Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 17.9.2019

Usnesení ZM č. 2011-02 ze dne 23.3.2011

31.03.11

 

Souhrn usnesení č. 2/11 ze zasedání Zastupitelstva města

Vysokého Mýta konaného dne 23. 3. 2011

14/11


Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu Ing. Miloslava Coufala a Jiřího Kovaříka,  zapisovatelkou Olgu Vítkovou.
15/11


Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení Doc. RNDr. Josefa Hynka MBA, PhD. , Mgr. Jana Štangla, DiS. a p.  Ivanu Zemkovou. 

16/11

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:


1.   Zahájení

2.   Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2011

3.   Rekonstrukce budovy bývalého soudu a vězení

4.   Změna č. 1 územního plánu Vysoké Mýto

5.   Návrh vyhlášky 1/2011 o místním poplatku ze psů

6.   Návrh převodů nemovitostí

7.   Různé

8.   Diskuse

9 .  Závěr
17/11


Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období do 9.3.2011.
18/11


Zastupitelstvo města bere na vědomí


rozpočtová opatření č.4-2010 a č.5-2010.
19/11

Zastupitelstvo města bere na vědomí


zápis ze schůze finančního výboru č.1/2011 ze dne 28.února 2011.

20/11

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace Berenice ve výši 180 tis. Kč.
21/11


Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2011 s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky města z minulých let, včetně změny:

řádek č . 59 - Podpora soc. služeb, zdravot. a rodiny - dotace dle zásad - z původní částky tis.Kč 200,0 na částku tis.Kč 300,0.Navýšení výdajů rozpočtu bude finančně pokryto volnými finančními prostředky z minulých let.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned
22/11


Zastupitelstvo města  schvaluje

změnu projektu Muzea českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov staré radnice (soudu) a vězení č. CZ.1.13/3.1.00/14.00876 dle předloženého materiálu optimalizace zpracovaného projektantem Projektil architekti s.r.o., Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00 IČ: 271 18 439 na variantu B.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP23/11


Zastupitelstvo města bere na vědomí

odpověď projektanta firmy Optima, spol. s r.o. na akci Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem ve Vysokém Mýtě - 2.etapa dle přílohy.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

24/11


Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

pořízení Změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto dle předloženého podkladu.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

25/11


Zastupitelstvo města  j m e n u j e


Ing. Františka Jiraského zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

26/11

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

27/11

Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

Smlouvu o účasti na PROGRAMU 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II" v předloženém znění k protipovodňové ochraně části města Vysoké Mýto před účinky velkých vod při návrhovém průtoku Q100, dle technických, hydrologických a finančních  poznatků platných v době uzavření smlouvy.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

28/11


Zastupitelstvo města vydává


vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku ze psů.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned

29/11


Zastupitelstvo města deleguje:


starostu Ing. Miloslava Souška, nar. 21.6. 1961 a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Františka Jiraského, nar. 24.2.1969 na valné hromady  popř. členské schůze následujících společností:

- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

- Ekola České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862

- Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, IČ: 47452943

- IVECO Czech Republic a.s., IČ: 48171131

- Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782

- ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČ: 60108851

- Družstvo MVMB DOMUS, IČ: 25921908

- Stavební bytové družstvo Horizont, IČ: 25952617


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned


30/11

Zastupitelstvo města schvaluje


prodej bytové jednotky č. 664/8  v č.p. 664 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 13/1000 na společných částech domu č.p. 664, 665 a na pozemcích označených jako p.p.č. 4644/99 a 4644/100 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Lukáši Bláhovi (nar. 09.01.1985), bytem Českých bratří 742, Vysoké Mýto za cenu ve výši 565.000,- Kč.

           

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

31/11


Zastupitelstvo města schvaluje


výkup pozemku označeného jako p.p.č. 10141 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu 80.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011


32/11


Zastupitelstvo města neschvaluje


úplatný převod (koupi) pozemku označeného jako p.p.č. 38/1 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Domoradice.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.201133/11


Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej domu č.p. 110, ul. Miličova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4130 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

34/11

Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

35/11


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1522/23 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Pavlu Šteflovi, bytem Žerotínova 9, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 55.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

36/11


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej bytové jednotky č. 89/4 v č. p. 89 v ulici Sv. Čecha, Vysoké Mýto-Město, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 420/10000 na společných částech domu č. p. 87, 88, 89 a na pozemcích označených jako p. p. č. 346/1, 346/2 a 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto panu Tomáši Svatoňovi, bytem Dlouhá 720, Pardubice za celkovou kupní cenu ve výši 962.000,- Kč. V případě neuzavření kupní smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedené bytové jednotky včetně podílu 420/10000 na společných částech domu a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:

2) Leokadie Meišnerová, Jeronýmova 538, Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 961.111,- Kč,

3) Kateřina Šrautová, V Břízkách 778, Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 909.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011

