Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2015-34 ze dne 18.8.2015

24.08.15

Souhrn usnesení č. 34/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18. 8. 2015

 

986/15

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 18. 8. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

987/15                                               

 

Rada města  doporučuje

 

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.2/2015

                                                                                                                     

 

988/15

 

Rada města  doporučuje

 

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.3/2015

                                                                                                                                 

 

 

989/15

 

Rada města nesouhlasí

 

s připojením se města Vysokého Mýta k iniciativě Moravské národní obce, z. s. "Za vyvěšování moravské vlajky".

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: srpen 2015

                                                                                                                     

990/15


Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě
183.879,- Kč dle přílohy do vlastnictví Vysokomýtské nemocnice, Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto, IČ: 71207856.

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30. 9. 2015

                                                                                                                     

991/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje darování movitých věcí v celkové pořizovací hodnotě
34.601,- Kč dle přílohy do vlastnictví VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ o.p.s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, IČ: 28852150.

                                                               

Zodpovídá: vedoucí oddělení IT

Termín: 30. 9. 2015

 

                                                                                                         

992/15

Rada města souhlasí

s užíváním veřejného prostranství dle předloženého zákresu (stezka v Botanické zahradě, chodník v ulici Čelakovského) za účelem pořádání nevýdělečné kulturní akce Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě a to „1. dětský Botanka Cup aneb závody na koloběžkách“ ve dne 29.8.2015 od 14 hod. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství. Pořadatel zodpovídá za bezpečnost veřejnosti a účastníků akce v době pořádání akce a dále, že budou při akci dodržena veškerá ustanovení obecně závazných předpisů. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

993/15

Rada města souhlasí

s parkováním vozidel klubu "VolvoKlub České Republiky", IČ: 26681111 na vnitřní ploše náměstí Přemysla Otakara II. v prostoru dle přiložené mapy ve dne 12.9.2015 od 14 hodin.  Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství. Pořadatel zodpovídá za bezpečnost veřejnosti a účastníků akce v době trvání akce a dále, že budou při akci dodržena veškerá ustanovení obecně závazných předpisů. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

994/15

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku p.č. 4279/12 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění zařízení staveniště – 3ks stavebních kontejnerů v rozsahu 54m2 pro stavbu kruhové křižovatky na silnici I/35 společnosti STRABAG a.s., IČ: 60838744. Nájemní smlouva bude uzavřen na dobu určitou od 19.8.2015 do 30.11.2015. Nájemné bude ve výši 6839Kč + DPH. V nájemní smlouvě bude uvedena povinnost pro nájemce zaplatit spolu s nájemným ještě částku za užívání pozemku za období od 1.8.2015 do 18.8.2015 ve výši 1261,-Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

995/15

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě mandátní (příkazní) uzavřené s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., na základě kterého se ze smlouvy vyjme budova č.p. 199 v ulici Komenského ve Vysokém Mýtě a dále budova č.p. 112 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                         

996/15

Rada města souhlasí

s provedením stavebních úprav – plynofikací objektu prádelny v areálu budovy nemocnice č.p.167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě v rozsahu dle předložené žádosti s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

997/15

Rada města schvaluje

uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 682, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, kterým se smlouva doplní o pozemky uvedené v příloze usnesení. Roční nájemné bude zvýšeno o 94.125,-Kč+DPH.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

998/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 19 N 10/50 ze dne 28.7.2010 v předloženém znění, kterým dojde ke zvýšení ročního nájemného pro město Vysoké Mýto z částky 322Kč na částku 814Kč. Město Vysoké Mýto vlastní spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 z pozemku p.č. 5213/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

999/15

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít Pachtovní smlouvu na užívání pozemku p.č. 5213/2 v k.ú. Vysoké Mýto, u které město Vysoké Mýto vlastní spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 z celku. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

1000/15

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 8 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na pana Milana Tesaře, bytem Pekla 25, Litomyšl.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

 

 

1001/15

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemkovou parcelu č. 339/5 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta nově vzniklou dle geometrického plánu č. 155-25/2015. Původní pozemková parcela č. 339/1  je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, obec Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

1002/15

Rada města zmocňuje

vedoucího OPM ke zveřejnění záměru směnit pozemky s panem Janem Fajtem v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta ve věci plánované výstavby chodníku v Knířově.

