Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 17.9.2019

Usnesení ZM č. 2011-05 ze dne 9.11.2011

22.11.11

 

Souhrn usnesení č. 5/11 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 9.11. 2011

 

 

 120/11

 

Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a Ing. Miloslava Coufala,  zapisovatelkou Olgu Vítkovou.


121/11

 

Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení Mgr. Jiřího Junka,  Doc.PhDr. Jana Klímu a Mgr. Josefa Vondráčka.


 

 

 

122/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

1.   Zahájení

2.   Rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2011

3.   Rozpočtové opatření č.3-2011

4.   Návrh převodů nemovitostí

5.   Různé

6.   Informace o průběhu projektu „Dílna kvality"na MěÚ 

7.   Diskuse

8.   Závěr


123/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období do 26.10.2011.


124/11

 

Zastupitelstvo města  b e r e   n a   v ě d o m í

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.4 - 2011 ze dne 24.října 2011.125/11

 

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

 

rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2011.


126/11

 

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

 

rozpočtové opatření č.3-2011.


127/11

 

Zastupitelstvo města zrušuje

 

usnesení ZM č. 85/11 ze dne 22.06.2011.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 09.11.2011


128/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej spoluvlastnického podílu 77/200 na pozemku označeném jako p.č. 271/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Duškovi, trvale bytem Vrchlického 243, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 578,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


129/11

 

Zastupitelstvo města zrušuje

 

usnesení ZM č. 83/11 ze dne 22.06.2011.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 09.11.2011


130/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 242/2 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 119/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. č. 271/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Petru a Denise Balášovým, oba bytem Běstovice 114, Choceň za celkovou kupní cenu ve výši 606.606,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


131/11

 

Zastupitelstvo města neschvaluje

 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 4289/69 trvalý travní porost, ani jeho části v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


132/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

výkup pozemků označených jako p.p.č. 2849/3 trvalý travní porost, p.p.č. 2851 ostatní plocha - jiná plocha, p.p.č. 2852/9 ostatní plocha - sportoviště a rekr. plocha,  p.p.č. 2857/4 orná půda, p.p.č. 2857/5 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 2857/26 ostatní plocha - ost. komunikace a p.p.č. 2857/31 orná půda vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 271.580,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.11.2011


133/11

Zastupitelstvo města vyhlašuje
 

výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2012 dle předloženého návrhu. 
        

 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  listopad. 2011 

 

 

134/11

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

mimořádný členský příspěvek ve výši  25 156 Kč svazku obcí Mikroregionu Vysokomýtsko na pořízení fotodokumentace pro potřeby svazku i členských obcí.

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned 

 

 

135/11

 

Zastupitelstvo města  z r u š u j e
 

 

usnesení ZM č. 73/11, 75/11, 77/11 ze dne 22.06.2011.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 


 

 

136/11

 

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

 

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2011 ve Vysokém Mýtě tyto památky :

- kostel Husův sbor,  566 01 Vysoké Mýto

- chrám sv.Vavřince, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
- ZŠ Javornického čp. 2

 s tím, že tato dotace bude čerpána následujícím způsobem s těmito podmínkami

pro :

- Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 pro památku kostel Husův sbor, Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 167 418,-- Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 117 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 33 500,- Kč a podíl vlastníka Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě ve výši  16 918,-Kč

- Římskokatolickou farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 pro památku chrám sv.Vavřince , Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 228 327 Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 128 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 46 000 Kč a podíl vlastníka Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto ve výši 54 327 Kč


- ZŠ Javornického čp. 2 celkové náklady 1 550 591 Kč, podíl města Vysokého Mýta 775 591 Kč, příspěvek MK ČR 775 000 Kč

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

  

137/11

 

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží a dalších souvisejících pracích ve výši 128 000 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


138/11

 

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v oplechování atiky, římsy, betonových hlav pilířů a stříšek ventilací, represivní a preventivní ošetření stropní a střešní konstrukce  ve výši 117 000 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.

 

Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

 

 

 139/11

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení ZM.

 

 

140/11

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zápis z kontroly plnění usnesení RM a ZM konané dne 1.11.2011.

 

                                                                      

 

xlsVýsledky hlasování - 9.11.201149 KB