37/11


Zastupitelstvo města schvaluje     


prodej pozemků označených jako p. p. č. 3231/4, 3215/17 a 3226/3 vše trvalý travní porost v obci a k. ú. Vysoké Mýto společnosti RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190, se sídlem Sokolovská 121, Litomyšl za celkovou kupní cenu 396.350,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.201138/11

Zastupitelstvo města schvaluje


bezúplatný převod pozemku označeného jako p. p. č. 443/1 ostatní plocha - silnice v obci a k.ú. Vysoké Mýto, nově vzniklého geometrickým plánem č. 3385-20/2010, z vlastnictví města Vysokého Mýta do vlastnictví Pardubického kraje.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

39/11


Zastupitelstvo města schvaluje


bezúplatný převod pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 3385-20/2010 označených jako p. p. č. 4841/10 ostatní plocha - silnice, p. p. č. 4843/6 ostatní plocha - ostatní komunikace, p. p. č. 4844/11 ostatní plocha - zeleň, p. p. č. 4844/12 ostatní plocha - silnice a p. p. č. 4844/13 ostatní plocha - silnice vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2011

40/11


Zastupitelstvo města schvaluje


směnu nemovitostí: budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 230/2,

budovy bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 231,

pozemku parc. č. 230/2 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemku parc. č. 230/4 zastavěná plocha a nádvoří a

pozemku parc. č. 231 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta

za budovu čp. 168, Pražské Předměstí, stojící na pozemcích parc. č. 2556/4, 2556/5 a 2556/7, budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/3,

budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/6,

budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/8,

budovu bez čp/če stojící na pozemku parc. č. 2556/9,

pozemek 2556/2 ostatní plocha-manipulační plocha,

pozemek 2556/3 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/4 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/5 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/6 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/7 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek 2556/8 zastavěná plocha a nádvoří a

pozemek 2556/9 zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Pardubického kraje.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.201141 /11

Zastupitelstvo města mění


v usnesení č. 8/11 ze dne 16.02.2011 slova „panu Marku Simonovi, bytem Zedníčkova 355, Vysoké Mýto" na „paní Jitce Holčákové, bytem Husova 262, Holice".


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2011
42/11


Zastupitelstvo města schvaluje


snížit dotaci Volejbalovému klubu Vysoké Mýto na 50 tis. Kč.

43/11


Zastupitelstvo města schvaluje:


rozdělení finančních prostředků na sport na rok 2011, dle upraveného návrhu členů zastupitelstva města.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

44/11


Zastupitelstvo města schvaluje


rozdělení finančních prostředků na projekty škol ve výši nad 50tis. Kč na rok 2011 dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


45/11


Zastupitelstvo města schvaluje


 poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČ: 372331 ve výši 100 000 Kč na kulturní a vědeckou činnost muzea související s historií regionu Vysokomýtska a Sodomkovo Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011

46/11


Zastupitelstvo schvaluje


udělení dotace města Vysokého Mýta Pardubickému kraji, IČ: 70892822 ve výši 50%  skutečných nákladů  na spolufinancování rekonstrukce a přístavby zázemí sportovní haly při Domově mládeže Vysoké Mýto,  maximálně do výše 5 000 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011

47/11


Zastupitelstvo města schvaluje


poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Gymnáziu Vysoké Mýto ve výši 107 967 Kč na provoz školy.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011

48/11

Zastupitelstvo města schvaluje


mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí,IČ: 75115662 ve výši 140.000 Kč z rozpočtu města na rok 2011, který bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské pomezí - pět barevných světů".


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  duben 2011

49/11


Zastupitelstvo města schvaluje


poskytnutí dotací Městskému klubu Vysoké Mýto, s. r. o., IČ 27543111 na základě grantového řízení na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2011 v programech:

1. Zajištění provozu kina                              1 433 700 Kč

2. Zajištění provozu divadla                         1 397 350 Kč

3. Zajištění provozu klubové scény              2 118 950 Kč

Celková výše uvedených dotací je 4 950 000 Kč.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  duben 2011

50/11


Zastupitelstvo města schvaluje


navýšení spolufinancování projektu "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." dle usnesení číslo 167/09 ze dne 16. 12. 2009 o 7,5% na celkovou výši 15% z částky poskytnuté městem na předfinancování projektu. Maximální výše spoluúčasti města bude 51.000 Kč z celkových 340.000 Kč schváleného podílu města na předfinancování projektu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  duben 2011

51/11


Zastupitelstvo města schvaluje


finanční příspěvek města Vysokého Mýta v roce 2011 svazku obcí Královská věnná města, IČ: 72038691 na předfinancování projektu Královská věnná města známá, ale nepoznaná... ve výši 220 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  duben 2011

      
52/11


Zastupitelstvo města schvaluje


poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Aeroklubu Vysoké Mýto, IČO: 00428230 ve výši 60 000 Kč na akci 100. výročí vzletu Jana Kašpara ve Vysokém Mýtě dne 11. 6. 2011. 

.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: duben 2011