Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 12.7.2020

Vyhláška č. 4/2005, kterou se mění vyhláška 4/2003 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

24.10.05

 
Město Vysoké Mýto
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2003,
 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 3/2004
 
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 14.září 2005 usnesením č. 146/05 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 4/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 3/2004, se mění a doplňuje takto:
 
Čl. 4. včetně nadpisu zní:
 
„Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství je stanovena buď za každý započatý m2 a každý započatý den nebo paušální sazbou a činí:
1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k prodeji ovoce, zeleniny, potravin, květin, semen, sadby a stromků na určených tržištích                                                 30,-Kč/m2/den
 
2. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k prodeji jiného zboží než zboží uvedeného v čl. 4 odst. 1 bod 1. na určených tržištích                                                                                 50,- Kč/m2/ den
 
3. za umístění prodejních zařízení sloužících k prodeji mimo určená tržiště
                                                                      100,- Kč/ m2/ den
 
4. za umístění restauračních předzahrádek a obdobných zařízení                                                                               1,-Kč/m2/měsíc
 
5. za umístění zboží před provozovnou do 10 m2  včetně jedné drobné (do 1 m2) informační tabule před provozovnou poplatníka                                                                                               paušální částka 500,-Kč/rok
 
6. za umístění reklamního zařízení   100,-Kč/m2/den
 
7. provádění výkopových prácí                    10,- Kč/m2/den
 
8. za umístění stavebních zařízení při stavbách a rekonstrukcích kromě lešení
                                                                      5,- Kč/m2/den
 
9. za umístění lešení prvních 28 dní            1,- Kč/m2/den                        
 
10. za umístění lešení 29. den a následující
                                                                      10,- Kč/m2/den
 
11. za umístění skládky po dobu delší než 24 hodin
                                                                      10,- Kč/m2/den
 
12. za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
                                                                      10,- Kč/m2/den
 
13. za vyhrazení trvalého parkovacího místa
                                                                      3,- Kč/m2/den
 
14. za užívání pro kulturní, sportovní, reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
                                                                      10,-Kč/m2/den
 
15. za užívání veřejného prostranství způsobem jiným než výše uvedeným
                                                                      10,- Kč/m2/den
(2) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.“
     
 
Čl. II
Příloha č. 1 vyhlášky 4/2003, kterou se stanoví veřejná prostranství ve Vysokém Mýtě se nahrazuje novou přílohou č. 1. Příloha obsahuje 13 listů formátu A1.
 
Čl. III
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2005
 
 
              Ing. Martin Krejza, v.r.                                                                     Bohuslav Fencl, v.r.
                místostarosta                                                                                     starosta