Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2012-03 ze dne 18.4.2012

26.04.12

 

Souhrn usnesení č. 3/12 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 18.4. 2012

 

 

 

 

33/12

 

Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Kovaříka a Ing. Jana Pešinu,   zapisovatelkou Olgu Vítkovou.


34/12

 

Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení Ing. Romana Baťu,

p. Luďka Hejhala a prof. Josefa Hynka. 

 

 

 

35/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

1.   Zahájení

2.   Rozpočtové opatření č.3-2012

      Zápis ze schůze finančního výboru

      Poskytnutí půjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.

3.   Návrh převodů nemovitostí

4.  Jednací řád Zastupitelstva města Vysokého Mýta - návrh

5.   Různé

6.   Diskuse

7.   Závěr


36/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období do 4.4.2012.37/12

 

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

 

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 ve Vysokém Mýtě památku ZŠ Javornického čp. 2, s tím, že tento příspěvek bude čerpán následujícím způsobem s těmito podmínkami

ZŠ Javornického 2/IV oprava oken - celkové náklady 2.552.044 Kč vč.DPH bez rozpočtové rezervy, podíl města Vysokého Mýta 1.382.044 Kč, příspěvek MK ČR 1.170.000 Kč. Celkové náklady s rozpočtovou rezervou jsou 2.807.249 Kč vč. DPH.

 

Termín:          ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP38/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.2-2012 ze dne 26.března 2012.39/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí půjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o.,
IČ: 25951378, ve výši 4.038.000,0Kč se splatností nejpozději do 31.12.2015, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s  možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí půjčky je zajištění vlastních zdrojů společnosti a překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktury a přijetím dotace, týkající se předmětu dotace - traktoru s drtičem klestu, lopatou na štěrkopísek a kleštěmi na kulatinu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.6.201240/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.3-2012 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned


41/12

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se sloučením hlasování o převodech nemovitostí v bodech 1-6 dle sdělení.


42/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 59/2 ostatní plocha - jiná plocha v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Miroslavu Krejsovi (nar. 26.05.1984) podíl ½ a paní Kláře Noskové (nar. 19.02.1984) podíl ½, oba bytem Lhůta 45, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 9.279,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.201243/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 339/3 trvalý travní porost v obci  Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Alexandru (nar. 04.03.1953) a Magdaleně (nar. 07.06.1951) Legáthovým, oba bytem Knířov 12, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 8.660,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2012


44/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti čj. UZSVM/HUO/1570/2012-HUOM mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2012


45/12

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 109/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „k" tohoto usnesení mění na:

 

k

804/11

3/1000

Filip Macháček

V Zahrádkách 531,Vysoké Mýto

 299.317,-

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.201246/12

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „i" tohoto usnesení mění na:

 

i

805/12

3/50

Renata Mikulecká

Husova 169,Vysoké Mýto

 541.456,-

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.201247/12

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „k" tohoto usnesení mění na:

 

k

806/11

4/125

Renata Mikulecká

Husova 169, Vysoké Mýto

 299.844,-

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2012

 


 

 

48/12

 

Zastupitelstvo města vydává

 

jednací řád Zastupitelstva města Vysokého Mýta upravený ve znění schválených protinávrhů.

 

Zodpovídá:      zastupující tajemník

Termín:           ZM 18. 4. 2012


49/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje:

 

rozdělení finančních prostředků na sport na rok 2012 nad 50tis. Kč, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


50/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Přidělení finančních prostředků z dotací města Vysoké Mýto na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2012 pro občanské sdružení Berenika Vysoké Mýto - Denní centrum Bereniky  ve výši 180 tis.Kč.

 

Zodpovídá: Mgr. Romana Vondřejcová

                     vedoucí OVZ

Termín: ihned51/12

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto ve výši 122 080 Kč na provoz školy.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: květen 2012

 


 

52/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Smlouvu  o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí

 

Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:        ihned

 

  

 

53/12

 

Zastupitelstvo města  schvaluje

 

Změny zřizovacích listin v úplném znění:

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto,

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto,

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto,

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto,

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova,

dle přiložených návrhů

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


54/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

zřízení nové příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Vysoké Mýto od 1.7.2012, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


55/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

 odměny zastupitelům, kteří vykonávají slavnostní obřady takto:

- příprava ve Vysokém Mýtě                                      200,-- Kč/obřadní den,

- provedení obřadu ve Vysokém Mýtě                          60,-- Kč/1 obřad,

- příprava v Nových Hradech                                      320,-- Kč/obřadní den,

- provedení obřadu v Nových Hradech                         120,-- Kč/1 obřad.

 

 Zodpovídá: zástupce tajemníka

 Termín:  ihned


56/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

dle ustanovení § 84, odst. 2, písm. t) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tyto zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města:

  • 1. Pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města se použije vnitřní předpis č. 2/2011 o poskytování náhrad při pracovních cestách stím, že členům zastupitelstva města budou poskytovány cestovní náhrady jako zaměstnancům města. Starostovi a místostarostovi budou poskytovány cestovní náhrady jako tajemníkovi MěÚ.
  • 2. O vyslání starosty a místostarosty, popř. jiného člena zastupitelstva města na zahraniční pracovní cestu rozhoduje rada města.
  • 3. Pro členy zastupitelstva města neplatí povinnost mít při použití soukromého vozidla při pracovní cestě sjednané a zaplacené havarijní pojištění na předmětné soukromé vozidlo a povinnost stanovená včl. 3, odst. III shora uvedeného vnitřního předpisu.
  • 4. Tyto zásady jsou účinné od 01. 04. 2012.

 

 Zodpovídá: zástupce tajemníka

 Termín:  ihned


 
 
xlsVýsledky hlasování - 18.4.201244.5 KB