Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 17.9.2019

Usnesení ZM č. 2012-07 ze dne 12.12.2012

14.12.12

Souhrn usnesení č. 7/12 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 12. 12.  2012

 

 

152/12

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

153/12

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu pana Jiřího Kovaříka a Ing. Jana Pešinu.

 

 

 

154/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Rozbor hospodaření sestavený k 30. 9. 2012     

      Rozpočtové opatření č. 7-2012

      Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2013

      Rozpočtový výhled města sestavený do roku 2017

3.   Návrh převodů nemovitých věcí

4.   Návrh vyhlášky č. 5/2012 o místním poplatku z odpadu

5.   Návrh vyhlášky č. 6/2012 o změně vyhlášky o zřízení městské policie   

6.   Různé

7.   Diskuse

8.   Závěr

 

 

155/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 28. 11. 2012.

 

 

156/12

Zastupitelstvo města           b e r e   n a   v ě d o m í

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.6-2012 ze dne 12.listopadu 2012.

 

 

157/12

 

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

rozbor hospodaření sestavený k 30.09.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

158/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.7-2012 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

159/12

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2013 dle předloženého návrhu s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z minulých let z Fondu udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

160/12

 

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

rozpočtový výhled na roky 2013-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.12.2012

 

 

161/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/HUO/6810/2012-HUOM Sp 17/2004 Jir mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi. Smlouva se týká převodu pozemků označených jako parc. č. 289/1 a 289/2 vše ostatní plocha-jiná plocha v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2013

 

 

162/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 242/1 v čp. 242 v ulici Vrchlického (3+1), Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 193/1000 na společných částech domu čp. 242 a na pozemku označeném jako parc. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto paní Anně Vojtové, trvale bytem B. Němcové 671, Polička za celkovou kupní cenu ve výši 1.111.111,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2013

 

 

163/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 242/3 v čp. 242 v ulici Vrchlického (0+1), Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 73/1000 na společných částech domu čp. 242 a na pozemku označeném jako parc. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto manželům MUDr. Miloslavu a Anně Grmelovým, oba trvale bytem Dobrovského 68, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 397.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2013

 

 

164/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 676/13 v čp. 676 v ulici Větná (4+1), Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 129/2500 na společných částech domu čp. 675 a 676 a na pozemcích označených jako parc. č. 4644/90 a 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto manželům Janu a Zdeňce Dostálovým, oba trvale bytem Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 1.250.500,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2013

 

 

165/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemků označených jako parc. č. 4644/65 orná půda a parc. č. 4644/245 ostatní plocha-jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu 20.520,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2013

 

 

166/12

 

Zastupitelstvo města vydává

 

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.12.2012

 

 

167/12

 

Zastupitelstvo města ukládá

radě města předložit analýzu čl. 6 – osvobození a úlevy (rekreační bydlení) zastupitelstvu na zasedání 20.2.2013.

 

Zodpovídá: starosta města

Termín: 20.2.2013

 

 

168/12

 

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012, kterou se mění vyhláška Městského zastupitelstva Vysoké Mýto o zřízení městské policie ze dne 13.02.1992

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

termín: 14.12.2012

 

 

169/12

 

Zastupitelstvo města pověřuje

strážníka Jaromíra Antla plněním úkolů při řízení Městské policie Vysoké Mýto ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to od 13.12.2012.

 

 

170/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movitých věcí v celkové hodnotě 1.713.297,20 Kč a celého knižního fondu stávající Městské knihovny Vysoké Mýto společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150, dle přílohy tohoto usnesení.

 

 

171/12

 

Zastupitelstvo města ruší

organizační složku Městská knihovna Vysoké Mýto, a  to dnem 31.12.2012.

 

 

172/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2012 občanskému sdružení „Pomník zakladatelů města“, IČO 270 278 56 ve výši 50 000 Kč na sochu krále Přemysla Otakara II.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2012

 

 

173/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto, IČ: 49314645 ve výši

60 000 Kč na provoz školy.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2012

 

 

174/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí účelové dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2013 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČ: 372331 ve výši 100 000 Kč na výstavu Julie Jirečková, výstavu Počátky techniky ve Vysokém Mýtě, Sodomkovo Vysoké Mýto a stálou expozici Dějiny vysokomýtské posádky.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: leden 2013

 

 

175/12

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta na provoz prodejny č. 109 Domoradice obchodnímu družstvu KONZUM v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, pro rok 2013 ve výši 170 000 Kč. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2012

 

 

176/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

mimořádný členský příspěvek ve výši 37 674,- Kč svazku obcí Mikroregionu Vysokomýtsko, IČ: 70903875 na financování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Mikroregionu Vysokomýtska (25 116 Kč) a na vydání kalendáře svazku 2013 (12 558 Kč).

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

 

 

177/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 1 000 000 Kč na kulturní akce města Vysokého Mýta: Slavnostní večer udílení Výročních cen, Dvořákův festival, XXI. ročník soutěžní přehlídky dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto, Evropský svátek hudby, Týden hudby, Kinematograf bratří Čadíků, Promenádní koncerty, Mezinárodní partnerské dny, předadventní koncerty na náměstí a společenský večer pro ZM, komise a výbory.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

 

 

 

178/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 2 500 000 Kč na provoz a činnost Městské knihovny a vydávání Vysokomýtského zpravodaje.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

 

 

179/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace Vysokomýtské kulturní, o. p. s., IČO: 28850150 ve výši 4 750 000 Kč na provoz a činnost.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

 

 

180/12

 

Zastupitelstvo města vyhlašuje

 

v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2013 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy, na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           prosinec 2012

 

 

181/12

 

Zastupitelstvo města zřizuje

 

stálý peněžní Sociální fond města Vysokého Mýta se statutem dle předloženého návrhu k 01. 01. 2013.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  01. 01. 2013

 

 

182/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

pořízení Změny č.2 územního plánu Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

183/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

místostarostu ing. Františka Jiraského pro spolupráci na pořízení Změny č.2 ÚP Vysoké Mýto.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      místostarosta

 

 

 

184/12

 

Zastupitelstvo města navrhuje

 

Ing. Františka Jiraského, JUDr. Libora Poláčka, Ing. Michala Zimu a Ing. Janu Holubovou funkce člena dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

xlsVýsledky hlasování - 12.12.201271 KB