Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2013-05 ze dne 18.9.2013

19.09.13

Souhrn usnesení č. 5/13 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 18.  9.  2013

 

 

 

125/13

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

126/13

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu paní Ivanu Zemkovou a Ing. Miloslava Coufala. 

 

 

127/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Rozbor hospodaření sestavený k 30. 6. 2013

3.   Rozpočtové opatření č. 4 – 2013

4.   Přijetí úvěru

5.   Postoupení pohledávky

6.   Návrh převodů nemovitých věcí

7.      Návrh vyhlášky 3/2013 – poplatek z odpadu

8.   Změny Územního plánu města Vysokého Mýta

9.   Různé

10. Diskuse

11. Závěr

 

 

128/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 11. 9. 2013.

 

 

 

129/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí půjčky dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Vysokomýtsko, IČ: 70903875, ve výši maximálně 3.500.000,--Kč se splatností nejpozději do 31. 12. 2014, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,50% p.a. z jistiny půjčky, s možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí půjčky je zajištění vlastních zdrojů svazku obcí k překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktur a přijetím dotace, týkající se financování projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Vysokomýtsko“.

 

Zodpovídá:      Ing. Michal Zima

Termín:           15. 10. 2013

 

 

 

130/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2013 ze dne 21.srpna 2013.

 

 

131/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

132/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.4-2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2013

 

 

133/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054 ve výši 30.000.000,-Kč, se splatností úvěru do 8 let, s účelem použití úvěru na financování akce „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V.Šembery, Vysoké Mýto – Město“, se smluvní pohyblivou úrokovou sazbou, která bude odpovídat součtu referenční sazby 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,27% p.a. z jistiny úvěru.

 

Zodpovídá: vedoucí OFI

Termín: 30.11.2013

 

 

134/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smlouvy o postoupení pohledávky mezi MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o. a městem Vysokým Mýtem dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.10.2013

 

 

135/13                                                                                                          

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej pozemků označených jako parc. č. 2441/6, 2443/3, 2441/2, 2431/3 a 2444/8 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013

 

 

 

136/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3725-97/2013 označeného jako parc. č. 4666/437 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Olze Markové, bytem Žižkova 649, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 15.600, - Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

137/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako parc. č. 3397/6 trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Aloisi a Miladě Hanušovým, oba bytem Vinice 71, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 14.366,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

 

138/13

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej částí pozemků označených jako parc. č. 4666/293, 4666/294 a 4666/147 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 18.09.2013

 

 

 

139/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3732-129/2013 označených jako parc. č. 4844/14, 4844/15 a 4844/16 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

 

140/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3745-170/2013 označeného jako parc. č. 1275/4 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 22.800, - Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

 

141/13

 

Zastupitelstvo města zrušuje

 

usnesení č. 94/13 ze dne 19.06.2013.

 

 

142/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 119-169/2013 označených jako parc. č. 255/25, 255/26 a 259/9 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené jako parc. č. 259/7 a 259/8 ve vlastnictví pana Františka Meissnera, bytem Vraclav 12, vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

 

143/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemků označených jako parc. č. 10428 a 10429 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 342-197/2013 označený jako parc. č. 780/2 v k.ú. Zámrsk ve vlastnictví společnosti Brück AM, spol. s r.o., IČ 49685643, se sídlem Zámrsk 10. Důvodem této směny je mj. i podpora zaměstnanosti v regionu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

 

144/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod nemovitostí  - budovy čp. 146 Litomyšlské Předměstí stojící na parc. č. 1515/6, 1515/205, 1515/206 a 1518/2 a pozemků parc. č. 1515/6, 1515/205, 1515/206 a 1518/2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.10.2013

 

 

 

145/13

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se sloučením hlasování o převodech nemovitostí v bodech 1. – 9. dle sdělení.

 

 

 

146/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

převody nemovitostí v bodech 1. – 9. dle sdělení.

 

 

 

147/13

 

Zastupitelstvo města nesouhlasí

 

se změnou vyhlášky č. 8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2013

 

 

 

148/13

 

Zastupitelstvo města vydává

 

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, kterou se mění vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to v předložené variantě B.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.10.2013                                      

 

 

 

149/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě Provozování sociálních služeb domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a společností Ledax Vysoké Mýto o.p.s. v předloženém znění. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.10.2013

 

 

150/13

 

Zastupitelstvo města ověřuje

 

soulad návrhu Změny č. 1 územního plánu Vysokého Mýta s Politikou územního rozvoje ČR 2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

151/13

 

Zastupitelstvo města rozhoduje

 

o námitkách, v souladu s ustanovení § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění územního plánu.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

152/13

 

Zastupitelstvo města vydává

 

formou opatření obecné povahy č. 1/2013 Změnu č. 1 územního plánu Vysokého Mýta, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona, v souladu s ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 a § 23 odst. 4) a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

153/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

ukončení pořízení Změny č. 2 územního plánu Vysokého Mýta

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

 

 

154/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

 

 

155/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost o provedení změny v územním plánu Vysokého Mýta na p.p.č. 215/2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta z plochy zeleň soukromá vyhrazená ZS na plochu s funkcí bydlení příměstské BI, na žádost pana Alberta Mrocka a paní Alenky Mrockové, bytem Knířov 5, Vysoké Mýto. Při nejbližší aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

 

156/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost o provedení změny v územním plánu Vysokého Mýta na p.p.č. 3378, v k.ú. Vysoké Mýto z plochy přírodní krajinné zeleně NP na plochu s funkcí bydlení příměstské BI, na žádost pana Jaroslava Slezáka a paní Marie Slezákové, oba bytem Vinice č.p. 208, Vysoké Mýto. Při nejbližší aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

157/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost o provedení změny v územním plánu Vysokého Mýta na žádost paní Marcely Klofandové bytem Husova 246, Vysoké Mýto, na p.p.č. 52 v k.ú. Vanice. Jedná se o změnu trasy veřejně prospěšné stavby – kanalizace v místní části VM Vanice na pozemky, které nejsou v soukromém vlastnictví. Při nejbližší aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

158/13

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

žádost o provedení změny v územním plánu Vysokého Mýta na žádost paní Martiny Beranové a pana Jiřího Berana, bytem Sv. Čecha č.p.63, Vysoké Mýto - Město. Jedná se o změnu na části parcely p.č. 3367/1 v k.ú. Vysoké Mýto z plochy NZs – smíšené krajinné zeleně na plochu RI – rekreace individuální.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

159/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost ing. Jaroslava Matouška, bytem Vavřenova 1170/8, Praha 4 o provedení změny v územním plánu Vysokého Mýta. Jedná se o změnu na parcele p.č. 333/4 v k.ú. Brteč z plochy ZO – zeleň ochranná a izolační na BV bydlení v rodinných domech venkovské. Při nejbližší aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

160/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost Rybářství Litomyšl s.r.o., Sokolovská č.p.121, 570 01 Litomyšl na změnu územního plánu na části parcel p.č. 3231/1, 3226/1, 3215/3, v k.ú. Vysoké Mýto a to z plochy NZ – plochy zemědělsky obhospodařované a NP – plochy přírodní krajinné zeleně a lokálního biokoridoru LBK 67 -71 na plochu W –vodní „Rybník Oklikov“. Při nejbližší aktualizaci územního plánu VM bude tento záměr prověřen.

 

Termín:            ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

161/13

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se sloučením hlasování v bodech 4. – 9. dle sdělení.

 

 

162/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádosti o změnu územního plánu Vysokého Mýta v bodech 4. – 9. dle sdělení.

 

 

 

163/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečnou zprávu a finanční výsledky projektu ROP CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“ realizovaného dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

164/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

celkovou spoluúčast města na financování nákladů realizační fáze projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." ve výši 60.010 Kč realizovaného dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

 

165/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

přijetí částky 279.990 Kč do rozpočtu města jako vratky prostředků určených na předfinancování projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“  realizovaného dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města dle Smlouvy o poskytnutí finanční podpory.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

 

 

166/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 140.000,- Kč svazku obcí Královská věnná města na zajištění povinné udržitelnosti projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná …“ pro období 2013 – 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2013

 

 

167/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smluv o partnerství na hostovanou spisovou službu s obcemi Libecina, IČ 00279153; Zádolí, IČ 00279781; Tisová, IČ 00279641; Skořenice, IČ 00279498; Bošín, 00540381 podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2013

 

 

 

168/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

přidělení finančních prostředků z mimořádné dotace na úhradu nákladů spojených s užíváním prostor v Centru sociálních služeb Vysoké Mýto (úhrada energií) za období leden – prosinec 2012 ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc) pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice, organizační jednotku Azylový dům pro ženy a matky s dětmi.

 

Zodpovídá:  lic. Tomáš Salášek, pověřený vedením OSZ

Termín:  10.října 2013

 

 

 

Ing. Miloslav S o u š e k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. František J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

xlsxVýsledky hlasování 15.63 KB