Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 12.7.2020

Vyhláška č. 5/2006 o zabezpečení veřejného pořádku a o udržování čistoty

06.12.06

 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2006,
o zabezpečení veřejného pořádku a o udržování čistoty veřejných prostranství na území města Vysokého Mýta
 
Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se na svém zasedání dne 18.10.2006 usnesením č. 163/06 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Článek 1
Předmět úpravy
Tato obecně závazná vyhláška upravuje základní povinnosti občanů města Vysokého Mýta          (dále jen „město“), právnických osob, fyzických osob podnikajících, které mají sídlo nebo místo podnikání nebo provozují svoji podnikatelskou činnost na území města, a dalších osob k zabezpečení veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a veřejného prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a při užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti.  
 
Článek 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí:
1. Veřejným prostranstvím prostranství ve smyslu § 34 zákona o obcích. Plochy veřejných prostranství na území města, na které se vztahuje tato obecně závazná vyhláška jsou vymezeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky,
2. zařízením města sloužícím potřebám veřejnosti (dále jen „zařízení města“) zařízení    ve vlastnictví města, popř. právnické osoby zřízené nebo založené městem, tzn. zejména všechny čekárny veřejné linkové osobní dopravy (autobusové přístřešky), veřejná WC, altánky v parcích, lavičky, výlepové plochy, odpadkové koše a kontejnery, informační a naučné tabule, místní rozhlas, zabezpečovací kamerový systém, pítka, fontány, kašny, pískoviště, hrací prvky pro děti (houpačky, prolézačky, kolotoče a obdobná zařízení), dětská hřiště včetně kompletního vybavení, veřejná sportoviště včetně vybavení, stojany na kola a veřejné osvětlení, které není příslušenstvím místních komunikací, tj. umístěné zejména v parcích,
3. veřejnou zelení soubor sadovnických prvků přirozených nebo člověkem uspořádaných podle sadovnických a estetických zásad do celků, které utvářejí nebo doplňují dané prostředí. Tímto se rozumí ucelené výsadby stromů, keřů a květin, trávníkové plochy, jednotlivé stromy, keře, květiny, zeleň v okolí vodních toků a ploch, uliční, sídlištní, funkční (tj. okrasná, ovocná nebo izolační) a rekreační zeleň, květinová výsadba v záhonech nebo nádobách (květináčích),  
 
Článek 3
Noční klid
Stanovuje se, že noční klid je doba od 22.00 do 6.00 hod. následujícího dne.      
 
Článek 4
Udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství je na veřejných prostranstvích  zakázáno vylepovat a rozmísťovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační prostředky nebo  jakékoliv jiné tiskoviny na věc nebo věci ve vlastnictví města Vysokého Mýta.  
 
Článek 5
Ochrana veřejné zeleně
1. Veřejnou zeleň v majetku města Vysokého Mýta lze užívat pouze způsobem odpovídajícím jejímu účelu a stavu. Na plochách veřejné zeleně v majetku města Vysokého Mýta je  zakázáno:
a)      přemísťovat nádoby s mobilní zelení (květináče) nebo jakkoliv s nimi jinak manipulovat,
b)      umísťovat na plochy veřejné zeleně materiál nebo zařízení nesloužící k údržbě veřejné zeleně,
c)      vstupovat do ohrazených ploch nebo prostorů označených značkou nebo tabulkou zakazující vstup, 
d)      stanovat nebo nocovat,
e)      stát, zastavovat, zajíždět, jezdit vozidly nebo je parkovat na plochách veřejné zeleně. Zakazuje se na těchto plochách jízda na jízdním kole a na zvířeti. To neplatí pro vozidla zajišťující údržbu veřejné zeleně.
2.  Na plochách veřejné zeleně v majetku města je zakázáno provádět vlastní výsadbu     bez   souhlasu odboru životního prostředí Městského úřadu Vysokého Mýto.
 
 
Článek 6
Užívání zařízení města
Zařízení města  lze užívat pouze způsobem odpovídajícím jejich účelu a stavu. Zakazuje se:
a) přemísťovat lavičky, odpadkové koše, hrací prvky pro děti a další přemístitelná zařízení města na jiná místa, než kde byly umístěny,
b) vylepovat plakáty, letáky, reklamní nebo propagační prostředky a jakékoliv jiné tiskoviny na výlepové plochy města bez jeho souhlasu.
 
Článek 7
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.
 
Článek 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 05.11.2006.    
 
 Ing. Martin Krejza, v.r. Bohuslav Fencl, v.r.
 místostarosta města Vysokého Mýta starosta města Vysokého Mýta