                                                                                                                     

1003/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

zastupitelstvo města

1.         potvrzuje

ověření souladu Změny č.2 územního plánu Vysoké Mýto s aktualizací politiky územního rozvoje ČR 2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1 v souladu s ustanovením § 54 odst.2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

2.         rozhoduje

o námitkách, v souladu s ust. § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění ÚP.

3.         vydává

formou opatření obecné povahy č.2/2015 Změnu č.2 územního plánu Vysoké Mýto, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ust. § 11 a § 23 odst. 4) a přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů.

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                                     

1004/15

 

Rada města  bere na vědomí

 

Územní studii Lipová lokality  Z.8a, Z.8b, Z.8c Vysoké Mýto.

                                                                                                                     

1005/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení k výběru dodavatele služeb a stavebních prací pro akci „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“ u firmy Ing. Renata Břeňová, Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 65688015, za nabídkovou cenu 2.049.015,40 Kč bez DPH, což činí 2.479.308,60 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1006/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. Renata Břeňová, Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd, IČ: 65688015, jako zhotovitelem akce: „Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“, za nabídkovou cenu 2.049.015,40 Kč bez DPH, což činí 2.479.308,60 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

 

 

 

1007/15

Rada města rozhodla

v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče AVI-MONT s.r.o., 17. listopadu 77, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 27555411, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: “ZŠ Javornického – zateplení školní družiny čp. 350“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím podmínkám.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1008/15

Rada města rozhodla

v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: “ZŠ Javornického – zateplení školní družiny čp. 350“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím podmínkám.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1009/15

Rada města rozhodla

v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 15029956, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: “ZŠ Javornického – zateplení školní družiny čp. 350“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím podmínkám.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1010/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a pořadí nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr dodavatele akce: „ZŠ Javornického – zateplení školní družiny čp. 350“:

 1. ACG-Real s.r.o., Radimova      622/38, 169 00 Praha 6, IČ: 27094359, za nabídkovou cenu      1.176.171,91 Kč bez DPH, 1.423.168,01 Kč včetně DPH;
 1. KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská      354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 27546756, za nabídkovou cenu      1.193.955,77 Kč bez DPH, 1.444.686,48 Kč včetně DPH;
 1. MIKOSTAV s.r.o., Klešice 96,      538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, za nabídkovou cenu      1.232.782,00 Kč bez DPH, 1.491.666,22 Kč včetně DPH;
 1. STAPO spol. s.r.o., Vrbová      655, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 48140445, za nabídkovou cenu      1.234.478,87 Kč bez DPH, 1.493.719,43 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned                                                                                              

1011/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou ACG-Real s.r.o., Radimova 622/38, 169 00 Praha 6, IČ: 27094359, jako zhotovitelem akce: „ZŠ Javornického – zateplení školní družiny čp. 350“, za nabídkovou cenu 1.176.171,91 Kč bez DPH, což činí 1.423.168,01 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                         

 

 

1012/15

Rada města rozhodla

v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče Tomáš Doutnáč, Polská 730, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15007243, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Mikádo - opravy objektu čp. 190 - oprava střechy“; „Nátěry střechy sportovní haly ul. Generála Závady čp. 118“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím podmínkám.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                                     

1013/15

Rada města rozhodla

v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče KAVOSTAV s r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 28791193, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Mikádo - opravy objektu čp. 190 - oprava střechy“; „Nátěry střechy sportovní haly ul. Generála Závady čp. 118“, z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla zadávacím podmínkám.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

           

                                                                                             

1014/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr dodavatele akce „Mikádo - opravy objektu čp. 190 - oprava střechy“; „Nátěry střechy sportovní haly ul. Generála Závady čp. 118“ společnosti FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod IČ: 27537676, za celkovou nabídkovou cenu 527 014 Kč bez DPH, což činí 637.686,94 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1015/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod IČ: 27537676, jako zhotovitelem akce: „Mikádo - opravy objektu čp. 190 - oprava střechy“, za nabídkovou cenu 284.018,00 Kč bez DPH, což činí 343.661,78Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

