Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 5.7.2020

Vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za výherní hrací přístroj

17.01.98

 
Vyhláška č. 1/98
Městského zastupitelstva Vysokého Mýta
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městské zastupitelstvo Vysokého Mýta schválilo dne 21.1.1998 dle §§ 14 a 15 zákona č. 565/1990 Sb., v platném znění, a v souladu s § 14 zákona č. 367/1990 Sb., v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Vysoké Mýto vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona o místních poplatcích poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“) .
(2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Vysoké Mýto - finanční odbor (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku

(1) Poplatku podléhá každý povolený VHP ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění.


Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

  1. Poplatek se platí ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla, tj. dnem zahájení provozu VHP.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP.

Čl. 4
Poplatník

Poplatníkem poplatku za provozovaný VHP je provozovatel VHP dle zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění.


Čl. 5
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku ve lhůtě do patnácti dnů uvedení VHP do provozu a doložit toto oznámení zahajovacím protokolem.1)
(2) Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku ve lhůtě do patnácti dnů ukončení provozu VHP a doložit toto oznámení ukončovacím protokolem.1)
(3) V oznámení dle předchozích odstavců je poplatník povinen uvést vždy své obchodní jméno, IČO, sídlo a účty u bankovních ústavů.
(4) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku veškeré změny, které u něho nastanou u skutečností uvedených v předchozím odstavci, a to do patnácti dnů od uskutečnění změny.Čl. 6
Sazba poplatku

(1) Poplatek za každý provozovaný VHP činí 5.000,- Kč za tři měsíce.
(2) V případě, že VHP bude provozovaný po do dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Čl. 7
Splatnost poplatku

  1. Poplatek je splatný:
  2. při povolení provozování VHP na dobu tří měsíců do jednoho měsíce od zahájení provozu,
  3. při povolení provozování VHP na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den v příslušném čtvrtletí,
  4. při povolení provozování VHP na dobu jednoho roku ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den v příslušném čtvrtletí.
(2) Poplatek dle písm. b) a c) odst. 1 tohoto článku může být zaplacen i jednorázově v termínu splatnosti první splátky.


Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.dubna 1998.Bohuslav Fencl
starosta Města Vysokého Mýta


Vlastimil Stratílek Mgr.Božena Rejlková
zástupce starosty zástupkyně starosty

___________________________________________
1) § 5 vyhl. č. 223/1993 Sb.