Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 25.5.2020

Usnesení ZM č. 2011-03 ze dne 22.6.2011

30.06.11

 

Souhrn usnesení č. 3/11 ze zasedání Zastupitelstva města

Vysokého Mýta konaného dne 22. 6. 2011

53/11


Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu p. Ivanu Zemkovou  a Mgr. Josefa Vondráčka,  zapisovatelkou Olgu Vítkovou.

54/11


Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení Ing. Romana Baťu, MUDr. Lenku Dejdarovou a p. Luďka Hejhala. 

55/11

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:


1.   Zahájení

2.   Závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2010

3.   Rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2011

4.   Rozpočtové opatření č.1-2011

5.   Návrh vyhlášky č. 2/2011 o zákazu kouření na dětských hřištích

6.   Návrh vyhlášky č. 3/2011 o zákazu žebrání

7.   Změna č.1 územního plánu Vysoké Mýto

8.   Program regenerace MPR a MPZ na rok 2011

9.   Návrh převodů nemovitostí

10. Různé

11. Diskuse

12. Závěr

56/11


Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období do 8.6.2011.


57/11


Zastupitelstvo města        b e r e   n a   v ě d o m í

Zápis ze schůze finančního výboru č.2/2011 ze dne 16.května 2011.
58/11


Zastupitelstvo města        s ch v a l u j e

výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2010.
59/11

Zastupitelstvo města        s ch v a l u j e

výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2010.
60/11

Zastupitelstvo města        s ch v a l u j e

vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2010.61/11

Zastupitelstvo města        s ch v a l u j e

rozbor hospodaření sestavený k 31. 12. 2010.


62/11

Zastupitelstvo města        s ch v a l u j e
 

celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města a přijímá toto opatření:

Město bude dodržovat při vedení účetnictví města stanovené postupy dle § 4 odst. 8 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  trvale
63/11


Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

rozbor hospodaření sestavený k 31.3.2011.
64/11


Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

rozpočtové opatření č.1-2011 ve znění doplňku č.1 .


65/11


Zastupitelstvo města p r o m í j í

smluvní pokutu ve výši 167.500,-Kč, vyplývající z kupní smlouvy ze dne 26.8.2010 ve znění dodatku č.1 ze dne 10.11.2010, uzavřené mezi městem a panem Benešem, jejímž předmětem je prodej objektu bývalého domova mládeže č.p.66 v ul. Litomyšlská.


Zodpovídá:    vedoucí OFI

Termín:           ihned
66/11


Zastupitelstvo města ukládá

Radě města Vysoké Mýto předložit návrh řešení omezení kouření v prostorách města, kde jsou pořádané akce osobám mladším 18 let.


Zodpovídá: Ing.Soušek

Termín: 9.11.2011
67/11

Zastupitelstvo města vydává


vyhlášku č. 2/2011 o zákazu kouření na dětských hřištích.
68/11


Zastupitelstvo města vydává


vyhlášku č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání.
69/11


Zastupitelstvo města neschvaluje

žádost pana Boušky na změnu v územním plánu Vysoké Mýto.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    místostarosta
70/11


Zastupitelstvo města neschvaluje

žádost paní Vlasty Veringerové na změnu v územním plánu Vysoké Mýto.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    místostarosta
71/11


Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

zadání Změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto v předloženém znění.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
 

72/11

Zastupitelstvo města  p ř i j í m á

Účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1 020 000,-Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
73/11


Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2011 ve Vysokém Mýtě tyto památky :

- kostel Husův sbor,  566 01 Vysoké Mýto

- chrám sv.Vavřince, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
- ZŠ Javornického čp. 2

 s tím, že tato dotace bude čerpána následujícím způsobem s těmito podmínkami pro :

- Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 pro památku kostel Husův sbor, Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 167 418,-- Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 117 168,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 33 500,- Kč a podíl vlastníka Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě ve výši  16 750,-Kč

- Římskokatolickou farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 pro památku chrám sv.Vavřince , Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 228 327 Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 127 832,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 46 000 Kč a podíl vlastníka Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto ve výši 54 495 Kč
- ZŠ Javornického čp. 2 celkové náklady 1 550 591 Kč, podíl města Vysokého Mýta 775 591 Kč, příspěvek MK ČR 775 000 Kč


