Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.10.2019

Usnesení ZM č. 2012-05 ze dne 12.9.2012

14.09.12

Souhrn usnesení č. 5/12 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 12.9. 2012

 

 

96/12

 

 

Zastupitelstvo města určuje

 

zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

 

97/12

 

Zastupitelstvo města volí

 

ověřovatele zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a pana Jiřího Kovaříka.

 

 

 

 

98/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 13. 8. 2012

      Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta

      Rozbor hospodaření sestavený k 30. 6. 2012

      Rozpočtové opatření č. 5-2012

3.   Program regenerace MPZ Vysoké Mýto – aktualizace 2012 

4.   Návrh převodů nemovitostí   

5.   Krytý plavecký bazén – modernizace

6.   Různé

7.   Diskuse

8.   Závěr

 

 

 

99/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

činnost RM za uplynulé období do 5.9.2012.

 

 

 

 

100/12

Zastupitelstvo města           b e r e   n a   v ě d o m í

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2012 ze dne 13.srpna 2012.

 

 

 

 

101/12

 

Zastupitelstvo města            z ř i z u j e

 

stálý peněžní Fond udržitelného rozvoje města Vysokého Mýta se statutem dle předloženého návrhu k 01.10.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  01.10.2012

 

 

102/12

 

Zastupitelstvo města            s ch v a l u j e

 

změnu splatnosti dosud neuhrazených splátek půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond včetně příslušných úroků, dle vyhlášky zastupitelstva města č.4/99 ve znění pozdějších změn k 31.12.2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  31.12.2012

 

 

103/12

 

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2012.

 

 

 

104/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.5-2012 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 12.09.2012

 

 

 

105/12

 

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

 

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto - aktualizace 2012.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

 

 

106/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej budovy bez čp/če stojící na parc. č. 5564 včetně mostové váhy v ul. Vraclavská v obci  a k.ú. Vysoké Mýto panu Jaroslavu Polanskému, bytem Tisová 172 za celkovou kupní cenu 120.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.10.2012

 

 

 

107/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku označeného jako parc. č. 259/5 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice od vlastníka za celkovou kupní cenu 11.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.10.2012

 

 

 

108/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemku označeného jako parc. č. 255/24 orná půda v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice od vlastníků za celkovou kupní cenu 9.160,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.10.2012

 

 

109/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej pozemku označeného jako st. 274/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice manželům Miroslavu (nar. 04.08.1961) a Blance (30.10.1966) Ivaniskovým, oba bytem Zedníčkova 159, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 3.588,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.10.2012

 

 

110/12

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

koupi budovy čp. 35 stojící na pozemku st. 24 včetně pozemku a koupi pozemku označeného jako parc. č. 66/1 lesní pozemek vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Svařeň.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

 

111/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

darování garáže bez čp/če stojící na parc. č. 4668/104 v obci  a k.ú. Vysoké Mýto Ing. Jiřímu Zedníčkovi (nar. 21.08.1939), bytem Zedníčkova 158, Vysoké Mýto s tím, že nabyvatel splní podmínky městského architekta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15.10.2012

 

 

 

112/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako parc. č. 4671/12 zastavěná  plocha a parc. č. 4670/4 trvalý travní porost v obci  a k.ú. Vysoké Mýto manželům Josefu (nar. 27.02.1952) a Blance (nar. 09.10.1953) Dvořákovým, oba bytem V Peklovcích 444, Vysoké Mýto za kupní cenu 38.559,- Kč. Tato kupní cena bude ještě zvýšena o částku za bezesmluvní užívání pozemku za 2 roky zpětně.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

 

113/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

darování pozemků označených jako parc. č. 3464/5, 5165/1 a 5165/5  vše vodní  plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené v obci  a k.ú. Vysoké Mýto Lesům České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

 

114/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

koupi pozemků označených jako parc. č. 3345/7, 3345/8, 3353, 3355 a 3356 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 1.340.820,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.09.2012

 

 

 

115/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

prodej bytové jednotky č. 88/7 v čp. 88 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 401/10000 na společných částech domu čp. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako parc. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto manželům Bačovým, Kopretinová 879, Vysoké Mýto, za celkovou kupní cenu ve výši 851.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 15.10.2012

 

 

116/12

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se sloučením hlasování o převodech nemovitostí v bodech 1 – 9 dle sdělení

 

 

117/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

převody nemovitostí v bodech 1 – 9 dle sdělení.

 

 

 

118/12

 

 Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2012

 

 

119/12

 

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/1999 o vytvoření a použití fondu oprav s určením na poskytování úvěrů na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a vyhláška č.1/2003, kterou se mění vyhláška č. 4/1999.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

termín: 14.09.2012

 

 

 

120/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ p. Nguyen Thuy a p. Pham Thi Hue, oba bytem Kostomlatstká 681/6, 190 00 Praha 9, na dům Tůmova 99, Vysoké Mýto – Město, Vysoké Mýto ve výši 57 630,- Kč, na základě jejich žádosti prostřednictvím účtu p. Nguyen Thuy.

 

Zodpovídá:      vedoucí OIN 

Termín:           ihned

 

 

121/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

převod dlouhodobého hmotného a dlouhodobého drobného hmotného majetku města, který užívá Vysokomýtská nemocnice, do vlastnictví Pardubického kraje, formou darovací smlouvy. Jedná se o majetek dle přiloženého inventurního soupisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

122/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Ledaxu Vysoké Mýto o. p. s., IČO 281 175 57, ve výši 90 000 Kč na výstavbu 5. stanice výtahu v Domově pro seniory.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: září 2012

 

 

123/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „Bonus pas Českomoravského pomezí“ s Dobrovolným svazkem obcí Českomoravské pomezí, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ: 75115662 v předloženém znění.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           září 2012

 

 

124/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření dohod o partnerství k projektu Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu pro město Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06839 s obcemi Vračovice-Orlov, IČ:00580856; Běstovice, IČ: 00856606; Leština, IČ: 00270369; Nové Hrady, IČ: 00270598; Stradouň, IČ: 00270962; Vinary, IČ: 00271144; Kosořín, IČ: 00854051; Radhošť, IČ: 00274143; Týnišťko, IČ: 00274461; Bučina, IČ: 00278581; České Heřmanice, IČ: 00278661; Dobříkov, IČ: 00278718; Džbánov, IČ: 00580961; Hrušová, IČ: 00854034; Javorník, IČ: 00278998; Koldín, IČ: 00279056; Svatý Jiří, IČ: 00279285; Oucmanice, IČ: 00401269; Podlesí, IČ: 00279382; Pustina, IČ: 00279412; Sruby, IČ: 00279544; Sudslava, IČ: 00279587; Vraclav, IČ: 00279749; Zálší, IČ: 00279803; Zámrsk, IČ: 00279811; Zářecká Lhota, IČ: 00279820 podle předloženého návrhu. 

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           září 2012

 

 

125/12

 

Zastupitelstvo města volí

 

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Mgr. Řezáčovou Martu, bytem Vysoké Mýto, Mánesova 217.

 

Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: ihned

 

 

 

 

126/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Projektový záměr výstavby akce: Krytý plavecký bazén – modernizace podle architektonické studie Ing. arch. Jaroslava Menšíka.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OIN

 

 

 

 

 xlsVýsledky hlasování - 12.9.201247 KB