Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 21.9.2019

Usnesení ZM č. 2010-06 ze dne 15.9.2010

23.09.10

 

Souhrn usnesení č. 6/10 ze zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta


 konaného dne 15.9. 2010

109/10


Zastupitelstvo města schvaluje


pozměněný pořad jednání zastupitelstva města.

                                                                                                                                                                                           

110/10                                                                                                                                

                                                                                                         

Zastupitelstvo města schvaluje


činnost RM za uplynulé období dle zasílaných usnesení z jejich zasedání.
111/10


Zastupitelstvo města projednalo


stanovisko Ministerstva financí č.j. 11/78428/2010 -114 ze dne 28.7.2010 a bere jej na vědomí.


                                                                                                                     


112/10


Zastupitelstvo města schvaluje


uzavření koncesní smlouvy Provozování sociálních služeb domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností Ledax Care o.p.s. ve znění předloženém v nabídce společnosti Ledax Care o.p.s. a upravené dle protokolu z jednání s uchazečem ze dne 22.6.2010.
113/10


Zastupitelstvo města        b e r e   n a   v ě d o m í


Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2010 ze dne 30. srpna 2010.


                                                                                                                                


114/10


Zastupitelstvo města        s c h v a l u j e


 rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2010.

           

                                                                                                                     


115/10


Zastupitelstvo města schvaluje


poskytnutí finančních prostředků ve výši 37.000,-- Kč k doplacení víceprací při akci „Stavební úpravy - splnění požadavků KHS" v budově Gymnázia Vysoké Mýto.           

                                                                                                                     

116/10


Zastupitelstvo města ukládá


vedoucímu finančního odboru zapracovat do rozpočtového opatření položku „Stavební úpravy - splnění požadavků KHS" Gymnázia Vysoké Mýto ve výši 37 tis. Kč.


Zodpovídá: Ing. M. Zima

Termín: ihned

                                                                                                                                
117/10


Zastupitelstvo města schvaluje


rozpočtové opatření č.2-2010 ve znění doplňku č.1 .


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.9.2010
118/10


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej pozemku označeného jako st. 75 zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto a v k. ú. Domoradice včetně stavby bez č. p. na tomto pozemku manželům Věře (nar.:07. 08. 1983) a Martinu (nar.: 08. 07. 1981) Osinkovým, bytem Domoradice 57, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 1.000,-Kč + náklady na vklad do katastru nemovitostí. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


           

                                                                                                                     


119/10


Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku označeného jako p. p. č. 376 lesní pozemek v obci Vysoké Mýto a k. ú. Vanice z důvodu, že se jedná o lesní pozemek, který na základě smlouvy o nájmu užívají Městské lesy Vysoké Mýto, s.r.o.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010

120/10


Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 1187/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k. ú. Vysoké Mýto pro výstavbu budovy školicího střediska


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


                                                                                                                                


121/10


Zastupitelstvo města zrušuje


usnesení č. 76/10 ze dne 23. 06. 2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

122/10


Zastupitelstvo města zrušuje


usnesení č. 77/10 ze dne 23. 06. 2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


                                                                                                                                123/10


Zastupitelstvo města schvaluje


prodej pozemku označeného jako p. p. č. 5150/21 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k. ú. Vysoké Mýto, který byl oddělen GP č. 3105-81/2007 z pozemku označeného jako p. p. č. 5120/7 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k. ú. Vysoké Mýto manželům Martině (nar.: 22. 09. 1973) a Robertu (nar.: 27. 11. 1976) Němcovým, bytem Prokopa Velikého 796, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 5.485,-Kč. Za podmínky, že žadatelé uzavřou na předmětný pozemek smlouvu o nájmu a dohodu o úhradě poplatku za užívání pozemku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


                                                                                                                                124/10


Zastupitelstvo města schvaluje


směnu a prodej pozemků označených jako p. p. č. 10117/2 orná půda, který byl oddělen z pozemku p. p. č. 10117 orná půda, pozemku p. p. č. 10189/1 ostatní plocha - manipulační plocha, který byl oddělen z pozemku 10189 ostatní plocha - manipulační plocha a pozemku p. p. č. 10191/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, který byl oddělen z pozemku p. p. č. 10191 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k. ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta, které je směňující a prodávající za pozemky označené jako p. p. č. 10184/2 ostatní plocha - manipulační plocha, který byl oddělen z pozemku p. p. č. 10184 ostatní plocha - manipulační plocha, pozemků p. p. č. 10188/2 a 10188/3 vše ostatní plocha jiná plocha, které byly odděleny z pozemku 10188 ostatní plocha - jiná plocha vše v obci a k. ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví pana Zdeňka Bureše (nar.: 02. 09. 1974), bytem Jiráskova 478, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, který je směňující a kupující, jmenované pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 3447-464/2010, za kupní cenu ve výše 50.766,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
125/10


Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 187/2 orná půda v obci Vysoké Mýto v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta z důvodu plánované výstavby rodinných domů.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
126/10


Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 5120/4 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


                                                                                                                                


127/10


Zastupitelstvo města neschvaluje


výkup pozemku označeného jako p. p. č. 1536 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto za cenu 7.100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


                                                                                                                                            


128/10


Zastupitelstvo města schvaluje

změnu termínu na rekonstrukci budovy č. p. 819, Masarykovo náměstí, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, který dne 12. 12. 2007 schválilo ZM usnesením č. 217/07 a to z 31. 12. 2010 na 29. 02. 2012.Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010


                                                                                                                                


129/10


Zastupitelstvo města neschvaluje


prodej akcií ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. dle nabídky Mgr. Zdeňka Geista.


                                                                                                                                


130/10


Zastupitelstvo města Vysoké Mýto


I.    s c h v a l u j e

      Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi  

      souvisejících a to:

      mezi smluvními stranami: Pardubický kraj - Převodce I, Dům dětí a mládeže Mikádo, Vysoké   

      Mýto,Choceňská 190 - Převodce II a město Vysoké Mýto - Nabyvatel s účinností od 1.1.2011.


II.   z ř i z u j e

      Příspěvkovou organizaci Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto


III.  s c h v a l u j e

      Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto


IV.  u k l á d á

      Ing. Martinu Krejzovi, starostovi města, zajistit kroky související s převodem příspěvkové

      Organizace na město Vysoké Mýto v souladu se zákonem č.290/2002 Sb.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                                                


131/10


Zastupitelstvo města   n e s c h v a l u j e                                                                                                                                


převzetí Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 k 1.1.2011.


Zodpovídá: starosta města

Termín: ihned132/10


Zastupitelstvo města bere na vědomí

zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení ZM.


                                                                                                                                


133/10


Zastupitelstvo města bere na vědomí


zápis z kontroly plnění usnesení RM a ZM konané dne 6.9.2010.

                                                                      


                                                                                                                                

134/10


Zastupitelstvo města bere na vědomí


zápis č. 3/2010 z jednání kontrolního výboru, konaného dne 6.9.2010.


                                                                                                                                


135/10

Zastupitelstvo města schvaluje


veškerá usnesení jednotlivě po jejich přednesení v průběhu jednání.


             


Ing. Martin  K r e j z a

starostaIng. František  J i r a s k ý

místostarosta