Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 21.6.2018

Projekt - „Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta“

24.10.13

Vys-Myto-IMG 3785---Po dvaceti letech budování našeho města v pozici svébytné samosprávné obce se pomalu dostáváme do situace, kdy město má za sebou většinu „velkých“ akcí, které bylo třeba zrealizovat, abychom se vyrovnali nejen s dědictvím doby nesvobody, ale též s devastací města v důsledku pobytu velkého počtu vojáků sovětské armády. Cílem uvedených akcí bylo vytvořit základní materiální a organizační podmínky pro plnohodnotný život města. Před sebou máme období, kdy se budeme moci mnohem více věnovat zlepšování toho, co každé atraktivní město nabízí svým občanům i návštěvníkům. Tento okamžik je vhodný pro změnu způsobu řízení rozvoje města, zejména zaváděním prvků strategického plánování a strategického řízení. Na tomto trendu vedení města spolu s městským úřadem již delší dobu pracuje.

V červenci roku 2012 město podalo žádost v 89. výzvě Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) na realizaci projektu: „Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00095. V rámci hodnocení byl náš projekt vybrán ke spolufinancování a MV ČR jako zprostředkující orgán dotačního titulu vydalo v lednu 2013 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem je zkvalitnit strategické řízení a management města a MěÚ Vysoké Mýto, zmírnit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost, efektivně řídit rozvoj města, umožnit občanům maximální kontrolu naplňování programu politické reprezentace města.

Těžištěm projektu je vytvoření komplexního systému strategického řízení, a to především sestavením plánu rozvoje města Vysokého Mýta, strategického plánu rozvoje úřadu, včetně informační strategie. Přínosem těchto tří strategických dokumentů je specifikace potřeb města, jejich priorit, základních kroků k realizaci a jejich návazností, kontrolních mechanismů plnění a možností financování. Pro zajištění úkolů veřejné správy a samosprávy, rozvoje města je třeba, aby úřad disponoval dostatečnými kapacitami v čase i odbornosti, přičemž jsou kladeny stále vyšší nároky na využití moderních informačních technologií, které vyžadují zpracování koncepce rozvoje úřadu a na ni navázané informační strategie. Vysoké Mýto zajistí plnění projektu vlastním týmem pracovníků s využitím externích odborných služeb. Primární cílovou skupinou jsou pracovníci MěÚ a volení zástupci města Vysokého Mýta. Město počítá i s aktivním zapojením veřejnosti do tvorby těchto strategií a v rámci projektu hodlá organizovat cca 3 veřejná setkání s občany.  

Realizace probíhá a proběhne v období od ledna 2013 do března 2015. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 3.596.050,- Kč. Spoluúčast města z uvedených celkových způsobilých výdajů činí 539 407,50,- Kč. Téměř dva a čtvrt milionu Kč z celkových nákladů projektu je určeno na mzdové výdaje pracovníků MěÚ, kteří se na uvedených pracích budou podílet, cca 40. tis. Kč je vynaloženo na pořízení vybavení pro tyto pracovníky, okolo 700. tis. vynaložíme na úhradu služeb odborných firem, které nám zprostředkují odborný pohled „zvenčí“ a zbytek celkových výdajů činí tzv. nepřímé výdaje, kterými je podíl režijních výdajů MěÚ připadající na činnost pracovníků zapojených do realizace projektu.

K hlavním cílům projektu patří definování vize rozvoje města, to znamená popsání stavu uspokojování potřeb obyvatel města na konci plánovacího období, což je v případě tohoto projektu je rok 2024 a návrh cest (strategií) jak k tomuto cíli dojít. Dalším cílem je zvýšit efektivitu řízení rozvoje města, což znamená především soustavně zlepšovat kvalitu práce na MěÚ a zvyšovat spokojenost obyvatel s jeho službami, při vynakládání pouze nutných finančních prostředků. Cíle jsou to určitě velmi ambiciózní. Ve spolupráci vedení města, pracovníků MěÚ a organizací města a všech lidí, kteří mají vliv na rozvoj města a chtějí k němu přispět, je však reálné jich dosáhnout.

 

Ing. Miloslav Soušek

starosta města a garant strategického plánování

 

OPLZZ Vyzva 89