Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení ZM č. 2011-06 ze dne 14.12.2011

23.12.11

 

Souhrn usnesení č. 6/11 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 14.12. 2011

 

141/11

 

Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu p. Ivanu Zemkovou a Ing. Jana Pešinu, zapisovatelkou Olgu Vítkovou.


142/11

 

Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení Ing. Romana Baťu, Ing. Pavla Kubů a Mgr. Jiřího Vedrala.  

 

 

143/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

1.   Zahájení

2.   Rozpočtové opatření č. 4-2011

3.   Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2012

4.   Návrh vyhlášky č. 7/2011 o změně vyhlášky o poplatku z odpadu

5.   Návrh vyhlášky č. 8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Vysokého Mýta

6.   Muzeum českého karosářství

7.   Úprava ul. Pražské u Pražské brány z důvodu umístění pomníku Přemysla     Otakara II.

8.   Návrh převodů nemovitostí

9.   Různé

10. Diskuse

11. Závěr


144/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období do 30.11.2011.


145/11

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2011 ze dne 14.listopadu 2011.

 

146/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.4-2011 .

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2011


147/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2012 dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned


148/11

 

Zastupitelstvo města vydává

 

vyhlášku č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: ihned


149/11

 

Zastupitelstvo města vydává

 

vyhlášku č. 8/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Vysokého Mýta


150/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ manželům p. Janě Možiešíkové a p. Josefu Možiešíkovi na dům na náměstí Přemysla Otakara II, 18, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, bytem tamtéž, ve výši 14 040,- Kč, na základě jejich žádosti prostřednictvím účtu jejich syna Pavla Možiešíka, bytem Pivovarská 402, Pražské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OÚP 

Termín: jednání ZM


151/11

 

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

 

Poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ p. Martě Dvořákové, bytem nám. Přemysla Otakara II. 192, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto, p. Dagmar Fialové, bytem Plynární 1517/2, 251 01 Říčany a p. Stanislavě Habrnalové, bytem K Dubině 682, Svítkov,  530 06 Pardubice, na dům na nám. Přemysla Otakara II, 192, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto ve výši 15 120,- Kč, na základě jejich žádosti prostřednictvím účtu p. Marty Dvořákové, bytem nám. Přemysla Otakara II. 192, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OÚP 

Termín: jednání ZM


152/11

 

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

 

Poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ p. Zdeňku Švejkovi, bytem nám. Přemysla Otakara II. 194, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto na dům tamtéž, ve výši 16 000,- Kč, prostřednictvím účtu uvedeném v žádosti o poskytnutí příspěvku.

 

Zodpovídá: vedoucí OÚP 

Termín: jednání ZM153/11

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

žádost pana Josefa Nováka na změnu v územním plánu Vysoké Mýto.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

154/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

podle stavebního zákona č.183/2006 Sb. § 46 odst. 3 z důvodu hospodárnosti a efektivnosti jednání rady a zastupitelstva města, že pořizovatel bude předkládat návrhy na pořízení změny územního plánu, které splňují stanovené náležitosti dvakrát za rok, v květnu a v září.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


155/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

upravené zadání ze dne 5.12.2011 změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


156/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0876/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město" v předloženém znění.

 

Termín:           do 31.12.2011

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
 

 

 

157/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

umístění sochy Přemysla Otakara II. a úpravu ulice Pražské u Pražské brány podle návrhu Ing. arch. Košaře v předloženém znění. 

 

Termín:          ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

158/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 89-522/2011 označeného jako p. p. č. 428/19 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice manželům Pavlu a Lence Raušerovým, oba bytem Vanice 35, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 11.341,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


159/11

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

koupi pozemků označených jako p.p.č. 4644/236, 4644/241, 4644/253, 4644/238, 4644/239, 4644/148 a 4644/252  vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


160/11

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3025/15 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


161/11

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej části p.č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011

  

162/11

 

Zastupitelstvo města zrušuje

 

usnesení č. 40/11 ze dne 23.03.2011.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.12.2011163/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 230/2,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 231,

pozemku parc. č. 230/2 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku parc. č. 230/4 zastavěná plocha a nádvoří a

pozemku parc. č. 231 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


164/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod budovy čp. 168, Pražské Předměstí, stojící na pozemku parc. č. 2556/4, 2556/5 a 2556/7,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/3,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/6,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/8,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/9,

pozemku 2556/2 ostatní plocha-manipulační plocha,

pozemku 2556/3 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/4 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/5 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/6 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/7 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku 2556/8 zastavěná plocha a nádvoří a

pozemku 2556/9 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012 

165/11

 

Zastupitelstvo města promíjí

 

pohledávku ve výši 510.493,50 Kč za školou neuhrazené nájemné z minulých let, vyplývající ze Smlouvy o nájmu č. 158 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a VOŠS a SŠS Vysoké Mýto, Komenského 1, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


166/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

výkup pozemku označeného jako p.č. 1306/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně budov na pozemku stojících (adresa: Pražské předměstí, ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 112, Vysoké Mýto) od vlastníka za celkovou kupní cenu 5.000.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena ve splátkách rozložených do pěti let. Po uhrazení první splátky budou vlastnická práva převedena na město Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


167/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 80-16/2010 označeného jako p. p. č. 428/18 ostatní plocha - ostatní komunikace a p.p.č. 430/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice paní Dagmar Krafferové, bytem Českých bratří 21, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 6.970,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


168/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 4808/5 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


169/11

 

Zastupitelstvo města mění

 

usnesení č. 110/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „o" tohoto usnesení mění na:

 

o

805/15

21/500

Miloslav Kubíček

Plchovice 27

 387.160,-

           

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2012


170/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2012 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČ: 372331 ve výši 100 000 Kč na Sodomkovo Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: leden 2012

 

171/11

 

Zastupitelstvo města vyhlašuje

 

v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2012 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy, na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny.

 

Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           prosinec 2011
172/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení grantů Městskému klubu Vysoké Mýto, s. r. o., IČ: 27543111 na zajištění provozu kina ve výši 1 433 000,- Kč, na zajištění provozu divadla ve výši 1 398 000,- Kč a na zajištění provozu klubové scény 2 119 000,- Kč, celkem  4 950 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  leden 2012 

 

 

173/11

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení zastupitelstva města.

 

 

 

xlsVýsledky hlasování - 14.12.201159.5 KB