Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2012-02 ze dne 7.3.2012

15.03.12

 

Souhrn usnesení č. 2/12 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 7.3. 2012


11/12

 

Zastupitelstvo města určuje ověřovateli MUDr. Jiřinu Šafrovou a p. Ivanu Zemkovou,  zápisu zapisovatelkou Olgu Vítkovou.

 

12/12

 

Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení p. Jaroslava Bezděka, PaedDr. Jiřího Podroužka a Mgr. Jiřího Vedrala.  

  

 

 

 

13/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

1.   Zahájení

2.   Rozpočtová opatření prováděná radou města

3.   Rozpočtová rezerva města Vysokého Mýta

4.   Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - kino

5.   Mlýnský potok I.

6.   Program regenerace MPZ Vysoké Mýto

7.   Návrh převodů nemovitostí

8.   Různé

9.   Diskuse

10. Závěr

 

14/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období do 29.2.2012.


15/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.1-2012 ze dne 20. února 2012.16/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

rozpočtová opatření č.5-2011 a č.1-2012.

 

17/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtovou rezervu města Vysokého Mýta ve výši 20,0 miliónů Kč sloužící k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města včetně dalších podmínek dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned
 

 

 

18/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.2-2012.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

 

19/12

 

Zastupitelstvo schvaluje

 

realizaci akce Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - úprava zvukového systému za 613 836,- Kč vč. DPH.

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

 

 

20/12

 

Zastupitelstvo odkládá

 

jednání o realizaci akce : Šemberovo divadlo Vysoké Mýto - digitalizace obrazového řetězce

po obdržení dotace.

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

 

21/12

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

 

záměr zástavby s prostorovými regulativy v lokalitě Mlýnský potok I. podle předložené studie od Ing.arch. Milana Košaře a zpracování zadání regulačního plánu na tuto lokalitu.

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

 

22/12

 

Zastupitelstvo města p ř i j í m á

 

Účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1 170 000,-Kč.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP


23/12

 

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

 

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2012 ve Vysokém Mýtě tyto památky :

- Gymnázium - oprava oken

- ZŠ Javornického - oprava oken

 s tím, že tato dotace bude rozdělena na jednotlivé akce po provedení výběrového řízení.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

 

24/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/0876/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" v předloženém znění.

 

Termín:           do 31.12.2012

Zodpovídá:      vedoucí OÚP

 

25/12

 

Zastupitelstvo města souhlasí

 

se sloučením hlasování o převodech nemovitostí v bodech 1-6 dle sdělení.


26/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 3025/6 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto MVDr. Josefu Šedovi, bytem Lipová 146, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 114.029,- Kč za podmínky, že s městem Vysokým Mýtem uzavře bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene pro vodovod a kanalizaci, které se nachází na pozemku 3013/2 v jeho vlastnictví. Na prodávaném pozemku označeném jako p.p.č. 3025/6 bude, dle geometrického plánu č. 3601-21/2012, zřízeno věcné břemeno pro přístup ke stávající kanalizaci.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012

 

27/12

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

koupi pozemků označených jako p.p.č. 3345/7, 3345/8, 3359/1, 3359/2 a 3359/3 vše trvalý travní porost v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012


28/12

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej pozemku označeného jako p.č. 2202 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v obci  a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012

29/12

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

směnu a prodej části pozemku označeného jako p.č.1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci  a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012

 

30/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí čj. UZSVM/HUO/1283/2012-HUO mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012

 

31/12

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

koupi pozemků označených jako p.p.č. 51, 52, 53 a 54 vše lesní pozemek v obci Zádolí v k.ú. Stříhanov od vlastníka za celkovou kupní cenu 3.887,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2012

 

32/12

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zápis z kontroly plnění usnesení RM a ZM konané dne 2.3.2012.

 

                                                                      

xlsVýsledky hlasování - 7.3.201249 KB