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

74/11

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží, a dalších souvisejících pracích ve výši 46 000 Kč z vlastních prostředků.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

75/11


Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží a dalších souvisejících pracích ve výši 127 832 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

76/11

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v oplechování atiky, římsy, betonových hlav pilířů a stříšek ventilací, represivní a preventivní ošetření stropní a střešní konstrukce ve výši 33 500 Kč z vlastních prostředků.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

77/11

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v oplechování atiky, římsy, betonových hlav pilířů a stříšek ventilací, represivní a preventivní ošetření stropní a střešní konstrukce  ve výši 117 168 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP78/11


Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

Investiční plán města Vysokého Mýta v dopravě na roky 2011-2014 v předloženém znění.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

79/11


Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4644/77 orná půda a části pozemku označeného jako p.p.č. 4644/78 ostatní plocha - zeleň v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011
80/11


Zastupitelstvo města neschvaluje


výkup pozemku označeného jako p.p.č. 21/2 ostatní plocha - jiná plocha, p.p.č. 23/1 ostatní plocha - jiná plocha a p.p.č. 213/2 trvalý travní porost vše v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011
81/11


Zastupitelstvo města schvaluje


výkup spoluvlastnického podílu 1/8 na pozemcích označených jako p.p.č. 4214/54 ostatní plocha - jiná plocha a p.p.č. 4214/55 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od paní Marie Novákové, bytem Smetanovo náměstí 118, Litomyšl za celkovou kupní cenu 6.040,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.201182/11

Zastupitelstvo města zrušuje


usnesení č. 36/11 ze dne 23.03.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2011
83/11


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej bytové jednotky č. 242/2 v č.p. 242 v ulici Vrchlického, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 119/1000 na společných částech domu č.p. 242 a na pozemku označeném jako p. p. č. 271 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Petru a Denise Balášovým, oba bytem Běstovice 114, Choceň za celkovou kupní cenu ve výši 606.606,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011
84/11


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 95-104/2010 označeného jako p. p. č. 515/10 lesní pozemek v obci a k.ú. Týnišťko společnosti Hlídací a detektivní agentura VIDOCQ, IČ 47453788, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Milheimova 809 za celkovou kupní cenu 20.235,- Kč. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011 

85/11

Zastupitelstvo města schvaluje


prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3534-90/2011 označeného jako p. č. 271/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Petru Duškovi, trvale bytem Vrchlického 243, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 1.500,- Kč. Na pozemku bude zřízeno věcné břemeno vstupu pro město Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011
86/11


Zastupitelstvo města schvaluje


výkup pozemku označeného jako p.p.č. 5120/20 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu 400,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011

87/11


Zastupitelstvo města souhlasí


s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek č. UZSVM/HUO/1383/2011-HUOM-Za mezi městem Vysokým Mýtem a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011 

88/11

Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 4930/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2011

89/11


Zastupitelstvo města bere na vědomí


informaci o výkupu pozemku označeného jako p.č. 1922/1 zastavěná plocha a nádvoří a části p.p.č 1926 ostatní plocha - manipulační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 2.000.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2011 

90/11


Zastupitelstvo města schvaluje


uzavření smlouvy  o spolupráci s městy Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a Česká Třebová  při finančním zajištění provozování veřejné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklobusu) od 1. července 2011 do 30. září 2011 podle předloženého návrhu.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned
91/11


Zastupitelstvo města bere na vědomí


závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2010.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           červenec 2011 

92/11

Zastupitelstvo města schvaluje

členství města Vysokého Mýta, IČO: 00279773 v Asociaci turistických informačních center ČR.

 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned
 

93/11

Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení ZM.
 

94/11


Zastupitelstvo města bere na vědomí


zápisy z kontroly plnění usnesení RM a ZM konané dne 21.3.2011.

                                                                      95/11


Zastupitelstvo města bere na vědomí


zápis č. 3/2011 z jednání kontrolního výboru, konaného dne 14.6.2011.

96/11

Zastupitelstvo města preferuje

trasování silničního přivaděče Vysoké Mýto - Choceň podle železniční trati Vysoké Mýto - Choceň a pověřuje starostu města uplatnit námitku při projednávání „Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje" k navržené veřejně prospěšné stavby přeložky silnice II/312 na k.ú. Vysoké Mýto.