Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-37 ze dne 16.9.2015

22.09.15

Souhrn usnesení č. 37/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16. 9. 2015

 

1109/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 16. 9. 2015.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1110/15

Rada města bere na vědomí

Územní studii Pole za Pivovarem Vysoké Mýto- Peklovce.

                                                                                                         

1111/15

Rada města jmenuje

členy ústřední inventarizační komise pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2015 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1112/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Lachmanovou (nar.13.05.1989), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

 

1113/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN a Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN mezi městem Vysokým Mýtem a společností Amper Market, a.s., IČ: 24128376 dle výsledku veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2015 do 31.10.2016“. Obě smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1.11.2015 do 31.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1114/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi městem Vysokým Mýtem a společností Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, dle výsledku veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2015, od 6:00 do 1.11.2016, do 6:00“. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.11.2015 do 31.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1115/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 229 N 03/50 ze dne 30.12.2003 v předloženém znění, kterým dochází k vyjmutí pozemku p.č. 3116 z předmětu nájmu a tedy i ke snížení ročního nájemného na částku 252,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                         

1116/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 1515/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 147, Gen. Svatoně o výměře 276 m2 a pozemek parc. č. 1515/12 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2, vše  v katastrálním území Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Prodej bude

uskutečněn obálkovou metodou se stanovenou nejnižší kupní cenou ve výši 3.220.000,- Kč.    

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

1117/15

 

Rada města schvaluje

vyjádření následujícího znění: „Město Vysoké Mýto je toho názoru, že záměr R35 Ostrov – Vysoké Mýto MÚK, napojení na I/35 není třeba posoudit podle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 16.09.2015

                                                                                                                     

 

 

 

1118/15

 

Rada města schvaluje

vyjádření následujícího znění: „Město Vysoké Mýto je toho názoru, že záměr R35 – napojení Džbánov není třeba posoudit podle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 16.09.2015

                                                                                                                     

 

 

 

1119/15

 

Rada města schvaluje

 

vyjádření následujícího znění: „Město Vysoké Mýto souhlasí s realizací záměru ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU IVECO ČR dle dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracované společností Tebodin Czech Republik, s. r. o., datum: 21. srpna 2015, číslo dokumentu: 6901-000-42/7181 001.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 18.09.2015

                                                                                                         

1120/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu při skrývce ornice na akci: „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“ s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 372331, za cenu, která nepřekročí částku 10.000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

                                                                                                         

1121/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy na zajištění činnosti koordinátora BOZP na akci „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“ se společností OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15030709 za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 16.200,00 Kč a s DPH činí 19.602,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

 

                                                                                                         

 

 

1122/15

Rada města bere na vědomí

výběr varianty přeložek 8b na akci „Přeložka plynovodu a návrhy přeložek ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu Vysoké Mýto“, jako závazný podklad pro dopracování projektové dokumentace.

                                                                                                                     

1123/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související, číslo smlouvy: 162894, mezi společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 567 02 Brno, IČ 27935311, a městem Vysoké Mýto, vyvolanou realizací přístavby Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.10.2015

 

 

1124/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, číslo smlouvy: 8800076863/1/BVB/P, mezi městem Vysoké Mýto a společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 567 02 Brno, IČ 27935311, věcným břemenem budou dotčeny pozemky označené jako parc. č. 1187/2, 1189, 1191/1, 1191/2, 1194, 1196/2, 1196/3, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Vysoké Mýto, obec Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.10.2015

                                                                                                         

 

1125/15

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu s vlastníkem pozemku označeného jako parc. č. 1201, zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto, jehož součástí je budova čp. 73, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, a to v souvislosti s realizací akce města Vysoké Mýto „Úpravy TUV ve sportovní hale“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31.10.2015

                                                                                                                     

1126/15

Rada města schvaluje

výši odškodnění vlastníkovi nemovitosti čp. 97, Vysoké Mýto – město, na základě Smlouvy se dne 25.04.2013, a to ve výši 62.607,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

 

1127/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 27.07.2015 se společností H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jako zhotovitelem akce: „Obnova Choceňské věže“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

                                                                                                         

 

1128/15

 

Rada města souhlasí

 

jako zřizovatel, se zapojením všech mateřských a základních škol do projektu Místního akčního plánu vzdělávání v regionu ORP Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

1129/15

 

Rada města schvaluje

 

Opatření k rezervním fondům školských PO města a

 

nařizuje

 

odvod finanční částky ve výši úspory za energie z rezervního fondu do fondu investic a poté do rozpočtu města.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí a ředitelé PO

Termín: do 30. 11. 2015 2015

                                                                                                                     

 

 

 

 

1130/15

 

Rada města schvaluje

 

stanovení limitu, do kterého si mohou ředitelé školských příspěvkových organizací zajistit opravu a údržbu ve výši 100.000,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 30. 9. 2015

                                                                                                                     

 

1131/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                         

                                                                                                                                            

                                               

 

                                                                                             

                                                          

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka