Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 17.9.2019

Usnesení ZM č. 2012-04 ze dne 20.6.2012

22.06.12

Souhrn usnesení č. 4/12 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 20.6. 2012

 

57/12

 

Zastupitelstvo města určuje zapisovatelkou paní Olgu Vítkovou a pana Jiřího Kořínka zodpovědného za obsluhu elektronického hlasovacího zařízení.

 

 

58/12

Zastupitelstvo města volí ověřovatele zápisu paní Ivanu Zemkovou a Ing. Miloslava Coufala.

 

 

 

59/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1.   Zahájení

2.   Založení společnosti VYSOKOMÝTSKÁ  KULTURNÍ o.p.s.

3.   Udělení dotace obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. 

4.   Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 21.5.2012

      Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2011

      Rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2012

      Rozpočtové opatření č. 4-2012

      Záměr přijetí úvěru

5.   Návrh změn územního plánu Vysokého Mýta

6.   Návrh převodů nemovitostí

7.   Návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině Technických služeb Vysoké Mýto

8.   Zřízení příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto

9.   Různé

10. Diskuse

11. Závěr

 

60/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období do 13.6.2012.

 

 

61/12

 

Zastupitelstvo města rozhodlo

 

o založení obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s. ke dni 10.7.2012.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned

 

 

62/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Zakládací listinu obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned

 

 

63/12

 

Zastupitelstvo města pověřuje

 

místostarostu učinit o založení obecně prospěšné společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s. prohlášení do notářského zápisu.

 

Zodpovídá: místostarosta

Termín: ihned

 

 

64/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 2 887 500 Kč obecně prospěšné společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s. na činnosti v oblasti kultury. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k provádění přerozdělení dotace mezi dílčí činnosti obecně prospěšné společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červenec  2012

 

 

65/12

 

Zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2012 ze dne 21.května 2012.

 

 

66/12

 

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2011.

 

 

67/12

 

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2011 včetně způsobu rozdělení a použití zisku dle předloženého návrhu.

 

 

68/12

 

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2011.

 

 

 

69/12

 

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

rozbor hospodaření sestavený k 31. 12. 2011.

 

 

 

70/12

 

Zastupitelstvo města           s ch v a l u j e

 

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto , IČ: 00279773 za rok 2011 bez výhrad.

 

 

 

71/12

 

Zastupitelstvo města   s ch v a l u j e

 

rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2012.  

 

 

 

72/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.4-2012 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 20.06.2012

 

 

 

 

 

73/12

 

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

záměr přijetí úvěru na zajištění financování akce Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto – Město s jistinou úvěru ve výši vlastních zdrojů města.

 

 

74/12

 

Zastupitelstvo neschvaluje

 

žádost Jiřího a Martiny Beranových, Svatopluka Čecha 63, Vysoké Mýto

Termín:           ihned

 

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

75/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost paní Dagmar Sejkorové bytem Jeronýmova  623, Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

76/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost pana Miroslava Petráně bytem Brteč 26, Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

77/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

žádost paní Jany Koldové, bytem Mládežnická 416, Pražské předměstí, Vysoké Mýto a pana Miloše Pechance bytem Odbojářská 617, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSU

 

 

 

78/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření Kupní smlouvy č. 2746/HUO/2012–HUOM – Sp 45/2007 Ha mezi městem Vysokým Mýtem a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předložené verzi.

 

 

79/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako p.č. 4813/5 zastavěná plocha, v obci  a k.ú. Vysoké Mýto panu Martinu Horváthovi (nar. 10.12.1987) podíl ½ a pí Marii Petikové (nar. 09.04.1986) podíl ½, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 4.640,- Kč. Podmínkou prodeje je, že žadatelé se nejpozději do 31.12.2012 stanou vlastníky sousedního pozemku parc.č. 2034/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

 

 

80/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671.

 

 

81/12

 

Zastupitelstvo města zřizuje

 

příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, od 1.9.2012.

 

 

82/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto.

 

 

 

83/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převádějícími činnostmi souvisejícími a to mezi smluvními stranami Pardubický kraj – Převodce I, Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 – Převodce II a město Vysoké Mýto – Nabyvatel, s účinností od 1.9.2012.

 

 

 

84/12

 

Zastupitelstvo města ukládá

 

Ing.Miloslavu Souškovi, starostovi města, zajistit kroky související s převodem činností majetku a práv a povinností na novou příspěvkovou organizaci města Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

 

 

85/12

 

Zastupitelstvo města zrušuje

 

usnesení č. 54/12, ze dne 18.4.2012.

 

 

86/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 1/G/ZM/2012 uzavřené s MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto, s. r. o., IČO 27543111 v předloženém znění.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

 

87/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2/G/ZM/2012 uzavřené s MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto, s. r. o., IČO 27543111 v předloženém znění.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

 

 

88/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 3/G/ZM/2012 uzavřené s MĚSTSKÝM KLUBEM Vysoké Mýto, s. r. o., IČO 27543111 v předloženém znění.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

 

89/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

 

 

90/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

 

 

91/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 43 000 Kč na úhradu nákladů spojených s provozováním a propagací víkendového cyklobusu a zakoupení mobilního stánku.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKT

Termín:           červen 2012

 

 

92/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2012 Domovu mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto, IČO 49314688 ve výši 70 000 Kč na zhotovení a namontování šatnového nábytku do nové přístavby sportovní haly.

 

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: červen 2012

 

 

 

93/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 26.4.2012.

 

 

94/12                                                             

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zápis z kontroly plnění usnesení RM a ZM konané dne 31.5.2012.

 

 

 

95/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

studii zástavby „Vysoké Mýto – Peklovce, za pivovarem“  představenou Ing. arch. Milanem Košařem. 

 

 

Ing. Miloslav  S o u š e k

starosta

                                                                                                                                                                    

           

                                              

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

 

 

xlsVýsledky hlasování - 20.6.201262 KB