1016/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností FAST střechy s.r.o., Smetanova 2065, 547 01 Náchod IČ: 27537676, jako zhotovitelem akce: „Nátěry střechy sportovní haly ul. Generála Závady čp. 118“, za nabídkovou cenu 242.996,00 Kč bez DPH, což činí 294.025,16 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

                                                                                                                     

 

 

1017/15

Rada města rozhodla

 

v souladu s § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče SAPA-LPJ, spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 62063634, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: “Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla stanoveným zadávacím podmínkám.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1018/15

Rada města rozhodla

v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“, zadávanou ve formě otevřeného podlimitního řízení.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová“ je nabídka uchazeče MIROS MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 27523934.

Celkové pořadí nabídek je následující:

 1. MIROS MAJETKOVÁ a.s.,      Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 27523934, za nabídkovou cenu      6.699.972,87 Kč bez DPH, s DPH 8.106.967,15 Kč;
 1. STRABAG a.s., Na Bělidle      198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, za nabídkovou cenu      6.780.011,00      bez DPH, s DPH 8.203.813,00      Kč;
 1. PROFISTAV Litomyšl a.s.,      Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, za nabídkovou cenu      6.885.983,21 Kč bez DPH, s DPH 8.332.039,65 Kč;
 1. EUROVIA CS, a.s., Národní      138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 25515608, za nabídkovou cenu      6.948.606,00 Kč bez DPH, s DPH 8.407.813,00 Kč;
 1. AGILE spol. s r.o., Mírové      náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, za nabídkovou cenu      7.060.880,00 Kč bez DPH, s DPH 8.543.665,00 Kč;
 1. SaM silnice a mosty a.s.,      Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094, za nabídkovou cenu      8.422.361,00 Kč bez DPH, s DPH 10.191.056,81 Kč;
 1. M-SILNICE a.s., Husova 1697,      530 03 Pardubice, IČ: 42196868, za nabídkovou cenu 8.500.000,00 Kč      bez DPH, s DPH 10.285.000,00 Kč;
 1. SaM silnice a mosty Litomyšl      a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ: 25274104,      za nabídkovou cenu 8.591.410,00 Kč bez DPH,      s DPH 10.395.606,00 Kč;
 1. ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova      613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795,      za nabídkovou cenu 8.619.691,50 Kč bez DPH, s DPH      10.429.826,71 Kč;
 1. ČAK CZ s.r.o., Obvodová 3656,      767 01 Kroměříž, IČ: 25515608, za nabídkovou cenu 9.399.811,64 Kč bez      DPH, s DPH 11.301.172,08 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1019/15

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností MIROS MAJETKOVÁ a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 27523934, jako dodavatelem veřejné zakázky na stavební práce zadané ve formě otevřeného podlimitního řízení na akci: „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 6.699.272,87 Kč a s DPH činí 8.106.967,15 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

                                                                                                                     

 

1020/15

 

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto - dodatečné stavební práce“, u společnosti AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, za nabídkovou cenu 355.904,00 Kč bez DPH, s DPH 430.643,84 Kč

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

1021/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2014 se společností AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, jako zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce, zadanou formou jednacího řízení bez uveřejnění, pod názvem: „Realizace úspor energií – areál Vraclavská Vysoké Mýto - dodatečné stavební práce“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 355.904,00 Kč a s DPH činí 430.643,84 Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.09.2015

 

                                                                                                         

 

 

1022/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.07.2015 se společností H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jako zhotovitelem akce: „Obnova Choceňské věže“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.10.2015

 

 

 

1023/15

 

Rada města schvaluje

připomínku k oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru Rekonstrukce SZZ v žst. Vysoké Mýto ve znění: „Instalace zabezpečovacích zařízení (závor a výstražných světel) v zastavěné části města Vysokého Mýta zhorší estetickou úroveň koridoru tratě procházející městem.“

Zodpovídá:      Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín:           18.08.2015

 

 

                                                                                                                     

 

1024/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                       

                                              

                       

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka