Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 30.6.2022

Odbor právní a majetkový

22.11.04

Sídlo odboru:
B.Smetany 92, Vysoké Mýto

 

 

   

 

  polacek
    JUDr. Libor Poláček
vedoucí odboru

Kontakty:

Odbor právní a majetkový
JUDr. Poláček Libor vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 135
Ing. Kociánová Marie zábory veřejného prostranství, nájmy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 152
Ing. Holubová Jana bytová agenda, evidence movitého majetku Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 148
Šedová Dagmar převody nemovitostí, věcná břemena Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 147

 

ODBOR PRÁVNÍ A MAJETKOVÝ

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

1.   zpracovává legislativní návrhy právních předpisů města (nařízení rady města pro oblast, pro kterou je město Vysoké Mýto obcí s rozšířenou působností),

v oblasti přenesené působnosti jako obec s pověřeným obecním úřadem

2.   zpracovává legislativní návrhy právních předpisů města (nařízení rady města pro oblast, pro kterou je město Vysoké Mýto obcí s pověřeným obecním úřadem),

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad

 

3.   zpracovává legislativní návrhy právních předpisů města (nařízení rady města pro oblast města Vysokého Mýta),

4.   vede agendu MěÚ podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

5.   vede agendu protestace směnky podle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů,

 

v oblasti v samostatné působnosti města

 

6.   zpracovává legislativní návrhy právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města),

7.   zastupuje veřejný zájem (město a městský úřad) v soudních sporech, kromě vymáhání pohledávek dle čl. 4.43.,,

8.   eviduje majetkové podíly města v obchodních korporacích,

9.   vypracovává právně složité písemností pro město Vysoké Mýto,

10. spravuje archiv Sbírky zákonů ČR a archiv Věstníku právních předpisů Pardubického kraje,

11. poskytuje právní poradenskou činnost starostovi, místostarostům, tajemníkovi a zaměstnancům města v oblastech souvisejících s výkonem jejich činnosti,

 

Správa majetku

12. vede evidenci nemovitého a hmotného movitého majetku města,

13. vede agendu pronájmu, výpůjčky a pachtu nemovitých věcí a nebytových prostor ve vlastnictví města,

14. vede agendu přidělování bytů ve vlastnictví města kromě bytů v domech s pečovatelskou službou,

15. vede agendu nabytí a převodu nemovitých věcí včetně věcných práv k nemovitostem,

16. povoluje užívání veřejného prostranství a následně poskytuje součinnost odboru finančnímu při správě místního poplatku za užívání veřejného prostranství,

17. vede agenda názvů ulic a částí obce,

18. zastupuje město ve správních řízeních, kde je město dotčeným účastníkem z důvodu vlastnictví nemovitostí, kromě uzavírání veřejnoprávních smluv podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a kromě řízení, ve kterých je město zastupováno ODS či ORM,

19. vydává stanovisko referentovi strategického plánování za město Vysoké Mýto jako dotčeného vlastníka nemovitosti pro účely uzavření veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

20. vydává stanoviska ohledně movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví města státním orgánům,

21. vede agendu pojištění majetku a rizik města,

22. vede a spravuje archiv smluv,

23. zajišťuje nákup elektrické energie a zemního plynu pro město Vysoké Mýto a další smluvní partnery,

24. vede agendu vyúčtování spotřeby energií v případech, kdy je město Vysoké Mýto odběratelem,

25. přiděluje čísla popisná a evidenční.