Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 21.9.2019

Usnesení ZM č. 2010-09 ze dne 8.12.2010

15.12.10

 

Souhrn usnesení č. 9/10 ze zasedání Zastupitelstva města

 

Vysokého Mýta konaného dne 8.12. 2010

 177/10

 

Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu Ing. Miloslava Coufala a Jiřího Kovaříka a zapisovatelkou Olgu Vítkovou.
178/10

 

Zastupitelstvo města určuje zpracovatele návrhu na usnesení Jaroslava Bezděka, Luďka Hejhala a Mgr. Junka. 

 

 

179/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 

1.   Zahájení

2.   Rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2010

3.   Rozpočtové opatření č. 3-2010

4.   Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011

5.   Kompetence rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření

6.   Návrh vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku z odpadu

7.   Návrh vyhlášky č. 5/2010, kterou se mění vyhláška č. 3/2009 o systému nakládání s odpadem

8.   Návrh převodů nemovitostí

9.   Vyhlášení výběrového řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2011

10. Udělení grantů na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto      v roce 2011: zajištění provozu kina, zajištění provozu divadla a zajištění provozu klubové scény. Schválení dotace na tyto projekty čerpané v době rozpočtového provizoria v roce 2011.

11. Různé

12. Diskuse

13. Závěr
180/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje činnost RM za uplynulé období.

181/10

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

Zápis ze schůze finančního výboru č.4-2010 ze dne 6.prosince 2010.

 

 

182/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Rozbor hospodaření sestavený k 30.9.2010

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2010
183/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.3-2010 ve znění doplňku č.1 .

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2010
184/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

do odvolání rozsah provádění jednotlivých rozpočtových opatření radou města dle předloženého návrhu

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 8.12.2010185/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.12.2010 

186/10

 

Zastupitelstvo města vydává

 

vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění a schváleného doplňovacího návrhu.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček 

187/10

 

Zastupitelstvo města vydává

 

vyhlášku č. 5/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně nakládání se stavebním odpadem

v předloženém znění a schváleného doplňovacího návrhu.

 

Zodpovídá: JUDr. Poláček
188/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemků označených jako p. p. č. 1105/5 ostatní plocha - jiná plocha, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3446-128/2010 z pozemku p. p. č. 1105/1 ostatní plocha - jiná plocha a p. p. č. 1106 zahrada vše v obci a k. ú. Vysoké Mýto paní Vlastě Klofandové (nar.: 27. 03. 1953), bytem Třebízského 42, Vysoké Mýto, za kupní cenu ve výše 16.800,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 01. 2011
189/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemků označených jako p. p. č. 1105/1 ostatní plocha - jiná plocha, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3446-128/2010 z pozemku p. p. č. 1105/1 ostatní plocha - jiná plocha vše v obci a k. ú. Vysoké Mýto paní panu Jindřichu Šmögerovi‚(nar.: 14. 12. 1971), bytem Bučina 76, 565 55 Hrušová u Vysokého Mýta - podíl ½ a panu Pavlu Šmögerovi (nar.: 21. 03. 1973), bytem Jana Nálepky 550, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto - podíl ½, za celkovou kupní cenu ve výše 8.000,-Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 01. 2011
190/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej bytové jednotky č. 535/3  v č.p. 535 v ulici Husova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 126/1000 na společných částech domu č.p. 535, 536 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1062 a 1063 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Markovi  Nývltovi, bytem Zámrsk 48 za cenu ve výši 790.000,- Kč. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 01. 2011 

191/10

 

Zastupitelstvo města schvaluje

 

udělení grantů Městskému klubu Vysoké Mýto, s. r. o., IČ: 27543111 na zajištění provozu kina, zajištění provozu divadla a zajištění provozu klubové scény. Do doby schválení rozpočtu města na rok 2011 schvaluje Městskému klubu Vysoké Mýto s. r. o. vyplácení dotace ve výši 450 000 Kč měsíčně.

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
192/10

 

Zastupitelstvo města vyhlašuje

 

v souladu se Zásadami města Vysokého Mýta pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města  pro rok 2011 na projekty v oblasti sportu, kultury, životního prostředí, na projekty škol, na projekty spolupráce s partnerskými městy,  na sociální služby, zdravotnictví a podporu rodiny. Konkrétní dotace budou schváleny na základě schváleného rozpočtu města na rok 2011.

 

Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           prosinec 2010
193/10

 

Zastupitelstvo města mění

 

Zásady města pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města tak že, v čl. I., odst. 4) se text  „odbor životního prostředí" nahrazuje textem „ekologická komise". 

 

Zodpovídá: Mgr. Lněničková