Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-36 ze dne 9.9.2015

15.09.15

Souhrn usnesení č. 36/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 9. 2015

 

1077/15

Rada města schvaluje

upravený pořad schůze rady města konané dne 9. 9. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

1078/15

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v DPS Javornického 432 pro paní Kavkovou Ludmilu, nar. 8.5.1933, na 3 roky do 31.10.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

1079/15

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 107/B v DPS Litomyšlská 50  paní Bretové Haně, nar. 17.3.1940 a panu Bretovi Jiřímu, nar. 16.7.1932 oba bytem B. Smetany 93, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky do  31.9.2018.             .

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

1080/15

Rada města odkládá

přidělení bytu č. 13 v DPS Komenského 124  paní Ostapczukové Daniele, nar. 24.1.1972, bytem U staré zastávky 533/III, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce a to do 31.12.2015.               .

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 4. listopadu 2015

 

                                                                                                         

 

1081/15

Rada města schvaluje

Prodloužení nájemní smlouvy  pro paní Dadučovou Margitu, nar. 5.1.1962, byt č. 1 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto, a uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce do 30.11.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1082/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města  schválit podání žádosti o finanční prostředky z Úřadu vlády – program Podpora terénní práce. Výše celkových nákladů na projekt Kč 406 860,-, požadovaná částka dotace je Kč 249 960,-. Spoluúčast obce je Kč 156 900,-.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

1083/15

Rada města odkládá 

 

schválení koncepce řešení problematiky vysokomýtských vyloučených lokalit zastupitelstvem města na zasedání dne 18. listopadu 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: 18. listopadu 2015

                                                                                                                     

 

 

 

1084/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Miko (nar.01.01.1992), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                                 

                                                                                                         

1085/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                                 

 

 

1086/15

 

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Pavla Sedláka (nar. 21.04.1982), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 7.141 Kč v 14 měsíčních splátkách: 13 x 500 Kč,      1 x 641 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.09.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                                 

 

1087/15

 

Rada města souhlasí

 

s podnájmem bytu č.11 v č.p.774 v ulici náměstí Naděje na dobu určitou 1 roku pro pana Radka Bartoše, trvale bytem Lidická 686, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                                 

1088/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2004544/001, Vysoké Mýto - rekonstrukce TS mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností SB Projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 4036/3 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.500,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                                 

 

 

1089/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu 11010-053088, PVDSL5C_E01_E_VMYT198_OK (ul. Žižkova) mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupenou na základě jí udělené plné moci Ing. Stanislavem Marholdem, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň; služebností inženýrské sítě bude dotčen pozemek parc. č. 1812 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem služebnosti bude právo Oprávněného na části pozemku zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                                 

 

 

1090/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu 11010-053206, PVDSL5C_E01_E_VMYT208_OK (ul. Jiráskova) mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupenou na základě jí udělené plné moci Ing. Stanislavem Marholdem, V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň; služebností inženýrské sítě bude dotčen pozemek parc. č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem služebnosti bude právo Oprávněného na části pozemku zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                                 

1091/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2013381/VB/02, Brteč u VM, p.č.113, Nováková, RD, kvnn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 435 v k.ú. Brteč. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

 

                                                                                                                                 

 

 

1092/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2012793/VB/1, Vysoké Mýto, Pivovarská, Ing. Zedníček – kNN mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Geodézie Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Palackého 297, 560 02 Česká Třebová; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4668/7 v obci a k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3921-258/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy (kabelové vedení NN) na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

 

 

1093/15

Rada města schvaluje

vypůjčení budovy č.p. 199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě, tvořící součást pozemku p.č. 1288 v k.ú. Vysoké Mýto ve dnech 2.10.2015 a 3.10.2015  za účelem pořádání kulturní akce  v rámci mezinárodního Dne architektury a vypůjčení budovy bez č.p. tvořící součást pozemku p.č. 306 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem prohlídky v rámci Dne památek techniky a průmyslového dědictví ve dne 12.9.2015 sdružení Promejto, z.s., IČ: 03623050.

           

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1094/15

Rada města zrušuje

usnesení rady města č. 1033/15 a 1034/15 ze dne 31. 8. 2015.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

1095/15

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2015 do 31.10.2016“  zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „ Dynamický nákupní systém – Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Vysoké Mýto 2015 – 2018“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 25.08.2015 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: Amper Market, a.s., IČ: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4, PSČ 140 00.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                      

1096/15                                                         

                                                                                                                     

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „ DNS cyklus – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto na období od 1.11.2015, od 6:00 do 1.11.2016, do 6:00“ zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „Dynamický nákupní systém – Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Vysoké Mýto 2015 – 2018“. Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 25.08.2015 podal nejvhodnější nabídku uchazeč: Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, se sídlem Národní 37, Praha 1 – Nové město, PSČ 110 00.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                       

                                                                                             

1097/15

 

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmou následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává

jednací řád dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                     

1098/15

 

Rada města odkládá

následující postup ve věci užívání nemovitých věcí v současném areálu letiště Vysoké Mýto:

1)         Odbor právní a majetkový – oddělení správy majetku zajistí zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí v areálu letiště dle usnesení Rady města s termínem podávání nabídek do 31.10.2015

2)         po ukončení termínu pro zveřejnění záměru pronájmu odbor právní a majetkový předloží radě města došlé nabídky s návrhem na další postup.

3)         v případě, že stávající uživatel nepodá ve stanovené lhůtě nabídku, předloží odbor právní a majetkový radě města návrh na ukončení stávající, pro město nevýhodné, smlouvy o výpůjčce ze dne 21.12.2005.

Zodpovídá: vedoucí OPM, vedoucí OSM

Termín: 16. 9. 2015

                                                                                                                     

1099/15

 

Rada města odkládá

 

zveřejní informace o záměru pronájmu nemovitých věcí v areálu letiště dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: 16. 9. 2015

 

                                                                                                         

 

 

1100/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12136234 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 05.09.2014, na akci „Kompostárna Vysoké Mýto“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

 

                                                                                                         

1101/15

Rada města jmenuje

 

lic. Tomáše Saláška do funkce vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dobu neurčitou s termínem nástupu 01.10.2015.

Zodpovídá: zastupující tajemník

Termín:  01.10.2015

                                                                                                         

 

 

1102/15

Rada města schvaluje

 

přijetí neinvestiční dotace na akceschopnost jednotky SDH V.M I. ve výši 120 000 Kč od Pardubického kraje, Komenského náměstí  125, 532 11 Pardubice

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

1103/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím daru polytechnické stavebnice POLY 14 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Slunečná, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998698, Vysoké Mýto, od firmy Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1104/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím daru polytechnické stavebnice POLY 14 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998710, Vysoké Mýto, od firmy Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1105/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím daru polytechnické stavebnice POLY 14 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Lidická, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998680, Vysoké Mýto, od firmy Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1106/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím daru polytechnické stavebnice POLY 14 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Kamarádi, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70998701, Vysoké Mýto, od firmy Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

1107/15

Rada města bere na vědomí

 

oznámení paní ředitelky Mgr. Martiny Wichové, Mateřská škola Lidická, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 70998680 o poskytování stravování pro děti z Mateřské školy Hrušová pro školní rok 2015/2016.

 

 

 

1108/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                                                                                                        

                                              

                       

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka