhů pro rozhodování orgánů města,

21.  zajišťuje v řádných termínech reklamování vadného plnění u dokončených investičních akcí,

22.  vykonává technický dozor stavebníka na stavbách města,

23.  zpracovává statistické výkazy o investiční výstavbě,

24.  vykonává agendu zadávání veřejných zakázek na investiční akce města a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,

25  zastupuje město při stavebních a obdobných správních řízeních ve věcech zahajovaných z podnětu města Vysokého Mýta.

 

Opravy a údržba staveb

26.  zajišťuje opravu a údržbu staveb ve vlastnictví města, pokud tyto stavby nejsou svěřeny jiné osobě nebo správci,

27.  zajišťuje potřebné revize na budovy v majetku města, které nejsou svěřeny do správy jiné osobě,

28.  provádí pravidelné kontroly objektů ve vlastnictví města, které nejsou svěřeny jiné osobě,

29.  vytváří a naplňuje koncepci péče o památkově chráněné objekty ve vlastnictví města Vysokého Mýta,

30.  zajišťuje agendu poskytování dotací z rozpočtu města na obnovu fasád objektů uvedených v seznamu kulturních památek a objektů na území městské památkové zóny podle kritérií schválených zastupitelstvem města,

31.  zajišťuje agendu sledování a vyhodnocování energetické spotřeby budov ve vlastnictví města, které nejsou svěřeny do správy jiné právnické osobě,

32.  zajištuje agendu zpracování průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví města, které nejsou svěřeny do správy jiné právnické osobě,

33.  zajišťuje plán obnovy vodohospodářského majetku města, připravuje podklady pro radu města k použití prostředků Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta.