Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2013-03 ze dne 24.4.2013

26.04.13

Souhrn usnesení č. 3/13 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 24.  4.  2013

 

 

38/13

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a Bc. Jiřího Knapa zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

39/13

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu paní Ivanu Zemkovou a pana Jiřího Kovaříka.

 

 

40/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2012

3.   Rozpočtové opatření č. 2-2013 ve znění doplňku č. 1

4.   Návrh převodů nemovitých věcí      

5.   Různé

6.   Diskuse

7.   Závěr

 

 

 

41/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 17. 4. 2013.

 

 

 

42/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2013 ze dne 18. března 2013.

 

 

 

43/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

44/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.2-2013 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

 

45/13

 

Zastupitelstvo města trvá

 

na postupu města stanoveném dle Obecně závazné vyhlášky č.8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta s účinností vyhlášky dnem 1. 1. 2012.

 

 

 

46/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

záměr přijetí investičního úvěru na financování akcí Muzeum českého karosářství a Krytý plavecký bazén – modernizace, v předpokládané výši 40,0 mil. Kč, se splatností 8 až 15 let, splácení formou měsíčních splátek, s možností čerpání úvěru i na dříve uhrazené faktury. Podmínkou přijetí úvěru je možnost mimořádné splátky finančními prostředky získanými prodejem fermentační stanice.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.09.2013

 

 

 

47/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 65-12/2013 označeného jako parc. č. 23/14 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu Jiřímu Paďourovi, bytem Na Vápence 1914/21, Praha 3 za celkovou kupní cenu 6.175,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

48/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 65-12/2013 označeného jako parc. č. 23/15 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň paní Haně Korosové, bytem Svařeň 2, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 2.660,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

49/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 65-12/2013 označených jako parc. č. 23/16 a parc. č. 23/21 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu Josefu Jandovi, bytem Svařeň 9, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 5.577,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

50/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 65-12/2013 označeného jako parc. č. 23/17 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň panu Radku Šimčíkovi, bytem Svařeň 40, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 3.610,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

51/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 65-12/2013 označeného jako parc. č. 23/18 v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň paní Janě Morávkové, bytem Svařeň 7, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 4.300,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

 

52/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3676-178/2012 označených jako parc. č. 1515/205 zastavěná plocha, parc. č. 1515/206 zastavěná plocha a parc. č. 1518/2 zastavěná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

53/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3676-178/2012 označených jako parc. č. 1515/207 zastavěná plocha, parc. č.  1515/208 zastavěná plocha a 1515/209 ostatní plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

54/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 1331, 4811/5, 4813/3, 5050/9, 5054/1, 5054/2, 5054/3, 4966/5, 4966/6, 4966/9 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto a pozemek označený jako parc. č. 438/1 v k.ú. Vanice z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

55/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 4808/4, 4811/3, 4811/4, 4895/6, 4895/7, 4890/17, 4890/18, 4890/19, 4890/20, 5050/4, 5050/5, 5050/6 a pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3687-410/2009 označených jako parc. č. 5050/3 a 5050/10 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

56/13

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 4811/2, 5050/7, 5050/8, 3257/2 a 3257/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

57/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemků označených jako parc. č. 2223/2, 4848, 4865, 5020/3 a 5100/7 v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

58/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemku označeného jako parc. č. 1536 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, příslušnost k organizační složce právnické osoby VUSS Pardubice do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

59/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako st.1 zastavěná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň manželům Jaromíru a Mileně Kuchynkovým, oba bytem Svařeň 32, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 68.498,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

60/13

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

vyjádření k záměru prodeje pozemku st. 1 v k.ú. Svařeň podané dne 04.04.2013 Okrašlovacím spolkem Vraclavského hřbetu, IČ 22738151.

 

 

 

61/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 676/7 v čp. 676 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 131/2500 na společných částech domu č.p. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Zuzaně Přikrylové, bytem Denisova 263, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 1.280.500,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.05.2013

 

 

 

62/13

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se sloučením hlasování o převodech nemovitostí v bodech 1 - 8 dle sdělení.

 

 

63/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

převody nemovitostí v bodech 1 - 8 dle sdělení.

 

 

 

64/13

 

Zastupitelstvo města uděluje

 

Základní škole Knířov, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, 70998671, na školní rok 2012/2013 výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě. Tato výjimka se schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

 

 

65/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí

 

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

 

 

 

66/13

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

dofinancovat částkou 218 000,- společnost Ledax Vysoké Mýto o.p.s.

 

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

 

 

 

67/13

 

Zastupitelstvo města neschvaluje:

 

uzavření smlouvy o zabezpečení financování nedoplatků za nízkopříjmové obyvatele domova pro seniory.

 

Zodpovídá:      Iveta Fajglová, vedoucí odboru sociálních služeb

Termín:           ihned

 

 

 

68/13

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

s úpravou termínů realizace a financování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“ financovaného z ROP NUTS II Severovýchod dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2013

 

 

 

 

 

 

69/13

 

Zastupitelstvu města schvaluje

 

uzavření dodatku ke smlouvě o předfinancování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  duben 2013

 

 

70/13

 

Zastupitelstvo města přijímá

 

účelovou dotaci (statní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013, na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 400 000 Kč.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

 

71/13

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zařazení akce „Obnova sgrafit na Pražské bráně ve Vysokém Mýtě“, která je vedené jako nemovitá kulturní památka pod r.č. 25944/6-4106 do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013. Celkové náklady akce 728 057,00 Kč včetně DPH (601 700,00 Kč bez DPH). Podíl města po odečtení kvóty z programu regenerace je 328 057,00 Kč.

 

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                             

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

xlsVýsledky hlasování - 24.4.201346 KB