Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2013-04 ze dne 19. 6. 2013

21.06.13

Souhrn usnesení č. 4/13 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 19.  6.  2013

 

 

72/13

     

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou slečnu Markétu Klementovou a Bc. Jiřího Knapa zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

73/13   

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a Ing. Jana Pešinu.  

 

 

74/13 

 

Zastupitelstvo města vypouští

z programu jednání zastupitelstva města bod č. 8 Změna č. 2 územního plánu Vysoké Mýto

 

 

75/13 

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Závěrečný účet města za rok 2012

3.   Rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2013

4.   Rozpočtové opatření č. 3-2013

5.   Návrh převodů nemovitých věcí a návrh zřízení zástavního práva

6.   Návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva města Vysokého Mýta

7.   Návrh vyhlášky 2/2013 – úprava akcí typu technopárty

8.   Různé

9.   Diskuse

10. Závěr

 

 

76/13 

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

ukončení rozpravy k činnosti RM

 

 

77/13 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 5. 6. 2013.

 

 

78/13

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2013 ze dne 20.5.2013.

 

 

79/13

Zastupitelstvo města schvaluje

 

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2012 , tj. ztrátu ve výši 1.547,9 tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

80/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2012, tj. zisk ve výši 3.639,4 tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

81/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2012, tj. zisk ve výši 2.091,5 tis.Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

82/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

převod části zisku hospodářské činnosti města ve výši 2.472,0 tis.Kč, dle schváleného rozpočtu města na rok 2013, ve prospěch hlavní činnosti města.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.6.2013

 

 

83/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

84/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

85/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bez výhrad.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

86/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

spojené hlasování o usneseních týkajících se bodu 2 Závěrečný účet města za rok 2012

 

 

87/13 

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

závěrečný účet města za rok 2012

 

 

 

88/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

všechna navržená usnesení týkající se bodu 2 Závěrečný účet města za rok 2012.

 

 

 

89/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

 

90/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

protinávrh na změnu textu řádku č. 85 navrženého rozpočtového opatření z původního textu „Opravy chodníků a komunikací“ na novou akci a tedy nový text „Tělocvična Vysoké Mýto, č.p.168 – oprava ocelové konstrukce“, částka bude zachována v původní výši 600,0tis. Kč.

 

 

91/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.3-2013 ve znění doplňku č.1.  a ve znění protinávrhu Ing. Jiraského.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

92/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

informace týkající možnosti zhodnocení volných finančních prostředků města.

 

 

 

93/13

 

Zastupitelstvo města trvá

 

na svém usnesení č.45/13 ze dne 24.4.2013.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

94/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 114-43/2013 označených jako díl „a“ oddělený z pozemku parc. č. 255/1, díl „b“ oddělený z pozemku parc. č. 259/5 a díl „d“ oddělený z pozemku parc. č. 255/16 ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemky označené jako díly „c+e“ oddělené z pozemku parc. č. 259/3 ve vlastnictví pana Františka Meissnera, bytem Svatý Mikuláš 14, Vraclav vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2013

 

 

95/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3681-040069/2012 označeného jako parc. č. 4664/115 zastavěná  plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za celkovou kupní cenu ve výši 2.592,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2013

 

 

96/13

 

Zastupitelstvo města zrušuje

 

usnesení č. 24/13 ze dne 20.03.2013.

 

 

 

97/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 1981/4 a pozemku parc. č. 1981/4 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Jindřichu Šmögerovi, bytem Bučina 76 (podíl ½) a panu Pavlu Šmögerovi, bytem Jana Nálepky 550, Vysoké Mýto (podíl ½) za celkovou kupní cenu 91.608,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2013

 

 

 

98/13

 

Zastupitelstvo města zrušuje

 

usnesení č. 26/13 ze dne 20.03.2013.

 

 

 

 

99/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemků označených jako parc. č. 1923/10 ostatní plocha-jiná plocha a parc. č. 1926/5 ostatní plocha-manipulační plocha včetně staveb na nich umístěných (chodníků) v obci a k.ú. Vysoké Mýto od společnosti Bytový komplex Nový Pivovar, s.r.o., IČ 27570231, se sídlem Poděbradská 538/46, Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2013

 

 

100/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3641-217/2012 označeného jako parc. č. 4549/4 ostatní  plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od Lesů České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 za celkovou kupní cenu ve výši 15.600,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2013

 

 

101/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 2441/3, 2444/3, 3025/16, 4276/9, 5020/4, 5020/6 a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3687-410/2009 označeného jako parc. č. 5050/2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha – Nusle do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2013

 

 

 

102/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku označeného jako parc. č. 4666/284 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu 1.365.200,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2013

 

 

 

103/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1968/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.08.2013

 

 

 

104/13

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se sloučením hlasování o převodech nemovitostí v bodech 1 - 8 dle sdělení.

 

 

 

105/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

převody nemovitostí v bodech 1 - 8 dle sdělení.

 

 

106/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zřízení zástavního práva k uvedeným podílům na těchto bytových jednotkách

Podíl 1/3 na bytových jednotkách v domě V Peklovcích čp. 813, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 4664/69 zapsaných na listu vlastnictví č.  5707 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto:

Čp./č. jednotky           Podíl na společných částech domu a pozemku

813/1               992/10000

813/2               530/10000

813/3               1021/10000

813/4               995/10000

813/5               530/10000

813/6               1025/10000

813/7               1301/10000

813/8               1056/10000

813/9               690/10000

813/10             710/10000

Podíl 1/3 na bytových jednotkách v domě V Peklovcích čp. 814, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 4664/70 zapsaných na listu vlastnictví č.  5708 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto:

Čp./č. jednotky           Podíl na společných částech domu a pozemku

814/1               992/10000

814/2               530/10000

814/3               1021/10000

814/4               995/10000

814/5               530/10000

814/6               1025/10000

814/7               1301/10000

814/8               1056/10000

814/9               690/10000

814/10             710/10000

Podíl 51/100 na bytových jednotkách v domě Plk. B. Kohouta čp. 817, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 4664/72 zapsaných na listu vlastnictví č.  6059 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto:

Čp./č. jednotky           Podíl na společných částech domu a pozemku

817/1               989/10000

817/2               529/10000

817/3               1018/10000

817/4               992/10000

817/5               529/10000

817/6               1021/10000

817/7               1022/10000

817/8               587/10000

817/9               794/10000

817/10             687/10000

817/11             707/10000

Podíl 51/100 na bytových jednotkách v domě Plk. B. Kohouta čp. 818, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku parc. č. 4664/73 zapsaných na listu vlastnictví č.  6050 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto:

Čp./č. jednotky           Podíl na společných částech domu a pozemku

818/1               989/10000

818/2               529/10000

818/3               1018/10000

818/4               992/10000

818/5               529/10000

818/6               1021/10000

818/7               1022/10000

818/8               587/10000

818/9               794/10000

818/10             687/10000

818/11             707/10000

pro zástavního věřitele Československá obchodní banka a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, to za účelem zajištění úvěru Družstva MVMB DOMUS, IČ: 259 21 908, se sídlem Vysoké Mýto, Pražská 58/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01 ve výši 16.200.000,- Kč se splatností do 12/2024.

 

 

 

 

107/13

 

Zastupitelstvo města vydává

 

jednací řád dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

 

108/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

přidělení finančních prostředků z dotací města Vysoké Mýto na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2013 pro občanské sdružení Berenika Vysoké Mýto - Denní centrum Berenika ve výši 180 tis. Kč. 

 

Zodpovídá:  lic. Tomáš Salášek, zástupce vedoucí OSZ

Termín:  ihned

 

 

 

109/13

 

Zastupitelstvo města ruší

 

organizační složku Městská galerie Vysoké Mýto, a to dnem 30. 6. 2013.

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín: 19. 6. 2013

 

 

 

 

110/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 470 000 Kč na provoz a činnost Městské galerie.   

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

 

111/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 50 000 Kč na realizaci výstav pořádaných Městskou galerií ve Vysokém Mýtě v roce 2013: výstava Zdeňka Rosáka, výstava Gabriely Fajfrové a Jany Stiborik, 6. salon vysokomýtských malířů, výstava Hany Voříškové, Partnerská města a Zvonice patří keramikům. Uvedená částka byla na tento účel darována městu společností ECOTEX, s. r. o.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

 

 

112/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

 

113/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40 000 Kč na úhradu nákladů spojených s provozováním a propagací víkendového cyklobusu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

 

114/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

změnu stanov dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

 

115/13

 

Zastupitelstvo města zrušuje

 

usnesení ZM č. 124/12 ze dne 12. 9. 2012.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

 

116/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smluv o partnerství na hostovanou spisovou službu s obcemi Vračovice-Orlov, IČ:00580856; Běstovice, IČ: 00856606; Leština, IČ: 00270369; Nové Hrady, IČ: 00270598; Stradouň, IČ: 00270962; Vinary, IČ: 00271144; Kosořín, IČ: 00854051; Radhošť, IČ: 00274143; Týnišťko, IČ: 00274461; Bučina, IČ: 00278581; České Heřmanice, IČ: 00278661; Dobříkov, IČ: 00278718; Džbánov, IČ: 00580961; Hrušová, IČ: 00854034; Javorník, IČ: 00278998; Koldín, IČ: 00279056; Svatý Jiří, IČ: 00279285; Oucmanice, IČ: 00401269; Podlesí, IČ: 00279382; Pustina, IČ: 00279412; Sruby, IČ: 00279544; Sudslava, IČ: 00279587; Vraclav, IČ: 00279749; Zálší, IČ: 00279803; Zámrsk, IČ: 00279811; Zářecká Lhota, IČ: 00279820 podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2013

 

 

 

117/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

118/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

změnu stanov dobrovolného svazku obcí Královská věnná města podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

119/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory s dobrovolným svazkem obcí Královská věnná města podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2013

 

 

 

120/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

zveřejňování výsledků hlasování podle jednotlivých členů zastupitelstva města ode dne konání jednání zastupitelstva města, na kterém bylo poprvé hlasováno pomocí elektronického hlasovacího systému.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

 

 

121/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

Petici proti pořízení a schválení změny č. 2 územního plánu města Vysokého Mýta, vyvolané záměrem developera postavit další obchodní centrum na výjezdu z města směr Litomyšl. Stažením bodu č. 8 Změna č. 2 územního plánu Vysoké Mýto pokládá zastupitelstvo města petici za vyřízenou.

 

Zodpovídá: tajemník MěÚ

Termín: červen 2013

 

 

 

122/13

 

Zastupitelstvo města ukládá

 

místostarostovi jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, správa Pardubice ohledně harmonogramu přípravy a realizace výstavby okružní křižovatky ve Vysokém Mýtě v místě vyústění ulice Českých bratří do ulice Husova při výjezdu na Litomyšl s plánovaným termínem uvedení křižovatky do provozu do 31. 12. 2014 a financované z rozpočtu státu tak, jak veřejně deklaroval ředitel ŘSD, správa Pardubice Ing. Bohumil Veber na veřejném setkání s občany ve Vysokém Mýtě dne 17. 6. 2013

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned

 

 

123/13

 

Zastupitelstvo města ukládá

 

Kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s.; a Městské Galerie po dobu působení jejího ředitele PhDr. Pavla Chalupy za poslední 2 roky (2011, 2012)

s termínem předložení výsledků ZM do příštího ZM

 

Zodpovídá: Kontrolní výbor

Termín: 30. 10. 2013

 

 

124/13

 

Zastupitelstvo města ukládá

 

Kontrolnímu výboru provést kontrolu hospodaření Městského bytového podniku Vysoké Mýto, s. r. o. za poslední 2 roky (2011, 2012)

 

Zodpovídá: Kontrolní výbor

Termín: 31. 12. 2013

 

 

 

Ing. Miloslav S o u š e k

starosta

 

 

 

Ing. František J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

xlsVýsledky hlasování - 19.6.201396 KB