Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 12.7.2020

Vyhláška č. 1/2003, kterou se mění vyhláška č.4/99 o fondu oprav

17.01.03

 
Obecně závazná vyhláška
města Vysokého Mýta č. 1/2003,
kterou se mění vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne 11.06.2003 v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 

Čl. 1

 


Vyhláška č. 4/99 o vytvoření a použití fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, se mění takto:

1. V článku 2 odst. 1 se za stávající text doplňují slova „ a 2000“.

2. V článku 3 odst. 1 písm. c) zní:

c) splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3 % p.a.,“.

3. V článku 3 odst. 2 písm. b) se slova „OkÚ, popř. jiného územního orgánu“ nahrazují slovy „státu či kraje,“.

4. V článku 4 odst. 1 písm. a) se slova „převody do rozpočtu města“ nahrazují slovy „úvěry poskytnuté městu“.

5. V článku 4 odst 1 písm. b) se v poslední větě slovo „vynaloženo“ nahrazuje slovem „vyčleněno“.

6. V čl. 5 odstavce 6 a 7 znějí:
(6) Úroková sazba z úvěrů poskytovaných jiným vlastníkům obytných budov nebo bytů než město činí 4 % p. a.
Příjemce úvěru, který bude v prodlení se splácením úvěru včetně úroků, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

(7) Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je maximálně 5 let a počíná běžet od 1. ledna roku, který následuje po dni, který byl ve smlouvě o úvěru stanoven jako poslední termín čerpání úvěru.“


Čl. 2

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. července 2003.


Bohuslav Fencl
starosta města Vysokého MýtaIng. Martin Krejza
místostarosta města Vysokého Mýta