Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2012-06 ze dne 7.11.2012

09.11.12

Souhrn usnesení č. 6/12 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 7. 11.  2012

 

 

127/12

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

128/12

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu paní Ivanu Zemkovou a Ing. Miloslava Coufala.

 

 

129/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 10. 10. 2012

      Rozpočtové opatření č. 6-2012

3.   Návrh převodů nemovitých a movitých věcí     

4.   Různé

5.   Diskuse

6.   Závěr

 

 

130/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

 

činnost RM za uplynulé období do 31. 10. 2012.

 

 

131/12

 

Zastupitelstvo města           b e r e   n a   v ě d o m í

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2012 ze dne 10.října 2012.

 

 

132/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.6-2012 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 7.11.2012

 

 

133/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku označeného jako parc. č. 10234 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 35.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2012

 

 

134/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemku označeného jako parc. č. 186 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od vlastníka za celkovou kupní cenu 40.000,- Kč. Odchylka od ceny v místě a čase obvyklé je z důvodu veřejného zájmu - vybudování bezpečného přístupu - chodníku k autobusové zastávce v místní části Knířov, zejména pro žáky ZŠ Knířov.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2012

 

 

135/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako parc. č. 5120/2 ostatní plocha-silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Mikolovi Tivodarovi (nar. 06.09.1973), bytem A. Tomíčka 45, Litomyšl, podíl ½ a panu Miroslavu Hančovi (nar. 02.10.1979), bytem Kornická 124, Litomyšl, podíl ½ za celkovou kupní cenu 329.590,- Kč za podmínky, že nabyvatelé berou na vědomí existenci této veřejně přístupné účelové komunikace na tomto pozemku a zároveń na tomto pozemku bude zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro vlastníky okolních nemovitostí, tj. pro vlastníky pozemků parc. č. 5120/18, 4289/1, 4415, 4289/79, 4289/81, 4289/72, 4289/59, 4289/58 a 5120/22.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2012

 

 

136/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako parc. č. 4170/2 ostatní  plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto paní Ivaně Klumparové (nar. 06.04.1968), bytem Prokopa Velikého 712, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 24.950,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2012

 

 

137/12

 

Zastupitelstvo města odkládá

 

vyřízení žádosti o prodej části pozemku označeného jako parc. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto až do doby dokončení celého projektu využití prostoru Masarykova náměstí, s tím, že předmětem žádosti může být pouze nemovitost označená dle katastrálního zákona. Kapacita parkovacích míst je navržena i pro budovu Dragounských kasáren ve vlastnictví společnosti CORESO spol. s r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.11.2012

 

 

138/12

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej části pozemku označeného jako parc. č. 824/1 ostatní plocha – zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.11.2012

 

 

139/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi budovy čp. 199 Pražské Předměstí stojící na pozemku označeném jako parc. č. 1288 a pozemku parc.č. 1288, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 3.750.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena prostřednictvím následujících splátek:

1. splátka 1.875.000,- Kč splatná do pěti dnů od podpisu kupní smlouvy (2012)

2. splátka 1.875.000,- Kč splatná do 31.01.2013. Tato splátka je podmíněna předchozím doručením předmětné kupní smlouvy s doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.11.2012

 

 

140/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2852/1, 2852/2 a 2852/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.11.2012

 

 

141/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/1, 10749 a 10750 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 20.11.2012

 

 

142/12

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se sloučením hlasování o převodech nemovitostí v bodech  1 - 9 dle sdělení.

 

 

143/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

převody nemovitostí v bodech 1 - 9  dle sdělení.

 

 

144/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

darování movitých věcí v celkové hodnotě 3.090.078,93 Kč Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, IČ: 21 551 189 dle přílohy tohoto usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

termín: 30.11.2012

 

 

145/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zápis z kontroly plnění usnesení rady města a zastupitelstva města konané dne 2.11.2012.

 

 

146/12 

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

změnu spočívající v doplnění Statutu udílení Výročních cen města Vysokého Mýta o větu v oddílu C Hodnocení, bod 2. (Komise se může rozhodnout, že některý obor nebude vzhledem k nesplnění požadavků vyhodnocován, nebo vyřadí návrhy neodpovídající statutu.) Za takový návrh se pokládá nominace osoby, která má předmět nominace ve své pracovní náplni.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín:  listopad 2012

 

 

147/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 220 000 Kč společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28852150 na realizaci Královského plesu k ukončení oslav 750 let města dne 24. 11. 2012 s tím, že příjmy ze vstupného budou města.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

 

 

148/12

 

Zastupitelstvo města volí

 

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Marii Simonovou, bytem Vysoké Mýto, Choceňská 390 a Ing. Jiřího Kulhavého, bytem Vysoké Mýto, Mládežnická 410.

 

Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: ihned

 

 

149/12

 

Zastupitelstva města schvaluje

 

přidělení mimořádné dotace města Vysokého Mýta na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2012 pro SKP-Centrum, o.p.s. Pardubice na úhradu splátky faktury č. 131200019 v celkové výši 50.000,-- Kč za vyúčtování nákladů spojených s užíváním prostor v Centru sociálních služeb za období 1/2011 – 12/2011.

 

Zodpovídá: Mgr. Romana Vondřejcová

Termín: listopad 2012

 

 

150/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2012 občanskému sdružení Berenika Vysoké Mýto, IČO 266 68 149 ve výši 50 000 Kč na činnost.

 

Zodpovídá: vedoucí OSZ

Termín: listopad 2012

 

  

151/12

 

Zastupitelstvo města považuje

 

vedení koridoru pro silnici č. II/312 na území města Vysokého Mýta dle Zásad rozvoje Pardubického kraje vydaných dne 29. 4. 2010, na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/170/10, účinných ode dne 15. 6. 2010 za nevýhodné z pohledu dlouhodobého rozvoje města.

 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

 

xlsVýsledky hlasování - 7.11.201243.5 KB