Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 4.7.2020

Vyhláška č. 1/2001 o ochranné deratizaci

17.01.01

 
Vyhláška č. 1/2001
Zastupitelstva města Vysokého Mýta
o provádění speciální ochranné deratizace
na území města Vysokého Mýta

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta vydává dne 19. 6. 2001 dle § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

 


K ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění bude ve městě Vysokém Mýtě prováděna pravidelná speciální ochranná deratizace, tj.odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz, zvýšeného výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců.
Termíny provádění speciální ochranné deratizace, včetně oprávněné osoby, která bude speciální ochrannou deratizaci pro Město Vysoké Mýto provádět, vyhlásí Rada města Vysokého Mýta způsobem obvyklým.

Čl. 2

 


Speciální ochranná deratizace bude prováděna na území města Vysokého Mýta v objektech a na pozemcích ve vlastnictví fyzických i právnických osob, v kanalizační síti a ostatních prostorách oprávněnou osobou, která se prokáže pověřením vydaným Městským úřadem Vysoké Mýto.

Čl. 3

 


  1. Každá fyzická a právnická osoba je povinna oprávněné osobě, provádějící speciální ochrannou deratizaci města, umožnit vstup na své nemovitosti či nemovitosti, k nimž má jiné právo než vlastnické, za účelem provedení speciální ochranné deratizace.
  2. Každá fyzická a právnická osoba je dále povinna poskytnout oprávněné osobě, provádějící speciální ochrannou deratizaci města přiměřenou pomoc, pokud o ni oprávněná osoba požádá.
  3. Odstavec 1,2 neplatí pro fyzické a právnické osoby, kterým provede speciální ochrannou deratizaci ve vyhlášeném  termínu jiná oprávněná osoba a tyto osoby předloží protokol o této deratizaci na MěÚ Vysoké Mýto v termínu, který je shodný s ukončením speciální ochranné deratizace města.
4) Provedení speciální ochranné deratizace hradí vlastník, případně nájemce, uživatel nebo provozovatel objektů, prostor a zařízení.

Čl. 4

 


  1. Kontrolou této vyhlášky je pověřen Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavební úřad.
  2. Porušení povinnosti uložené tímto právním předpisem obce může být postihováno:
  1. jako přestupek dle § 29 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s pokutou až do výše 10.000,-Kč,
  2. jako porušení právního předpisu obce dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s pokutou až do výše 200.000,-Kč.
3) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Bohuslav Fencl
starosta města Vysokého MýtaIng. Martin Krejza
místostarosta města Vysokého Mýta