Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2011-04 ze dne 14.9.2011

23.09.11

 

Souhrn usnesení č. 4/11 ze zasedání Zastupitelstva města

Vysokého Mýta konaného dne 14.9. 2011

97/11


Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu MUDr. Jiřinu Šafrovou a Ing. Jana Pešinu,  zapisovatelkou Olgu Vítkovou.
98/11


Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení p. Jaroslava Bezděka, Ing. Martina Krejzu a PaedDr. Jiřího Podroužka. 

99/11

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:


1.   Zahájení

2.   Rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2011

3.   Rozpočtové opatření č.2-2011

4.   Návrh na poskytnutí půjčky příspěvkové organizaci Technické služby

      Vysoké Mýto

5.   Návrh vyhlášky č. 5/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

6.   Návrh vyhlášky č. 6/2011, kterou se mění vyhláška o poplatku z ubytovací

      kapacity

7.   Změna č.1 územního plánu Vysoké Mýto

8.   Návrh převodů nemovitostí

9.   Různé

10. Diskuse

11. Závěr

100/11


Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období do 31.8.2011.
101/11


Zastupitelstvo města        b e r e   n a   v ě d o m í


Zápis ze schůze finančního výboru č.3 - 2011 ze dne 22.srpna 2011.102/11


Zastupitelstvo města        s ch v a l u j e


 rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2011.
 

103/11

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

poskytnutí návratné bezúročné půjčky příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671, ve výši 4.922.280,0Kč se splatností ihned po obdržení dotace od SFŽP ČR a ERDF, nejdéle však do 31.12.2012. Účelem půjčky je překlenutí časového nesouladu mezi přijetím dotace a úhradou faktury, týkající se předmětu dotace - technika pro nakládání s odpady.


Zodpovídá: Ing. M. Zima, Ing. Svatoš

Termín: ihned
104/11


Zastupitelstvo města schvaluje


rozpočtové opatření č.2-2011 ve znění doplňku č.1 .


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.9.2011 

105/11


Zastupitelstvo města vydává


vyhlášku č. 5/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned106/11


Zastupitelstvo města vydává


vyhlášku č. 6/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 4/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned
107/11


Zastupitelstvo města schvaluje

upravené zadání změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto z důvodu vymezení veřejně prospěšných staveb.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
108/11

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí příspěvku na provedenou opravu fasády v MPZ na domě náměstí Přemysla Otakara II, 207, Vysoké Mýto p. Ing. Miladě Predné, bytem Modřická 261/94, 619 00 Brno a p. Ing. Jaroslavu Dvořákovi, bytem U Větrolamu 174/4, 568 02 Svitavy, ve výši 19 440,- Kč a to prostřednictvím účtu p. Ing. Milady Predné, bytem Modřická 261/94, 619 00 Brno.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
109/11

Zastupitelstvo města schvaluje


prodej pozemku označeného jako p.p.č. 5 trvalý travní porost v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu Zdeňku Svobodovi, bytem Vanice 18, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 7.960,- Kč za podmínky, že p. Svoboda uzavře Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uložení plynovodu na přivaděči do místní části Brteč, a to na pozemcích označených jako p.p.č. 277/2 ostatní plocha - jiná plocha a p.p.č. 277/15 orná půda v k.ú. Brteč. Uvedený závazek se vztahuje k tomu, že SoBSoZVB bude řešit jednorázovou úhradu za věcné břemeno rovnající se částce za prodej pozemku p.p.č. 5 v k.ú. Vanice do jeho vlastnictví.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011
110/11


Zastupitelstvo města schvaluje


bezúplatný převod pozemků označených jako 1096/2, 5463, 5464, 5465, 5489, 5490, 5491, 5492, 4644/109, 4644/110, 5474, 5475 a 1970/46 vše zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Stavebního bytového družstva, IČ 046248, Fügnerova 5, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011

111/11


Zastupitelstvo města mění


usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „b" tohoto usnesení mění na:


b

806/2

8/125

Ing. Miroslav Trnka

Zimní 824, Vysoké Mýto

 593.287,-
Ing. Alena Trnková
Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011

112/11


Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 1025/1 a 1023/1 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011
113/11


Zastupitelstvo města schvaluje


směnu pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 142-110/2011 označených jako  p.p.č. 698/19 ostatní plocha - jiná plocha a dílu „b" odděleného z pozemku označeného jako p.p.č. 698/1 ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako díl „a" oddělený z pozemku označeného jako p.p.č. 34/1 zahrada ve vlastnictví manželů Zdeňka a Dagmar Pekařových, oba bytem V Remízku 1123/20, Praha 5 vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011

114/11

Zastupitelstvo města schvaluje


prodej bytové jednotky č. 89/4 v č. p. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu č. p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako p. p. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto Ing. Marcele Netolické, bytem Bří Škorpilů 45, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 855.010,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011 

115/11


Zastupitelstvo města schvaluje


směnu pozemku označeného jako p.p.č. 1404 ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví města Vysokého Mýta za pozemek označený jako p.p.č. 1421 ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tisová vše v obci a k.ú. Tisová u Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011116/11


Zastupitelstvo města schvaluje


uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek čj. UZSVM/HUO/3320/2011-HUOM Sp 4/2007 JIN mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.10.2011 

117/11

Zastupitelstvo města bere na vědomí


závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2010.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           září 2011
118/11

Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení ZM.
119/11


Zastupitelstvo města bere na vědomí


zápis z kontroly plnění usnesení RM a ZM konané dne 7.9.2011.